Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
1
Content available remote Homo oeconomicus - zarys ewolucji pojęcia
100%
XX
Klasyczna metafora niewidzialnej ręki Adama Smitha odnosi się do tego, jak rynek, w idealnych warunkach, zapewnia efektywną alokację ograniczonych środków. Jednak w praktyce warunki zwykle nie są idealne; na przykład konkurencja nie jest zupełnie wolna, konsumenci nie dysponują pełnymi informacjami, zaś indywidualnie zorientowana produkcja oraz konsumpcja mogą generować zarówno społeczne koszty, jak i korzyści. Co więcej, wiele transakcji nie odbywa się na otwartym rynku, ale wewnątrz firm, w targach pomiędzy jednostkami albo grupami interesów oraz wśród innych ustaleń instytucyjnych [...]. Teoria projektowania mechanizmów, zapoczątkowana przez Leonida Hurwicza i dalej rozwijana przez Erica Maskina i Rogera Myersona, znacznie poprawiła nasze rozumienie mechanizmów optymalnej alokacji w takich sytuacjach [...] - tak Szwedzka Królewska Akademia Nauk pisała o laureatach Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2007 roku. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a sketch of evolution of the notion homo oeconomicus. Roots of the concept dating from the philosophy of the British Enlightenment (Adam Smith, John Stuart Mill) were described, where the exact expression were never used. Theoretical construct as originally homo oeconomicus was, in gestation of economical thought was isolated from its genuine context, and started to be often regarded as the vision of human nature. It became a basis for neoclassical, mathematical, school of economics. A polemic with the model a man as exclusively egoistic and rational commenced. It was conducted from different points of view, amongst them: economical theories and behaviorism. However, the inappropriate approach cannot be generalized, due to continuators and defenders of Smithian understanding of the notion. (author's abstract)
XX
Przedstawiono tekst wystąpienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano działania podejmowane w zakresie znaczenia czynnika ludzkiego oraz systemu kształcenia jako ważnego problemu rozwoju ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
3
Content available remote Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN (synteza 1957-2007)
100%
XX
Przedstawiono zredagowany tekst wystąpienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano działania podejmowane w zakresie ważnych problemów rozwoju nauki w zakresie ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono najważniejsze fakty, refleksje i opinie dotyczące pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN. (abstrakt oryginalny)
EN
With reference to the 50th anniversary of the creation the Committee of Economics of Agriculture by the Polish Academy of Sciences, the main problems of the activity of this Committee are presented. Among them the role and significance of the economics of agriculture, present-day state of understanding of this science as the economics of agriculture academic discipline and conditions of theirs further development as well as the changes of agriculture production and rural development are discussed. The opinions, reflections, questions and present conditions of the transformation, integration and globalization processes are presented, too. This new conditions change radically the development rules for the Polish agriculture in the new EU-27. (original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych przyczynił się do popularyzacji gier masowych rozgrywanych w środowisku wirtualnym. Skala zjawiska, jak również liczba przeprowadzonych transakcji polegających na sprzedaży wirtualnych dóbr jest dowodem na to, że gry w cyberprzestrzeni mogą generować całkowicie realne przychody. Celem pracy jest wskazanie zjawisk ekonomicznych wewnątrz wirtualnego świata gry, który stał się interaktywnym miejscem dokonywania transakcji handlowych. Zwrócono uwagę na proces kreowania walut wirtualnych oraz odpływ realnej wartości do nowego medium. Ze względu na szerokie spektrum zjawiska ekonomii wirtualnych światów analizę ograniczono do walut i transakcji finansowych wewnątrz świata gry. Praca ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do podjęcia badań empirycznych(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic development of new telecommunication and information technology has contributed to substantial popularization of mass games played in a hypermedia environment. The scale of the phenomenon, as well as the number of transactions involving the sale of virtual goods, is a proof that games in cyberspace can generate a totally real income, and virtual goods represent real value. The aim of this study is to identify a virtual game world as a new interactive medium and a new place for conducting business, which brings tangible economic benefits. Due to the wide range of economic phenomena of virtual worlds, the analysis was restricted to currency and financial transactions within the game world. This paper is of a research and analytical character and can form a stimulus to undertake empirical research.(original abstract)
XX
Problem wieloznaczności w języku ekonomii jest bardzo istotną barierą w rozwoju nauki w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Mnogość nowych pojęć ekonomicznych powoduje chaos w analizach, badaniach oraz ocenie zjawisk gospodarczych, jak również w samej ekonomii jako nauce. Celem artykułu była analiza problemu wieloznaczności języka ekonomii. Omówiono najważniejsze cechy język ekonomii. Następnie scharakteryzowano główne rodzaje wieloznaczności językowej. Część teoretyczną wzbogacono przykładami wieloznaczności pojęć, takich jak: bezrobocie, ubóstwo oraz wykluczenie społeczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of ambiguity in the language of economics is the major obstacle to science development, both theoretically and empirically. The multitude of economic terms brings chaos to analyses, research and assessments of economic phenomena, and to the science of economics itself. The objective of the article is to provide the analysis of the problem of ambiguity of the language of economics. Hence, the elaboration shows key features and main types of linguistic ambiguity. The subject matter was presented on the basis of the following issues: unemployment, poverty, and social exclusion.(original abstract)
XX
Artykuł jest metanaukowym rozważaniem nad problemem skuteczności ekonomii w zakresie wyjaśniania zjawisk ekonomicznych oraz konieczności jej przeorientowania w obliczu niemożności poradzenia sobie z przewidzeniem i wyjaśnieniem współczesnego kryzysu finansowego i jego konsekwencji. Artykuł stanowi też próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ekonomia personalistyczna dokonuje przeorientowania ekonomii i jakie wynikają z tego konsekwencje dla ekonomii jako nauki. Szukając odpowiedzi na to pytanie, w pierwszej kolejności autor wskazuje na powody, dla których konieczna jest reorientacja ekonomii, następnie charakteryzuje człowieka-osobę jako kierunek ekonomii personalistycznej oraz konsekwencje reorientacji ekonomii w kierunku personalistycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article methatheoretically considers the problem of economic efficiency in explaining economic phenomena and the need for reorientation of economics in the face of inability to cope with the predicting and explaining the contemporary financial crisis and its consequences. The article is an attempt to answer the question of how the personalistic economy reorients the economy and what the consequences result for the economy as a science. Looking for an answer to this question in the first place the author points to the reasons why it is necessary to reorient the economy, and then characterizes a person, as the direction of the personalist economy and the consequences of reorientation of the economy towards a person.(original abstract)
XX
Upływa półwiecze od ukazania się serii prac z zakresu teorii równowagi (K.J. Arrow, G. Debreu (1954); D. Gale (1955); G. Debreu (1959); L.W. McKenzie (1959)), które zrewolucjonizowały teorię ekonomii, nadając jej fragmentom postać aksjomatycznych systemów dedukcyjnych matematycznych twierdzeń zinterpretowanych ekonomicznie. Rozwiązano przy tym fundamentalny problem istnienia ogólnej równowagi konkurencyjnej oraz jej optymalnych w sensie Pareto własności, wyznaczając nadto standardy racjonalności naukowej do dziś obowiązujące w analizie ekonomicznej, takie jak ścisłość, ogólność i prostota ujęcia problemu badawczego. W tym kontekście zasadna zdaje się refleksja nad matematyzacją, a w szczególności nad aksjomatyzacją ekonomii w zakresie jej źródeł, ograniczeń, adekwatności empirycznej oraz matematyki jako języka nauki. (fragment tekstu)
EN
Fifty years have passed since the time when a series of papers, that revolutionized the economic theory, was published. In the approach presented therein some parts of economic science have taken the form of axiomatic-deductive systems. In this framework the fundamental problems of the existence for general competitive equilibrium and its Pareto optimality have been solved. These achievements have defined the standards of scientific rationality, rigor, generality and simplicity of the analysis respected up to now in the economic research. In this context comments on the process of axiomatization of economic theory, its roots, limitations, empirical adequacy and mathematics as the language of today science are presented. (original abstract)(original abstract)
XX
Autor przedstawia sylwetkę Margaret Thatcher i rolę jaką odegrała w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. (fragment tekstu)
XX
Omówiono zagadnienie wykorzystywania: trójwymiarowych trajektorii, trajektorii wirowo-spiralnych, stożków równowagi i wirów równowagi okręgami do opisywania zjawisk w ekonomii.
EN
Rotational-spiral trajectories appear in the three-dimensional space, in which are observed vectors of the volume, price and time components. The trajectories define cones' side superficies in certain time intervals. The cones cut ortogonally and projected onto a plane, which is extended on volume and price axes, will construct families of rotating circles (ellipses). In the article there is considered the idea of double approximation of the family of rotating circles. (original abstract)
EN
Jean-Baptiste Say (1767-1832) was one of the most staunch supporters and exponents of liberal classical economics. His undeterred faith in automatic balance restoring thanks to market mechanism was expressed in his market law. Say's economic liberalism based on certain, indispensable principles. Economic freedom and private ownership in this French economist doctrine were foundations of economic order. Say's liberal postulates contain ideas of broadening economic freedom, especially entrepreneurship freedom, freedom of ownership and trade exchange and the necessity of proprietary rights protection.
XX
W języku potocznym i codziennej komunikacji, a także w narracji publicystycznej pojęcie kultury ma swoje utrwalone miejsce oraz jest używane z godną podziwu pewnością co do jego znaczenia. Z jednej strony jest tradycyjnie kojarzone z takimi dziedzinami, jak sztuka, teatr, literatura, muzyka itp., stanowiąc część kultury symbolicznej o względnej autonomii i ekskluzywności, z drugiej zaś, jest swobodnie odnoszone do najrozmaitszych w swym charakterze innych obszarów i sfer. W ten sposób obok kultury artystycznej istnieje np. kultura materialna, kultura życia codziennego, a także pracy i wypoczynku, kultura korporacyjna, fizyczna, polityczna, osobista, czy popularna, a od czasu do czasu odżywa nawet sięgająca starożytności kultura agrarna. Nie sposób oprzeć się refleksji, że mamy do czynienia z terminem nadużywanym, wykorzystywanym w najrozmaitszych kontekstach i odniesieniach, a w efekcie do cna wyeksploatowanym. Z pojęciem, które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej mgliste i wieloznaczne, amorficzne i rozmyte - pojęciem o niejasnej treści i nieokreślonym zakresie. W konsekwencji kultura utraciła swoją tożsamość, zakładając, że kiedykolwiek ją posiadała, co nie jest pewne nie tylko w odniesieniu do wspomnianych obszarów i stylów komunikacji. Stała się pojęciem otwartym, niedefiniowalnym za pomocą tylko jej właściwych, swoistych dystynkcji znaczeniowych, umożliwiających określenie jej treści i wytyczenie granic oddzielających ją od innych dziedzin, tzn. od "nie-kultury". (fragment tekstu)
13
Content available remote Wpływ globalizacji na gospodarkę
80%
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie, jak istotny wpływ na gospodarkę mają procesy globalizacyjne. Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. W definicji pojęcia "internacjonalizacja" zakłada się, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach własnego terytorium. Mimo rosnącej integracji, możliwe było oddzielenie sfery krajowej od międzynarodowej. Wpływ procesów o charakterze międzynarodowym na gospodarkę krajową był modyfikowany przez istnienie skutecznych struktur, instytucji i polityki. Obecnie punktem wyjścia jest gospodarka globalna, o rosnącym stopniu autonomii, której ewolucja w mniejszym stopniu jest zależna od państwa. Rządzący poszczególnym państwami podejmują teraz decyzje odnoszące się do transnarodowej rzeczywistości, muszą więc zrezygnować z tradycyjnych instrumentów polityki interwencjonizmu. (fragment tekstu)
EN
In this article phenomenon of globalization in comparison with regionalism was presented. And also influence of globalization on government and global company was showed. (author's abstract)
XX
Badania nad ekonomiczną problematyką ochrony środowiska podjęte przez nas w 1976 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach wyprzedziły powołanie jednostki organizacyjnej, statutowo związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Uzyskane wyniki badań i szeroko akcentowana w wymiarze politycznym, społecznym i międzynarodowym potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego spowodowały, że w 1984 roku na Wydziale Handlu, Transportu i Usług w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) powołany został Zakład Polityki Sozologicznej, który realizował badania poprzez powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, do których zapraszano pracowników Akademii Ekonomicznej, niezależnie od ich instytucjonalnego przyporządkowania, a także pracowników spoza uczelni. (fragment tekstu)
XX
Analiza prowadzona w tym artykule dotyczy gospodarki narodowej - struktury odrębnej od innych gospodarek narodowych i wraz z nimi tworzącej gospodarkę światową. Przyjmuję, że celem gospodarki narodowej jest maksymalizacja produktu (Q): Q - max. Skoro obiekt analizy stanowi gospodarka narodowa wyodrębniona z gospodarki światowej, jednym z jej elementów powinno być porównanie sprawności procesów gospodarczych w różnych gospodarkach. Kluczowy czynnik rozstrzygający o sprawności tych procesów ma charakter instytucjonalny, a składają się nań zakres własności czynników wytwórczych i wytworzonych dóbr oraz sposób organizacji gospodarki; ustrój gospodarczy stanowi zasadniczy czynnik wzrostu produktu. W artykule analiza zostanie jednak zawężona do gospodarki rynkowej posługującej się pieniądzem, zatem do gospodarki stabilnej pod względem instytucjonalnym. (fragment tekstu)
XX
Współczesna teoria finansów publicznych opiera się na daleko zróżnicowanych podstawach metodologicznych. Granice finansów publicznych wyznaczają procesy gromadzenia oraz rozdysponowania środków pieniężnych przez władze publiczne. Istotą finansowej aktywności władzy publicznej pozostaje więc z jednej strony wybór różnych źródeł zaspokojenia popytu na pieniądz, z drugiej strony ustalenie kierunków wydatkowania ograniczonych funduszy publicznych. Trywialna jest więc konstatacja, iż jako takie finanse publiczne spełniają warunek zaliczenia do tego, co stanowi przedmiot ekonomii według definicji zaproponowanej przez L. Robbinsa [1945, s. 14]. Przedmiotem rozdziału są teoretyczne koncepcje finansów publicznych. Celem z kolei jest ustalenie relacji między teorią ekonomii oraz różnymi podejściami do analizy finansowej aktywności władzy publicznej. (fragment tekstu)
17
Content available remote Kryzys finansowy we współczesnych pismach ekonomistów heterodoksyjnych
80%
XX
W artykule postawiono pytanie o kształt dyskusji współczesnych ekonomistów heterodoksyjnych na temat trwającego kryzysu finansowego, prowadzonej na forum periodyków akademickich. Dokonany został przegląd periodyków oraz dostępnych artykułów. Za prezentowano główne tezy autorów z głównych szkół ekonomii heterodoksyjnej. Artykuł uzupełniono o definicję pojęcia ekonomii heterodoksyjnej. (abstrakt autora)
EN
Article raises questions about the shape of contemporary heterodox economists' discussion about the ongoing financial crisis which takes place on peer reviewed academic periodicals. The screening of periodicals and available articles has been done. Main theses of the authors of the main schools of heterodox economics has been presented. Article is enhanced with an analysis of the definition of heterodox economy(author's abstract)
XX
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej po 1989 roku wśród polskich klubów piłki nożnej następowało z opóźnieniami. Dopiero utworzenie w 2005 roku profesjonalnej ligi piłkarskiej (Ekstraklasa S.A.) i stopniowa komercjalizacja niektórych przedsiębiorstw piłkarskich poprawiły sytuację. Niestety, nadal większość klubów piłkarskich w Polsce znajduje się w mało stabilnej sytuacji finansowej - ma problemy z płynnością i korzysta z subsydiów publicznych. Dalsze zwiększanie potencjału ekonomicznego i sportowego podmiotów piłkarskich wymagać będzie od nich długofalowej strategii i systematycznej pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Bringing the rules of the market economy after 1989, among Polish football clubs followed with delays. In 2005 the Professional Football League (Ekstraklasa joint-stock company) was constitutedand the gradual commercialization of some soccer companies have improved the situation. Unfortunately most football clubs in Poland have instable financial situation and have problems with financial liquidity and uses public subsidies. Further enhancing the potential of economic and sports of soccer enterprises will require long-term strategy and systematic work.(original abstract)
XX
Metafora w języku ekonomii jest wszechobecna. Ekonomiści mówią metaforami bardzo często, bo właśnie tak myślą, umysł posługuje się obrazami, jest to naturalna strategia radzenia sobie ze zjawiskami abstrakcyjnymi.
EN
A metaphor is ubiquitous in the language of economics. The economists use metaphors very often because they think in that way. Their brain uses pictures and it is a natural strategy of dealing with abstract phenomenon.(AŁ)
20
Content available remote Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych
80%
XX
Nauki ekonomiczne funkcjonują jako system wiedzy, który powinien gwarantować obiektywne poznanie zachowań ludzi, zjawisk i procesów gospodarczych. Naukowy dyskurs i korelacja pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin może wygenerować odpowiedź na nurtujące pytania. Artykuł analizuje zjawisko interdyscyplinarnego charakteru nauk ekonomicznych. Głównym celem pracy było uzasadnienie tezy użyteczności współpracy badawczej dla rozwoju całej nauki. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic sciences function as a system of knowledge, which should provide objective knowledge of human behavior, economic phenomena and processes. Scientific discourse and the correlation between researchers from different disciplines can generate a response to bothering questions. The article analyzes the phenomenon of the interdisciplinary nature of economics. The main aim of this study was to validate the thesis of general research collaboration for the development of the science. (original abstract)
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.