Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 497

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Quality education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Efektywność wszelkich działań edukacyjnych jest uzależniona od stanu kwalifikacji osób bezpośrednio realizujących program nauczania. Istnieje wiele czynników decydujących o jakości kształcenia i wszystkie one powinny być rozważone, mając na względzie wysoki poziom nauczania. Każdy z tych aspektów jest istotny, a jeżeli w procesie edukacji będą brane pod uwagę wszystkie z nich, to na pewno osiągnie się oczekiwaną jakość kształcenia. Najbardziej znacząca jest jednak osoba realizująca program nauczania. To od kadry nauczycielskiej zależy, jakie będą osiągane wyniki. Nie sztuką jest zająć wysokie miejsce w konkursie, turnieju czy olimpiadzie z dobrym uczniem, ale sztuką jest uzyskać dobry wynik z uczniem przeciętnym, czego przykładem są zajęte miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) w Bielsku Podlaskim i Hańczowej (woj. małopolskie). Na konkretnym przykładzie udowodniono, że rola nauczyciela w procesie edukacyjnym jest najważniejsza. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku, obserwację uczestniczącą, wywiad niesformalizowany i analizę literatury przedmiotu. W analizie wzięto pod uwagę 124 uczniów klas trzecich i czwartych (maturalnych) z technikum: rolniczego, ekonomicznego, hotelarskiego, żywienia i usług gastronomicznych i ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych, do których skierowano ankiety badawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
In educational activities, cooperation of the school's management with the teaching staff is important. The management should give this impetus to the teacher to be convinced that work pays off and gives satisfaction. With this approach, there is a high probability of obtaining very good and good results in educational work. An example of such cooperation was the preparation of students for the Olympics and taking significant places in inter-school competition. The condition of participation in creating quality is systematic work and problem solving in an effective way. You should also strive for the student and teacher to be satisfied with the results obtained. It is also important for the teacher to be able to ensure a sense of security,(original abstract)
XX
W federalnym państwie Belgii tworzące to państwo trzy główne społeczności mają autonomię w kilku ważnych zagadnieniach, w tym także w zakresie edukacji. Struktura i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w społeczności flamandzkiej są inne niż np. w Walonii, chociaż występują także podobieństwa. W społeczności flamandzkiej uniwersytety nie są jedynymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Wiele instytucji organizuje pozauniwersyteckie formy kształcenia na poziomie wyższym. Szkoły te kształcą w dwóch rodzajach studiów: trzyletnim, zwanym jednocyklowym programem, oraz 4-5-letnim, zwanym dwucyklowym programem. Kształcenie jednocyklowe obejmuje głównie kształcenie zawodowe. Dwucyklowy system to poziom akademicki. 13 lipca 1994 roku rząd flamandzki wydał specjalny dekret dla hogeschoolen. Jego celem było stworzenie, jak tylko to było możliwe jednolitych zasad dla wszystkich uczelni. W rezultacie wprowadzenia w życie dekretu, liczba hogeschool została zmniejszona ze 164 do 29 poprzez połączenie szkół. Jedną z tych szkół jest Karel de Grote-Hogeschool, która powstała w wyniku połączenia 13 wcześniejszych instytucji. (fragment tekstu)
EN
The quality deployment plan of the Karel de Grote-Hogeschool implies continuous information and making sensible for the quality issues a quality team and the management. The quality manager and quality representatives take care of communication on the quality topics in all levels of the organization and in all directions, from the top to bottom and vice versa. They support teams developing self-assessment reports with help to apply appropriately the methodology of the PROZA instrument and the SMART and PDCA context of the quality management. The implementation of the holistic approach of the quality assurance and self-assessment as the core of our quality system is more and more accepted and put into practice by specific teams. However, the top management, the quality manager and the quality representatives have still much work to carry out in order to disseminate a culture of continuous and systematic monitoring of the self-assessment and the processes derived from the assessment to improve the quality. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego artykułu jest zidentyfikowanie oraz omówienie wprowadzenia i rozwoju systemu zapewniania i podnoszenia jakości w Uniwersytecie w Luton. Wielka Brytania jest w trakcie finalizowania nowego programu, dla którego podstawą są rekomendacje Narodowego Komitetu Badań w Szkolnictwie Wyższym (National Committee of Inquiry in Higher Education - (NCIHE) (HMSO 1997) znanego w Wielkiej Brytanii jako Dearing Report (oraz jako Garrick Report w Szkocji). Prezentowany artykuł przedstawia główne aspekty tego raportu, koncentrując się na jego realizacji w Szkole Biznesu w Luton (Luton Business School). (fragment tekstu)
EN
In this brief overview we have examined various aspects of the quality debate in the UK higher education system from the national level to the Luton Business School, at the University of Luton. Clearly the debate is still going on as various stakeholders consider the proposals put forward by the Quality Assurance Agency. In a time of mass education the need is to ensure that as numbers grow standard of quality does not slip. It is also clear that no single group should dominate the standards debate. The need of the students for university education to meet their aspirations, whether it be for knowledge, skills acquisition, a career, or an equitable education system can be considered as important as the need of employers for students with the skills, competencies, and attitudes, and the need for the public to get 'value for money'. Creating the right balance is the task of higher education and ultimately any Government. The future of a country lies in the quality of its graduates, a point the University of Luton never forgets.(original abstract)
XX
Współczesna gospodarka, nazywana także gospodarką opartą na wiedzy, zakłada rozwój nauki i kształcenia społeczeństwa jako podstawowego czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego narodów. Realizacja takiego kierunku rozwoju powoduje zwiększenie się liczby studentów, a co za tym idzie - uczelni na świecie, co również obserwuje się w Polsce. Wraz ze zwiększeniem liczby uczelni pojawiły się problemy dotyczące jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych. Do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia konieczne jest m.in. zorientowanie na potrzeby klienta, czyli określenie standardu wykonywanej usługi, reagowanie na sugestie, opinie dotyczące kształcenia, i na monitorowanie satysfakcji klienta- studenta. Doskonalenie jakości kształcenia jest obecnie jednym z głównych celów, jakie stawiają sobie wyższe uczelnie. W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w jednej z uczelni wyższych mieszczących się na terenie województwa śląskiego. Miały one na celu zidentyfikowanie oczekiwań i zbadanie stopnia zadowolenia studentów z oferty edukacyjnej uczelni. Zaprezentowane wyniki zostały wykorzystane do doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia funkcjonującego na badanym wydziale.(abstrakt oryginalny)
EN
Th contemporary economy, called also the" knowledge based economy", assumes the development of science and education of the society as a basic factor of socio-economic development of nations. The realization of this type of development originated in the multiple increase of numbers of students, and thus, numbers of higher education schools in the world, what is also observed in Poland. In line with the increase of number of schools, problems concerning the quality of their educational services appeared. In order to achieve high educational quality an orientation on the client's needs is necessary, i.e. defining standards, reaction on client's suggestions and opinions concerning the education process as well as monitoring the client-student satisfaction. Perfecting the education quality is nowadays one of the main goals which higher education schools aim to achieve. In this paper the results of research performed at one of the universities located in the Silesian Voivodeship are presented. The goal of the research was the identification of expectations and studying of student's satisfaction level concerning the educational offer of the University. Presented results were applied in the improvement process of the Faculty's System of Education Quality.(original abstract)
XX
Artykuł omawia oczekiwania pracodawców co do szkolnictwa wyższego i absolwentów wyższych uczelni ubiegających się o pracę.
EN
In the context of change of higher education in Ukraine, the issue of transformation of institutional relations and subjects of educational space has been put forward. The new paradigm of higher education is based on European values ​​and focused on the integration of Ukraine into the European Higher Educational Area. The transformation of higher education is influenced by many institutional factors. The processes of quality assurance as one of the drivers of institutional transformation of Ukrainian higher education system is researched. The preconditions of the institutional transformation of Ukrainian higher education is analyzed; new approaches and principles of quality assurance in the emerging new institutional environment of higher education and integration into the European educational space are defined in the article. (original abstract)
XX
Proces reformowania szkolnictwa wyższego na kontynencie europejskim - zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej (1999 r.), jak i Strategii Lizbońskiej (2000 r.) - nabiera w ostatnim okresie wyraźnego przyśpieszenia1. Do 2010 roku powinna bowiem być zakończona budowa wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Obecnie w większości państw europejskich trwają jeszcze prace związane z projektowaniem i wdrażaniem krajowej struktury (ramy) kwalifikacji, która ma zapewnić przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji (dyplomów, świadectw i innych certyfikatów) - niezależnie od miejsca ich uzyskania2. Jednocześnie w wielu uczelniach programy kształcenia są modyfikowane pod kątem oczekiwanych efektów (learning outcomes), a więc tego, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po zakończeniu danego okresu kształcenia3. Programy te powinny też w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom gospodarki
XX
W latach 2009-2010 przeprowadzono badania ankietowe studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna (GiAP). Celem sondaży była ocena jakości kształcenia oraz identyfikacja atutów i słabości tego procesu, a także zachodzących w jego obrębie zmian. Respondenci wyrażali swoje opinie na temat oferty dydaktycznej specjalności, kadry dydaktycznej, organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki (WGRiT), dydaktycznej bazy materialnej oraz atrakcyjności studiowanej specjalności. Wyniki pozwalają twierdzić, że atuty i słabości procesu kształcenia w tej specjalności uległy pewnym zmianom, ale nie na tyle istotnym, by formułować odmienne sądy wartościujące. Nadal, podobnie jak w roku ubiegłym, ocena jakości kształcenia ma wymiar pozytywny, choć istnieją, być może dyskusyjne, mankamenty warte eliminacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2009-2010 a survey was conducted among students of Economy and Public Administration (EPA). The main goal was to assess education quality and identify pros and cons of the process and changes which occurred within it. Respondents expressed their opinions concerning the educational offer and educators, the organization of the educational process at the faculty of Regional Economy and Tourism (RET), educational facilities and the attractiveness of studies. The results indicated that pros and cons related to the educational process revealed some changes, yet not so important to formulate different judgments. Similarly to the previous year, the educational process was assessed positively. There seems to be, however, some shortcomings worth discussing and eliminating.(original abstract)
XX
Omawiając jakość kształcenia w szkołach wyższych należy wyraźnie odróżnić jej dwa aspekty, po pierwsze możliwość tworzenia i analizowania mechanizmów zapewniania jakości kształcenia (zewnętrzny system oceny jakości) oraz po drugie możliwość tworzenia i wdrażania systemów oceny jakości kształcenia (wewnętrzny system oceny jakości) . W ramach zinstytucjonalizowanego zewnętrznego systemu oceny jakości należy dokonać wnikliwej analizy wszystkich sfer aktywności uczelni. Analiza ta powinna mieć charakter jakościowy i ilościowy. Wszystkie aspekty działalności szkoły wyższej składają się bowiem na jej ogólną jakość oraz są ze sobą ściśle powiązane. Jakość danej uczelni zależy od właściwej działalności całej społeczności akademickiej. Kwestia jakości powinna być więc rozważana w wielu płaszczyznach: nauczania, oceniania studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i jej rozwoju oraz programów kształcenia. Natomiast zinstytucjonalizowany wewnętrzny system oceny ma za zadanie odpowiedzieć na kluczowe - z punktu widzenia jakości kształcenia - pytania: jak funkcjonuje dana uczelnia w ramach każdej ze swoich sfer działalności i jakie są możliwości ulepszeń. Głównym celem oceny wewnętrznej jest bowiem podniesienie jakości kształcenia w danej szkole wyższej. (fragment tekstu)
XX
Obok takich tematów jak sześciolatek w szkole, dziewczyny na politechnikach, likwidacja gimnazjów i gender w szkołach, w ostatnim czasie w edukacji dużo miejsca poświęca się na dyskusję o kształceniu zawodowym na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy technika w obecnej postaci powinny istnieć i czy mają szansę przetrwać, umożliwiając uczniom styczność z przedsiębiorstwem, czyli prawdziwą naukę zawodu, przez zaledwie 4 tygodnie w ciągu 4 lat nauki. (fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is vocational education in vocational high schools in Poland and its aim is to argue that presently vocational high schools fai l at providing their students with qualifications necessary to work in their profession of choice. The problem is important as the unemployment rate among young people is high while the employers claim there is a deficit of qualified workforce on the labour market. The paper presents the results of a survey carried out among vocational high school students which showed that 95 % of students believe that 4 weeks of apprenticeships is insufficient. Given the opinions of the employers and the results of the survey among the vocational high school students, it seems surprising that the changes made to the vocational core curriculum were not more substantial. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie postrzeganego poziomu jakości kształcenia re-alizowanego na uczelni wyższej. Do szczegółowego opisu relacji pomiędzy postrzeganą przez studentów jakością kształcenia i determinantami jakości kształcenia wykorzystano analizę korespondencji. Źródłem informacji do przeprowadzenia analiz były opinie studen-tów pozyskane w badaniu ankietowym. Część pytań została skonstruowana zgodnie z 5-stopniową skalą Likerta. Ze względu na porządkowy charakter zmiennych analizę da-nych wykonano z wykorzystaniem środowiska R, stosując predefiniowane miary odległości. Do analizy zebranych danych wykorzystano autorski skrypt stworzony w środowisku R.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the perceived quality of teaching performed at an institution of higher learning and the identification of factors exerting significant influ-ence on the students' opinions. An analysis of students' correspondence was used to create a detailed description of the relation between the quality perceived by the students and the quality determinants of teaching. Students' opinions obtained through a questionnaire study became the source of information upon which the analysis was based. Some of the questions were formulated in accordance with the 5 step scale developed by Likert. The analysis was performed within R environment using predefined units of measure because of the ordinal character of the variables. The data gathered was analyzed using a script developed by the authors and created within R environment.(original abstract)
12
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności oraz wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych. Społecznie odpowiedzialna uczelnia służy otoczeniu, a jej odpowiedzialność względem społeczeństwa odnosi się do przygotowania absolwentów do pełnienia funkcji pracowników wiedzy. Oznacza to konieczność podejmowania działań w obszarze zapewnienia jakości kształcenia. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 79 polskich uczelniach, dotyczące wybranych elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do europejskich standardów z tego zakresu. Analiza wyników badań wskazuje, iż w działaniach podejmowanych przez szkoły wyższe z zakresu zapewnienia jakości kształcenia można odnaleźć nawiązanie do elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence of social responsibility and internal quality assurance in higher education. The article presents the results of research carried out in 79 Polish universities, concerning the selected elements of the internal system of quality assurance. The analysis of the results indicates that the activities undertaken by universities in quality assurance could be reference to elements of the concept of social responsibility.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena jakości kształcenia w wyższej uczelni w perspektywie modelu luk jakości i założeń metody Servqual. Obejmuje trzy części. Pierwsza ukazuje syntezę podejść metodycznych do badania jakości usług. W drugiej podjęto dyskusję nad kategorią jakości kształcenia i szerzej jakości usług edukacyjnej wyższej uczelni. Z kolei część trzecia jest egzemplifikacją tytułowego problemu - na podstawie badań 773 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazuje podejście studentów-usługobiorców procesu uczelni do definiowania jakości studiów i rze(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to assess the quality of university education in the perspective of the gap analysis model of service quality and Servqual method. This article is composed of three parts. The first one shows the synthesis of methodological approaches to the study of services' quality. In the second part the problem of quality of education and broader quality of university education services is discussed. The third part is an exemplification of the title problem. It presents the results of the research done on the sample of 773 graduates of the University of Economics in Krakow. It shows how they define the quality of university studies and the real meaning of 15 basic criteria for assessing the quality of service at the university.(original abstract)
EN
This article argues that harnessing social processes for the common good depends on creating a learning society which will innovate, learn, and evolve in the long-term public interest. In essence, this involves establishing more embedded, interconnected, and interacting, "organic" feedback (sociocybernetic) loops which do not depend on long and distorting chains of "accountability" to distant "representative" assemblies of "decision takers". Several important steps toward doing this are discussed. However, all depend on undertaking a great deal of adventurous, problem-driven (as distinct from literature-driven) research. By far the most important of these research programmes would be to develop a better understanding of the currently invisible (Kafkaesque) network of social forces that have the future of our species and the planet in their grip ... and then to find ways of intervening in that network. It is suggested that this is analogous to Newton first conceptualising physical forces and then showing how to measure, map, and harness them. Answering the question of how work like Newton's could be funded and conducted in modern society - and especially under current research-funding arrangements - thus emerges as crucial to finding a way forward.(original abstract)
EN
This paper highlights the results of a theoretical analysis aiming to prove that the key dimensions of Global Competence framework as proposed by OECD in 2016 (knowledge, skills, attitudes and values) are integrated in the so-called Pedagogy of Communion: the educational approach sprouted from the experience of Chiara Lubich and the Focolare Movement (Lubich, 2001). The socio-ontological intelligence theoretical model may represent a valid support to all parties interested in developing the emerging OECD Education 2030 Framework aimed at establishing a common grammar and language, to support the design of curricula fostering the development of global competence. This theoretical reference framework used for the analysis proposed in this paper is an updated version of the Model of Social Intelligence (Gulotta & Boi, 1997; Boi, 2009;), integrated with an ontological perspective (Argiolas, 2014; 2017).(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem spadku jakości kształcenia w ramach studiów wyższych, spowodowanego ogromnym wzrostem liczby studentów przy jednoczesnym braku odpowiednich nakładów. W związku z tym, środowisko akademickie akceptuje ideę standaryzacji, traktując ją jako narzędzie chroniące wysoki poziom kształcenia.
17
Content available remote Determinanty jakości edukacji zdalnej w szkołach wyższych
75%
XX
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących istotnej i aktualnej problematyki jakości kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym. W pracy wskazano główne czynniki wpływające na jakość e-learningu na podstawie analizy literatury przedmiotu, w oparciu o doświadczenia własne oraz badania opinii studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wysoka jakość kształcenia zdalnego wymaga synergii działań zaangażowanych i kreatywnych pracowników dydaktycznych, nowoczesnego zarządzania, funkcjonalnych usług infrastruktury informatycznej. Wprowadzenie jednak jedynie formy zdalnej wiąże się z utraconymi korzyściami społecznych kontaktów w środowisku akademickim, z degradacją studiów wyższych do poziomu ośrodka doskonalenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the quality of distance education in higher education, which is a crucial and topical issue. On the basis of the analysis of the literature on the subject, the authors' own experience and the survey conducted among the students of The School of Banking and Management in Krakow (WSZiB) the paper presents the main factors that influence the quality of e-learning. High quality of distance education requires a synergy of activities of a committed and creative teaching staff, modern governance and effective IT infrastructure services. However, the sole application of the distant form of teaching is related with the loss of benefits of social contacts in academic environment and the reduction of higher education to vocational training. (original abstract)
18
Content available remote Krajowe ramy kwalifikacji w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
75%
XX
Obecny system nauki w Polsce, który ukształtował się na początku 90. lat XX wieku charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem (organizacyjnym i tematycznym), podziałami sektorowymi (jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i szkoły wyższe). Wyzwania związane z globalizacją, członkostwem Polski w Unii Europejskiej (UE), w tym z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz ze zmianą hierarchii celów w ramach poszczególnych funkcji nauki, spowodowały konieczność przeprowadzenia wielu zmian w tym systemie (Rozwój regionalny w Polsce, www.bip.nauka.gov.pl, 2010). (...) Celem artykułu jest prezentacja krajowych ram kwalifikacji w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w odniesieniu do reformy przewidzianej na lata 2010-2012. (fragment tekstu)
EN
Amendments to the Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and Title and Degrees and Title in Art and some other laws provide for the introduction of the National Qualifications Framework in the education system in Poland. After the entry into force of this law schools will have the most serious and essential autonomy, which is characterized by mature and responsible academic environment - namely, autonomy in creating and shaping the direction of study programs. This autonomy, however, requires self-preparation programs in accordance with the methodology KRK. The article aims to present the National Qualifications Framework in the development strategy of higher education in Poland in 2010-2012. (original abstract)
19
Content available remote Zasady oceny efektów kształcenia - wybrane problemy
75%
XX
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która znajduje się na etapie prac parlamentarnych, przewiduje wprowadzenie do sytemu szkolnictwa wyższego w Polsce krajowych ram kwalifikacji (KRK). Jest to odmienna od dotychczasowej metoda prezentacji oferty dydaktycznej uczelni. Charakteryzuje tę metodę opisywanie programów nauczania za pomocą efektów kształcenia, czyli oczekiwanych u absolwenta kompetencji personalnych i społecznych, a także wiedzy i umiejętności jej rozumienia i stosowania. (...) Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie kryteriów oceny efektów kształcenia oraz próba i ich umiejscowienia w planach studiów i programach nauczania. (fragment tekstu)
EN
Implementation of the Bologna process in higher education requires a transformation the traditional educational system (oriented goals) in a system oriented for learning outcomes. The introduction of this system is another element of the reform in the system of higher education in Poland. An important element of the education system oriented for learning outcomes, that need to develop and bring, is a uniform system for assessing learning outcomes. This is a set of methods, tools and objective criteria for students assessment. The paper presents selected problems of the construction of that system. (original abstract)
20
Content available remote Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela
75%
XX
Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń-nauczyciel.(abstrakt oryginalny)
EN
The constant concern for the improvement of the quality and the effectiveness of teaching and upbringing interactions causes the need for the analysis of the conditions of such process. The purpose of the author was to present some factors influencing the effectiveness of teachers' work, and in particular to make an attempt to identify the impact of the personality and teaching style on the quality of education process. The ideas included in the prepared paper are based on the assumption that the effectiveness of teachers' work is influenced by personality factors, environmental conditions, and the quality of interpersonal relations between pupils and teachers.(original abstract)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.