Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wojska Obrony Terytorialnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper outlines the tasks of the Territorial Defence Force as well as presenting the schedule of forming Territorial Defence Force brigades. The further part of the paper explains the concepts of motivating, motivation, and motive, showing fundamental differences between them. Next, the author discusses theories of motivation, selected from the literature, i.e. the Theory of Needs by Abraham Maslow and the Theory of Reinforcement by B. F. Skinner. In the last part of the paper, referring to the literature, tangible and intangible factors used by Territorial Defence Force commanders have been discussed.
PL
W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami na świecie, istnieje konieczność ich identyfikowania i podjęcia skutecznych działań. Wojska Obrony Terytorialnej są na nie odpowiedzią i dają możliwość działania w aspekcie militarnym oraz niemilitarnym. Artykuł ukazuje proces tworzenia pierwszych trzech brygad Obrony Terytorialnej, problemy z tym związane oraz rozwiązania, jakie zastosowano. W celu sprawnego przebiegu procesu formowania Dowództwa Brygad OT oraz batalionów OT stworzono Grupy Organizacyjne (GO), które wspierane przez wyznaczone jednostki zapoczątkowały proces formowania. Pełne zaangażowanie osób funkcyjnych w proces tworzenia brygad pozwoliło na bieżące wyciąganie wniosków i wdrażanie usprawnień. Kluczowym okazało się przygotowanie odpowiedniej infrastruktury zapewniającej możliwości logistyczne oraz szkoleniowe. Do oceny pozostaje poprawność przyjętych rozwiązań. Założyć należy, że rozwiązania, które zaproponowano w przyszłości będą modyfikowane i dostosowywane do potrzeb zapewniających realizację postawionych celów.
EN
Due to emerging new threats over the world it, is necessary to identify them and take effective actions. Territorial Defence Troops (TDT) are the answer to the threats and give an opportunity to fight them in a military and non-military aspect. The article presents the process of forming three Territorial Defence Brigades, problems related to it and the solutions that were used. To properly perform the process of forming Territorial Defence TD, Territorial Defence Brigades and TD battalions, the Organizing Groups (OG) were initiated. To do their task fast and ably they had assistance from operational military units located in common responsibility area. Logistic and training facilities were the most important in organizing process. The full involvement of functionaries in the process of creating brigades has allowed to draw conclusions and to implement improvements. It should be assumed that solutions which have been proposed need to be modified and adapted in the future to ensure the achievement of the aims.
EN
The article presents the conditions for organizing the cooperation of the newest type of armed forces, the Territorial Defense Forces, with non-military institutions. When presenting individual issues, it was emphasized that the essence of cooperation between various entities is to coordinate their actions to achieve a common goal, while maintaining the autonomy of individual parties to this action. Concerning not only military threats, the coordination of the activities of various entities in the regional (voivodeship, poviat, commune) but also nationwide dimension has become particularly important due to the introduction of a new element to the national security system – the Territorial Defense Forces (WOT). The underlying assumption of activities in this area has been to increase the state’s defense capabilities and link the operation of Territorial Defense Forces units to a given area. The activities related to the establishment and development of the WOT are mostly the result of the strategic analysis carried out since 2016 at the Ministry of National Defense as part of the Strategic Defense Review (SPO2016). Bearing in mind the regional nature of the activities (in permanent areas of responsibility) of the Territorial Defense Forces, the article presents what tasks this formation can perform in cooperation with public administration institutions and units of the Police, Border Guard, State Fire Service, health protection, and civil defense formations. The basic requirements for planning and organizing joint activities of such different entities are also indicated. The essential of them is the unity of action (planning, organizing, conducting activities), which primarily concerns acting in accordance with the same intention (concept), which in turn is a consequence of the proper definition of the chain of command (control), in which the relations between individual entities and decision-making powers have been precisely defined. This will make it possible to build an operational system in which the presented procedures of action planning are understandable to everyone and above all, allow for making rational decisions that enable achieving the synergy effect during the WOT’s operation with elements of the non-military system. It will be facilitated by getting to know each other’s procedures, potential, and specifics of action, and mainly being aware of the possibilities and scope of joint action.
PL
Artykuł przedstawia uwarunkowania organizacji współdziałania najnowszego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, z instytucjami układu pozamilitarnego. Przedstawiając poszczególne zagadnienia podkreślono, że istotą współdziałania różnych podmiotów jest skoordynowanie ich działania dla osiągnięcia wspólnego celu, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych wykonawców tegoż działania. W odniesieniu do zagrożeń militarnych, ale nie tylko, koordynacja działań różnych podmiotów w wymiarze regionalnym (województwo, powiat, gmina) ale również ogólnopaństwowym nabrała szczególnego znaczenia z uwagi na wprowadzenie do systemu bezpieczeństwa państwa nowego elementu – Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Zasadniczym założeniem działań w tym zakresie było, i jest, zwiększenie zdolności obronnych państwa oraz dowiązanie działania jednostek WOT do danego terenu. Działania w zakresie utworzenia i rozwoju WOT są w znacznej mierze wynikiem analizy strategicznej, jaką od 2016 roku prowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO 2016). Mając na uwadze regionalny charakter działań (w stałych rejonach odpowiedzialności) WOT, w artykule przedstawiono jakie zadania może realizować ta formacja podczas współdziałania z instytucjami administracji publicznej oraz jednostkami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony zdrowia oraz formacjami obrony cywilnej. Wskazano także na zasadnicze wymagania wobec planowania i organizowania wspólnego działania tak różnych podmiotów. Zasadnicze z nich to jedność działania (planowania, organizowania, prowadzenia działań), która dotyczy przede wszystkim działania w myśl tego samego zamiaru (koncepcji), co z kolei jest konsekwencją właściwego określenia łańcucha dowodzenia (kierowania), w którym precyzyjnie określono relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz określono kompetencje decyzyjne. Pozwoli to na zbudowanie systemu działania, w którym przedstawione procedury planowania działania są dla wszystkich zrozumiałe, a przede wszystkim pozwalają na podejmowanie racjonalnych decyzji, które pozwalają na osiągniecie efektu synergii podczas działania WOT z elementami układu pozamilitarnego. Przyczyni się do tego wzajemne poznanie procedur, potencjału, specyfiki działania, a przede wszystkim uświadomienie sobie możliwości i zakresu wspólnego działania.
EN
The Territorial Defence Forces (WOT), established as the fifth single service, is the youngest formation in the Polish Armed Forces. The 1st Podlasie Territorial Defense Brigade named after General Władysław Liniarski (nom de guerre "Mścisław") was deployed on the territory of Podlaskie Voivodeship. The territorial dimension of the Brigade's activity, connect-ed with WOT soldiers’ place of residence, is to ensure their quick use, good knowledge of the ground and involvement in solving local problems. Therefore, the Brigade is to serve the local community during both military and non-military threats. Human safety is always subjective depending on specific external conditions and their individuals’ efforts. Ensuring appropriate external conditions is a role of state policy. The aim of the research discussed in the article is to answer the question: Does the sense of security of the local community of Białystok depend on the execution of statutory tasks by the 1st Podlasie Territorial Defense Brigade?
PL
Wojska Obrony Terytorialnej, powołane jako piąty rodzaj wojsk, są najmłodszą formacją w Siłach Zbrojnych RP. Na terenie województwa podlaskiego została rozlokowana 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Terytorialny wymiar działania Brygady powiązany z terytorialnym zamieszkaniem żołnierzy WOT ma zapewnić ich szybkie użycie, dobrą orientację w terenie oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Brygada ma zatem służyć społeczności lokalnej tak podczas za-grożeń militarnych, jak i niemilitarnych. Bezpieczeństwo człowiek zawsze odczuwa subiektywnie zależnie od określonych warunków zewnętrznych i jego osobistych starań. Zapewnienie odpowiednich warunków zewnętrznych jest zadaniem polityki państwa. Celem prezentowanych badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej Białegostoku zależy od realizacji ustawowych zadań przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej?
5
75%
EN
This article presents aspects of competence preparation of Territorial Defence Force (TDF) soldiers to perform tasks in accordance with their intent – albeit due to the vastness of the subject matter it only partially explores this topic. Additionally, this article indicates rather important aspects of forming soldiers’ personalities and in consequence also their attitudes (civic, patriotic, national defence-oriented etc.) which combine to form their professionalpersonal characteristics. Currently, Territorial Defence Force is in the centre of attention of all those who are responsible for implementation and finalization of the forming process of this new type of Armed Forces of the Republic of Poland
PL
W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, ankietę, syntezę, dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie. W pracy scharakteryzowano nowy rodzaj SZ RP, jakim jest WOT, oraz opisano proces szkolenia żołnierzy ze szczególnym uwzględnieniem okresu podstawowego. Przedstawiono także zasady racjonalnego żywienia człowieka. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że wiedza żywieniowa żołnierzy jest na niskim poziomie, co może wpłynąć na ich stan odżywienia, a pośrednio na jakość wykonywanych obowiązków służbowych.
EN
The conducted survey has assessed the level of nutritional knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. The aim of this work is to assess the nutritional knowledge level of the TDF soldiers, in a context of training task fulfillment. To achieve the aim of this work, the following research methods were conducted: analysis, survey, synthesis, deduction, rating and inference. The work characterizes a new type of Polish Armed Forces, which is TDF, and describes the training process of soldiers, emphasizing the basic period. The principles of rational human nutrition are also presented in this work. As a result of this research, it was found that the nutritional knowledge of soldiers is low, which may affect their proper nutritional level and, indirectly, the quality of their duties.
EN
The Command and Control System of the Armed Forces of the Republic of Poland constitutes an essential element of the State Defense System. Its primary function is to enable decision-makers and commanders at all levels to make decisions and to create systems of actions that, in the course of the operation, achieve strategic, operational and tactical goals. Various external factors and internal conditions influence the structure and then the functioning of this system. This system is subject to continuous evaluation and, consequently, changes that are to lead to its improvement, so that the assumed goals are achieved efficiently and effectively. The article discusses three groups of conditions directly, and with certain factors indirectly, affecting the organization of the command and control system as well as its functioning. The first one concerns the change in the nature of modern security threats. With regard to the short characterization of hybrid activities, subliminal actions, and asymmetric threats, it was indicated how they determine the requirements regarding the organization and functioning of the Armed Forces Command and Command System adequate to such situations. The findings of the 2016 Strategic Defense Review and its result document – the Defense Concept of the Republic of Poland constitute the second group of factors. In the consequence of strategic analysis, the conclusions and recommendations included in the Concept should be taken into account when introducing changes to the command and control system. In the last part, it was pointed out how the decision to establish the Territorial Defense Forces (WOT) and the organizational assumptions resulting from it concerning their structure, tasks, and rules of operation influenced the changes in the Command and control System of the Polish Armed Forces. The conditions presented in particular parts of the study should be considered during the forecasted and partially implemented organizational and functional improvements to the Polish Armed Forces Command and control System.
PL
System Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP stanowi ważny element Systemu Obronnego Państwa. Zasadniczą jego funkcją jest umożliwienie decydentom oraz dowódcom na wszystkich poziomach podejmowanie decyzji oraz tworzenie systemów działania, które w toku działania osiągają odpowiednio cele strategiczne, operacyjne i taktyczne. Na architekturę, a następnie funkcjonowanie tego systemu ma wpływ wiele czynników zewnętrznych oraz uwarunkowania wewnętrzne. System ten podlega ciągłej ocenie, a w konsekwencji zmianom, które mają powodować jego doskonalenie, tak aby zakładane cele były osiągane skutecznie i efektywnie. W artykule omówiono trzy grupy uwarunkowań wpływających bezpośrednio, a w odniesieniu do pewnych czynników pośrednio na zorganizowanie systemu kierowania i dowodzenia oraz jego funkcjonowanie. Pierwsze z nich dotyczą zmiany charakteru współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W odniesieniu do krótkiej charakterystyki działań hybrydowych, działań podprogowych oraz zagrożeń asymetrycznych wskazano, jak determinują one wymagania w zakresie adekwatnej do takich sytuacji organizacji i funkcjonowania Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Jako drugą grupę czynników przedstawiono wyniki Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 oraz jego dokumentu wynikowego – Koncepcji Obronnej RP. Jako efekt analizy strategicznej, wnioski i rekomendacje ujęte w Koncepcji powinny być uwzględnione podczas wprowadzania zmian do systemu kierowania i dowodzenia. W ostatniej części wskazano, jak na zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP wpłynęła decyzja o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz wynikające z niej założenia organizacyjne dotyczące ich struktury, realizowanych zadań oraz zasad funkcjonowania. Przedstawione w poszczególnych częściach opracowania uwarunkowania powinny być brane pod uwagę podczas prognozowanych i po części wdrażanych zmian organizacyjnych i funkcjonalnych Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
EN
The state border is a barrier that protects primarily from the external threats that affect the state's security in the political, military, economic, sociocultural, religious, ecological, and other spheres. The anticipation of probable threats should be understood as their timely and proper identification, which will enable the authorities responsible for state security to react. What is more, taking action will allow preventing or mitigating the effects of hostile activities. Nowadays, the assessment of the multidimensional nature of state threats indicates their hybrid nature. Therefore, it is necessary to bear in mind that the identification of a potential adversary and its modes of operation must be related to achieving actual utilitarian goals, the consequence of which should be the revision of plans in the national security system. The proposed changes may concern the possibility of using the newly created Fifth Armed Forces of the Republic of Poland, namely the Territorial Defence Forces, which can unleash real potential for border protection, especially in states of readiness other than peace.
EN
The main goal of this paper is to discuss the essentials of human needs, as well as the opinions of psychologists and security management experts in this area. The article discusses the specifics of the Polish National Guard formation, and their tasks and challenges in particular. At the beginning, the author offers an explanation of the basic terminology concerning safety needs. The next part describes Nazi border provocation incidents before the outbreak of World War II. It also shows examples of unjustified bombings of Wieluń, called the Polish Guernica, where the main aim was to murder as many civilians as possible, the intention very similar to contemporary conflicts in Libya and Syria. The main part of the article describes the tasks of the National Guard and discusses both their military and non-military aspects. In the conclusion, the article highlights the challenges and makes an attempt to forecast their future.
PL
Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych ze znaczeniem Terytorialnej Służby Wojskowej dla systemu bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia te są przyczynkiem do badań nad znaczeniem terytorialnej służby wojskowej w ramach sił zbrojnych oraz ich możliwości działania. Żywiołowy rozwój tej formacji musi jednak być związany jasno określonymi wzorcami i definicjami jej działania, w ramach zasad i w związku z nimi funkcjonowania wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Celem artykułu jest ocena przydatności Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym RP.
EN
The article contains an overview of issues related to the significance of the Territorial Military Service for the military security system of the Republic of Poland. These issues contribute to research into the importance of territorial military service within the armed forces and their ability to operate. The spontaneous development of this formation must, however, be related to clearly defined patterns and definitions of its operation, within the rules and in relation to them, the functioning of all types of armed forces. This article is a study of the usefulness of the Territorial Defense Forces in the defense system of the Republic of Poland.
EN
This article aims to summarise the involvement of the Polish Armed Forces in combating the effects of the nationwide crisis – the Covid-19 pandemic. Due to the nature of the threat, which has primarily affected the healthcare system, the critical role of the military healthcare system in supporting the general healthcare system is presented. The first part of the study is a description of the powers and resources subordinate to the Minister of Defense assigned to assist the civilian healthcare system with regards to transport of medical products by air and land. The second part of the paper is a presentation of Polish military medical missions to Italy, Slovenia, and the United States, while the third part shows how the experience gained during the missions was used in Poland, within the healthcare system, in the crisis conditions. More-over, in the third part of the paper, the role that military hospitals and universities played in the fight against Covid-19 is emphasised, particularly the involvement of cadets from military universities in easing the burden on medical personnel and gaining valuable experience by the future members of the Polish Armed Forces. The fourth part of the study is entirely dedicated to the activities of the Territorial Defense Forces as part of the action “Resilient Spring”.
PL
Artykuł ten jest próbą podsumowania zaangażowania Sił Zbrojnych RP w zwalczanie skutków sytuacji kryzysowej na obszarze całego kraju, jakim była pandemia Covid-19. Z uwagi na charakter zagrożenia, dotykający przede wszystkim służbę zdrowia, wskazuje na kluczową rolę wojskowej służby zdrowia we wsparcie powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Pierwszy rozdział opisuje siły i środki podległe Ministrowi Obrony Narodowej wydzielone do pomocy cywilnej służbie zdrowia w zakresie transportu medycznego, drogą powietrzną i lądową. Drugi rozdział porusza problematykę polskich, wojskowych misji medycznych do Włoch, Stanów Zjednoczonych i Słowenii, a trzeci pokazuje, jak doświadczenia tam zdobyte, zaimplementowano w Polsce w ramach organizacji służby zdrowia w warunkach kryzysu. W trzecim rozdziale podkreślona jest również rola, jaką w walce z Covid-19 odegrały wojskowe szpitale i uczelnie, w szczególności zaangażowanie podchorążych wojskowych uczelni, które spowodowało odciążenie personelu medycznego oraz nabycie przez przyszłych oficerów wojska polskiego cennego doświadczenia. Czwarty rozdział w całości poświęcony jest działaniom Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach operacji „Odporna Wiosna”.
PL
Artykuł przedstawia koncepcyjne założenia budowy, rozwoju i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Ponadto precyzuje kluczowe terminy i definicje dotyczące WOT, a także rys historyczny tworzenia się oraz rozwoju tej formacji na przestrzeni dziejów
EN
The article presents the conceptual assumptions of the construction, development and operation of the Territorial Defence Forces (TDF) as a fifth type of the Polish Armed Forces. Moreover, it describes key terms and definitions concerning TDF and historical line of generation and developing TDF throughout the history.
PL
W Polsce za przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych odpowiada administracja publiczna, koordynując działania sił i środków ratowniczych oraz udzielając wsparcia ludności poszkodowanej. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), ma posiadać zdolności do realizacji misji wspierania podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu. Stanowić one mają istotny element wsparcia dla administracji publicznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu klęsk żywiołowych. Jako struktura nowa, istotnie różniąca się od pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych RP, wymaga zintegrowania z obecnie funkcjonującymi rozwiązaniami w zakresie użycia wojska w sytuacjach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i określenia zasad współpracy z administracją publiczną. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potrzeb, możliwości oraz determinantów współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z administracją publiczną w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej.
EN
In Poland, the public administration is accountable for countering and responding to the natural disasters by the management of rescuing capabilities and by providing support to the affected local population. The Territorial Defence Forces (TDF), as a new component of the Polish Armed Forces (PAF), are to have capabilities for carrying out supportive missions to the protective subsystems of an internal security and providing the assistance to the society. Therefore, TDF are going to be a vital supportive element to the public administration in countering and response to the natural disasters. Being a new structure and being different from the other components of PAF, TDF require integration with current solutions while the army is used in case of an extraordinary threat occurrence and stipulation of rules of collaboration with the public administration. In this article, the attempt was undertaken in order to identify the needs, possibilities and determinants of TDF’s cooperation with the public administration when disasters hit the country.
PL
Celem artykułu nie jest ocena zdolności operacyjnych nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej do prowadzenia działań militarnych w czasie militarnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, lecz przedstawienie wymuszonych tym faktem, zmian w obrębie systemu uposażeń żołnierzy, zarówno zawodowych, jak i niezawodowych, którzy tworzyć będą ten komponent wojsk. Wypracowana wartość dodana pozwoli lepiej zrozumieć istotę, przedmiot i procesy zachodzące w finansowaniu potrzeb obronnych państwa, zwłaszcza w obszarze wydatków osobowych. Z uwagi, że proces tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej opiera się jeszcze w dużej mierze na wielkościach planowanych lub szacunkowych, stąd też końcowe rozwiązania systemowe, pozwalające określić wielkość nakładów na wydatki osobowe, mogą się znacznie różnić od tych przyjętych w niniejszym artykule.
EN
The goal of this article is not an assessment of the operational abilities of new Territorial Defence Force (TDF) to conduct military operations in the time of military threat to the state’s security, but the presentation of the imposed, by that fact, changes in emolument for professional soldiers and militiamen, who would form that forces. Developed value added would enable a better understanding of essence, subject and processes that occur during financing security requirements, especially in the field of personnel costs. The process of creating Territorial Defence Force is still largely based on planned or estimated quantities, thus the final system solutions, that would enable correct evaluation of expenses on personnel costs, might be much different than those used in this article.
15
Content available remote Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa ekologicznego
63%
PL
Państwo polskie poprzez system organów, wraz z przypisanymi im kompetencjami oraz wzajemnymi powiązaniami, ustanowiło system bezpieczeństwa narodowego, a w jego ramach podsystem operacyjny systemu wykonawczego. System ów to siły i środki przewidziane do realizacji ustawowo określonych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Elementem obu systemów są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, w których od 2017 roku funkcjonują Wojska Obrony Terytorialnej. Z misji, celów i funkcji państwa w obszarze bezpieczeństwa, którego składnikiem jest bezpieczeństwo ekologiczne, wyłaniają się zadania dla podsystemu operacyjnego. Jaki jest więc stan teorii i praktyki funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa ekologicznego? Czy Wojska Obrony Terytorialnej, biorąc pod uwagę przypisane im atrybuty, stanowią element podsystemu operacyjnego Państwa? Jaki model funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej zapewni optymalne funkcjonowanie Sił Zbrojnych i państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego? Niewątpliwie Wojska Obrony Terytorialnej, zważywszy na rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym, są elementem podsystemu operacyjnego systemu bezpieczeństwa narodowego. Elementem, jak się wydaje w obecnym środowisku bezpieczeństwa i zasobów państwa, niezbędnym. Jednak sam fakt ich istnienia nie gwarantuje realizacji ciążących na nich obowiązków. Do obszarów wymagających przebudowy autor zalicza między innymi obszar zadaniowy i kompetencyjny. Uznano, że świadomość, wiedza i doświadczenie uczestników procesu decyzyjnego, powinna odpowiadać misji stawianej Wojskom Obrony Terytorialnej.
EN
The Polish state, through the system of organs, together with the assigned competences and interrelationships, established the national security system, and within it, the operating subsystem of the executive system. This system consists of forces and resources provided for the implementation of statutory tasks in the field of security, remaining at the disposal of the safety control authorities. An element of both systems is the Armed Forces of the Republic of Poland, in which the Territorial Defense Forces have operated since 2017. Tasks for the operating subsystem emerge from the mission, goals and functions of the state in the area of security, the component of which is ecological safety. So, what is the state of the theory and practice of the operation of the Territorial Defense Forces in the ecological safety system? Are the Territorial Defense Forces, taking into account the attributes assigned to them, an element of the operational subsystem of the State? What model of operation of the Territorial Defense Forces will ensure the optimal functioning of the Armed Forces and the state in the area of ecological security? Undoubtedly, the Territorial Defense Forces, given their role in ensuring security for local communities, are an element of the operating subsystem of the national security system. An element, as it seems, in the current security environment and state resources, indispensable. However, the mere fact of their existence does not guarantee the fulfillment of their obligations. The areas requiring redevelopment include, among others, the task and competence area. It was decided that the awareness, knowledge and experience of the participants of the decision-making process should correspond to the mission set for the Territorial Defense Forces.
16
Content available remote Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego
63%
PL
Zadaniem współczesnych sił zbrojnych stało się reagowanie na zagrożenia o charakterze militarnym i niemilitarnym. Z powodu natężenia i rozmiarów zagrożeń o charakterze niemilitarnym, służby cywilne, które są powołane przepisami ustaw do ich zwalczania i przeciwdziałania ich skutkom, często stają się bezradne wobec zaistniałej sytuacji. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc i zaangażowanie wszystkich dostępnych sił, jakie znajdują się w dyspozycji państwa, w tym sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią szybko rozwijającą, elastyczną strukturę militarną państwa, posiadającą możliwość niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa obywateli. Stanowią więc istotny element wsparcia dla administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach zarządzania kryzysowego. Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczej roli WOT podczas realizacji zadań reagowania kryzysowego na terenie kraju. Dokonano analizy aktów normatywnych określających i warunkujących udział podmiotów militarnych w zarządzaniu kryzysowym. Analiza zadań i kompetencji WOT pozwala odnaleźć istotny element wsparcia dla organów administracji publicznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu sytuacji kryzysowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potrzeb i możliwości działania WOT w systemie zarządzania kryzysowego.
EN
The task of the modern armed forces has become to respond to military and non-military threats. Due to the intensity and size of non-military threats, civil services, which are established by the provisions of laws to combat them and counteract their effects, often become helpless in the face of the situation. In such cases, the help and commitment of all available forces at the disposal of the state, including the armed forces, is essential. The Territorial Defense Forces (TDF) constitute a rapidly developing, flexible military structure of the state, capable of providing aid in crisis situations and increasing the security of citizens. Therefore, they constitute an important element of support for public administration and socjety in crisis management situations. The aim of the article is to identify the fundamental role of Territorial Defense Forces in the implementation of crisis response tasks in the country. The normative acts defining and conditioning the participation of military entities in crisis management were analyzed. The analysis of TDF tasks and competences allows to find a significant element of support for public administration bodies in counteracting and fighting crises. The article attempts to identify the needs and possibilities of TDF operation in the crisis management system.
EN
The aim of this article is to analyse the impact of a fear of new threats in the field of security for the development of the Polish Special Forces and the Territorial Defence Forces. The study was conducted in a chronological order taking into account the changes still taking place in the armed forces of the Republic of Poland. The article indicates the main results achieved in the development of both formations and brought by fear and threat. It also points out to the challenges still faced by Special Forces and the Territorial Defence Forces. It has been assumed that the threats of the last 20 years, causing a sense of fear among individuals and entire societies, prompted the Polish Government to make decisions regarding detailed development plans for two types of armed forces – Special Forces and the Territorial Defence Forces. The analysis was based on the available sources and literature on the subject, as well as participant observation.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu strachu przed nowymi zagrożeniami w dziedzinie bezpieczeństwa na rozwój polskich Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Została ona przeprowadzona chronologicznie z uwzględnieniem zmian, jakie zachodzą w Siłach Zbrojnych RP. W artykule wskazano zasadnicze efekty osiągnięte w rozwoju obydwu formacji, a które zostały wywołane w odpowiedzi na strach i poczucie zagrożenia. Wspomina się również o wyzwaniach, jakie ciągle stoją przed Wojskami Specjalnymi i Wojskami Obrony Terytorialnej. Przyjęto, że pojawiające się w ostatnich 20 latach zagrożenia wywołujące uczucie strachu wśród jednostek i całych społeczeństw spowodowały podjęcie przez polski rząd decyzji dotyczących szczególnego rozwoju dwóch rodzajów sił zbrojnych – Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony terytorialnej. Analizy dokonano w oparciu o dostępne źródła i literaturę przedmiotu oraz obserwację uczestniczącą.
EN
The Territorial Defense Force is of great interest to politicians, the media and public opinion. A great deal of misinformation and misconceptions have arisen about the subject related to the newly created type of the Polish Armed Forces. Therefore, the aim of the article is to familiarize the reader with the role, place and tasks of the Territorial Defense Force in the national system of combating terrorism based on the provisions of the law in force in Poland. The article attempts to determine the opportunities and threats under the provisions of the Act on Anti-Terrorism of June 10, 2016, and the Act amending the Act on the Universal Obligation to Defend the Republic of Poland and certain other acts of November 16, 2016, to the Territorial Defense Force and for the security of the country. Comparative analysis of the legal acts mentioned above seems necessary for a better understanding of the peculiarities of the operation of the Territorial Defense Force in the Polish legal system and the security system.
PL
Wojska Obrony Terytorialnej są przedmiotem dużego zainteresowania polityków, mediów i opinii publicznej. Wokół tematyki związanej z nowopowstałym rodzajem Sił Zbrojnych RP narosło wiele niedomówień i błędnych przekonań. W związku z tym celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi roli, miejsca i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w krajowym systemie zwalczania terroryzmu w oparciu o zapisy obowiązującego w Polsce prawa. W artykule została podjęta próba określenia szans i zagrożeń, wynikających z zapisów Ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r. dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dla bezpieczeństwa kraju. Komparatystyka ww. aktów prawnych, wydaje się niezbędna dla lepszego poznania specyfiki działania Wojsk Obrony Terytorialnej w polskim systemie prawnym oraz systemie bezpieczeństwa.
PL
Tematem podejmowanym w artykule jest ewolucja Armii Karabinierów we Włoszech w czasach współczesnych, biorąc pod uwagę wypełnianie przez nią zadań m.in. z zakresu obrony terytorialnej. Przekształcenie ówczesnego Korpusu Karabinierów w 2000 r. w czwarty rodzaj sił zbrojnych Włoch spowodowało przede wszystkim umiędzynarodowienie jego działalności, wyrażające się w aktywnym udziale w operacjach zagranicznych. W celu ukazania szerokiego zakresu zadań Armii Karabinierów przedstawiono genezę powołania tej formacji. Wskazano również wnioski dla decydentów w Polsce, przydatne w procesie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
EN
The subject of the article is the evolution of the Carabinieri Corps in a modern-day Italy, including its territorial defence function. The transformation of the then Carabinier Corps into the fourth type of Italian Armed Forces in 2000 led primarily to the internationalization of its activities expressed in active participation in operations abroad. To illustrate the panorama of Carabinieri Corps’ tasks, the origins of this formation have been explored. Finally, conclusions for decision makers in Poland, useful in the process of creating the Territorial Defence Forces, were presented.
20
Content available Logistyka w Wojskach Obrony Terytorialnej
51%
PL
Powstanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymaga innego spojrzenia na realizację zadań przez poszczególne pododdziały, oddziały i związki taktyczne. Okazuje się bowiem, że to Wojska Obrony Terytorialnej mogą przyjmować na siebie główny ciężar walki, przynajmniej w początkowej fazie wojny czy też konfliktu zbrojnego. Wychodząc z takiego założenia, należy podjąć szereg działań, w tym w obszarze logistyki, które pozwolą zaspokoić potrzeby logistyczne pododdziałów i oddziałów walczących na pierwszej linii. Wydaje się również uzasadnione, aby tworząc nową jakość w Siłach Zbrojnych RP, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, zapewnić im nowoczesny i przyszłościowy potencjał logistyczny. Powinien on być adekwatny do wyposażenia bojowego, to jest cechujący się porównywalną nowoczesnością z wyposażeniem bojowym, a jednocześnie zdolny do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego.
EN
The emergence of a new kind of Polish armed forces enforces a different look for tasks by the subunits, branches and associations. It turns out that the territorial defence forces can take on yourself the main burden of the fight, at least in the initial phase of the war or armed conflict. Assuming that we should take a series of measures including in the area of logistics, which will meet the needs of the logistics detachments and units during on the first line. It also seems reasonable to create a new quality in the armed forces of POLAND which are Territorial defence forces, provide them with a modern and future-proof potential logistics. It should, in principle, must be adequate to the combat equipment is characterized by a comparable modern combat equipment, and simultaneously capable of achieving the objectives of the security.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.