Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo transakcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest próba oceny bezpieczeństwa transakcji w bankowości internetowej. Wskazano zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, w tym szyfrowanie danych, podpis elektroniczny, certyfikacja, tokeny, metody identyfikacji klienta. Dokonano oceny stopnia skuteczności wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń w polskich bankach internetowych.
EN
The aim of the paper is an trial of assessment the transactions security in internet banking. The review of used techniques of client identification was performed (including modern solutions as: electronic signature, tokens and simple entering the logname and user password). The example of technical structure of sale data maintenance, processing and transmission were specified (data encryptions, certification). The advantages/disadvatages of individual methods used in Polish internet banking were pointed.
2
Content available Narrow Banking from the Perspective of Risk
71%
PL
Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka wynikającego z próby stabilizacji systemu bankowego z zastosowaniem narrow banking, co w praktyce przekłada się na nałożenie restrykcji na różne rodzaje aktywów utrzymywanych przez banki i obsługujących depozyty bieżące. W tym celu zostały omówione następujące kwestie: istota i koncepcje „wąskiej bankowości” oraz wynikające z niej ryzyko. Postawiona hipoteza badawcza jest następująca: narrow banking to skuteczna koncepcja wykorzystywana do zabezpieczenia stabilności systemu finansowego. Zasadnicze ryzyko implementacji koncepcji „wąskiej bankowości” wypływa z: kosztów ubezpieczenia depozytów, częściowej utraty efektywności banków, niedopasowania struktur aktywów i pasywów banku (powstania luki GAP) oraz wielkości i struktury kredytów dla sektora niefinansowego. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano po sześć ryzyk pośrednich dla przyjętego poziomu ryzyka: niskiego, średniego i wysokiego.
EN
The aim of this article is to identify risks arising from the attempt to stabilise the banking system with the use of narrow banking, which in practice means imposing restrictions on various types of assets held by banks and on handling current deposits. To this end, the following will be discussed: the nature and concepts of narrow banking and the risks of narrow banking. The research hypothesis is as follows: narrow banking is an effective concept to use to secure the stability of the financial system. The principal risk connected with the implementation of the concept of narrow banking results from: the cost of deposit insurance, partial loss of banks’ efficiency, mismatching of structures of assets and liabilities of the bank (resulting in GAP), as well as the size and structure of loans for the non‑financial sector. As a result of the conducted analysis, 6 indirect risks were identified, each for the assumed risk level: low, medium and high.
PL
Aktualnie panuje trend do coraz szerszego stosowania technologii internetowych w biznesie oraz logistyce. Niestety powszechne wykorzystywanie technologii informatycznych w celu optymalizacji procesów biznesowych naraża przedsiębiorstwa na pewne zagrożenia. Celem publikacji było przybliżenie możliwości giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W publikacji skupiono się głównie na zaprezentowaniu funkcji giełdy służących do maksymalizacji bezpieczeństwa i ochrony użytkowników.
EN
Currently there is a trend towards the increasing use of Internet technologies in business and logistics. Unfortunately, the widespread use of information technology to optimize business processes exposes the company to certain risks. The aim of the publication was to present the possibilities of exchange transport Trans, which is a tool used to optimize transport processes. The publication focuses primarily on presenting function of exchange used to maximize the safety and security of users.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu bezpieczeństwa specyficznego systemu antropotechnicznego, jakim jest system operacji kartami bankowymi. Zawiera definicję systemu bezpiecznościowego i potencjałowego kryterium stanu bezpieczeństwa tego systemu. Omawia wybrane operacje kartami bankowymi, klasyfikuje towarzyszące tym operacjom zagrożenia i stosowane działania ochronne. Charakteryzuje, w aspekcie jakościowym i technicznym, bezpieczeństwo systemu kart bankowych.
EN
The question related to the safety of a specific human engineering system, such as the system of bankcard operations, is presented in the paper. The concept of the security system and the potential criterion of the safety state of the system are defined. Selected operations using bankcards and the classification of both the hazards and the protective actions are discussed. The security of bankcard systems in qualitative and technical aspects are characterised.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
14622--14630, CD 6
EN
The growth of e-commerce has been inhibited by consumer fears and concerns about the risks, real and perceived. E-commerce will not reach its full potential unless consumers perceive that electronic transactions are secure and associated risks have been reduced to an acceptable level. This paper discusses the risks associated with e-commerce transactions and the methods to gain consumers' trust in order to enhance their acceptance and participation. Risks related to electronic transactions should be identified and controlled. Transaction security can be enhanced with information technologies. They help prevent consumer personal information, such as credit card numbers and other vital information, from being intercepted and stolen during transmission. Security practices help protect customer information from being intentionally or unintentionally disseminated to or being accessed by unauthorized third parties. Standard controls on business functions of an information system also help to guarantee the accuracy of business transactions.
PL
Rozwój handlu elektronicznego jest w dużej mierze hamowany przez obawy konsumentów dotyczące związanego z transakcją ryzyka, zarówno przewidywanego jak i rzeczywistego. Handel elektroniczny może w pełni rozwinąć swój potencjał, jeżeli transakcje internetowe będą odpowiednio zabezpieczone, a związane z nimi ryzyko zostanie zredukowane do akceptowalnego przez klientów poziomu. Praca przedstawia ryzyko związane z transakcjami handlu elektronicznego oraz metody jego redukcji, co ma na celu zapewnienie akceptacji klientów i ich udział w transakcji. Ryzyko związane z tego typu transakcjami powinno być identyfikowane i kontrolowane. Bezpieczeństwo transakcji może być zapewnione dzięki technologiom internetowym. Ich wykorzystanie pomaga chronić dane osobowe konsumentów, numery kart kredytowych i inne ważne informacje, które mogą być przejęte i skradzione podczas transmisji. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji pomaga chronić dane klientów przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a standardowa kontrola systemu informatycznego serwisu zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
PL
Omówiono wybrane operacje kartami bankowymi, sklasyfikowano niepożądane zdarzenia elementarne oraz zaprezentowano zagadnienia bezpieczeństwa systemu operacji kartami bankowymi.
EN
The paper discusses selected operations by bank cards, classifies undesirable elementary events and presents problems connected with security of bank card operations system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.