Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 301

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sklad granulometryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The physical properties of granular loose materials depend on their internal structure, which can considered as the geometry of solid particles in space. The purpose of this paper is to find the method for solid phase reconstruction of granular medium by means of computer packing simulation and to determine and describe the pores created by solid particles. Then two possible mechanisms of a 3D-pore network drying were presupposed and their influence on the desaturation process was examined. First of them assumed that the drying of each pore depends on their neck parameters only (model of independent pores) while the second one takes into account the neighbour pores as well (percolation mechanism). Besides the related pore size distributions (PSD) were calculated and compared with experimental data. It was found that the PSD obtained from an experimental moisture curve is situated in between PSDs from two models.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących symulacji upakowania cząstek ośrodka granularnego, zaproponowano wieloparametrowy model pojedynczego poru, sposób identyfikacji i podziału ośrodka na elementy strukturalne zawierające pory. Zaproponowano nowy sposób określania rozkładu porów oraz zbadano wpływ przyjętego mechanizmu osuszania porów na wynik retencji wodnej ośrodka granularnego. Analizowano dwa mechanizmy: 1-y zakładający niezależność osuszania każdego poru oraz 2-gi w którym osuszanie dowolnego poru było zależne zarówno od jego parametrów jak i porów sąsiednich. Otrzymane wyniki poddano weryfikacji eksperymentalnej, co pozwoliło stwierdzić, że rozkład porów uzyskany na podstawie doświadczalnej krzywej retencji wodnej przyjmuje wartości zawierające się między rozkładami uzyskanymi na podstawie zaproponowanych modeli.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzonych na 9 powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Kazimierz”, położonym na Pojezierzu Kujawskim (szerokość 52° 20’ N, długość 18° 05’ E). Wyniki szczegółowych badań terenowych i analiz laboratoryjnych wykazały, że pokrywa gruntowa badanego zwałowiska wykazuje niewielką zmienność tak w układzie przestrzennym, jak i profilowym. Dominującym utworem tworzącym wierzchnią warstwę badanych powierzchni doświadczalnych są gliny, które stwarzają dużą przydatność analizowanych gruntów pogórniczych do rekultywacji rolniczej i zagospodarowania.
EN
Paper presents the results of field research and observations carried out in the inner waste heap of the „Kazimierz” open pit, situated in the Kujawskie Lakeland (52° 20' N, 18° 05’ EE). The soil cover investigated dump showed small variation in the profile and spatigl configuration. In the upper soil layers dominate the loams. Analysed postmining areas showed good predisposition to agricultural recultivation and further management.
12
75%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzonych w okresach wegetacyjnych 2002 i 2003 roku na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Pątnów", położonym na Pojezierzu Kujawskim (52°20' N, 18°14' E). Badania i obserwacje terenowe prowadzono na 3 doświadczalnych poletkach poddanych rolniczej rekultywacji, o różnym użytkowaniu i jednakowym nawożeniu mineralnym. Wyniki badań wykazały, że wierzchnie warstwy rekultywowanych rolniczo gleb terenów pogórniczych charakteryzują się zróżnicowaniem składu granulometrycznego, właściwości fizycznych i wodnych, co ma wyraźny wpływ na bilans wodny. Podstawowym czynnikiem wpływającym na bilans wodny gleb pogórniczych są warunki meteorologiczne, wyrażone przez opady atmosferyczne i parowanie terenowe. Wpływają one w decydujący sposób na gospodarkę wodną gleb tych terenów.
EN
Paper presents the results of field research and observations carried out during vegetation periods 2002 and 2003 in the inner waste heap of the „Pątnów" open pit, situated in the Kujawskie Lake-land (52°20' N, 18°14' E). Field research and observations were conducted on 3 experimental plots undergoing agricultural land reclamation, with differing agricultural uses and uniform mineral fertilization. Research results indicate that the upper layers of agriculturally reclaimed soils on postmining areas are characterized by differentiated grain composition, physical and hydrological properties, which significantly affect the water balance. However, the dominant factor influencing water balance in post- mining soils is the type of weather conditions in terms of precipitation and eva- potranspiration levels. These factors have a crucial effect on water balance in soils of the area.
PL
Praca ma na celu poznanie zróżnicowania granulometrycznego i warunków hydraulicznych charakteryzowanych przez parametry przepływu w rejonie występowania łachy korytowej o budowie roztokowej. Badania skoncentrowano na poznaniu budowy wierzchniej warstwy łachy roztokowej (jej opancerzenia), wyznaczeniu parametrów sedymentologicznych, przeprowadzeniu pomiarów prędkości wody, a na ich podstawie wyznaczeniu podstawowych parametrów hydraulicznych przepływu w charakterystycznych punktach badanego odcinka. Próbki materiału tworzącego łachy pobrano w dziesięciu przekrojów pomiarowych założonych w obrębie wyznaczonej do badań łachy korytowej. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych granulometrycznych sporządzono histogramy uziarnienia i krzywe przesiewu oraz obliczono następujące parametry granulometryczne: wskaźnik wysortowania według Traska, stopień wysortowania według Hazena, wskaźnik różnoziarnistości według Knoroza, wskaźnik jednostajności (cecha dominacji) według Kollisa, współczynnik skośności według Traska i średnie odchylenie standardowe według Folka. Pomiary prędkości wody umożliwiły wyznaczenie wielkości takich jak: prędkość przepływu, prędkość średnią, parametry hydrauliczne (liczba Freuda, Reynoldsa, prędkość ścinania, naprężenia styczne, współczynnik oporu f) przepływu. W pracy zwrócono szczególną uwagę na sposób przepływu strug wody ponad formą korytową oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, jak też jego wpływ na ewolucję łachy roztokowej. Badania zrealizowano w zlewni rzeki Skawy, w rejonie przekroju Zembrzyce w Karpatach Polskich.
EN
The main aim of the work is to presents the results of examination of some basic granulometric and hydraulic parameters of the discharge within the region of the braided river bar formation. The research was concentrated on the investigation of the armoring layer of the braided bar in terms of the basic sedimentological parameters, and this way on understanding the forming process of this structure. At the same time hydrological measurements were carried out in the region of the bar and on the basis of these hydraulics calculations of hydrodynamics parameters were performed. For granulometric investigations the samples of the gravel forming the braided bar were collected in ten cross sections of the bar. On the basis of sieve analysis the grain size curves were prepared, so the main granulometric characteristics were described, as follows: Trask sorting coefficient, Hazen sorting coefficient, Knoroz grain parameter, Kollis domination parameter, Trask skewness coefficient and Folk mean deviation. The measurements of water velocities just over the river bed allowed calculating main hydraulics parameters, such as: shear velocity, shear stresses, Froude number, Reynolds number, flow resistance coefficient within the region of the braided middle gravel bar formation in the mountainous river. Hydrodynamics survey was done just immediately after the spring flood in 2003 when the braided bar developed within the river channel. The number of observations connected with the hydrodynamics influence on stream braided bar formation was done which describe the braided process of the middle braided bar development. The study was undertaken in the Skawa River at the Polish part of the Carpathian Mountains.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.