Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal proceedings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
Content available remote O kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku - cz. 2
100%
XX
W niniejszym artykule (cz. 1 i 2) zostaną omówione zagadnienia związane z zakresem kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Kognicja (łac. cognitio) to ogólnie rzecz ujmując "poszukiwanie, rozpoznawanie, zwłaszcza sądowe", "rozpatrywanie sprawy sądowej, dochodzenie, śledztwo"57. Ujmując to inaczej zostanie omówione w nim to jakimi kwestiami natury faktycznej i prawnej winien zajmować się sąd w takim postępowaniu, i co winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści postanowienia spadkowego, bądź w jego pisemnych motywach (uzasadnieniu), a które kwestie powinny pozostać poza zakresem zainteresowania sądu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article (parts 1 and 2), issues related to the scope of inheritance acquisition confirmation proceedings will be discussed. Generally speaking, cognition is defined as "case examination; investigation especially by the court", "judicial consideration of the case, inquiry, examination". In other words, this article discusses the factual and legal issues that should be considered by the court in such proceedings and reflected in an inheritance decision or in a written statement of reasons, as well as matters that should not be considered by the court.(original abstract)
XX
W toku postępowania arbitrażowego dochodzi niekiedy do sytuacji, w których jeden z członków zespołu orzekającego zaprzestaje wykonywania swoich funkcji. Zapobieżenie negatywnym dla stron postępowania konsekwencjom tej sytuacji - zwłaszcza w przypadku, gdy powstaje ona w wyniku celowego działania arbitra - stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla krajowego i międzynarodowego arbitrażu (Schwebel, 1995, s. 1 i nast.). Jeżeli arbiter zaprzestaje wykonywania swojej funkcji w początkowej fazie postępowania arbitrażowego, to zastąpienie go nie będzie zwykle wpływać ujemnie na bieg sprawy oraz terminowość jej rozpoznania. Zastąpienie arbitra w końcowej fazie postępowania jest jednak znacznie trudniejsze, zwłaszcza jeżeli miałoby skutkować powtórzeniem części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra. W szczególności w przypadku długotrwałych i skomplikowanych postępowań arbitrażowych, jedynym rozwiązaniem gwarantującym osiągnięcie podstawowych celów postępowania (w tym fachowego i sprawnego rozpoznania przedmiotu sporu), okazać się może kontynuowanie prowadzenia sprawy przez kadłubowy zespół orzekający, złożony z pozostających w zespole arbitrów. Poniżej przedstawiona została analiza podstawowych problemów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem kadłubowych zespołów orzekających, w tym także ryzyk procesowych związanych z zakończeniem prowadzonego postępowania i wydaniem wyroku przez tak sformowane zespoły.(abstrakt oryginalny)
EN
Stuations sometimes arise during arbitration in which one of the members of the tribunal ceases to perform his functions. The prevention of the negative consequences of this situation for the parties to the proceedings - especially if it arises from the arbitrator's intentional actions - is one of the key challenges for national and international arbitration (Schwebel, 1995, p. 1 et seq.). If an arbitrator ceases to perform his function in the early stages of arbitration, then replacing him will not normally adversely affect the course of the case and the timeliness of its examination. However, it is more difficult to replace an arbitrator in the final stage of the proceedings, especially if this were to result in a repeat of a part or the whole of the proceedings with the involvement of the new arbitrator. In particular, in the case of long-lasting and complicated arbitration proceedings, the only solution guaranteeing the achievement of the fundamental objectives of the proceedings (including the professional and efficient examination of the subject matter of the dispute), may be for a truncated tribunal made up of the remaining arbitrators in the tribunal to continue the case. An analysis has been presented below of the basic problems related to the emergence and functioning of truncated tribunals, including the procedural risks related to the completion of the arbitration and an award being issued by tribunals formed in this way.(original abstract)
XX
Art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozumieć - zgodnie z art. 2 i 45 Konstytucji - w ten sposób, że zawieszenie postępowania na tej podstawie wymaga uprzedniego rozważenia wszystkich okoliczności sprawy, w tym okoliczności uzasadniających niezwłoczne jej rozpoznanie. Dotyczy to zwłaszcza spraw, w których sąd stwierdza możliwość nadużycia prawa procesowego. Okoliczności, które stanowią podstawę do zawieszenia postępowania sądowego w myśl art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi muszą obiektywnie warunkować rozstrzygnięcie sądu. Stosując wskazane wyżej przepisy, sąd jest obowiązany rozważyć skutki ewentualnego oczekiwania na rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego orzekania o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego, służącego zachowaniu zasady szybkości postępowania(abstrakt oryginalny)
EN
Art. 124 § 1 point 6 in conjunction with Art. 56 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts should be understood in accordance with Art. 2 and 45 of the Polish Constitution, in such a way that the suspension of proceedings on this basis requires prior consideration of all the circumstances of the case, including the circumstances justifying its immediate examination. This especially applies to cases where the court finds the possibility of abuse of procedural law. The circumstances which constitute the basis for the suspension of court proceedings, pursuant to Art. 125 § 1 point 1 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts, must objectively condition the court's decision. When applying the above-mentioned provisions, the court is obliged to consider the effects of possible waiting for a decision on a preliminary ruling. The purpose of the article is to draw attention to the need for a rational adjudication on the suspension of court and administrative proceedings, in order to maintain the principle of the speed of proceedings(original abstract)
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr nr 2
39-56
XX
Celem artykułu jest dokonanie próby porównania standardu amerykańskiego i standardu europejskiego w zakresie niedopuszczalności dowodów z nielegalnej prowokacji policyjnej. Mimo jakościowych różnic pomiędzy systemem common law i systemem civil law (opisywanym tu na przykładzie Niemiec) w obu systemach uznano prowokację policyjną za efektywną metodę zwalczania przestępczości, jednakże przyjęto różne standardy jej stosowania. W procesie amerykańskim, który dopuszcza aktywne formy prowokacji, Sąd Najwyższy USA i większość sądów federalnych przy ocenie zarzutu obrony stosują subiektywny test obrony opartej na zarzucie prowokacji, koncentrujący się na predyspozycjach prowokowanej osoby do popełnienia przestępstwa. Z kolei wypracowany przez orzecznictwo ETPCz (w tym w sprawach niemieckich) standard oceny dopuszczalności dowodów z nielegalnej (przede wszystkim aktywnej) prowokacji opiera się na stosowaniu dwóch testów: materialnego (badającego zarówno predyspozycje prowokowanej osoby, jak i legalność skierowanej wobec niej działań policji) oraz procesowego, polegającego na weryfikacji rzetelności rozpoznawania przez sądy krajowe zarzutu podżegania przez policję do przestępstwa. Podstawowej różnicy między analizowanymi standardami należy szukać w skutkach nielegalnej prowokacji. W systemie amerykańskim stanowi ona kontratyp odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo popełnione wskutek prowokacji, zaś standard strasburski dopuszcza sanowanie negatywnych skutków takiego nielegalnego dowodu w postępowaniu sądowym wtedy, gdy Trybunał uznaje, że "proces sądowy oceniany jako całość był rzetelny", zaś dowód z nielegalnej prowokacji nie był istotny dla skazania oskarżonego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to compare the American and European standards of the inadmissibility of evidence of unlawful police entrapment. In US criminal procedure, which permits active forms of entrapment, the US Supreme Court and most federal courts apply a subjective test for the entrapment defense, focusing on the predisposition of the person provoked to commit the crime and, less often, an objective test examining the legality of government agents' actions. The Strasbourg standard (including German cases) is based on two tests: a substantive one (examining both the predisposition of the person being provoked and the legality of the police actions) and a procedural one, which consists in verifying the reliability of the national courts' recognition of the charge of incitement to commit a crime by the police The basic difference between the analysed standards is to be found in the effects of illegal entrapment. In the US system, it is a justification to the perpetrator's responsibility for a crime committed as a result of entrapment, and the Strasbourg standard allows for sanctioning the negative effects of such illegal evidence to be convalidated in criminal trial when the Court considers that "the trial as a whole was fair". (original abstract)
EN
The article addresses a relatively important – from both theoretical and practical point of view – issues of revised regulations concerning submission of a copy of a power of attorney and informational hearing the parties. The authors in the first part of the article are trying to identify the concerns and discuss issues relating to submission of a copy of a power of attorney. In the second part of this paper the authors discuss the issue of informational hearing the parties, indicating a number of doubts and fears, different views of doctrine and jurisprudence, and present their own view on this issue.
XX
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa) od początku swojego istnienia sprawiała wiele problemów interpretacyjnych. Jednym z nich jest z pewnością kwestia pozycji procesowej prezydentów miast na prawach powiatu, którzy występują w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ww. ustawy w dwóch rolach. Z jednej bowiem strony są oni organem właściwym do prowadzenia tychże postępowań, a z drugiej występują jako strona danego postępowania. Wobec braku wyraźnej regulacji ze strony ustawodawcy w praktyce urzędów uwidoczniły się obecnie różne rozwiązania co do sposobu prowadzenia postępowań na podstawie specustawy drogowej. Analiza tych rozwiązań oraz ich ocena mogą doprowadzić do konkluzji, że część z nich jest względnie poprawna, a przynajmniej możliwe jest ich prawne i logiczne uzasadnienie. Jednakże w państwie prawa niedopuszczalne jest tolerowanie takiej sytuacji, dlatego też należy wystosować wobec ustawodawcy stosowne postulaty zmiany specustawy drogowej oraz zastanowić się, które spośród stosowanych przez organy administracji publicznej rozwiązań są najbardziej poprawne i pożądane. (abstrakt oryginalny)
EN
The act on special conditions for preparing and implementing public road investment (the so called special road act) has always caused problems as far as its interpretation goes. One of these problems is the issue of the procedural position of mayors of towns with district rights who are present in the proceedings conducted according to the above mentioned act. On one hand, they constitute the competent authority to conduct the proceedings. On the other hand, they are a party to the very same proceedings. Because there is no clear regulation on the part of the legislator there can be observed varied solutions as to how to conduct proceedings under the special road law. An analysis of these solutions may lead one to a conclusion that some of them are relatively correct, or at least their legal and logical justification is possible. However, in a country abiding by law such a situation must not be tolerated. That is why, petitions advocating changes to the special road law must be delivered to the legislator. It is also important that we consider which of the solutions implemented by public administration offices is most correct and desirable. (original abstract)
7
80%
XX
Przedmiotem artykułu są prawne problemy dotyczące strony postępowania prawa budowlanego w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Analizowane zagadnienie ma doniosłe znaczenie ze względu na stosowanie prawa przez sądy i organy administracji. Celem niniejszego artykułu jest również zaprezentowanie podstawowych problemów prawnych związanych z wykładnią pojęcia strony postepowania w prawie budowlanym w praktycznym wymiarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper concerns legal problems related to a concept of a party to the proceedings in the light of provisions of the building law act of 7 July 1994. The issue which is analysed is of great theoretical and practical importance, especially in the process of applying provisions of the above regulation by courts and administrative offices. The aim of the considerations is also to present basic legal problems connected with interpretation of the concept of a party in a building trial in a practical aspect. (original abstract)
8
Content available remote Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów po 1 stycznia 2016 roku
80%
XX
: Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji. Zmiany miały charakter kompleksowy a ich celem było przede wszystkim upowszechnienie alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Ustawodawca wprowadził dodatkowe zasady prowadzenia mediacji, wydłużył czas mediacji, wprowadził możliwość wielokrotnego kierowania stron do mediacji na różnych etapach postępowania sądowego, określił wymogi, jakie musi spełniać mediator, aby zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, zaliczył koszty mediacji do kosztów sądowych i inne. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu sądownictwa w Polsce z powodu przewlekłości postę- powań i związanych z tym kosztów, mediacja stanowi realną i atrakcyjną alternatywę dla stron(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 January 2016 the new rules of The Civil Proceedings Code concerning mediation entered into force. The changes were comprehensive and their purpose was primarily to disseminate an alternative method of resolving disputes which is mediation. The legislator has introduced additional rules of mediation, has extended the time of their durarion, has introduced the possibility of directing litigants repeteadly to mediation on different stages of judicial proceeding, has laid requirements down to be met by the mediator,in order to include the costs of mediation to court proceedings costs and others. In the case of the deepening crisis of the judiciary in Poland in the range of lengthiness of court proceedings and related to them costs, mediations are the real and an attractive alternative to the parties(original abstract)
XX
Przewlekłość postępowań sądowych stanowi jedną z istotnych barier rozwoju gospodarczego Polski, a przez respondentów badań opinii społecznej wskazywana jest jako najbardziej dolegliwy problem wymiaru sprawiedliwości. W anglosaskiej literaturze przedmiotu wskazuje się, że stosunek liczby sędziów do liczby rozpatrywanych przez sąd spraw nie jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na efektywność pracy sądu. Szybkość postępowania sądowego uwarunkowana jest także przez konstrukcję obowiązujących norm proceduralnych, wewnętrzną organizację pracy sądu, w tym zarówno wymogi o charakterze sformalizowanym, jak i nieformalne metody podziału pracy. W perspektywie instytucjonalnych reform wymiaru sprawiedliwości szczególne znaczenie ma koncepcja zróżnicowanego zarządzania przepływem spraw sądowych, której głównym założeniem jest sformułowanie odrębnych ścieżek postępowania dla spraw posiadających różny poziom skomplikowania i odmienną specyfikę. Poszczególne ścieżki charakteryzuje zróżnicowany porządek etapów postępowania oraz różne wymogi dotyczące czasu ich trwania. Wprowadzenie metod zróżnicowanego zarządzania przepływem spraw sądowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, przyniosło efekty w postaci ogólnego przyspieszenia postępowań i zmniejszenia liczby spraw rozpatrywanych w sposób szczególnie przewlekły. (abstrakt oryginalny)
EN
Excessive length of judicial proceedings is one of the major barriers to the economic development of Poland. Public opinion surveys indicate that court delays are regarded as the most burdensome problem of the Polish judiciary. The Anglo-Saxon literature indicates that in terms of the efficiency of the judicial proceedings the ratio of the number of judges to the number of cases handled by the court is of relatively low importance. The speed of the judicial proceedings is also conditioned by the structure of formal norms of procedure and internal organization of the court, including both the requirements of a formal and informal methods of operation. The concept of Differentiated Case Management (DCM) is of particular importance in respect of institutional reforms of the judiciary. DCM is based on the assumption that separate procedural tracks should be for assigned for cases with different levels of complexity and different features. Individual tracks differ in the order of stages of the proceedings and the time limits. The introduction of DCM in both the United States and in Europe, resulted in overall acceleration of judicial proceedings and reduction of the amount of cases proceeded excessively overdue. (original abstract)
XX
Kaucja w postępowaniu grupowym ma na celu zabezpieczenie interesów pozwanego przed wnoszeniem nieuzasadnionych pozwów grupowym. Jednak dotychczasowe przepisy regulujące tą instytucję nie zawierały żadnych przesłanek zasadności żądania przez pozwanego złożenia kaucji w postępowaniu grupowym. To sąd rozpoznający wniosek o złożenie kaucji oceniał, czy zobowiązanie powoda do jej złożenia jest uzasadnione. W wyniku nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jasno określono nie tylko formę zobowiązania powoda do złożenia kaucji, ale też wyspecyfikowano przesłanki zasadności żądania przez pozwanego złożenia kaucji. W wyniku nowelizacji zrezygnowano z niekorzystnego dla powoda skutku braku złożenia kaucji, jakim było odrzucenie pozwu na wniosek pozwanego. Aktualnie brak jej złożenia prowadzi do zawieszenia postępowania, a dopiero jeżeli kaucja nie zostanie wpłacona po upływie 3 miesięcy od zawieszenia postępowania, to sąd odrzuca pozew lub środek odwoławczy orzekając jednocześnie o kosztach postępowania, jak w przypadku cofnięcia pozwu. Godne uwagi jest także jednoznaczne określenie, kiedy sąd rozstrzyga o żądaniu pozwanego (żądaniu złożenia kaucji w postępowaniu grupowym). Dopiero bowiem po uprawomocnieniu się postanowienia o składzie grupy sąd rozstrzyga o żądaniu pozwanego.(abstrakt oryginalny)
EN
A deposit in group proceedings is intended to secure the interests of the defendant against the filing of unjustified class action suits. However, the current legislation which regulates this institution has not contained any indications of the justifiability of the defendant's demands to make deposits in class action group proceedings. It is the court processing the motion to leave a deposit which assessed, whether the plaintiff's obligation to leave a deposit is justified. As a result of the revision to the law on pursuing claims in group proceedings, legislation not only clearly specifies the form of the plaintiff's obligation to leave a deposit, but also the justifiability indicators of the defendant's demand to leave a deposit. The revision also abandons the disadvantageous result of the plaintiff's failure to leave a deposit, which was the dismissal of the suit at the request of the defendant. Currently, failure to leave a deposit results in suspension of the proceedings and, only if the deposit is not paid within 3 months from the date of suspension, it is the court that dismisses the suit or means of recourse, simultaneously issuing a ruling regarding the costs of the proceedings, as in the case of withdrawal of the suit. It is also noteworthy that the law clearly states, when the court issues a ruling on the defendant's request (request to leave a deposit in a group proceeding). It is only after the decision of the group's composition becomes legally binding, that the court makes a decision regarding the defendant's request.(original abstract)
XX
Artykuł porusza kwestię zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mających na celu przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wskutek uchwalonej nowelizacji zmieniono przepisy dotyczące m.in. zakresu przedmiotowego ustawy, wysokości dochodzonych roszczeń w postępowaniu grupowym, procedury rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym, ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego oraz żądania ustalenia odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of amendments to the Act of 17 December 2009 on the Settlement of Claims in Group Action to accelerate and streamline the resolution of cases in group proceedings introduced by the Act of 7 April 2017 on Amendments to Certain Acts to Facilitate Debt Recovery. As a result of the amended amendment, the scope of the statutory law, the amount of claims filed in group proceedings, the procedures for the resolution of cases in group proceedings, the notice of initiation of group proceedings and the demand for determination of liability in group proceedings.(original abstract)
XX
Artykuł omawia uchwalone zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mające na celu zwiększenie zasięgu oraz skuteczności upublicznianych ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the amendments adopted in Pursuing Claims in Group Proceedings Act of 17 December 2009 yr. to improve the scope and effectiveness of public notice ban group initiatives in relation to the amendment of the Act of 7 April 2017 yr. on Certain Acts Amendments to Facilitate Claims.(original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe informacje o Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i zakresie jego kompetencji. Przybliżono procedurę postępowania, a następnie dokonano analizy zasad reprezentacji stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości.
XX
Omówiono istotę skargi, jej przedmiot i wymogi formalne oraz opisano charakter postępowania wywołanego przez wniesienie skargi.
EN
The article concerns normative solutions regulating the institution of a complaint against excessive lengthiness of proceedings. The Author discusses not only the essence of a complaint itself, its subject and formal requirements, but also a character of proceedings initiated by this complaint. Generally as the institution, a complaint against excessive lengthiness of proceedings was regulated correctly, however scarcities are also visible, requiring - in the Author's opinion - intervention of the legislator. (original abstract)
15
Content available remote Kanon 40 (contingit interdum) IV Soboru Laterańskiego (1215) a prawo rzymskie
80%
XX
W artykule zostały przedstawione cechy wspólne postępowania zaocznego w prawie rzymskim (w szczególności w epoce prawa justyniańskiego) oraz prawie kanonicznym epoki średniowiecza. Punktem wyjścia dla prowadzenia rozważań był kan. 40 IV Soboru Laterańskiego (1215 r.). Przeprowadzona analiza wykazała, iż recepcja rzymskich rozwiązań przez kościelny porządek prawny nie była jedynie działaniem mechanicznym, lecz sytuowana była także w perspektywie dostosowania starożytnych mechanizmów prawnych do wymogów doktryny chrześcijańskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of familiar features of the proceedings in default in Roman law (especially in Justinian's law) and the medieval canon law. The starting point of this analysis is can. 40 of the Fourth Lateran Council (1215). The undertaken study has shown that the reception of Roman legal solution by the legal system of the Church was not only mechanical, but it was also situated in the context of adapting ancient legal provisions to the doctrinal needs of the Christianity.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki wyznaczania przez sąd obrońcy do czynności przesłuchania pokrzywdzonego we wczesnej fazie po- stępowania przygotowawczego - to jest w fazie in rem. Autor analizuje obo- wiązujące przepisy, rozważając dopuszczalność wyznaczenia obrońcy na tym etapie, a także przedstawia zagrożenia wiążące się ze stosowaniem takiej praktyki, nawiązując do kwestii niepowtarzalności czynności przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.(abstrakt oryginalny)
EN
This article's agenda is to bring closer the issue of appointing a defender by the court to interrogate the victim in the early phase of the preparatory proceedings - that is, in the in rem phase. The author analyzes the applicable regulations, considering the admissibility of appointing a defense attorney at this stage, and also presents the risks associated with the use of such a practice, referring to the issue of the unique nature of the interrogation under Art. 185a of the Code of Criminal Procedure.(original abstract)
XX
Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the ruling was the legal assessment of the cassatory complaint lodged against the judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of November 30, 2018 (reference number V SA/Wa 1780/18). The controlled decision of the court of first instance went beyond the limits of its jurisdiction in the analysed case. The judgement of the Supreme Administrative Court can be considered only from a formal point of view. The Supreme Administrative Court dismissed of a complaint claiming that the cassation was inadmissible. However, the way in which he did so and how he assessed the ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw raise huge doubts as to the completeness of procedural regulations.(original abstract)
XX
Cel: Za podjęciem wysiłku badawczego w aspekcie modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przemawia przede wszystkim doniosłość i praktyczne znaczenie obowiązujących rozwiązań prawnych. Celem prowadzonych badań było dokonanie oceny modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK. Metoda badawcza: Przyjęty zakres badawczy powoduje, że podstawową metodą badawczą była metoda dogmatyczna. Z uwagi na teoretyczno-prawny charakter rozważań, została zastosowana przede wszystkim metoda analityczno-dogmatyczna badań prawnych. Wnioski: Specyfika spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów wyraża się hybrydowym charakterem postępowania - prowadzonego przed Prezesem Urzędu a następnie przed sądem powszechnym. Ustawodawca przesądził o szczególnym trybie weryfikacji władczych form działania Prezesa Urzędu, co uzasadnia się zwłaszcza charakterem spraw z zakresu ochrony konkurencji i uznaniem ich za sprawy cywilne w znaczeniu formalnym. Postępowanie przed Sądem ochrony konkurencji i konsumentów jest postępowaniem pierwszoinstancyjnym - celem jest merytoryczne rozpoznanie sprawy w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dokonane rozważania potwierdzają, że poddanie rozstrzygnięć podjętych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, kontroli sprawowanej przez sąd powszechny przesądza o jej zakresie i stosowanych kryteriach - poza legalnością sąd stosuje również kryterium celowości czy gospodarności. Oryginalność: Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że ocena skuteczności przyjętego modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK, zwłaszcza pod względem zapewnienia pełnej i skutecznej gwarancji i ochrony praw przedsiębiorców, jest złożona. Zgodzić się należy, że argumenty zgłaszane przez zwolenników jak i przeciwników zmian w zakresie obowiązujących rozwiązań prawnych wydają się uzasadnione. Implikacje badań: Konstatacja dwóch systemów - modelu kontroli sprawowanej przez sąd powszechny i sądy administracyjne w omawianym kontekście prowadzi przedstawicieli doktryny prawa procesowego do formułowania zasadnych postulatów w kierunku zmian obowiązującego modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: The research effort in the aspect of a model of a court control of a decision issued by the President of the Office for Competition and Consumer Protection is predominantly supported by significance and importance of applicable legal solutions in practice. The research was aimed at evaluating the model of court control of decisions of the OCCP President. Design / Research methods: Due to the scope of the research covered by the author, the core research methods is the dogmatic method. Because of the theoretical and legal nature of the considerations, the main method used in the research was the method of analytical and dogmatic legal research method. Conclusions / findings: The research shows that it is a complex process to assess the effectiveness of the model for court control of the OCCP President's decisions which is used, in particular in terms of ensuring full and effective guarantee and protection of entrepreneurs' rights. One should agree that the arguments raised by both proponents and antagonists of transformation of the applicable legal solutions seem justified. Observations from two systems: the model of a control exerted by common court and administrative courts in the context discussed in the paper leads representatives of case law to formulating justified demands for changing the existing model. Originality / value of the article: The unique nature of competition and consumer law cases is expressed in the hybrid nature of the proceedings run before the OCCP President and, later on, before common courts. The legislator determined the particular procedure for verifying the governance forms of the impact of the President, which is particularly justified by the nature of competition and consumer protection cases and classifying them formally to civil law cases. Proceedings before the competition and consumer protection court is the first instance proceedings with the purpose of recognising the technical aspects of the case in the light of the civil law provisions. The deliberations presented in the paper clearly lead to the conclusion that submission of the decisions made in competition protection cases to the control of common court is decisive for its scope and applied criteria and, except for legality, criteria such as usefulness, applicability or efficient management are also applied by court. Implications of the research: The deliberations presented in the paper may contribute to initiate works on the transformation of the model for controlling decisions of Polish competition bodies by court. (original abstract)
XX
Aktualność tematyki ciężaru dowodu w ważniejszych postępowaniach sądowych" opiera się na niejednoznacznym pojmowaniu standardu dowodowego w praktyce prawniczej, czyli momentu, w którym fakt uznaje się za udowodniony lub nieudowodniony. Celem artykułu jest zbadanie regulacji prawnych ciężaru dowodu w procedurze cywilnej, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu w sprawie wykroczeń administracyjnych i procedurze karnej oraz określenie standardów ciężaru dowodu w ramach każdego z tych postępowań. Ciężar dowodu lub obowiązek udowodnienia stwierdzonego faktu jest istotnym elementem każdego postępowania dowodowego. Określenie standardu dowodowego jest zagadnieniem niejednoznacznie rozumianym w teorii prawa, a zwłaszcza w praktyce prawniczej. Niejednoznaczne rozumienie standardu dowodowego w praktyce prawniczej może prowadzić do uznania nieudowodnionych faktów za udowodnione lub odwrotnie, a nawet doprowadzić do uznania winnymi osób za niewinne. Autorka, badając ciężar dowodu w postępowaniu sądowym, wyjaśnia prawne aspekty jego standardów.(abstrakt oryginalny)
EN
The topicality of a subject matter burdenof proof in major court proceedingsis based on an ambiguous understanding of the standard of proof in legal practice, that is, of the moment when a fact is considered to be proven or unproven.The goal of an article is to research legal regulation of burden of proof in civil procedure, administrative procedure, administrative offence procedure and criminal procedure law and todetermine standard of burdens of proof within each of these procedures.The burden of proof or duty to prove a claimed fact is an essential element of any evidentiary proceedings. The determination of astandard of proof is an ambiguously understood issuein legal theory and especially in legal practice. Ambiguous understanding of standard of proof in legal practice may cause determination of unproven facts as proven or vice versa, or even lead to finding innocent persons as guilty. The author, researchingthe burden of proof in the so-called major court proceedings, provides an explanation of the legal aspects of its standards.(original abstract)
XX
Publikacja stawia sobie za cel zwięzłe podsumowanie wiadomości, które dotyczą apelacji jako środka zaskarżenia w polskim postępowaniu cywilnym. Autorzy postarają się, razem z czytelnikiem, chronologicznie przejść przez całe zagadnienie apelacji, wyjaśniając przy tym pojęcia poboczne, ściśle z nią jednak związane. Omówione zostaną między innymi legitymacja czynna do wniesienia apelacji, przesłanki niedopuszczalności, granice apelacji, przebieg postępowania w sądzie drugiej instancji i rezultaty jakie może dać ten środek odwoławczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication aims at a concise summary of informations, which relate to an appeal as a legal remedy in Polish civil proceedings. The authors will try, together with the reader, chronologically go through the whole issue of the appeal, explaining at the same time side concepts, closely related to it. Among other things, the following issues will be discussed: standing to bring proceedings, inadmissibility grounds of appeal, the limits of the appeal, the course of proceedings in the court of second instance and consequences of an appeal. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.