Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 986

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
EN
In the article two original mathematical methods of constructing a model of non-observable variables describing processes subject to examination are presented. One of these methods takes first of all into consideration in an explicit way the character of influence of particular diagnostic variables on the discussed non-observable variable, and this feature does not characterize the second method. A linear transformation of variables being modeled by means of the presented methods leads to statistically consistent investigation results. A real example of use of these methods is presented and the obtained results have been compared.
PL
Prezentowany artykuł stanowi propozycję kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną lub osób z chorobami psychicznymi w lokalnym środowisku z uwzględnieniem aktywnej współpracy struktur samorządowych, podmiotów edukacji, pomocy społecznej i służb odpowiedzialnych za lokalną politykę zatrudnienia z sektorem przedstawicieli biznesu jako potencjalnych pracodawców oraz funkcjonującymi w regionie ośrodkami akademickimi. Opisywany model osadzony jest w paradygmacie humanistycznym i jego istotnych dla pedagogiki specjalnej pochodnych, tj. w paradygmacie społecznym, emancypacyjnym i normalizacyjnym (Krause, 2010, s. 118), uwzględnia więc te elementy współczesnej myśli społecznej, które próbują postrzegać osoby z niepełnosprawnościami w szerszym kontekście „inności” i „innych”, w tym przypadku jednostek pozostających dotychczas poza normą i ich miejsca w społeczeństwie, ich prawa dokonywania wyborów, także w zakresie wyboru różnych form egzystencji (por. tamże). Opisywany w artykule model pozwala, w przypadku jego wdrożenia, na niezależne, samodzielne życie dużej grupy osób z niepełnosprawnościami, tworząc jednocześnie pragmatyczne i bardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania w lokalnym środowisku.
EN
Presented article is above all a very specific proposal of comprehensive solutions in the field of social and professional activation of people with intellectual disability, may also be for people with mental illness in the local environment, including active cooperation of the self-government (schools, social welfare services and employment services) with the environment of local entrepreneurs, business and the university. Described model is embedded in the humanistic paradigm and its essential in special pedagogy, derived from the social paradigm, emancipation and normalization paradigm (Krause, 2010, p. 118), thus these elements in contemporary social thought, which try to perceive people with disabilities in the broader context of "otherness" and "other", in this case, individuals who have remained outside the norm and their place in society, their right to different forms of existence, choices and alternatives (Krause, 2010, p. 118). In general, it can be stated that the model described in this article allows for independent living of a large group of people with disabilities, while creating pragmatic and more economically justified solutions in the local environment.
EN
This papers describes briefly a new model of the Cottrell atmosphere, which is based on the theory of complex cooperative phenomena. It is recognized that motion of dislocations dragging along the Cottrell cloud of foreign interstitial atoms (FIAs) under the action of an external harmonic stress field can be described by the relaxation function which may continuously cross over from a Debye function to a stretched exponential function. The one-sided Fourier transform of the derivative of the normalized relaxation function gives the same asymmetry of the carbon Snoek-Koster peak as observed in deformed ultra-high purity iron and in steel sheets after cold rolling. The effective diffusion coefficient of the FIAs in the Cottrell claud is lower than diffusion coefficient of the FIAs in a perfect bcc lattice.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
5402--5410, CD 2
PL
Artykuł prezentuje strukturę i działanie optycznego systemu kierowania ogniem w modelu fizycznym armaty morskiej. Na początku przedstawiono warunki działania armaty morskiej posadowionej na pokładzie okrętu. Następnie opisano budowę modelu fizycznego armaty morskiej oraz algorytmy: kierowania armatą, przygotowania systemu do pracy i szczegółowe algorytmy działania wszystkich komponentów programowych składających się na system kierowania. W zakończeniu pokazano wybrane wyniki działania optycznego systemu kierowania ogniem oraz w podsumowaniu zebrano najważniejsze wnioski z badań.
EN
The paper presents the structure and operation of optical fire control system in physical model of ship gun. First, operational conditions of the gun installed on the ship are presented. Next, the physical model of the gun and algorithms are described: the algorithm for control the gun, the algorithm for preparation the entire system to work and detailed algorithms of other key software elements included in the fire system. Finally, selected results of working the optical system are given.
5
Content available Badania modelu wielopoziomowego falownika prądu
89%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika przebadana przy zastosowaniu metod symulacyjnych została zaimplementowana w rzeczywistym układzie modelowym. Zademonstrowane wyniki badań symulacyjnych i ich weryfikacja eksperymentalna potwierdziła poprawność przyjętych założeń dotyczących budowy i sterowania wielopoziomowego falownika prądu.
EN
A new results of study on concept of multilevel current converters is presented in the paper. The control algorithms for proposed circuit have been tested using simulation and experimental methods. The results of the experimental tests confirm simulation tests and proof that idea of galvanic output connection of multilevel current converter are correct.
6
Content available remote Uproszczony model mikrosilnika prądu stałego o trzech zębach wirnika
89%
EN
Small-power motors with three teeth of rotor are usually used in drives which are battery supplied. The methods used in analysis of classical electric machines can not be applied in small-power motors calculations owing to specific construction of their rotors. It is also difficult to use the field methods because the geometry of motor cross-section is considerably complicated. Therefore to fast analysis of small-power motors working, especially in stage of designing, relatively simple model of motor can be helpful. This model should make possible the working simulation of small-power motor for different given structural and permanent magnet material parameters. In proposed model it was assumed that the magnetic circuit of small-power motors consists of concentrated elements and it is shown in the form of equivalent reluctance network. On the basis of this network the equations which describe the changes of magnetic values were formulated. The relationship between flux density and field intensity of permanent magnet was approximated with straight line of magnet working. The electromagnetic torque was calculated on the basis of principle of virtual work. The calculation algorithm for static and dynamic states was presented. The exemplary results of computations are shown in end part of the paper.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania jakościowego technologiczności konstrukcji. Wykorzystano do tego celu model lingwistyczny, oparty na regułach typu ;jeżeli - to', oraz metodykę wnioskowania rozmytego.
EN
In this paper, the problem of quality designing for production and economical operation is presented. The linguistic model based on the rules of the type 'If - Then' and the method of fuzzy implications were used
PL
Badania zjawisk zachodzących na granicy faz elektroda rnetalowa-elektrolit prowadzi się w rozmaity sposób. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu korozji elektrochemicznej stali na modelach. Omówiono wyniki badań na modelach fizycznym i elektrycznym. Opisano wykorzystanie programu PSPICE do analizy zjawisk korozyjnych. Przedstawiono także model elektryczny opisujący proces korozji konstrukcji żelbetowych.
9
Content available remote Modele komputerowe serwonapędu elektrohydraulicznego
89%
PL
W artykule przedstawiono zależności teoretyczne opisujące serwonapędy elektrohydrauliczne. Przyjęto założenia pozwalające traktować j e jako układy liniowe. W systemie Matlab-Simulink zbudowano schemat blokowy oraz model komputerowy serwonapędu. Scharakteryzowano takie podstawowe nieliniowości występujące w serwonapędach elektrohydraulicznych, jak: pierwiastkowa charakterystyka przepływu, tarcie, zmiany sztywności układu w funkcji położenia tłoka oraz ograniczenia zakresu zmienności wybranych sygnałów. Nieliniowości te wprowadzono do zbudowanego uprzednio modelu liniowego. Może on być narzędziem pomocnym w projektowaniu i doborze tego typu napędów.
EN
In the paper linear, theoretical description of the electro-hydraulic servo drive units was made. It allowed to build their block scheme and computer models, realised in Matlab-Simulink system. Essential electro-hydraulic servo-drives non-linearities like square root flow characteristic, friction, efficiency changes as a function of actual position, positions signal saturation's of the valve spool and piston were shown. These non-linearities were included into the linear model of an electro-hydraulic servo drive. This model can be very useful in designing and research processes of such servo drive.
10
Content available remote Wyznaczanie kolejności montażu części i zespołów maszyn
89%
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wyznaczania kolejności montażu części i zespołów maszyn z wykorzystaniem teorii grafów. Opracowano algorytm projektowania kolejności montażu oparty na modelu matematycznym wyrobu.
EN
In paper the conception of the determining the assembly sequence of parts and machine sets using the graphs theory has been presented. The algorithm of the designing the assembly sequence of parts and sets using the mathematical model of product has been showed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hierarchiczną budową modelu parownika kotia energetycznego oraz możliwościami redukcji modeli jego podsystemów. Zaprezentowano wyniki redukcji zlinearyzowanego modelu fragmentu rur ekranowych metodami bazującymi na zrównoważeniu układu przy użyciu techniki gramianów.
EN
A hierarchical model of power plant evaporator and reduction subsystems models possibilities are presented in this paper. The linearized model reduction results are presented using gramian methods.
EN
The most important problem of operation of all technical objects (devices) is the problem of rational (optimum) decision control of the process of technical state changes of the objects. Such control can be realized when a model of the process of technical stale chanŹges is applied. In view of this, a formal description of the operational process of technical objects was presented in this paper, as well as it was justified that the model of the process may be a semi-Markovian process of finite set of states. Examples of 4-and 3-state semiŹ-Markovian process were given as a model of the above mentioned process of state chanŹges of any device. Difficulties associated with forming such model, which arise from application of the theory of semi-Markovian processes, were indicated. Therefore the proposed model is the semi-Markovian process whose values are technical states occurring in the phase of operation of many technical objects of practical importance (e.g. combustion piston engines, turbines, displacement and rotary compressors, impeller pumps etc).
EN
The article deals with quantifying the influence of environmental and socio-economic factors on life expectancy in Poland, that has been increasing since 1992 as a result of falling infant mortality rate, the development of civilisation and improving quality of life, among others. The process brings about changes in the number and demographic structure of the population, one outcome of which is an expanding share of elderly people. The research goal was focused on estimating econometric models that allow understanding how socio-economic factors influence  life expectancy in Poland.
PL
W artykule podjęto próbę kwantyfikacji wpływu czynników środowiskowych oraz społeczno – ekonomicznych na przeciętne trwanie życia. Od 1992 r. obserwuje się intensywność tego zjawiska, będącego skutkiem spadku umieralności niemowląt, jak również postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Zjawisko to wpływa na zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludności, co w konsekwencji prowadzi do przyrostu udziału osób starszych w populacji. W świetle poczynionych spostrzeżeń oszacowano modele makroekonomiczne, które pozwalają zrozumieć mechanizmy wpływu uwarunkowań zewnętrznych na procesy demograficzne.
15
Content available Strategies for Computer Networks Security
77%
EN
IT security of computer networks plays an increasingly important role in business operations; but at the same time the importance of its systematic improvement not always is perceived, nor are implemented ameliorations due to incorrectly accepted models or strategies. Some models of the global computer network comprehensive protection, called trust framework, are discussed by the author of this article.
EN
At the end of the 19th century Liouville and Riemann introduced the notion of a fractional-order derivative, and in the latter half of the 20th century the concept of the so-called Grünewald-Letnikov fractional-order discrete difference has been put forward. In the paper a predictive controller for MIMO fractional-order discrete-time systems is proposed, and then the concept is extended to nonlinear processes that can be modelled by Takagi-Sugeno fuzzy models. At first nonlinear and linear fractional-order discrete-time dynamical models are described. Then a generalized nonlinear fractional-order TS fuzzy model is defined, for which equations of a predictive controller are derived.
EN
The paper considers the stability problem of linear time-invariant continuous-time systems of fractional order, standard and positive, described by the state space model. Review of previous results is given and some new methods for stability checking are presented. Considerations are illustrated by numerical examples and results of computer simulations.
18
Content available remote Koordynacja zamknięć w gęstych sieciach drogowych
75%
PL
W opracowaniu przedstawiono główne problemy dotyczące koordynacji zamknięć w gęstych sieciach transportowych. Model rozmieszczeń zamknięć na sieci utworzono analogicznie do modelu zamknięć torowych. Zaproponowano również nowy, poprawiony algorytm koordynacji zamknięć drogowych.
EN
The main problems concern optimization of road closures in dense networks have been presented in this article. The model of placing road closures in network is analogous to the one, which is used in rail transport. The new, improved algorithm of road closures co-ordination has been proposed in this work.
19
Content available remote UML approach to design of the control of MIG/MAG welding process
75%
EN
A dynamics characteristic at the arc for evaluation of the process quality analyzing influence of electrode wire speed has been presented. Analysis of welding current and voltage value during the welding process allows to formulate the basic relations allowing for a line control the welding parameters. The control system is described by Unified Modeling Language (UML). The UML diagram may be used to design the control system for welding power supply and robot arm movement controller.
PL
Przedstawiono zastosowanie charakterystyk dynamicznych tuku spawalniczego do oceny procesu spawania. Określono wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego na kształt i jakość układanych ściegów. Analiza przebiegu napięcia i prądu w czasie procesu spawania pozwoliła na sformułowanie zależności stanowiących podstawę do sterowania jego parametrami. Do opisu sterowania procesem spawania stosowano Unified Modeling Language (UML). Opracowany diagram UML można używać w systemie do sterowania spawalniczym źródłem prądu i ruchami ramieniem robota.
PL
Systemy premiowe stosowane do wyznaczania wysokości wynagrodzenia uzależnionego od wielkości sprzedaży czy wartości osiąganych zysków często okazują się wykorzystywane przez sprzedawców niezgodnie z pierwotnymi założeniami zarządzających [2]. W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę modyfikacji systemu premiowego w jednej z firm, która to modyfikacja ma na celu ukierunkowanie wysiłków sprzedawców na budowę wartości dodanej w firmie.
EN
Premium systems, which are used for pointing out the salary amount depended on sales volume or values of the profits, are often implemented by retailers incompatibly to the original assumptions of the capital owners [2]. In this study an attempt to modify the premium system was made in one of the companies. The aim of the modernization is to orient the efforts of retailers on building an added value in the company.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.