Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Janus-Face of The Family 500 Plus Programme
100%
XX
Celem artykułu jest spojrzenie na program 500 Plus z dwóch stron. Z jednej przeanalizowano program jako sposób realizacji zasady sprawiedliwości społecznej i rzeczywistego zmniejszenia ubóstwa i społecznego wykluczenia, co było częściowo rezultatem transformacji społeczno-gospodarczej po 1989 r. Z drugiej strony redystrybutywny charakter programu skłania do pytania, czy w społecznej, kulturowej i gospodarczej rzeczywistości program może utrwalić klientelistyczne relacje między rządzącymi a dużą częścią społeczeństwa. Krótki czas trwania programu i brak wyborów po jego wprowadzeniu nie pozwalają na wysuwanie wniosków o ryzyku jego wprowadzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to look from two angles on the ambiguous political and social The Family 500 Plus Programme. The programme will be analysed on the one hand as an opportunity for the realization of the principle of social justice and the real limitation of the poverty and social exclusion in Poland, which is partly due to the specific model and practice of socio-economic transformation in Poland after 1989. On the other hand, the redistributive nature of the program leads to question whether in the Polish social, cultural and economic realities can it be used to petrify the clientele relations between the ruling and large segments of society. The short duration of the programme and the lack of even one elections after it began make it impossible to draw far too many conclusions as to the risks posed by the introduction of the programme.(original abstract)
EN
Objective: This study aims to demonstrate the positive relationships between mindfulness, perceived social support, and social entrepreneurship intention (SEI) using the theory of planned behaviour (TPB). Research Design & Methods: This study surveyed 525 students who have been taking social entrepreneurship courses of non-profit organizations in Vietnam. Data was collected through a pre-designed questionnaire at Google Form from August to October 2020 and analysed by structural equation modelling to verify the research model and hypotheses. Findings: The research confirmed the positive relationships between mindfulness, perceived social support, and social entrepreneurial intention (SEI). Among them, the role of mindfulness is the most important, because its impact on SEI is the strongest. This study has also shown that the components of the theory of planned behaviour have an intermediary role to strengthen the relationships in the research model. Implications & Recommendations: This study confirms the need to include mindfulness courses when training future social entrepreneurs to help them for acquiring the right attitudes and forming social entrepreneurial intentions. Contribution & Value Added: This study found that practicing mindfulness drastically changes entrepreneurs' attitudes towards social entrepreneurship. In contrast, perceived social support makes these entrepreneurs display a higher level of self-efficacy in forming social entrepreneurial intentions. (original abstract)
EN
The role of social support in dealing with a disease is extremely important. People who are in a similar life situation, facing the same problems, may not only be a relevant source of support and useful information, but also help to increase patients' quality of life. They can also reduce the feeling of otherness and alienation. Moreover, social support facilitates the process of recovery. Since the emergence of new technologies, especially the cyberspace, it can be seen that social life is transferring to the Internet. The number of forums and online support groups is growing rapidly, however, there are still not much data regarding the psychological consequences and benefits of being a member of an online support group. The aim of this presentation is to compare the level of satisfaction with the social support experienced by those who attend traditional self-help groups and those who look for support on the Internet. The research was conducted on a group of 73 women with eating disorders (41 suffering from anorexia nervosa and 32 suffering from bulimia nervosa). The following measurement tools were used in the research: Berlin Social Support Scales (BSSS) and an original survey prepared by the author. The analyses showed that 77% of the participants got high results in the Need For Support Scale. Moreover, 2/3 of participants got high results in the Searching For Support Scale, out of whom 75% were searching for support on the Internet. (original abstract)
EN
In the present study, we discuss how social network analysis approach can be fruitful exploited to study social support within family studies. An ego-centred network approach is adopted within a case study about social support networks of low income single mothers living in a city of southern Italy. We address three main issues. First, we aim to describe and explore the structure of social relationships that single mothers activate in order to obtain different kind of supports. Second, we investigate the main factors that affect the amount and variety of resources embedded in the single mothers’ support networks. Third, we analyse the relationship between the received social support embedded in the ego network and the support perceived by mothers. Beyond the description of composition and structure of ego-centred networks through network measures and factorial methods, a series of regression models was estimated to assess factors explaining received and perceived support of single mothers.
5
Content available remote Rodzina "we wsparciu psychologicznym" - między koniecznością a potrzebą
100%
XX
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia instytucji wsparcia psychologicznego w życiu współczesnej rodziny. Rodzina, bądź poszczególni jej członkowie, uczęszczają na terapię nie tylko w celach leczniczych, ale także po to, by otrzymać wsparcie, gdy znajdują się w kryzysie. Coraz częściej chcą i potrzebują rozwijać się pod względem emocjonalnym. Instytucja wsparcia psychologicznego staje się potrzebą, a nie tylko koniecznością. Artykuł ma na celu pokazanie również potrzeby organizowania nieformalnych "szkół dla rodziców", by mieć możliwość tworzyć, ulepszać i pogłębiać relacje wewnątrzrodzinne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show how important institutions of psychological support are in the life of the modern family. The entire family or its particular members attend therapeutic sessions not only to recover but also to get support when they are in crisis. More and more often they need and want to develop emotionally. Psychological support is becoming a need, not just a necessity. The author of this article also points out that there exists the need to set up a kind of informal 'school for parents', where they could establish, improve and strengthen the relationships existing within the family. (original abstract)
EN
In this article we consider the concept of "independent life" for people with disabilities, and attempts to implement the idea in Norway and Poland, especially in relation to the employment of people with disabilities. Assistant services appear to be so crucial in this regard that they are mentioned in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the CRPD, adopted on December 13, 2006). However, the organization of such services in these countries reveals strains resulting in part from misconceptions of what it means to have a disability and what is meant by "independent living." (original abstract)
XX
Po klęsce powstania styczniowego w okresie wzmożonej polityki rusyfikacyjnej władzezaborcze niezbyt mocno angażowały się w rozwój różnych dziedzin życia społecznego w Królestwie Polskim. Konstatacja ta dotyczy także angażowania się przez obcą władzę w rozwój opieki medycznej mieszkańców prowincji Królestwa Polskiego. Dlatego też niezmiernie istotne stały się wszelkie inicjatywy podejmowane oddolnie celem wsparcia opieki zdrowotnej i osób potrzebujących pomocy. Społeczne formy wsparcia opieki medycznej na przykładzie guberni płockiej w drugiej połowie XIX stulecia stały się celem badawczym dr Marty Milewskiej. Poprzez analizę materiałów źródłowych różnej proweniencji i wykorzystanie literatury przedmiotu przygotowała ona monografię poszerzającą dotychczasowy stan historiografii w zakresie historii regionalnej Płocka i okolic. Praca ta będzie jednak przydatna także do badań o charakterze komparatystycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
After the defeat of the January Uprising, during the period of increased of Russification policy,the partitioning authorities were not very much involved in the development of various areas of social life in the Kingdom of Poland. This statement also applies to the involvement of foreignauthoritiesinthedevelopmentofmedicalcarefortheinhabitantsoftheprovincesofthe Kingdom of Poland. Therefore, all extremly initiatives to support healthcare and people in need of help have become extremely important. Social forms of support for medical care on the example of the Płock Governorate in the second half of the 19th century became the research goal of Dr. Marta Milewska. Through the analysis of source materials of various provenance and by using aliterat ure on the subject, she prepared a monograph expanding the current state of historiography in the field of the regional history of Płock and the surrounding area. However, this work will also be useful for comparative research.(original abstract)
EN
Study aim: To assess the level of self-handicapping tendency, competitive anxiety (trait) and social support within groups of young male and female athletes, as well as to determine the relationships between those variables.Material and methods: A group of 75 athletes (46 male football players and 29 female volleyball players) from Sport Mastery School in Łódź, aged 16 - 19 years, participated in the study. Three questionnaires were administered: Anticipative Strategy of Self-Esteem Protection Scale (ASO) to measure self-handicapping tendency, Social Support Scale (SWS) and Reactions to Competition (RnW), in order to measure the competition-related anxiety (trait).Results: Female athletes attained significantly higher scores in ASO and RnW while male players perceived their social support higher than girls. No significant correlations between self-handicapping and anxiety were found. Most of the observed relationships between self-handicapping and social support were negative, like those between anxiety and social support.Conclusions: It is advisable to work with young athletes on eliminating self-handicapping activities and replacing them with other, more efficient, ways of coping with anxiety. Social support (adequate to the athlete's needs) might be crucial in that proceeding. The hypothesis of relationship between sport competitive anxiety and self-handicapping was not confirmed, maybe due to the relatively small number of subjects.
EN
Introduction: Negative and difficult life experiences, and stressful situations that an individual may face, affects not only those who experience such situations but also their family and friends. In a distressing situation, such as an illness in the family, a person suffering from an illness and their closest support networks may need various types and forms of support. Difficulties in coping with demanding situations frequently result in fear, anxiety, and depression. Sufferers may feel threatened and often expect help and support from those who are close to them and from specific institutions. The issue of social support still attracts considerable interest, and is examined in this research from the perspective of various scientific disciplines. Aim: The main aim of this study is to assess, in psychological terms, the need for social support among individuals who are in a difficult life situation because they suffer from a chronic disease. Materials and methods: The study was conducted among chronic illness sufferers and involved 40 individuals (23 men and 17 women) hemodialyzed at St. Luke's Hospital in Tarnów. The methods used were an individual questionnaire and a survey questionnaire developed by the authors and the Berlin Social Support Scales (BSSS) developed by Ralf Schwarzer & Ute Schulz Results: Research findings show that emotional support is the most important type of support for a large percentage of respondents in a difficult life situation. They also need instrumental support, which involves obtaining specific information about how to cope with their condition. In an illness situation, the respondents experience fatigue, exhaustion and general anxiety. A chronic disease and the treatment associated with it can place limitations on some aspects of life and the social functioning of people affected by it. These people find it hard to enjoy the cultural and social life or to participate in recreation. Conclusions: Individuals in a difficult situation, such as those facing a chronic illness, expect emotional and instrumental support. A chronic illness and its treatment limits the social activity of those who are affected by it. (original abstract)
EN
Purpose: Traditionally, the effects of social influence have been delineated in terms of "leaders" exerting influence over "followers." Here we propose a new concept of social influence in which the leaders are influenced and, in fact, actively seek out that influence and build personal support networks that generate that influence. Approach: To examine the concept, we conducted both pilot (N=42) and main studies (N=113).The pilot study showed that leaders organize diverse support networks based on three major traits of the influence-givers: their competence, moral standards and creativity. Findings: The research confirmed that leaders cultivate five types of individual support networks or influence-providers: family and close friends, professional connections, colleagues and peers (mostly relating to leisure and entertainment), social engagement, and a local/neighborhood network. The research revealed several dependencies between the subjects' occupation and their expectations from the influence-providers. We also documented that leaders seek basically two kinds of individual support: support from individuals from whom they expect low-order processed information, i.e., facts and data; (type A), and support from individuals from whom they expect high-order, processed information, i.e., opinions, advice, strategies and predictions; (type B). It also confirmed that selection of type A supporters is primarily based on competencies and type B supporters are typically selected based on moral standing and creativity. Implications: This article will empower leaders to better understand the value of their support networks, also to organize the flow of received information. Value/Originality: We are presenting an original concept of social influence in reverse, broadening the cognition of social influence in positive management. (original abstract)
XX
Podjęta w tym artykule problematyka wsparcia społecznego cieszy się dużą popularnością wśród wielu dyscyplin naukowych takich jak psychologia, pedagogika, a wsparcie społeczne należy do kluczowych terminów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności terapeutycznej. Jednak okazuje się, że posługiwanie się wsparciem, które stanowi rodzaj lekarstwa na różne dylematy i trudności życiowe nie jest powszechne w wyniku, czego wiele osób samotnie rozwiązuje swoje problemy Samopoczucie współczesnego człowieka wydaje się zagrożone szczególnie, że w obecnych czasach narażony jest na odbiór wielu bodźców płynących ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawiają one, że kiedy pojawiają się sytuacje trudne, pozbawione wsparcia społecznego, często towarzyszy im stres. Brak wiedzy i umiejętności radzenia sobie w tych sytuacjach stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowa i samopoczucia człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of social support in this article is very popular among many scientific disciplines such as psychology, pedagogy, social support, as well as key terms of promotion and health care and therapeutic activities. However, it turns out that the use of support that is a kind of cure for various dilemmas and life difficulties is not widespread as a result of which many people solved their problems alone. The well-being of the modern man seems to be threatened especially as it is exposed to many stimuli coming from the outside and in the present. They make it difficult for them when they are in a difficult situation without social support, often with stress. Lack of knowledge and ability to cope in these situations poses a danger to human health and well-being.(original abstract)
XX
Polityka wsparcia przedsiębiorczości w rozwiniętych gospodarkach jest skoncentrowana na debiutujących przedsiębiorcach. Wiele krajów europejskich uruchomiło programy promujące restart byłych przedsiębiorców, którym nie powiodło się w przeszłości i są zagrożeni wykluczeniem z rynku z powodu tzw. "piętna porażki". Analiza różnic między debiutującymi a ponownymi przedsiębiorcami wskazuje na potrzebę zróżnicowania instrumentów wsparcia. Ważne jest wsparcie informacyjne, doradcze i psychologiczne przedsiębiorców doświadczonych upadłością. Program Polityka Nowej Szansy podejmuje tę kwestię, jednak nie ma wyodrębnionej specjalistycznej pomocy dla byłych przedsiębiorców, którzy pragną na nowo podjąć działalność. Celem artykułu jest ocena zjawiska ponownego rozpoczynania działalności gospodarczej w kontekście możliwości wsparcia tego procesu poprzez aktywną i odpowiednio skonstruowaną politykę państwa. Oceny tej dokonano na podstawie przeglądu literatury tematu oraz raportów monitorowania działań w ramach Polityki Nowej Szansy(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship support policy is widespread in developed economies and mainly focuses on debuting entrepreneurs. Many European countries have launched new programs to promote the restart of former entrepreneurs who have failed in the past, threatened with exclusion from the market due to the stigma of failure. The analysis of differences between novice and re-entrepreneurs indicates the need to diversify support instruments. Activities that ensure access to information, advisory and psychological support for entrepreneurs who have experienced bankruptcy are particularly important. The New Chance Policy Program addresses the issue of support for re-entrepreneurs. However, the analysis of current activities in this area indicates that under this policy there is no separate specialized assistance for entrepreneurs who have experienced business failure and want to start operating again. The aim of the article is to assess the phenomenon of restarting a business in the context of the possibility of supporting this process through an active and well-structured policy. This assessment is based on a literature review and reports on monitoring activities under the New Chance Policy(original abstract)
XX
Według prognoz demograficznych w ciągu najbliższych 30 lat znacznie wzrośnie odsetek osób starszych. W wielu państwach wystąpi problem tzw. starości demograficznej. Już dzisiaj co 10. mieszkaniec Ziemi ma 60 lub więcej lat, a prognozy ONZ przewidują, że w 2010 roku liczba osób w tym wieku będzie wynosiła ponad 1 mld, co stanowi 1/6 ogółu ludności świata (Drugie Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się Społeczeństw, Madryt, Hiszpania, 8-12 kwietnia 2002 roku, za: Trafiałek, 2003). Z uwagi na gwałtowne starzenie się społeczeństw cywilizacji zachodniej odkrycie zmiennych wpływających na zaradność człowieka w podeszłym wieku może mieć doniosłe znaczenie. Każdy z nas chciałby bowiem do późnej starości być człowiekiem aktywnym, nie poddać się ciężarowi lat. Nasuwa się pytanie, jak to zrobić, co sprzyja osiągnięciu takiego celu. Oczywiście, zachowanie dobrej kondycji fizycznej jest w tej kwestii sprawą bardzo ważną. Ale czy tylko? Znamy starych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, lecz odsuwających się od aktywnego życia, biernie czekających na koniec swej drogi. Znamy też takich, którzy mimo licznych dolegliwości angażują się w wiele spraw, biorą czynny udział z życiu społecznym, mają wiele ciekawych pomysłów i stale nowe zadania przed sobą. Gerontologów, psychologów i socjologów zastanawia fakt, dlaczego niektórzy ludzie starsi nie radzą sobie z problemami codzienności, natmiast innych cechuje większa zaradność i optymizm. Co sprzyja takiej postawie? Jak kierować swoim rozwojem, by na starość znaleźć się właśnie wśród tych aktywnych? To pytanie stało się inspiracją do podjęcia badań nad psychologicznymi korelatami aktywności przejawianej w okresie późnej dojrzałości. Poszukując osób, które mimo wejścia w wiek emerytalny chcą się dalej rozwijać i być kreatywne, skierowałyśmy swą uwagę na "studentów" Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chętnie zgodzili się zostać uczestnikami zaplanowanych przez nas badań. (fragment tekstu)
EN
The authors of the article present the results of the studies conducted among the participants of the Third Age University concerned with the conditioning of activity of elderly people. The analyses are conducted in the context of such aspects as the activity and the perception of daylight, the activity and social support, the activity and transgression, and the activity and hope(original abstract)
XX
Ze względu na społeczną użyteczność podmiotów ekonomii społecznej, ich rolę w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w dostarczaniu usług społecznych ważnym aspektem działań publicznych jest - zgodnie z zasadą subsydiarności - wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie warunków do rozwoju aktywności przez podmioty ekonomii społecznej. Jedną z możliwości jest pomoc w uzyskiwaniu zamówień publicznych poprzez korzystanie z klauzul społecznych, czyli rozwiązań stosowanych w zamówieniach publicznych, które pozwalają zamawiającym uwzględniać istotne aspekty społeczne w zamówieniach, promują idee wyrównywania szans i integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Celem artykułu jest analiza użyteczności klauzul społecznych jako formy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł prezentuje analizę przydatności klauzul społecznych we wspomaganiu PES rozpatrywanej z perspektywy formalnoprawnej oraz prezentuje wykorzystywanie tego mechanizmu przez jednostki samorządu terytorialnego i korzystanie z niego przez podmioty ekonomii społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Analizy dokonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu "Skuteczni w zamówieniach publicznych", realizowanego przez Fundację "Merkury" i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020".(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the social utility of social economy entities, their role in the social and vocational activation of people at risk of social exclusion and providing social services, an important aspect of public activities is, in accordance with the principle of subsidiarity, the support for the social economy sector by creating conditions for the social economy entities' activity development. One of the possibilities is facilitating the obtainment of public procurement through the use of social clauses. These are solutions used in public procurement, which allow procurers to take into account important social aspects in procurement, promote the idea ofequalizing opportunities and the socio-vocational integration of people at risk of social exclusion. The aim of the article is to analyze the usefulness of social clauses as a form of support for social economy entities. The article presents an analysis of the usefulness of social clauses in supporting social economy entities considered from a formal and legal perspective and presents the use of this mechanism by local governments and social economy entities from the Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie and Wielkopolskie regions. The analysis was based on the results of research conducted as part of the "Skuteczni w zamówieniach publicznych" project, implemented by the "Merkury" Foundation and financed from the European Social Fund under the operational program "Knowledge Education Development 2014-2020".(original abstract)
XX
Artykuł jest prezentacją wyników badań, których celem było wskazanie zależności pomiędzy dobrostanem psychicznym, wsparciem partnerskim, satysfakcją seksualną, a satysfakcją z życia małżeńskiego. Temat artykułu odnosi się do uwarunkowań satysfakcji z małżeństwa w grupie osób bezpłodnych kobiet i mężczyzn. W badaniu wzięło udział 65 osób (32 kobiety i 33 mężczyzn). Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dokonanie porównań pomiędzy wyróżnionymi grupami. Ze względu na eksploracyjny charakter badań nie postawiono hipotez badawczych, a jedynie pytania badawcze. Zweryfikowano wpływ wyróżnionych zmiennych na poziom satysfakcji z małżeńskiego badanych osób. Duża część korelacji okazała się istotna statystycznie. Wyniki badań, na poziomie porównań między-grupowych, wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie dobrostanu psychicznego, wsparcia społecznego oraz jakość związku małżeńskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a presentation of research results aimed at identifying the relationship between mental well-being, partner support, sexual satisfaction and the quality of married life. The subject of the article refers to the determinants of the quality of married life in the group of infertile women and men. 65 people participated in the study (32 women and 33 men). The obtained research results made it possible to make comparisons between the groups distinguished. Due to the exploratory nature of the research, no research hypotheses were posed, but only research questions. The influence of selected variables on the quality of married life of the subjects was verified. A large part of the correlation turned out to be statistically significant. The respondents at the level of intergroup comparisons showed statistically significant differences in the scale examining psychological well-being, social support and the quality of the marriage. (original abstract)
XX
Europejski model finansowania kultury zakłada interwencjonizm państwowy. W zasadzie w każdym państwie europejskim produkcja filmowa jest wspierana w sposób pośredni lub bezpośredni przez państwo, tworząc skomplikowany system finansowania produkcji filmowej. Wybór systemu wspierania przemysłu audiowizualnego ma wpływ na rozwój rodzimej kultury i przemysłu filmowego oraz odporność sektora na kryzysy, szczególnie w długim okresie. Artykuł koncentruje się na rozwoju systemu zachęt wspierających sektor audiowizualny w krajach europejskich. Jego celem jest identyfikacja mechanizmów i motywów wspierania krajowej produkcji filmowej oraz analiza wsparcia publicznego w sektorze audiowizualnym w krajach europejskich. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury i przeprowadzono analizę porównawczą systemów zachęt wspierających sektor audiowizualny w krajach europejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The European model of financing culture implies state intervention. In fact, in every European country, film production is supported directly or indirectly by the state, creating a complex system of financing film production. The choice of audiovisual support systems affects the development of national culture and film industries as well as the sector's resilience to crises, especially in the long term. The study focused on the development of an incentive system for supporting the audiovisual sector in European countries. The aim of the paper was to identify the mechanisms and motivations for supporting the domestic production of films and to analyse the public support for local audiovisual industries. The author reviewed the literature and conducted a comparative analysis of incentive systems supporting the audiovisual sector in European countries.(original abstract)
XX
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii stanowi zakończenie procesu implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE oraz wprowadza reformę polskiego systemu wsparcia w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące systemu aukcyjnego (z ceną referencyjną ustaloną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii), który jest nowym (dotychczas nieznanym prawu polskiemu) instrumentem regulacji sektora energii odnawialnej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad prawnych warunkujących udział w aukcji. Oprócz tego, w artykule wskazane zostaną argumenty uzasadniające wprowadzenie aukcji do krajowego systemu wsparcia. W tym zakresie uwzględnione zostały unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej, jak również uwarunkowania polskiego sektora elektroenergetycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The Renewable Energy Sources Act of 20 February 2015 provides completion of implementing of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC as well as reforms the Polish support scheme for electricity generation from renewable sources. The Renewable Energy Sources Act provides for the reform of the primary (direct) support system, as it introduces the auction system (with a referential price set out in a regulation), which will enter into force as of 1 July 2016. The purpose of this article is to present the basic legal principles determining participation in the action. In addition, the article indicates arguments justifying the auction to the national support system. In this regard, tha Author took account of the EU rules on state aid, as well as the conditions of Polish power sector.(original abstract)
XX
We współczesnych realiach funkcjonowania jednostek gospodarczych kształtowanie bezpiecznych warunków pracy - rozpatrywane z uwzględnieniem ich podstawowych elementów, tj. materialnych warunków pracy, czasu pracy, działalności socjalnej oraz stosunków pracy - stanowi niezaprzeczalnie czynnik, który implikuje realizację interesów pracowniczych. Tworzy to okoliczność sprzyjającą stymulowaniu motywacji pracowników w tym obszarze. Mając to na uwadze, podjęto próbę wskazania możliwości wzrostu bezpieczeństwa pracy poprzez uruchamianie potencjału motywacyjnego pracowników. Skoncentrowano się na ich uczestnictwie w procesach decyzyjnych dotyczących kształtowania warunków pracy, wskazując określone formy partycypacji bezpośredniej oraz przesłanki ich wykorzystania w procesie pobudzania inicjatywności pracowników w omawianym obszarze. Podstawą określenia tych możliwości stały się przede wszystkim wyniki własnych, ale i obcych badań empirycznych(abstrakt oryginalny)
EN
Under the present operating conditions, economic entities are expected to respect employee interests through the provision of basic elements of safe working environment, such as the material working conditions, work times, social support and labour relations. The added value of such an approach is the resulting increase of the employees' potential for motivation. This study represents an attempt at identifying the prospects for improving work safety through the stimulation of employees' motivation potential. The author focuses on employee participation in those decision-making processes that apply to working conditions, advocating specific forms of direct participation and premises for their adoption as stimulants of employee initiatives and involvement in the studied area. The deliberations are based on the results of empirical research, both the author's own studies and those published in professional literature(original abstract)
XX
W 2014 r. WHO ogłosiło konkurs na przygotowanie studiów przypadków dotyczących lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz wsparcia osób starszych, w krajach o niskich i średnich dochodach. W wyniku procesu rekrutacji wyselekcjonowano siedem zgłoszeń. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba dopasowania tych inicjatyw do funkcjonujących w literaturze pięciu głównych teoretycznych modeli wsparcia społecznego. Będą one wykorzystywane jako teoretyczne podstawy do analizy. Dla celów pozawczych jest bowiem istitne czy studia, które działają w różnych warunkach rozwoju społecznego i kulturalnego, będą realizować podobne lub różne mechanizmy wsparcia społecznego dla seniorów i czy będzie można przypisać te inicjatywy do jednego z wcześniej opisanych modeli.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2014 WHO issued a call for preparing case studies on community-based initiatives that support older people in low- and middle-income countries. Finally, seven case studies were completed with one cancellation. The main objective for this article is to match the selected initiatives to available in the literature five main theoretical models of social support. They will be used as a theoretical basis for the analysis. It seems very interesting if studied initiatives that operate in different conditions of social and cultural development will implement similar or different mechanisms of social support for seniors and whether it will be possible to assign these initiatives to one of the previously described models.(original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się: Czym są programy wsparcia pracowników (EAP)?Z jakiej pomocy w ramach EAP może skorzystać pracownik?Jakie są korzyści dla firmy z wdrożenia programów wsparcia? (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.