Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The evaluation of the microbiological and sensory quality of 30 assortments of market milk was the objective of the presented research. The study also compared the sensory profile of selected samples of milk differing in preservation method. Microbiological tests included determination of the presence and number of Enterobacteriaceae and the total number of microorganisms. Sensory characteristics of all the milk samples was performed by scaling method (5-points scale). Selected samples of milk were additionally assessed by means of profile method. Microbiological tests showed satisfactory microbiological purity of milk, which indicates the effectiveness of the heat treatment and the lack of secondary contamination. Regardless of the preservation method, all the evaluated milk samples were characterised by a high sensory quality (4.25-5 points). There were no changes in smell and taste, resulting from the development of undesirable microflora. The tested samples of milk differing in the preservation method (sterilisation, pasteurisation at high temperature and subjected to microfiltration and low pasteurisation) varied in the sensory profile. Milk pasteurised at high temperature was characterised by the most harmonised overall quality.
6
Content available remote Rynek nawozów mineralnych
63%
PL
Dokonano przeglądu globalnego i krajowego rynku nawozów sztucznych. Podano ich produkcję, zużycie, ceny oraz trendy rozwojowe.
EN
A review, with 48 refs., of global and domestic market of fertilizers, their prodn., consumption, prices and development trends.
EN
This paper analyses the competitive advantages and strategies of fruit and vegetable producers. The convergence of domestic and international markets and equalization of competitive conditions reduce the competitive potential of Polish fruit and vegetable producers and force them to make qualitative and innovative improvements. Quantitative and qualitative research was undertaken to prove this thesis statement. Research was carried out as an attempt to identify the variables that determine companies’ ability to achieve competitive advantage. It aimed at recognizing pursued competitive strategies that had been adjusted to new circumstances. The results of qualitative research are presented in the paper. Interdependence of entrepreneurs’ opinions for both domestic and foreign markets was examined by means of ordinal correlation measures. The authoress applied triangulation of methods, i.e. a combination of a quantitative analysis of official statistics and her own qualitative studies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Analizowano źródła przewagi konkurencyjnej i stosowane strategie konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych. Strategie badanych przedsiębiorstw są zgodne z przewagami konkurencyjnymi związanymi z jakością produktów i specjalizacją produkcji. Zbieżność ocen przedsiębiorców wskazuje na konwergencję warunków rynkowych w kraju i za granicą. Jednak przedsiębiorcy oceniali relatywnie słabiej swoją pozycję na rynkach zagranicznych w porównaniu do tej na rynku krajowym. Słabsza pozycja badanych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynikała z niskiego stopnia koncentracji przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw oraz z ich relatywnie niskiej innowacyjności. Opcjonalną strategią rozwoju dla badanych przedsiębiorców są wszelkie strategie niszowe - pojawiające się z reguły tam, gdzie z jednej strony nie można wykorzystać ekonomii skali, z drugiej zaś można znaleźć duży, lokalny potencjał.
PL
W warunkach globalizacji gospodarczej i integracji regionalnej nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych stało się konkurowanie z innymi podmiotami, ukierunkowane na osiąganie korzyści z tytułu działania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to również podmiotów polskiego przemysłu spożywczego, dla których miniona dekada była okresem intensywnego rozwoju. Pomimo niektórych niższych wskaźników w tym sektorze niż w całym przetwórstwie przemysłowym (m.in. wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy) konkurencyjność przemysłu spożywczego poprawiła się. Dynamiczny wzrost eksportu, rosnące saldo obrotów handlowych oraz poprawa pozostałych analizowanych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności przemysłu spożywczego wskazują na umacnianie się pozycji krajowych producentów na rynku międzynarodowym. Oddziałuje to pozytywnie na kondycję ekonomiczną tego sektora i dalsze perspektywy jego rozwoju.
EN
In the situation of economic globalization and regional integration, competing with other entities, aimed at achieving the benefits, coming from activities on the domestic and international market has become the inherent element of functioning of economic enterprises. This also applies to the entities of the Polish food industry, for which the recent decade was a period of intensive development. Despite some lower indicators in this sector as compared to the whole industrial processing (inter alias, work efficiency, technical equipment), the competitiveness of the food industry has been improved. The dynamic growth of exports, growing trade balance and improvement of other analyzed indicators of external competitiveness of the food industry points to strengthening of the position of domestic producers on the international market. This phenomenon has a positive effect on the economic condition of the sector and the further prospects of its development.
EN
The aim of the paper is to analyse the selected factors determining competitiveness of the fruit and vegetables processing sector. The results of inquiry research conducted in 32 enterprises of the sector located in Wielkopolska Voivodship were presented in the paper. The conducted research proves that, according to the management, the companies have large competitive and developmental potential, particularly in the area of the production resources (mainly knowledge and employees’ experience, technological innovation and value of the fixed capital). The return on assets and profit rate are also highly evaluated. The inquired managers indicated advantage in the area of functions and product quality as the main own sources of competitive advantage and product prices, incomes and preferences of purchases as the most important demand factors.
11
Content available remote Ceny węgla kamiennego energetycznego w kraju i na rynkach międzynarodowych
63%
PL
Artykuł ma na celu pokazanie najnowszych tendencji kształtowania się cen węgla kamiennego energetycznego występujących na rynkach międzynarodowych oraz przedstawienie na ich tle cen węgla na rynku krajowym. Główny okres analizy to lata 1998 - 2002, a tam gdzie było to możliwe - także dane obejmujące rok 2003. Ostatni okres charakteryzuje się wzrostem cen, który trwa już od 10 miesięcy. Zarówno obserwowane okresy wzrostów, jak i spadków cen są coraz krótsze, a minima i maksima przyjmują coraz niższe wartości. Ceny krajowego węgla energetycznego odniesione do jednostki energii chemicznej węgla są znacznie wyższe od cen FOB głównych eksporterów i porównywalne do średnich cen CIF w imporcie do Europy Zachodniej.
EN
The objective of the paper is to show the most recent tendencies of steam coal prices on international markets and - against this background - to present the coal prices on domestic market. Generally, period of analysis is 1998-2002, however, where it is possible, data related to 2003 are also presented. Recent period is characterized by steam coal price increase, which lasts for 10 months already. Both bullish and bearish coal prices periods are shorter and shorter, and both minimal and maximal values are lower. Domestic steam coal prices related to chemical energy unit of coal are much higher then FOB prices of main coal exporters and are comparable to average CIF coal import prices into Western Europe.
PL
W ostatnim czasie sporo mówi się o Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) – nowej strategii opracowanej przez Komisję Europejską, której celem jest przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. (patrz PP 1/2020 s. 34). Aby móc czerpać korzyści z tej zrównoważonej „zielonej” transformacji, konieczne jest podjęcie stosownych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z założeń nowej strategii UE jest polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym, wspierająca rozwój produktów o zamkniętym cyklu życia, neutralnych dla klimatu. Charakterystyczną cechą takich „zrównoważonych produktów” ma być ponowne wykorzystanie materiałów, a zgodnie z wytycznymi KE do 2030 r. wszystkie opakowania w UE powinny nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Chociaż strategia EZŁ jest dość świeżym projektem Unii Europejskiej, to przemysł tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych już od bardzo dawna wpisuje się w ramy gospodarki cyrkularnej. Uniwersalność tego produktu, jak również odpowiedzialne podejście producentów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ekoprojektowanie i proekologiczne prowadzenie procesów produkcji, sprawiają, że opakowania z tektury falistej stają się naturalnym wyborem konsumentów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że konsumenci odruchowo sięgają po produkty opakowane w papier czy tekturę. Świadomość ekologiczna odbiorcy końcowego jest już na tyle wysoka, że wybór właściwego opakowania jest dla niego oczywisty. W tym świetle perspektywy dalszego rozwoju przemysłu opakowań z tektury falistej wydają się być raczej pozytywne. Oczywiście, producenci cały czas muszą monitorować sytuację na rynku, dbać o edukację swoich pracowników, jak również optymalne i ekologiczne procesy produkcyjne i przetwórcze.
PL
Celem badań było oznaczenie zawartości witamin z grupy B: witaminy B₁, B₂, B₆ i PP we wszystkich dostępnych w 2013 roku na polskim rynku owsianych produktach bezglutenowych. Materiał doświadczalny stanowiło 7 owsianych produktów bezglutenowych, takich jak mąki i mieszanki do wypieku chleba i ciastek oraz płatki. Produkty poddano hydrolizie enzymatycznej z użyciem taka-diastazy oraz hydrolizie kwasowej z zastosowaniem kwasu solnego. Zawartość witamin z grupy B oznaczono metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Średnia zawartość witamin B₁, B₂, B₆ (jako sumy pirydoksalu, pirydoksaminy, pirydoksyny) oraz PP we wszystkich produktach wynosiła odpowiednio 0,184, 0,050, 0,159, 0,544 mg·100 g⁻¹ produktu. Największą zawartość witaminy B₁ stwierdzono w płatkach owsianych, a pozostałych witamin w musli owsianym z owocami. Owsiane produkty bezglutenowe charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością witamin B₁, B₂, B₆ i PP. Najbogatszym źródłem analizowanych witamin były płatki owsiane oraz musli owsiane z owocami.
EN
Oat gluten-free products are a new category on the Polish market of foods for particular nutritional use. Oats which was the subject of numerous studies on its safety for use in the diet of patients with coeliac disease, was introduced on Polish market in 2012. Results of clinical trials in patients suffering from coeliac disease, indicate the occurrence of nutritional deficiencies, including deficiencies of B-group vitamins. Due to the fact that nutritional deficiencies refer both to the patients who do not comply with the recommendations, as well as to those on a gluten free diet, quality assessment of gluten-free food plays a significant role in the efficient treatment of coeliac disease. Oat products are an alternative to the commonly consumed cereal gluten-free products. The aim of this study was to determine the content of B-group vitamins: vitamin B₁, B₂, B₆ and PP in all glutenfree oat products available on the Polish market in 2013. Seven oat gluten-free products: flours, bread mixes, cookies mixes and flakes were purchased in the local health food stores. The concentration of B-group vitamins was determined by high performance liquid chromatography (HPLC) after prior enzymatic and acid extraction of sample. The content of thiamine ranged from 0.049 ±0.011 (oat mix for chocolate muffins) to 0.276 ±0.010 mg in 100 g of product (oat flakes) with a mean of 0.184 mg·100 g⁻¹. The most valuable source of vitamin B₂ was oat musli with fruits (0.085 ±0.001 mg·100 g⁻¹), the least valuable was gluten-free flour with oat (0.031 ±0.001 mg·100 g⁻¹). The average content of vitamin B₆ was 0.158 mg·100 g⁻¹ with the lowest content in gluten-free flour with oat (0.039 ±0.008 mg·100 g⁻¹) and the highest in oat musli with fruits (0.569 ±0.019 mg·100 g⁻¹). The niacin content in all selected products ranged from 0.269 ±0.023 (mix for oat cookies) to 1.084 ±0.103 mg·100 g⁻¹ (oat musli with fruits) with an average content of 0.544 mg in 100 g. High content of vitamins in oat muesli is a result of fruits content. Tested gluten-free products significantly differed in vitamin B₁, B₂, B₆ and niacin contents. The richest source of analyzed vitamins were oatmeal and oat muesli with fruits.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację w przetwórstwie owoców i warzyw odnosząc się do danych z ostatnich kilku lat Omówiono produkcję, tempo jej zmian oraz popyt na rynku krajowym i w eksporcie, a także poziom cen zbytu i cen detalicznych oraz ofert cenowych odbiorców zagranicznych. Przedstawiono sytuację ekonomiczną zakładów oraz perspektywy na tym rynku w najbliższych latach.
EN
The situation of fruit and vegetable processing in last years is presented in this paper. There is discussed the production, the rate of its changes, the demand on the Polish and foreign markets, the level of sale prices and price offers of foreign customers. The economical situation of the plants and perspectives are also presented.
20
Content available remote Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji
51%
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.