Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
System of the judiciary still cultivates bureaucracy pattern organization, which generates obstacles in knowledge management. Nowadays there is noticeable lack of proper mechanism of information exchange and wisdom sharing in both micro and macro scale. Knowledge management in business organizations is the source of the competition advantage. Until now, both identification and instruments that are useful in transferring the wisdom were not the subject of any thorough research. The article answers a very important question concerning the instruments used in business and their possible impact on methodology for the new approach towards knowledge management in the judicature. Using case study method, this article shows the outcome of a very innovative project - the implementation of modern methods into court management system. Sixty courts, such as courts of first instance or courts of appeal, participated in this survey. Those institutions have acquired management improvements. Within the confines of this survey, many communities of practitioners arose as to develop practical solutions. Court chairmen organized regular meetings, to elaborate on the very best management methods. The outcome of this project showed that communities of practitioners should be considered as the vital element of the knowledge management. It should be also emphasized that those communities could be tremendous support for the whole administration of the judicature.
PL
Organizacja wymiaru sprawiedliwości ewoluuje w kierunku systemu otwartego – sieciowego, pozwalającego na tworzenie wartości istotnych dla wszystkich interesariuszy. Zarządzanie procesami tworzenia i zawłaszczania wartości w przestrzeni międzyorganizacyjnej staje się kluczowym wyzwaniem menedżerskim i wymaga rozwoju kompetencji menedżerskich związanych ze współdziałaniem wśród kadry kierowniczej sądów. Dotychczasowa atomizacja sądów i brak powiązań pomiędzy nimi zostaje zastąpiona współpracą. Ten oddolny proces stawia menedżerów sądowych w nowej sytuacji – konieczności dzielenia się wiedzą i innowacjami wypracowanymi w kierowanych przez siebie jednostkach. Wymaga to swoistego instynktu kooperacyjnego, czy inaczej zdolności sieciowej. Przemiana organizacji w kierunku systemu otwartego wyzwala zapotrzebowanie już nie tylko na menedżerów potrafiących sprawnie zarządzać sądem. Kluczową rolę dla rozwoju organizacji, a więc jej nieustającej zmiany w długim okresie czasowym, upatruje się w przywództwie. Celem artykułu jest identyfikacja pożądanego stylu przywództwa w sądownictwie.
EN
Organization of justice system evolves into an open, network-centric system, which enables it to create values crucial to all its benefactors. Managing value-creation and value-appropriation processes within inter-organizational area becomes the key challenge for managers and requires development of managerial competences related to cooperation within the community of court managers. Current atomization of courts and lack of connections between them is being replaced by cooperation. This bottom-up process puts court managers in a new situation – one that requires sharing knowledge and innovations created within their institutions. It demands the cooperation instinct or – in other words – networking skills. Transformation of organizations into open systems elicits the demand for managers whose skills do not only limit to efficient management. What is being perceived as a crucial factor for organization development, which means its continuous, long-term change, is leadership. This article’s objective is to identify the desirable leadership style for the judicial system.
PL
Społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza biznesu (Corporate Social Resposibility, CSR) jest koncepcją, która na całym świecie zdobywa coraz większą popularność. Badania nad tym zjawiskiem trwają już od kilku dekad i dostarczają argumentów o przełomowości perspektywy społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją. Realizacja CSR, która dla przedsiębiorstw proaktywnych i innowacyjnych stała się realną i rzeczywistą maksymą oraz elementem strategii, przynosi pozytywne wyniki ujęte w postaci danych wymiernych i jakościowych. A zatem w praktyce oznacza to konieczność uwzględniania w działaniu (strategii) przedsiębiorstwa, obok celów ekonomicznych, również społecznych. Takie myślenie redukuje ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, sprzyjając przetrwaniu w długoletniej perspektywie. Maksymalizacja zysku, co prawda nadal jest postrzegana jako główne źródło wszelkiego postępu, jednak w miarę upływu czasu stało się widoczne, że działalność gospodarcza i związany z nią wzrost przynosi nie tylko pozytywne efekty, ale również skutki uboczne, takie jak degradacja środowiska naturalnego czy obniżenie jakości życia społecznego. Coraz więcej organizacji, również tych spoza biznesu stara się przeciwdziałać tym negatywnym skutkom podejmując szereg działań uwzględniających interesy społeczne, ochronę środowiska czy wreszcie relacje z interesariuszami (zarówno tymi zewnętrznymi, jak i z tymi wewnątrz organizacji). Powstaje zatem pytanie, czy wymiar sprawiedliwości jest jedną z tych organizacji, które społeczną odpowiedzialność powinny postrzegać jako uzupełnienie swojej misji, obok działań związanych z wymierzaniem sprawiedliwości czy też wymiar ten powinien tkwić w tradycyjnej roli, jaka wynika z jego funkcji. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie, analizując relacje wymiaru sprawiedliwości z otoczeniem społecznym oraz zakreślając możliwe obszary podejmowania działań w ramach jego społecznej odpowiedzialności.
EN
The concept of social responsibility has become increasingly popular in the world, especially in business (Corporate Social Responsibility, CSR). Scientific research on this subject has been conducted for some decades now and has brought enough evidence to show that it is a groundbreaking prospect to implement social responsibility in organization management process. CSR, which has become true maxim and important element of strategy for proactive and innovative companies, has been bringing positive results reflected in qualitative and quantitative data. This means it is essential to acknowledge in actions (and strategy) of an enterprise not only economical goals, but also social ones. This way of thinking reduces business risk and helps company to sustain in a long-term perspective. While maximizing profits is still perceived as the main source of any progress, it has become evident that economic activity and growth bring not only positive consequences, but also negative side effects such as environmental degradation or diminution of social life quality. A rising number of organizations, also among those not related to business, try to prevent these adverse effects by taking actions which also consider social interests, environmental protection, and finally stakeholders relations (both inside and outside an organization). The question therefore arises whether the judicial system is one of these organizations that should consider social responsibility as a vital part of its mission, aside from imposing justice, or should it maintain its traditional role. The Author’s attempt is to answer this question by analyzing relationship between the judicial system and its social surrounding and by focusing on areas where socially responsible actions could be taken.
EN
Responsibility Court (RC) is a court, which is aware of its role in society and institutional environment, and the court, which takes responsible actions to build its value, its social responsibil-ity and authority. This article aims to explain, how the action promoted by business as part of its social responsibility, may be adapted by the judicature, and more precisely by different courts. The basic research method used in this work are the literature studies, and the case study method was applied to analyze the good practice “A court in a social surrounding”.
PL
Responsibility Court (RC) to sąd, który jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i w otoczeniu instytucjonalnym, oraz sąd, który podejmuje odpowiedzialne działania służące budowaniu jego wartości, społecznej odpowiedzialności i autorytetu. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na ile działania propagowane przez biznes w ramach jego społecznej odpowiedzialności mogą być adaptowane przez wymiar sprawiedliwości, a ściślej przez poszczególne sądy. Podstawową metodę badawczą wykorzystaną w opracowaniu stanowią studia literaturowe, natomiast do analizy dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, wykorzystano metodę studium przypadku.
5
100%
EN
Na negatywny obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. brak skutecznej reformy, niestosowanie zasad etycznych przez niektórych jego uczestników, brak efektywnej współpracy pomiędzy konstytucyjnymi organami zajmującymi się sądownictwem, a także brak dbałości o wizerunek. W przypadku pojedynczego sądu, za część negatywnych wizerunkowo przypadków obniżających społeczne zaufanie do sądów odpowiada jego kadra menedżerska, do której autor zalicza prezesa i dyrektora, przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów wydziałów lub oddziałów. Stosując modele służące ocenie kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, proponuje by za kreowanie pozytywnego wizerunku sądu odpowiadali specjaliści do spraw zarządzania społeczną odpowiedzialnością sądu, lub też zarządzający jego relacjami z interesariuszami, dysponującymi wiedzą z ekonomii, zarządzania, prawa i psychologii. Ważne jest również, podkreśla autor, aby strategie wizerunkowe były koordynowane na szczeblu centralnym oraz uwzględniały zmiany legislacyjne.
EN
The goal of this paper is to analyse the organizational structure of the justice system in order to provide the answer to the basic question about the possible network relations, as well as their force and their way of influence. As part of the paper, I have defined public inter-organisational court networks, dividing them into regulatory inter-organisational networks and facultative inter-organisational networks. Emphasis has also been placed on the benefits and threats of the functioning of court-based facultative inter-organisational networks. The phenomenon of forming networks within the justice system is new, and so far has not been subject of any academic enquiry. Given the benefits and background, as well as no real threats for the functioning of public court networks, it is a desired form of cooperation which enables to boost bottom-up initiative. Public court networks serve to build the organization of the justice system as a knowledge-based organisation. This paper addresses the important and topical issue of public networks - the example of inter-organizational area of justice. In the current literature, identifying the network of relations in the organization of justice has not been the subject of scientific inquiry.
PL
Z zasad etyki poszczególnych zawodów prawniczych wynika obowiązek szkoleń i podnoszenia kwalifikacji służących celom wymiaru sprawiedliwości. Zasady te nie zakazują explicite organizowania przez przedstawicieli tych zawodów wspólnych szkoleń czy też konferencji. Gwarancję przeprowadzania ich zgodnie z tymi zasadami mają zaś zapewnić: procedura naboru do tych zawodów odpowiednio wykwalifikowanych i „wartościowych” osób, stwarzająca domniemanie, że przestrzeganie zasad etyki leży w gestii ich możliwości oraz hamulce, np. w postaci odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też szczególnego nadzoru. Analiza zasad etyki korporacji prawniczych prowadzi nadto do wniosku, że nie wykluczają one budowania sieci korporacyjnych kooperujących, i to zarówno terytorialnych, jak i na poziomie ogólnopolskim. Wydaje się jednak, że relacje pomiędzy węzłami sieci nie mogą być zbyt poufałe i muszą się opierać na jasnych, transparentnych zasadach współpracy. W dotychczasowej literaturze przedmiotu usieciowienie różnych korporacji prawniczych nie było przedmiotem głębszej analizy i dociekań naukowych. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki.
EN
Ethical codes of various legal professions impose an obligation on their member to participate in training courses and upgrade qualifications in order to provide their judicial services. These codes do not explicitly forbid them to organize combined training courses nor conferences. To ensure that it will be conducted according to the ethical rules the professions have developed a recruitment procedure that only allows candidates who are properly qualified and „of merit”, which creates assumption that they will abide the code, and certain restraining measures like disciplinary liability and supervision. Analysis of business ethics of legal corporations leads to conclusion that they do not exclude building a corporate networks that cooperate either locally or domestically. We can assume, however, that relationships within such networks should not be too familiar and must be grounded on clear, transparent rules. In present literature networking of legal corporations has never been subject of in-depth scrutiny. The goal of this article is to fill that gap.
PL
Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. akt C 38/13) Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał art. 33 KP za niezgodny z prawem unijnym. Wobec takiego stanowiska koniecznym stała się próba przeanalizowania sytuacji pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony. Zagadnienie jest tym bardziej istotne, że ponad 25% wszystkich zawieranych umów o pracę to właśnie umowy na czas określony.
EN
By judgment of 13 March 2014 (case C 38/13) the European Court of Justice considered the art. 33 of Labour Code incompatible with EU law. Given this stance the attempt to analyse the situation of employers of workers on fixed-term contracts has become necessary. The issue is all the more important that more than 25% of all employment contracts are temporary contracts.
9
Content available Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki
63%
PL
W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z mobilnością spółek w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Problematyka ta wywołuje szereg kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Konserwatywne stanowisko Trybunału popierające działania Państw Członkowskich w odniesieniu do formułowanych zakazów przenoszenia siedziby na terytorium innego Państwa Członkowskiego może być wszakże postrzegane jako dozwolone ograniczenie w ramach generalnie obowiązującej swobody przedsiębiorczości.
EN
There is broached a subject of cross-border transfer of companies around the European Union in the article. Subject like that brings a lot of controversy both in doctrine and jurisdiction of the Court of Justice. The problem is that Members of EU expressed a few injunction about cross-border transfers of companies to another country from EU. That could be seen as a permitted limits in general existing rules of free economy system. Conservative stand of the Court of Justice upholding Members of EU acts and make the problem more controversial.
PL
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania, czy kadra zarządzająca jest przy‑ gotowana do realizacji wyzwań związanych z usieciowieniem wymiaru sprawiedliwości oraz jakimi narzędziami powinien dysponować nowoczesny wymiar sprawiedliwości, aby skutecznie przygotowywać kadrę zarządzającą sądami do zmian w zarządzaniu. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, a w jej ramach poszczególne sądy, ulega przeobrażeniom. Dzieje się tak wskutek przenikania do niej metod i technik zarządzania z biznesu. Zmiany zarządzania w sektorze prywatnym indukują zmiany w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości. W artykule przedstawiono cztery koncepcje administracji publicznej (weberowską, New Public Management, New Public Governance, New – Weberian State). Przedstawienie różnych koncepcji administracji publicznej, wraz z określonym arsenałem dostępnych w ich ramach metod i technik zarządzania, ma jedynie zasygnalizować wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą sądami.
EN
The identification of cross-border e-commerce barriers leads to their elimination through relevant institutions and with available methods as soon as possible and in the most efficient way. It leads to full integration and the development of EU integrated internal markets, which produces benefits not only for the economy but most of all for consumers. Consumers, given the chance to choose, could decide which offer is optimal for them without taking risks if deliveries from sellers located in another EU country will be on time or, if they have an appropriate payment card to make transaction. In removing legal and technical barriers which appear in cross-border e-commerce, the consumers’ confidence cannot be ignored. The issues of security and trust regarding cross-border transactions are one of the indicators which have the biggest impact on shopping online in another EU country. This is the reason why efforts to raise consumer awareness and monitoring the current situation of the transactions market across borders of Member States is so important.
|
2015
|
tom 14
|
nr 2
PL
Background. Courts are by definition bureaucratic, hierarchical organisations, epitomised by low levels of networking potential, which basically lack mechanisms of information exchange, or those of sharing information both at the level of the organisation of the justice system (the macro scale) and within a given court (the micro scale). Research aims. The aims of this article was implementing modern management methods of common courts, based on the examples of the Gdańsk area courts, and attempts to provide an answer to the question of whether courts, viewed as bureaucratic bodies, are ready to launch organisational change aiming at the creation of organisations based on knowledge. Method. Based on the case study approach, this paper outlines the results of an innovative pilot study. Throughout the pilot study, sixty selected district, regional and appellate courts, with the help of external experts, were subjected to the implementation of “good practices” –managerial improvements. Also, the paper illustrates the findings of re examples of three district courts and one regional court, participating in the pilot study. Key Findings. Amidst the basic research methods employed in the paper are: literature-based studies, empirical analysis with the use of available secondary studies, as well as individually-conducted empirical studies conducted for the purposes of this paper, which has initiated the discussion on the notion of organisational culture in courts, and has raised the questions of whether a) the courts are ready to accept the changes aimed at altering their management; b) the organisational culture in the courts covered by the study determined the selection of practices to be implemented; c) organisational culture in courts lies at the foundation of building a knowledge-based organisation; and d) there exists a potential for sharing knowledge among the courts covered by the study in question. The results of the study in question prove that organisational culture of courts determined the possibility of implementing managerial practices aimed at shaping a knowledge-based organisation.
EN
The article presents the issue of so called grey area in Poland and the process of ,,escaping” into it by some of the employers, as well as employees. Entrance into the grey area creates has its advantages for the former and the later, and that is why it is interesting for both of the aforesaid subjects. However, these are benefits incurred against the law. The article also discusses the determinants of the spreading of this area, with the accent on the high costs of work in Poland.
14
Content available remote Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji
63%
PL
Wierzycielowi przysługują następujące możliwości dochodzenia przeterminowanej należności: po pierwsze, może skorzystać z windykacji polubownej, pozasądowej lub windykacji sądowej – windykacji z wykorzystaniem przymusu państwowego. Windykacja sądowa może przybrać formę egzekucji syngularnej lub egzekucji uniwersalnej – upadłości. Wybór egzekucji w obecnym stanie prawnym pozostawiony jest wierzycielowi. Wierzyciel może również skorzystać z alternatywnego sposobu dochodzenia należności atrakcyjnego tak ze względu na czas, jak i koszty, tj. mediacji. W artykule porównano wyżej opisane instrumenty prawne dochodzenia należności. Do analizy wybrano następujące parametry: czas, koszty i ich skuteczność. Czas i koszty mają bowiem wpływ na wartość odzyskanych należności. Skuteczność postępowań wyznacza zaś granice opłacalności dochodzenia należności. Czynnik czasu i kosztów dochodzenia należności ma wpływ na kreację wartości przedsiębiorstwa. Analiza wykazał niską skuteczność wyżej opisanych instrumentów prawnych. Najtańszym sposobem dochodzenia należności jest mediacja. Nie jest ona jednak wykorzystywana przez wierzycieli. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w niedostatecznym przygotowaniu mediatorów do uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz kulturze sporu dominującej w Polsce. W artykule zaprezentowano wyniki badań praktyki sądowej w obszarze postępowań egzekucyjnych przeprowadzonych na próbie 691 499 spraw z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz postępowań upadłościowych przeprowadzonych na próbie 513 akt sądowych w ramach grantu N N112180739„Efektywność procedur upadłości”.
EN
The scale of enterprise existing in Poland in proportion to other EU countries is generally comparable. However, it does not mean that either Polish or EU's legislators should stop efforts to increase the pro-entrepreneurial activities. The number and size of enterprises operating in the market has influence on both the number of employees, and improvement of living conditions. Therefore it is important to make every effort to ensure that not only the procedure for establishing a business, but also raising funds for such an assumption, would be easier (retaining adequate warranties). Professional training, stimulating programs, and law guidance could be used as motivating factors.
EN
The aim of this paper is to conduct a meta-analysis of the EU and CEECs civil liability institutions in order to find out if they are ready for the Artificial Intelligence (AI) race. Particular focus is placed on ascertaining whether civil liability institutions such as the Product Liability Directive (EU) or civil codes (CEECs) will protect consumers and entrepreneurs, as well as ensure undistorted competition. In line with the aforementioned, the authors investigate whether the civil liability institutions of the EU and CEECs are based on regulations that can be adapted to the new generation of robots that will be equipped with learning abilities and have a certain degree of unpredictability in their behaviour. The conclusion presented in the paper was drawn on the basis of a review of the current literature and research on national and European regulations. The primary contribution that this article makes is to advance the current of the research concerning the concepts of AI liability for damage and personal injury. A second contribution is to show that the current civil liability institutions of the EU as well as the CEECs are not sufficiently prepared to address the legal issues that will  start to arise when self-driving vehicles or autonomous drones begin operating in fully autonomous modes and possibly cause property damage or personal injury.
PL
Na tle ogólnych założeń związanych ze swobodą przedsiębiorczości, wskazać wypada, że na podjęcie decyzji o wyborze miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (pre-przedsiębiorcę) nie bez wpływu pozostaje ogólna konstatacja wypływająca z uregulowań prawa wspólnotowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z nią, przedsiębiorca ma, co prawda, możliwość wyboru Państwa Członkowskiego, gdzie rozpocznie lub będzie kontynuował proprzedsiębiorcze zachowania, ale wybór ten automatycznie determinuje oddziaływanie wszystkich przepisów wewnętrznych tego państwa na takiego przedsiębiorcę. Chodzi tu zarówno o bariery prawne, jak i ekonomiczne, do których zaliczymy: formę organizacyjno-prawną, w jakiej przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, procedurę i wymogi związane z rejestracją przedsiębiorcy, fiskalizm narzucony przez państwo, uwarunkowania społeczno-ekonomiczno-prawne, a także czynniki makro- i mikroekonomiczne. Mając na względzie te uwarunkowania, Autorzy podjęli się próby przybliżenia wpływu niektórych czynników na wybór przez przedsiębiorcę miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
EN
Against the background of the general principles related to freedom of establishment, it is important to indicate that a decision regarding the choice of place of business by the entrepreneur (pre-entrepreneur) is not without influence of community law and judicial decisions of European Court of Justice. According to it, the entrepreneur has- admittedly- the free choice of the Member State where he will start or continue his entrepreneurial activity, but this choice automatically determines the influence of host country’s legislation on his economic activity. It includes both legal barriers, as well as economic ones, such as: organizational and legal form in which the entrepreneur will start running a business, the procedure and requirements for the registration of entrepreneurs, fiscal policy imposed by the state, socio-economic and legal background, and also macro- and microeconomic factors. Given these considerations, the Authors made an effort to describe the effects of certain factors on the entrepreneur’s choice of places of a business.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.