Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kodyfikacja prawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Omówiono wzajemne zależności pomiędzy Unia Europejską a państwami członkowski w warstwie prawnej.
XX
Przypomnijmy, że owocem czteroletnich prac poprzedniej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy byto przedstawienie w końcu 2006 r. ówczesnemu Prezesowi Rady Ministrów projektu Kodeksu pracy oraz projektu Zbiorowego kodeksu pracy. Projekty te nigdy nie zostały przekazane do dalszych prac legislacyjnych. Natomiast po blisko 10 latach została powołana nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (por. rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, DzU poz. 1366). Do zadań Komisji, na realizację których zakreślono jej 18 miesięcy, należało opracowanie ko-lejnych projektów ustawy - Kodeks pracy oraz usta-wy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, obu wraz z uzasadnieniem. [...] Ponadto należy uwypuklić, że zakończenie prac nad projektem Kodeksu pracy i projektem Kodeksu zbiorowego prawa pracy, będące ukoronowaniem starań uznanych ekspertów nauki prawa pracy, stanowi wielkie święto tej nauki. Najodpowiedniejszą i jedyną godną formą celebracji tego święta powinna jednak być pogłębiona, rzeczowa i rzetelna dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Tego bowiem wymaga dobro nauki, ale przede wszystkim odpowiedzialność i troska o dobro publiczne i dobro jednostki. Należy wszak pamiętać, że prawo pracy dotyka jednej z najbardziej wrażliwych sfer życia współczesnego człowieka, przekłada się na jego poczucie bezpieczeństwa, możliwość samorealizacji i płynącą z tego satysfakcję oraz zakres włączenia do życia społecznego. (fragment tekstu)
XX
Rozpoczęcie prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa rolnego - które postuluje autor artykułu - wymagałoby dokonania przeglądu wypracowanych modeli kodeksu rolnego w kontekście ich potencjalnego wykorzystania lub nawet zastosowania. W ramach niniejszego artykułu zostają przedstawione w zarysie wybrane europejskie modele kodeksu rolnego, tj. francuski, postradziecki, europejski (unijny), włoski i polski przedwojenny W.L. Jaworskiego. W podsumowaniu autor stawia tezę, że model francuski (code rural), postradziecki (kodeks gruntowy) oraz europejskie kodeksy rolnictwa nie powinny być brane pod uwagę przy ewentualnych pracach kodyfikacyjnych w Polsce. Zdecydowanie bardziej wartościowe oraz posiadające większy potencjał do wykorzystania są model włoski ( codice agricolo) i model Kodeksu agrarnego W.L. Jaworskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The commencement of codification works in the field of Polish agricultural law - what the author of the article postulates - would require a review of the developed agricultural code models in the context of their potential use or application. This article outlines selected European models of the agricultural code - i.e. the French model, the post- Soviet model, the European model, the Italian model and the Polish pre-war model of W.L. Jaworski. In summary, the author puts forward the thesis that the French model (code rural), post-Soviet model (land code) and the model of European agricultural codes should not be taken into account in possible codification works in Poland. The Italian (codice agricolo) model and the agrarian code of W.L. Jaworski (kodeks agrarny) are definitely more valuable than others and have greater potential to be used.(original abstract)
XX
W 1935 r. świętowano 1400-letnią rocznicę dokonania Kodyfikacji Justyniańskiej. Z tej okazji, podobnie jak i w całej Europie, również we Lwowie odbywała się uroczystość. Podczas obchodów zorganizowanych przez Koło Lwowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego głos zabrał Leon Piniński - profesor Uniwersytetu we Lwowie, były namiestnik Galicji, a także miłośnik sztuki. Ten uczony w odczycie "W 1400-letnią rocznicę kodyfikacji Justyniana", ogłoszonym później drukiem, odniósł się nie tylko do rocznicy, ale również kwestii związanych z ówczesną rzeczywistością. Ze względu na to, że jest to jedna z mniej znanych prac tego lwowskiego romanisty, warto przyjrzeć się bliżej jego poglądom w niej zaprezentowanym. (abstrakt oryginalny)
EN
In 1935, the 1400th anniversary of the promulgation of Justinian's Codification was celebrated. As everywhere in Europe, in order to mark this occasion a ceremony was also held in Lviv. During the celebrations organized by the Lviv Branch of the Polish Philological Association, Leon Piniński, a professor of the University of Lviv, a former governor of Galicia and an art lover, gave a speech. In his subsequently published lecture entitled 'On the 1400th anniversary of Justinian's codification', the scholar not only referred to the anniversary, but also to the issues relating to the reality of his times. As this is one of the lesser-known works of the Lviv Romanist, it is worth examining his views in more detail. (original abstract)
5
75%
XX
Przedmiot badań: W okresie między 15 wrześniem 2016 r. a 15 marca 2018 r. działała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która w przeciągu owych 18 miesięcy w zespole 14 ekspertów prawa pracy miała dokonać skodyfikowania materii indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Jak wiadomo, Komisja ta mimo tak krótkiego czasu opracowała 2 projekty: indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. W głosowaniu nad przyjęciem przedmiotowych projektów swój sprzeciw wyrazili niektórzy przedstawiciele zarówno strony pracodawczej, jak i strony pracowniczej, mimo że do końca w pracach uczestniczyli. Z perspektywy czasu tę zupełnie niepojętą sytuację - bo nieznajdującą w moim przekonaniu rozsądnego wytłumaczenia, ale też mając w pamięci bardzo żywiołowe niejednokrotnie dyskusje na posiedzeniach, liczne rozbieżności zdań, sytuujące jej uczestników na absolutnie dwóch biegunach (i to nawet w przypadku reprezentowania tego samego partnera społecznego) - wyjaśniam sobie brakiem często pewnego niezrozumienia w myśleniu prawniczym podstaw ustrojowych państwa, które determinują ład społeczno-gospodarczy, a w efekcie kwestie pracy. Bo przecież prace nad kodeksem pracy wcale nie pozostawiały tak wielkiego pola manewru opracowującym jego przepisy członkom Komisji. Powstaje zatem problem rzeczywistych przyczyn takiego stanu rzeczy. Oto przedmiot badań. Cel badań: Celem poniższego opracowania jest wskazanie na odpowiedź, skąd niejednokrotnie brało się wręcz jakby ignorowanie przepisów ustawy zasadniczej, które winny być każdorazowo pochodnią w pracach nad projektem kodeksu, wyznaczając granice kodyfikacji. W tym miejscu stawiam tezę, że niestety można zaobserwować w polskim myśleniu prawniczym prawa pracy niewielkie zakorzenienie ideowe w przepisach obowiązującej Konstytucji i też czasami jej głębokie niezrozumienie w przedmiotowym zakresie, a więc co do ładu społeczno-gospodarczego, a ściśle w odniesieniu do kwestii pracy. Wnioski: Uważam, że przyczyna powyższego może leżeć w tym, że polskie prawo pracy okresu transformacji w ogóle nie było związane żadnymi wyraźnymi podstawami ustrojowymi. Tworzyło się niejako "przy okazji" jako efekt uboczny przemian ekonomicznych, a wszelkie próby uprzedniego względem zmian ekonomicznych określenia ustroju pracy kończyły się fiaskiem. Nawet wejście w życie Konstytucji z 1997 r., która ów ład pracy dość mocno stara się ustalić - nie zdołało przezwyciężyć nawyku tworzenia regulacji w pewnym sensie czasami oderwanych aksjologicznie od przepisów ustawy zasadniczej. Co więcej, widzenie społecznej gospodarki rynkowej, opartej na m.in. solidarności partnerów społecznych i dostrzeżenie godności człowieka pracy z trudem, jeśli w ogóle, się przebija.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The Labour Law Codification Committee worked from 15 September 2016 until 15 March 2018, and over these 18 months a team of 14 labour law experts was supposed to codify both individual and collective labour law. As you know, despite such a short timeframe, this Committee prepared two drafts: individual and collective labour law. Certain representatives of both employers and employees voted against the aforementioned drafts, yet they remained involved in the works until the end. In retrospect, this completely incomprehensible situation can be explained by the often lack of understanding of the political foundations of the state that determine the socio-economic order and, as a result, labour matters (in my opinion, it cannot be explained in any reasonable way, and I remember how lively discussions at meetings sometimes were, with numerous disagreements showing that the participants were absolutely poles apart, despite representing the same social partner). After all, the works on the labour code did not leave much room for manoeuvre for Committee members preparing its provisions. Thus, there is a question about the true reasons behind such a status quo. That is the subject matter of the study. Research purpose: The goal behind the present study is to find the answer to the question about the reasons behind ignoring the provisions of the Constitution, as these provisions should at all times be the guiding light when working on the draft code, thus defining the limits for the codification. At this point, I hypothesise that the Polish legal thinking about the labour law is unfortunately poorly rooted ideologically in the provisions of the Constitution in force, and the Constitution is sometimes deeply misunderstood as regards its subject matter, i.e. the socio-economic order, and the labour aspect to be precise. Conclusions: I think that the reasons behind this can be traced to the fact the Polish labour law of the transition period was not bound by any constitutional principles at all. It was made somewhat 'on the side', as a side effect of the economic changes, and any attempts at defining the labour regime that might override the economic changes have failed. Even the Constitution that entered into force in 1997, with its strong effort to determine this labour order, did not overcome the habit of lawmaking that is sometimes, in a way, axiologically detached from the provisions of the Constitution. What is more, the vision of a social market economy based on the solidarity of social partners and the recognition of worker's dignity, among others, is hardly promoted, if at all.(original abstract)
6
Content available remote Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego
75%
XX
Aktualnie trwają zaawansowane prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, który wymaga uregulowania przy tworzeniu nowej kodyfikacji, jest kwestia solidarności w prawie podatkowym. Obowiązujące przepisy ogólnego prawa podatkowego odnoszą się do tego zagadnienia w bardzo niewielkim zakresie, a znaczenie przede wszystkim odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe wzrasta. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ukształtowanie zobowiązania w sposób solidarny istotnie uprzywilejowuje wierzyciela podatkowego. Skoro jednak tak się dzieje, to konieczne są mechanizmy zabezpieczające dłużników przed nadużywaniem tego instrumentu. Stosowane w prawie podatkowym w sposób odpowiedni regulacje prawa cywilnego są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają specyfiki tej gałęzi prawa. Celem opracowania jest przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia prac wskazanej wyżej Komisji.(abstrakt oryginalny)
EN
At present, the General Taxation Law Codification Committee is carrying out advanced works on the draft of a new Tax Ordinance. One of the areas to be regulated in the new codification is the issue of solidarity in tax law. Currently Winding provisions of general tax law refer to this issue to a very small degree whereas the importance of, most of all, joint and several liability for tax liabilities has been increasing. It is so because, among others, development of a liability in a solidary manner significantly favors a tax creditor. That being the case, however, it is necessary to provide mechanisms protecting debtors against the abuse of this instrument. Civil law regulations applied appropriately in the tax law are insufficient because they do not include specificity of the latter branch of law. The purpose of the study is the present this issue from the point of view of the above mentioned Committee.(original abstract)
XX
Źródłem poznania dawnego prawa Polski piastowskiej jest "Księga Henrykowska" i "Księga Elbląska". Pierwsza z nich zachowała się jako dzieło podzielone na dwie księgi oraz dodatek, będący najstarszym katalogiem biskupów wrocławskich. Księga pierwsza spisana została około 1269-1273, przez trzeciego z kolei opata klasztoru w Henrykowie - Piotra; zaś księga II której autorem był również zakonnik została doprowadzona do końca 1310 roku. "Księga Henrykowska" nie jest spisem prawa lecz daje opis jego funkcjonowania, oprócz dokładnego przedstawienia rozwoju majątku klasztornego, przekazuje informacje o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Dzieło to jest źródłem wiadomości o tzw. prawie bliższości oraz pozwala wyjaśnić różnice pomiędzy patrimonium a ziemią uzyskaną drogą kupna czy nadania. Źródła na jakich oparł się opat Piotr, jak i jego kontynuator w księdze II, to informacje pochodzące z autopsji, od naocznych świadków lub osób dobrze poinformowanych (np. notariusz Konrad, rezydent klasztorny - chłop Kwiecik). Ważnym rodzajem źródeł wykorzystanych przez autora są dokumenty znajdujące się w klasztornym archiwum. "Księga Elbląska" - "Najstarszy Zwód Prawa Polskiego" jest spisem prywatnym dokonanym przez nieznanego pisarza, w języku niemieckim na potrzeby zakonu krzyżackiego, pod którego władzą mieszkała ludność polska. Zasada osobowości prawa przestrzegana przez krzyżacki wymiar sprawiedliwości gwarantowała Polakom stosowanie w praktyce własnego prawa zwyczajowego. Zwód prawa powstał najpewniej około 1253-1320 roku. Najnowsze wydanie źródła z 1995 roku Józefa Matuszewskiego i Jacka Matuszewskiego oparte jest na fotokopii fragmentu manuskryptu Holczwesschera. "Najstarszy Zwód Prawa Polskiego" składa się z 29 nienumerowanych artykułów. Pierwsze artykuły przedstawiają organizację sądową (art. 1-3) postępowanie sądowe (art. 4-6), prawo karne (art. 7-20, 26-27), prawo spadkowe (art. 21-22), sądy boże "ordalia" (art. 23-25), problemy związane ze zbiegostwem chłopów (art. 28), ciężary feudalne chłopa (art. 29). (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule zwrócono uwagę, że w Polsce nie istnieje jednolita regulacja prawna pozwalająca na jednoznaczną i przejrzystą interpretację przepisów ubezpieczeniowych. Podkreślono konieczność kodyfikacji prawa ubezpieczeniowego.
XX
Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych, które zostało oparte na prowspólnotowej wykładni przepisów krajowych oraz wiążącej interpretacji przepisów wspólnotowych dokonanej przez ETS. W tym zakresie warto zaznaczyć zróżnicowany zakres, w jakim sądy korzystają z orzecznictwa wspólnotowego (od powoływania wybranych tez orzeczeń, aż po przytaczanie obszernych argumentacji uzasadniających przyjęcie określonego sposobu wykładni). W pewnym zakresie takie zjawisko jest odzwierciedleniem większej ilości przepisów wspólnotowych w poszczególnych sferach życia codziennego oraz większym wpływem tych regulacji na wybrane gałęzie polskiego prawa (takie jak prawo podatkowe, prawo celne czy prawo rolne). Aby zaprezentować jak najszerszy zakres możliwości stosowania wykładni prowspólnotowej w procesie kontroli działalności administracji publicznej, niniejszy artykuł ma stanowić prezentację wybranych orzeczeń wydanych w różnego rodzaju sprawach objętych kognicją sądów administracyjnych. Jednocześnie cała niniejsza analiza została poprzedzona krótkim omówieniem kilku ogólnych zasad związanych z wykładnią prawa europejskiego, które mają fundamentalne znaczenie dla jego stosowania. «Znalazło to odzwierciedlenie w konstrukcji niniejszego opracowania, które akcentuje dużą rolę orzecznictwa wspólnotowego w zapewnieniu jednolitego stosowania prawa wspólnotowego we wszystkich krajach członkowskich. (fragment tekstu)
EN
The article constitutes presentation of problems connected with performed by administrative courts interpretation of the domestic law taking into account rules of the European Union law, to which domestic courts are obliged in the result of accession of Poland to EU. Thus the Polish courts should take into account jurisdiction attainment of the European Court of Justice, which however does not possess law-making capacity. The author persuades that use of the European Union law by the domestic courts is possible exclusively in the scope of legal effects, which took place after the accession date. The consequence of binding force of an act of the European Union law does not depend on whether this act was translated into the Polish language. Acceptance of elastic rules of the domestic law interpretation including principles of the European Union law has a positive influence on quality of the law. (original abstract)
EN
The paper discusses the issue of the impact of Polish economic legislation on the restoration of the Polish State after the First World War. The author draws attention to those legal regulations that directly influenced the Polish legal order and constituted the result of the activity of the Polish legislature in the years 1918-1939. Most of those regulations were drafted by the Commission of Codification, which had been established under the Act of June 3, 1919, and were related to two periods of economic reform: firstly - the reform conducted by Wladyslaw Grabski along with the earlier legislation mainly related to the period of partition of the Polish state; and secondly - the times after 1926. Significantly, an overwhelming number of regulations were promulgated in the form of decrees with the statutory validity issued by the President of the Second Republic of Poland, which actually eliminated the Polish Parliament from the legislative process. The purpose of these regulations was to unify economically the Polish lands and to create a uniform commercial law. It is worth emphasizing that such enactments as the Industrial Law of 1927, the Commercial Code, the Law of Arrangements with Creditors and the Insolvency Law (all enacted in 1934) remained in force also after 1945. Some of the aforementioned regulations, in particular the Commercial Code of 1934 that was finally repealed at the beginning of this century, largely affected the economic changes after 1989. (original abstract)
11
Content available remote Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny
75%
XX
W pierwszym zeszycie "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego" z tego roku ukazał się artykuł Jana Andrzejewskiego kwestionujący potrzebę kodyfikacji prawa cywilnego w okresie "kryzysu prawa". Autor, wychodząc z założenia, że nauka prawa cywilnego znajduje się w kryzysie, uzasadnia, że cywiliści powinni się zająć opracowaniem zasad prawa prywatnego, tworząc prawny "system ruchomy", polegający na zasadach doprecyzowywanych przez orzecznictwo inspirowane poglądami doktryny. Autor jest zdania, że obecne prace legislacyjne prowadzą do tworzenia aktów prawnych zawierających normy szczegółowe, pełne rozwiązań mających na celu regulowanie powstających problemów praktycznych bez refleksji nad tym, jak należy regulować wątpliwe kwestie ogólne. W rezultacie powstał w Polsce trudny prawniczy metajęzyk zrozumiały tylko dla nielicznych oraz konserwatyzm metodologiczny prowadzący do odrzucania nowych pomysłów. Obecny system sprzyja także pogrążaniu się sądownictwa w kazuistyce wymuszanej przez nacisk na wydawanie szybkich orzeczeń, mieszczących się w zastanych ramach wytyczonych instrukcji.(fragment tekstu)
EN
This article is a polemics with opinions expressed in legal literature and practice that argue that there is no need for drafting a new Polisch civil code. The author claims that the frequent the amendments to the civil code that have been made after the structural transformation in the 1990s have brought about such substantial changes that it no longer fulfils the requirements of a one and complete regulation of the entirety of civil law relations. The amendments implemented in response to the current needs have practically led to de-codification of the Civil Code matter. What is more, the current Code lacks necessary modifications needed to include in it new legal solutions and ideas. This is true, in particular, of consumer law and professional contracts. The practice of law cannot be merely based on precedents, or general principles of law as it would be contrary to the traditions of Polish civil law. A modern, up-to-date code would also facilitate implementation of the European Union law into the system of Polish private law.(original abstract)
12
Content available remote The Codification of the Hindu Personal Law in the Independent India
75%
XX
Artykuł poświęcony jest kodyfikacji i unifikacji tzw. Hindu personal law w Indiach bo odzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1947 roku. Na przykładzie działań podjętych w Indiach łatwo można zauważyć, że rozwiązania prawne by były efektowne i doprowadzały do zamierzonych celów powinny być dostosowane do warunków społecznych, tradycji oraz zwyczajów danego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about the codification of the Hindu personal law in India after this country regained independence in 1947. On the example of the actions taken in India it is easy to noticed that the legal solutions to be effective and to achieve the intended goals have to be adjusted to the social reality, to the traditions and customs of the chosen society. (original abstract)
XX
W związku z losami projektów opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy istotne jest pytanie, czy w obecnych warunkach potrzebna jest kodyfikacja (rekodyfikacja) prawa pracy i czy jest realna. Odpowiedź na to pytanie w pierwszej części jest pozytywna, w drugiej zaś negatywna, gdyż nic nie zapowiada, iż mogłoby dojść do uchwalenia opracowanego przez tę komisję projektu kodeksu pracy i projektu zbiorowego kodeksu pracy. Jeśli chodzi o ocenę wartości opracowanych projektów, to jest ona praktycznie - jak dotąd - wykluczona, gdyż teksty tych projektów nie zostały opublikowane, i tym samym nie stały się przedmiotem stosownej dyskusji. Dyskusja taka jest jednak niezbędna, chociażby z uwagi na zadania stojące przed nauką i dydaktyką prawa pracy, a także ze względu na potrzeby praktyki. Konieczne jest więc opublikowanie w najbliższym czasie rezultatów (projektów) pracy komisji kodyfikacyjnej, która zakończyła swoją działalność we wrześniu 2006 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Considering the fate of the drafts prepared by the Lagour Law Codification Commission, it is crucial to determine whether in the present situation the labour law codification (recodification) is needed, and whether it is realistic. The answer to the first part of the question is positive, and to the seconde one negative, as nothing indicates a possible adoption of the draft Labour Code and the draft of Collective Labour Code drawn up by the Commission. As far as the assessement of the value of the drafts is concerned, it is practically irrelevent since these documents have not been published so far, and therefore they have not been properly discussed either. However, such a debate is necessary, say, because of the tasks faced by the labour law science and teaching, as well as for reasons of legal practice. It is therefore necessary to publish in the nearest future the results (drafts) of the Labour Law Codification Commission which completed its work in Septembre 2006. (original abstract)
14
Content available remote Czy nowa kodyfikacja prawa cywilnego jest potrzebna w czasie kryzysu prawa?
75%
XX
Niemal dwieście lat temu Friedrich Carl von Savigny pisał: obecny czas nie jest powołany do kodyfikacji. Pełni entuzjazmu zwolennicy kodyfikacji uzależniają jej pomyślny wynik od samych usilnych starań, co jednak nie wystarcza. Istotne jest to, by nauka prawa wypełniała to, co do niej należy i czego tylko ona może dokonać. Jeśli bowiem rozważymy faktyczny stan rzeczy, to spostrzeżemy, że jesteśmy uwikłani w niezmierzonej masie pojęć i poglądów prawnych gromadzonych z pokolenia na pokolenie.(fragment tekstu)
EN
This paper reflects on the justified reasons that underlay the continuation of the works on a new version of the Polish Civil Code. The author proposes a departure from the current method of the regulation of the civil code, which seems to be now exhausted and offering no hope of improvement. He justifies his views by indicating the necessity to face and challenge the imminent crises that affect the legislature (de-codification, hasty and not well thought over decisions of amendments, or departure from the law-making model based on negotiations) but also the science of civil law (the crisis of universities - the teaching focused on the needs and expectations of a mass student group and the dogmatic-views of the researchers) and the judicature in which the judges are brought down to the position of 'higher level clerks' working in work overloaded courtrooms. The paper identifies the insufficiencies of the current reflection on private law, and to illustrate this, two examples are offered: the recent and doubtful amendments to the Civil Code (to which a new provision of Article 72 § 2 was added) and the insufficient doctrinal reflection given to exploitation (Article 388 of the Civil Code). In conclusion the author proposes a departure from the current system in favour of a system whose roots are based on legal principles defined and precised by legal science and judicial decisions.(original abstract)
XX
Kodeks postępowania administracyjnego od lat pozostaje w sieci zależności z przepisami szczególnymi. Charakter tych związków bywa różny od przepisów warunkujących zastosowanie określonej instytucji, skończywszy na tych, które wyłączają punktowo lub całościowo zastosowanie kodeksu. Mechanizm rozdzielania zakresów zastosowania pomiędzy regulacją kodeksową a przepisami szczególnymi zazwyczaj nie jest wprost uregulowany przez ustawodawcę. W tym kontekście jako szczególne jawi się rozwiązanie przyjęte w treści art. 189a § 2 k.p.a., którego funkcja sprowadza się do określenia rekonstrukcji zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Praktyka stosowania prawa ukazała niedostatki przedmiotowego mechanizmu, których skala skutkowała podjęciem przez NSA uchwały z 9.06.2022 r., III OPS 1/21. W niniejszym artykule analizie poddana zostanie funkcja i charakterystyka normy z art. 189a § 2 k.p.a. ze szczególnym uwzględnieniem oficjalnej jego wykładni dokonanej przez NSA.(abstrakt oryginalny)
EN
The Code of Administrative Procedure has for years been in a web of interdependence with special provisions. The nature of these relationships has sometimes varied from the provisions that condition the application of a particular institution, including those that exclude the application of the Code in point or in its entirety. The mechanism of separating the scopes of application between code regulation and special provisions is usually not explicitly regulated by the legislator. In this context, the solution adopted in the content of Article 189a § 2 of the Code of Administrative Procedure, whose function boils down to specifying the reconstruction of the rules for imposing administrative fines, appears to be rather extraordinary. The practice of application of the law has shown the shortcomings of the mechanism in question, the scale of which resulted in the adoption of the resolution of the Polish Supreme Administrative Court of 9.06.2022, III OPS 1/21. This article will analyse the function and characteristics of the norm of Article 189a § 2 of the Code of Administrative Procedure, with particular attention paid to the official interpretation of it by the Polish Supreme Administrative Court.(original abstract)
XX
Oceniając stan i poziom prac Komisji Praw Międzynarodowych, można stwierdzić, że przygotowywany projekt zapowiada regulację kompletną i spójną, wykorzystującą sprawdzoną w pracach nad odpowiedzialnością państw technikę prawodawczą. Jednak kolejny przypadek pewnego rodzaju automatyzmu powtarzania rozwiązań prawnych przyjętych w konwencji regulującej status prawny państwa do przedmiotowo analogicznych regulacji statusu prawnego innych podmiotów nakazuje w przyszłości albo odrzucenie takiego dzielenia prac, albo analizowanie, wbrew formalnej właściwości, każdej normy i całej regulacji, odnosząc ją nie tylko do państw, lecz także do organizacji międzynarodowych, co jest szczególnie istotne w przypadku państw członków Unii Europejskiej. Można uznać, że projekt Komisji w sprawie artykułów dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych będzie sprzyjał ich uczestnictwu w obrocie międzynarodowym. Będzie więc czynnikiem sprzyjającym globalizacji, a zarazem - w szerszym zakresie - będzie służył ograniczeniu negatywnych oddziaływań globalizacji, wtłaczając obrót międzynarodowy w ramy prawne. (fragment artykułu)
EN
The present day challenges, and among them globalisation, influence law, and law influences globalisation. Those interactions became subject of a legal analysis among others in relation to international organisations. The changes in roles and ranks of international organisations are in fact a significant maker and a result of globalisation. The author analyses both the customary law related to international liability as well as the works of the International Law Commission through the perspective of work on international-law liability of states. Assessing the work of the International Law Commission we can state that it seems to be setting up a complete and uniform regulation that uses legislative techniques proven during works on liability of states. We can presume that the International Law Commission project will facilitate participation of international organisations in the international trade. It will also be a factor facilitating globalisation, and simultaneously it will help to cut its negative impacts through submitting - to a broader extent than so far - the international trade to legal framework. (original abstract)
EN
The study of custom in the modern law of the sea is divided into two parts. The first one will cover both introductory and general issues. First, the framework for analyses will be defined. It will be designated by the concept of international law of the sea on the one hand, and the understanding of customary law in relation to the law of the sea on the other. Next, the relationship between customary law and treaties will be considered, followed by contemporary criticism of customary law and its regulatory capacities. The second part will examine the following issues: 1) the importance of codification of the law of the sea for customary law of the sea; 2) the validity of the law of the sea treaty rules as customary rules of the law of the sea; 3) the development of customary rules under the provisions of the law of the sea treaties; 4) the importance of references to customary rules in provisions of the law of the sea treaties; 5) the issue of conflict of treaty and customary rules of the law of the sea; 6) the importance of customary law of the sea in the development of the law of the sea in areas not regulated by the law of the sea treaties and in new areas of the law of the sea. (original abstract)
EN
The present contribution addresses some fundamental, but still unresolved, issues concerning the sources of international law - the mutual relations and interactions between them and the determination of the character of particular norms of international law in the context of their assignment to the appropriate sources. However, it is done by a means of reference to a specific case of norms concerning international responsibility. As the examination of their nature will show, a relationship between different sources may not necessarily be hierarchical or exclusive; it may be just complementary and evolving. (original abstract)
19
75%
XX
Artykuł przedstawia możliwość reinterpretacji klasycznych pojęć prawa międzynarodowego - "kodyfikacja" oraz "postępowy rozwój" - w celu głębszego zrozumienia procesów rozwoju zachodzących w międzynarodowym prawie kosmicznym. Ponieważ po 1979 r. brak nowych globalnych regulacji traktatowych w tym zakresie, instrumentem, który pozwala w pełni dostrzec zmiany zachodzące w międzynarodowym prawie kosmicznym, są normy o charakterze soft law. W tym kontekście proces kodyfikacji w międzynarodowym prawie kosmicznym może być postrzegany również przez wzrost znaczenia normatywnego standardów funkcjonujących przede wszystkim na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ lub innych niewiążących uzgodnień o charakterze międzynarodowym. Kodyfikacja stanowiłaby zatem swoistą systematyzację wytycznych, niebędących przedmiotem zasadniczych kontrowersji, w obszarach, w których istnieje już gruntowna praktyka państw. Natomiast postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego jest rozumiany jako przygotowanie projektów standardów w przedmiocie, który jeszcze nie był regulowany przez dokumenty soft law dotyczące tego działu prawa. Równocześnie przykład niepowodzenia inicjatywy międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej pokazuje, że metoda regulacji w drodze rozwijania soft law nie stanowi uniwersalnego panaceum na trudności normotwórcze społeczności międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article suggests the reinterpretation of classical international law terms: the codification and progressive development, in order to carry out an in-depth analysis of the development processes in international space law. Since no new global treaties in this regard have been made since 1979, an instrument which seems to allow for substantial changes in international space law is soft law norms. In this context, codification in international space law can also be understood as enhancement of the normative importance of standards that are mainly contained in the resolutions adopted by the General Assembly. Consequently, codification may be considered as a systematisation of guidelines which create no controversies in fields where there has already been extensive State practice in place. Similarly, progressive development of international space law can be understood as a preparation of drafts of standards on subjects not yet regulated by soft law documents. At the same time, the failure of the initiative of the International Code of Conduct for Outer Space Activities shows that the soft law method of regulation cannot be considered as a universal remedy to address the difficulties of international communities in the process of norm creation. (original abstract)
20
Content available remote Wpływ trybów konsensualnych w aspekcie obowiązywania zasady prawdy materialnej
75%
XX
Tryby konsensualne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 1997 r. W krótkim czasie ich stosowanie znacznie wzrosło, a przez to stały się swego rodzaju alternatywą dla tradycyjnego przebiegu procesu karnego. Tryby konsensualne, pomimo licznych zalet, zwłaszcza skrócenia czasu procedowania nad sprawą, wiążą się również z obawami naruszenia podczas stosowania trybów konsensualnych podstawowych zasad procesu karnego. Jedną z takich podstawowych zasad jest zasada prawdy materialnej ustanowiona w art. 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego (dalej: KPK). W założeniach sprowadza się do opierania wszelkich rozstrzygnięć w procesie karnym na ustaleniach faktycznych. Uproszczenie procedowania nad sprawą, a przede wszystkim ograniczenie postępowania dowodowego, stwarza zagrożenie niewykrycia stanu faktycznego kosztem szybkości postępowania. Jednakże po głębszej analizie wnioski są zgoła odmienne. Polski ustawodawca w umiejętny sposób obwarował stosowania trybów konsensualnych od pewności organów procesowych co do winy lub też okoliczności popełnienia przestępstwa. Doprowadza to do wniosku, iż tryby konsensualne nie uchybiają założeniom płynącym z zasady prawdy materialnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Consensual Uses to Gain Legal in 1997. In a short time they became low growth rates and thus became an alternative to the traditional criminal trial. Consensual modes of the consensual price, especially shortening the procedure time, robbery, fears, sections of the mode of consensual modes of critical, critical procedures. One of the main principles is the principle of material truth enshrined in Art. 2 § 2 of the CCP. In its assumptions, it comes down to resolving disputes, in a criminal trial based on real facts. The simplification of the procedure of the case, and above all the proposal of evidence proceedings, creates a risk of not detecting the facts at the expense of the proceedings. After deeper extraction, the conclusions are quite different. The Polish legislator has liberally restricted the consensual procedures from procedural certainty as to the guilty party or the commission of a crime. It is led to the fact that the consensual modes do not violate the assumption of the essentially flowing material truth. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.