Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo miejscowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Podjęcie przez radę gminy uchwały zawierającej normę powszechnie obowiązującą implikuje konieczność uznania, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Takie ustalenie nie może jednak skutkować przyjęciem, że w uchwale będącej aktem prawa miejscowego możliwe jest kreowanie norm powszechnie obowiązujących bez podstawy prawnej do ich stanowienia. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez Naczelny Sąd Administracyjny, wprowadzenie do uchwały mającej swoje umocowanie w normie kompetencyjnej do wydania aktu prawa wewnętrznego przepisu ustanowionego na podstawie upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego nie otwiera możliwości ustanowienia w tej uchwale innych norm powszechnie obowiązujących. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption by the municipal council of a resolution containing a universally binding norm implies the need to recognize that the resolution is an act of local law. However, such an arrangement cannot result in the acceptance that it is possible to create universally applicable norms in a resolution that is an act of local law without a legal basis for laying them down. Despite the position presented by the Supreme Administrative Court, the introduction of a provision, which is laid down on the basis of the authority to issue an act of local law, into a resolution, which is based on a norm that gives the power to issue an act of internal law, does not open up the ability to establish other generally applicable norms in that resolution. (original abstract)
XX
Przedstawiono propozycje zmian w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
XX
1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadawania nazw parkom nie należy do wyłącznych kompetencji rady gminy, wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Takie uprawnienie rady gminy można jednak wyprowadzić na podstawie powołanego art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.2. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy, na podstawie ustawy, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.3. Do ustalenia zakresu (zasad) korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim niewątpliwie jest park miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie nazwy parkowi (miejskiemu) ma bowiem znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Jest przykładem działania o charakterze organizatorskim, podjętym w stosunku do określonego obiektu spełniającego funkcję obiektu użyteczności publicznej. Każda czynność prawna dotycząca tego fragmentu przestrzeni publicznej wymaga użycia określenia wskazanego w uchwale w sprawie nadania imienia parkowi. Normatywności przedmiotowej uchwały można zatem upatrywać w nakazie skierowanym do nieograniczonego adresata, aby w przypadku czynności prawnych odnoszących się do tego fragmentu przestrzeni używał określenia wprowadzonego uchwałą. Taka uchwała tworzy nową normę, dotyczy indywidualnie oznaczonego parku, ale krąg jej adresatów jest nieograniczony. Jest to akt generalny i zewnętrzny, a za uznaniem go za akt prawa miejscowego przemawiają także spełniane przez nazwę parku funkcje publicznoprawne. Przedmiotowa uchwała mieści się zatem w zakresie delegacji ustawowej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc akt prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The sentence expressed in the ruling of the Supreme Administrative Court is correct. First of all, the rules and procedure for using municipal facilities and public facilities include naming a park. Secondly, the text of the resolution contains general and abstract regulations. This means that it defines its addressee by indicating its generic features and does not regulate a specific factual or legal situation, but can be used in an unlimited number of cases. This resolution has been addressed directly to residents who can use this park without restrictions. (original abstract)
XX
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10.06.2021 r., III SA/Po 778/21, wyraził pogląd, że akty prawa miejscowego stanowione przez gminę mogą zawierać przepisy pełniące wyłącznie funkcję informacyjną, które nie mają wpływu na treść aktu organu gminy. Zaprezentowane przez sąd administracyjny stanowisko nie jest trafne. Przede wszystkim pozostaje w sprzeczności z przepisami określającymi charakter aktów prawa miejscowego jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły), a więc aktów normatywnych. W zależności od sposobu ujęcia, postanowienia "informacyjne" mogą wręcz prowadzić do dezinformowania adresatów aktów prawnych co do treści przepisów prawa. Oddzielenie postanowień normatywnych od mających wyłącznie informacyjny charakter, co jest konieczne do prawidłowego ustalenia treści obowiązujących norm prawnych, nastręcza trudności. Zamieszczenie w akcie prawa miejscowego przepisów "informacyjnych" narusza prawo w sposób istotny.(abstrakt oryginalny)
EN
In its judgment of 10/06/2021, III SA/Po 778/21, the Voivodship Administrative Court in Poznań, expressed the view that acts of local law enacted by a municipality may contain provisions that only have an informative function and do not affect the wording of the act of the municipality's authority. The position presented by the administrative court is incorrect. It primarily contradicts the regulations specifying the nature of acts of local law as sources of the generally applicable law (regarding the area of activity of the bodies that enacted them), namely normative acts. Depending on how they are phrased, 'informative' provisions can even lead to the misinformation of the addressees of legal acts as to the wording of the provisions of the law. It is difficult to separate the normative provisions from purely informative provisions, which is necessary to correctly establish the wording of the applicable legal norms. The inclusion of 'informative' provisions in an act of local law constitutes a material breach of the law.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie istoty samodzielności prawotwórczej jednostek samorządu terytorialnego, scharakteryzowanie poszczególnych form prawnych, które przybierają ich formalne decyzje, oraz wyodrębnienie i zdefiniowanie - posługując się dorobkiem doktryny i orzecznictwem - poszczególnych kategorii aktów tworzonych przez organy samorządowe. Zastosowana metoda badawcza oparta została na analizie prawnoporównawczej oraz badaniach literaturowych, ocenie stanu prawnego istniejącego w zakresie omawianej problematyki, a także na analizie poglądów prezentowanych w nauce prawa administracyjnego oraz w orzecznictwie. Autorka zwraca uwagę, że ustawodawca przyznał organom samorządu terytorialnego dużą samodzielność prawotwórczą. Jej źródeł można doszukać się w Konstytucji RP, a w następnej kolejności w samorządowych ustawach ustrojowych. Unormowania te są dodatkowo wzmocnione przez przepisy Europejskiej karty samorządu lokalnego, stanowiącej o prawie społeczności lokalnych do pełnej swobody działania na swoim terytorium z poszanowaniem zasady legalizmu. Przypisanie przymiotu samodzielności jednostkom samorządowym zostało utrwalone również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Z daleko idącą niezależnością samorządów mamy do czynienia w wielu dziedzinach ich działalności, jednak prawodawstwo wydaje się jedną z najistotniejszych. Akty prawne wyznaczają normy i reguły postępowania, gdyż wiążą określone grupy adresatów i wpływają na ich sytuację podmiotową: prawa i obowiązki. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to highlight the essence of the lawmaking autonomy of local self-government units, to describe the various legal forms that their formal decisions take, as well as to distinguish and define - using the achievements of the doctrine and jurisprudence - the various categories of acts created by local government bodies. The research method used was based on comparative legal analysis and literature research, evaluation of the legal status existing in the field of the discussed issues, as well as on an analysis of views presented in the science of administrative law and in the case law. The author points out that the legislator has granted local self-government bodies a large degree of law-making independence. Its sources can be found in the Constitution of the Republic of Poland, and then in local government system acts. These norms are additionally strengthened by the provisions of the European Charter of Local Self-Government, which provide for the right of local communities to act freely on their territory while respecting the principle of legalism. The attribution of the quality of autonomy to local government units has also been consolidated in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal. The far-reaching independence of self-governments can be seen in many areas of their activity, but legislation seems to be one of the most important. Legal acts set the norms and rules of conduct, binding certain groups of addressees and affect their personal situation. in terms of their rights and obligations. (original abstract)
6
Content available remote Funkcje planu miejscowego
75%
XX
Przedmiotem prezentowanego opracowania, stanowiącego rodzaj syntezy wcześniejszych artykułów poświęconych tematyce planów miejscowych, do treści których zresztą w dalszej części znajdują się odwołania, jest próba oceny najistotniejszych skutków, jakie wywołują przepisy prawne wyznaczające zakres treściowy i procedurę tworzenia planów miejscowych, oraz kształtowane na ich gruncie orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych, ze względu na możliwość osiągania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przy projektowaniu zagospodarowania terenu w formie planu miejscowego. Ocena ta jest zakończona wnioskami w zakresie niezbędnych zmian prawnych, pozwalających na eliminację niektórych niekorzystnych skutków, jakie plan miejscowy wywołuje w zakresie procesów osiedleńczych, funkcjonowania administracji publicznej i ochrony praw podmiotowych.(fragment tekstu)
EN
In the current legal status the basic function of the local plan is getting for raising the land value itself rather than of spatial aims for planning and the realization determined including financial possibilities of private and public entities. The process of adopting the local plan to be viable and socially equitable and execute the requirements of spatial order and sustainable development requires fundamental changes, in particular: (1) binding decisions on local plans investment opportunities in both public entities and private, (2) cover a broad legal protection proposals and comments submitted to the local plan and drive around in their consideration or rejection of the principle of proportionality, (3) tying the infrastructure fee with actual construction costs of local infrastructure, (4) verification already enacted local plans, in order to leave in legal transactions only those plans, areas of application which can be implemented as provided for in their intentions private and public fairly quickly, for example over 5-10 years.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera rozważania na temat wybranych zagadnień dotyczących prawotwórczej funkcji samorządu terytorialnego (w ramach prawa miejscowego jako elementu składowego porządku prawnego w państwie). Wychodząc z ideowych i pragmatycznych uzasadnień dla tworzenia prawa przez samorząd terytorialny, autor buduje tezę o głównej roli samorządu jako prawotwórcy lokalnego. Następnie tezę tę konfrontuje z dzisiejszym modelem prawa miejscowego i udziałem w nim prawotwórczej roli samorządu terytorialnego, wskazując na problemy związane z wykonywaniem tej funkcji w ramach istniejących regulacji prawnych jej dotyczących. Rozważania zamykają wnioski co do potrzeby modernizacji rozwiązań prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains considerations about selected issues regarding the law-making function of territorial self-government (under local law as a component of the legal order in the state). Starting from ideological and pragmatic justifications for law-making by territorial self-government authorities, the author builds a thesis about the leading role of self-government as a local lawmaker. He then compares this thesis with today's model of local law and the involvement in it of the law-making role of territorial self-government, indicating the problems related to the performance of this function under the existing legal regulations that apply to it. The considerations are closed with conclusions on the need to modernize legal solutions in this respect. (original abstract)
XX
Z uwagi na potrzebę wzmocnienia środków służących ochronie zwierząt i polepszeniu jakości życia, ustawodawca w dniu 16 września 2011 r. dokonał nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Wśród licznych zmian wprowadzonych do ww. aktu, zamieszczone zostało również upoważnienie do podejmowania, przez rady gminy, uchwał o przedmiocie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (fragment tekstu)
EN
The author in the elaboration presented a problem of qualification of a normative act as an act of local law - on an example of a resolution in matter of a programme of care over homeless animals and prevention of homelessness of animals. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza samodzielności prawotwórczej samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu konstytucyjnego. Autor stara się wykazać, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zostały bezpośrednio wyposażone przez ustawodawcę konstytucyjnego w prawo do określania - w granicach określonych w przepisach ustaw - ich struktur wewnętrznych, bez konieczności do powoływania - jako podstawy prawnej - upoważnień zawartych w ustawach. Artykuł wpisuje się w dyskusję na temat samodzielności prawodawczej samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present an analysis of the law-making independence of local self-government, particularly considering the constitutional aspect. The author seeks to demonstrate that individual units of local self-government have been directly equipped by the constitutional legislator with the right to define - within the limits specified in the provisions of the Constitution of the Republic of Poland - their internal structures, without the need to invoke authorizations included in ordinary acts as a legal basis. The article contributes to the discussion on the law-making independence of local self-government. (original abstract)
XX
Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25.08.2016 r., II SA/Rz 1701/15, poświęcona jest zagadnieniu charakteru prawnego uchwały w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtysowi) przysługują dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, a także skutkom błędnego zaszeregowania takiej uchwały do aktów wewnętrznie obowiązujących (także z punktu widzenia kierunku załatwienia sprawy sądowoadministracyjnej). (abstrakt oryginalny)
EN
The critical commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 25 August 2016, II SA/Rz 1701/15, addresses the matter of the legal nature of the resolution on the principles on which the chairman of the executive body of an auxiliary unit of the municipality (the head of the parish) is entitled to a daily allowance and the reimbursement of the costs of business travel, as well as the consequences of erroneously classifying such a resolution to internally applicable acts (including from the point of view of the direction in which administrative court cases are settled). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza międzynarodowego prawno-politycznego procesu pojednania Serbii i Kosowa pod kątem jego wpływu na zakres kierunków i strategii rozwoju państw Unii Europejskiej oraz Rosji i USA. Szczególny nacisk położono na potraktowanie tych zagadnień w świetle działalności Specjalnych Izb Sądowych Kosowa oraz Prokuratury Specjalnej. Główne tezy przyjęte na potrzeby tego artykułu są następujące: po pierwsze, polityka pojednania Serbii i Kosowa jest wielowymiarowa, w jej zakres włączyć należy konieczność procesu międzynarodowej odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione przez oba państwa, a jednocześnie czas wpływający na dylematy kierunków rozwoju poszczególnych państw europejskich, ale także Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ponadto stabilizacja prawna i polityczna regionu bałkańskiego, zwłaszcza w kontekście relacji między Kosowem a Serbią, oraz możliwość współpracy z tymi państwami w ramach międzyrządowych organizacji międzynarodowych ma strategiczne znaczenie dla UE, USA, a także dla Rosji. Autorka poddaje analizie powyższe zagadnienia, polemizując ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie przedmiotu oraz interpretując wybrane instrumenty prawa międzynarodowego i prawa krajowego Kosowa. Rozważania zaowocowały wnioskami co do uwarunkowań w zakresie kierunków rozwoju prawno-politycznego UE i Rosji, wynikających ze skomplikowanego procesu pojednania i wzajemnego rozliczenia win Serbii i Kosowa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the international legal and political process of reconciliation between Serbia and Kosovo in terms of its impact on the scope of development directions and strategies of the European Union countries as well as Russia and the USA. Particular emphasis was placed on the treatment of these issues in the light of the activities of the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office. The main theses assumed for the purposes of this article are as follows: firstly, that the policy of reconciliation between Serbia and Kosovo is multidimensional, including the necessity of the process of international criminal liability for the crimes committed by both states, while at the same time influencing the dilemmas of the development directions of individual European countries, but also of the European Union and the United States. In addition, the legal and political stabilization of the Balkan region, especially in the context of relations between Kosovo and Serbia, and the possibility of cooperation with these states as part of intergovernmental international organizations, is strategically extremely important for the EU, the USA, as well as for Russia. The Author critically analyses issues using polemics with the standpoint presented in the doctrine of the subject as well as interpreting selected instruments of international law and Kosovo's national law. The deliberations resulted in conclusions as to the determinants in terms of the directions of the legal and political development of the EU and Russia resulting from the complicated process of reconciliation and mutual settlement of sins by Serbia and Kosovo. (original abstract)
XX
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, może wprowadzać przeznaczenie terenów objętych planem, w tym sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Może również zakazać lokalizacji pewnych przedsięwzięć, np. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W praktyce spotyka się jednak szerzej określane zakazy lub nakazy w stosunku do procedury oceny oddziaływania na środowisko, które wprowadzane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W publikacji analizowano zagadnienie wprowadzenia nakazu przeprowadzania oceny oddziaływania dla wszystkich przedsięwzięć na terenie przykładowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jako niewłaściwe należy jednak uznać, aby w miejscowym planie został nałożony obowiązek prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć. Dla takiego rozwiązania nie można znaleźć podstawy prawnej i należy uznać je za przekroczenie granic władztwa planistycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The land use plan, which is an act of local law, can establish the intended purpose of areas covered by the plan, including the manner of their development. It can also prohibit the location of certain projects, e.g. those which can always have a significant impact on the environment. However, in practice, there are more specific prohibitions or orders with respect to the environmental impact assessment procedure which are introduced in the land use plans. This article analyses the matter of the imposition of the requirement to conduct an impact assessment for all projects in an example land use plan. However, the imposition of the obligation in the land use plan to conduct environmental impact assessment proceedings for all projects should be considered inappropriate. No legal basis can be found for such a solution and it should be considered as overstepping the limits of planning authority. (original abstract)
XX
Rada Miasta Lublin, działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęła w dniu 13 marca 2014 r. uchwałę nr 1017/ XXXIX/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie. Załącznikiem do uchwały jest regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie, a celem jego wprowadzenia było określenie współczesnych form użytkowania obiektu, z uwzględnieniem jego historycznej wartości (§ 2). W § 5 załącznika nr 1 regulaminu wprowadzono przepis, zgodnie z którym na teren Ogrodu Saskiego w Lublinie nie można wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników. Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 r. (II OSK 3084/17), wydanym po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku sądu pierwszej instancji, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził nieważność § 5 załącznika nr 1 regulaminu. Glosa zawiera argumenty przeciwko stanowisku sądu drugiej instancji. (abstrakt oryginalny)
EN
On 13 March 2014, the Lublin City Council, acting pursuant to Art. 40(2) point 4 and Art. 41(1) of the Local Government Act of 8 March 1990 (LGA), adopted resolution No. 1017/XXXIX/2014 on the introduction of the Regulations for the Use of the Saxon Garden in Lublin. The Regulations are attached to the resolution. The purpose of introducing the Regulations is to determine up-to-date forms of use of the Garden, taking into account its historical value (§ 2). In § 5 of the Annex No. 1 of the Regulations, a provision was introduced, according to which dogs are not allowed in the area of the Saxon Garden in Lublin, with the exception of guide dogs. In the judgement commented herein the Supreme Administrative Court declared § 5 of the Annex No. 1 invalid. The commentary contains arguments against the court's position. (original abstract)
XX
Artykuł porusza temat opłat za odholowywanie pojazdów z punktu widzenia działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegółową analizę wskazanej problematyki poprzedza przedstawienie roli Rzecznika Praw Obywatelskiej w systemie kontroli aktów prawa miejscowego i kontekstu normatywnego opłat za odholowywanie pojazdów. Następnie autor opisuje zasadnicze motywy skargi Rzecznika na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z 18.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2016 r., rozstrzygniętej prawomocnie przez NSA wyrokiem z 13.01.2017 r. (I OSK 1916/16). Stanowisko NSA, wyrażone w związku ze skargą Rzecznika, pozwala wyprowadzić pogląd, że prawidłowa realizacja normy upoważniającej, zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wymaga uprzedniego dokonania analizy cen usług holowania pojazdów w danym powiecie świadczonych przez podmioty komercyjne. Oznacza to zatem konieczność uzasadnienia przyjętych stawek opłat w kontekście ww. ustawowych przesłanek, tak aby legalność sposobu ustalenia stawek mogła podlegać kontroli społecznej. Przy czym kryterium kosztów usuwania pojazdów na obszarze danego powiatu nie może obejmować kosztów obsługi zadania usuwania pojazdów, w tym kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem straży miejskiej i zatrudnieniem pracowników samorządowych. Przedmiotowa opłata nie powinna stanowić źródła dochodu samorządu czy sposobu karania kierowców, a tylko uczciwy zwrot kosztów realizacji tego zadania przez samorząd. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the topic of charges for towing away vehicles from the point of view of the Ombudsman. The detailed analysis is preceded by the presentation of the role of the Ombudsman in the system of control of acts of local law and the normative context of charges for towing away vehicles. The author then describes the fundamental motives of the Ombudsman's complaints about the resolution of the Łódź City Council of 18 November 2015 on the setting of the level of charges for towing away and storing vehicles removed from roads within the City of Łódź of 2016, which was settled with a final judgment by the Supreme Administrative Court of 13 January 2017 (I OSK 1916/16). The position of the Supreme Administrative Court expressed in connection with the Ombudsman's complaint enables the view to be introduced that the correct fulfilment of the authorizing norm contained in Article 130a, para. 6 of the Road Traffic Act requires the prior analysis of the prices of the services of towing away vehicles in the given county by commercial entities. Therefore, this means the need to justify the accepted charges in the context of these statutory acts so that the legality of the method of setting the rates could be subject to public control. However, the criterion of costs of towing away vehicles within a given county cannot include the costs of supporting the task of towing away vehicles, including administrative expenses related to the functioning of the city wardens and the employment of self-government employees. This charge should not constitute a source of income of the self-government or a method of penalizing drivers, but needs to be purely a fair reimbursement of the costs of fulfilment of this task by the self-government. (original abstract)
XX
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w istotny sposób zmieniła prawotwórcze kompetencje organów stanowiących gmin przewidziane na jej gruncie. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych aspektów tych kompetencji w kształcie nadanym im ustawa nowelizującą. Dotyczą one po pierwsze kwestii proceduralnych z wprowadzonym obowiązkiem podejmowania uchwał po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy na czele. Analizie poddano również techniczno-legislacyjne uwarunkowania realizacji tych kompetencji odwołujące się do konieczności zapewnienia zgodności stanowionych aktów z zasadami techniki prawodawczej. Z kolei w obszarze zagadnień temporalno-walidacyjnych dokonano oceny wpływu skutków wejścia w życie ustawy nowelizującej, przede wszystkim zaś w kontekście zawartego w niej przepisu przejściowego, na moc obowiązującą aktów prawa miejscowego wydanych i obowiązujących na podstawie zmienionych przepisów upoważniających. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Act on Upbringing in Sobriety and the Counteracting Alcoholism materially changed the legislative powers of the governing bodies of municipalities on its basis. The article presents an analysis of selected aspects of these powers in the form awarded to them by the amending Act. They firstly apply to procedural issues with the obligation introduced of passing resolutions after obtaining an opinion of the auxiliary units of the municipality at the head. An analysis was also conducted of the technical and legislative conditions of exercising these powers, referring to the need to assure compliance of the acts passed with the principles of legislative techniques. In turn, in the area of temporal and validation issues, an assessment was made of the impact of the consequences of the amending Act entering into force, primarily in the context of the transitional regulation contained in it, on the binding force of acts of local law issued and in force on the basis of the amended authorizing regulations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest nie tylko omówienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych opłaty miejscowej, ale także zaproponowanie rozwiązań prawnych, które przyniosłyby pożądane efekty tak z punktu widzenia fiskalnego, jak i pozafiskalnego. W artykule poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości ukształtowania elementów konstrukcyjnych danin nakładanych na turystów. Ponadto krytyce poddano niektóre z uregulowań odnoszących się do polskiej opłaty miejscowej, a także zawarto wnioski o charakterze de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is not only to discuss the individual structural elements of the local charge, but also to propose legal solutions that bring the desired effects from both the fiscal and non-fiscal points of view. The article addresses issues of the ability to shape structural elements of levies imposed on tourists. Furthermore, it criticizes certain regulations about the Polish local charge and contains de lege ferenda conclusions. (original abstract)
XX
Sąd administracyjny posiada kompetencję do kontroli aktów prawa miejscowego w zakresie zgodności z prawem (art. 184 Konstytucji RP), natomiast sędziowie podlegają jedynie ustawom i Konstytucji RP (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Wbrew zatem stanowisku NSA w glosowanym wyroku, sąd może odmówić zastosowania przepisu prawa miejscowego także w przypadku, gdy treść takiego przepisu (§ 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia) jest identyczna z treścią ustawowego wzorca (art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody). Może jednak skorzystać z tych kompetencji tylko w sytuacji, gdy wprowadzenie takiego przepisu w akcie prawa miejscowego nastąpiło z istotnym naruszeniem warunków określonych w upoważnieniu ustawowym do wydania takiego aktu (art. 44 ust. 2 i art. 43 ustawy o ochronie przyrody). (abstrakt oryginalny)
EN
The administrative court has the powers to review acts of local law regarding compliance with the law (Article 184 of the Polish Constitution), whereas judges are only subject to the statutes and Constitution of the Republic of Poland (Article 178, para. 1 of the Polish Constitution). Therefore, despite the position of the Supreme Administrative Court in the judgment under consideration, the court may also refuse to apply a provision of local law if the wording of such a provision (§ 3, para. 1, item 7 of the regulation) is identical to the wording of the statutory model (Article 45, para. 1, item 7 of the Act on Nature Protection). However, it may only exercise these powers if the introduction of such a provision into the act of local law took place in gross breach of the conditions specified in the statutory authorization to issue such an act (Article 44, para. 2 and Article 43 of the Act on Nature Protection). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie i analiza wybranych aspektów zmian w zakresie prawotwórczych kompetencji gmin na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkreślić należy, iż kompetencje te należą do kluczowych instrumentów służących realizacji założeń ustawy, stąd każda zmiana prawa w tym zakresie wymaga szczególnej uwagi. W artykule podjęto próbę określenia zarówno możliwości wynikających z obowiązującego prawa, jak i ograniczeń w kształtowaniu przez organy gmin treści rozstrzygnięć prawotwórczych, podejmowanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present and analyse some selected aspects of changes in the area of law-making competence of communes [gmina] under the Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism. It should be emphasized that these competences are the key instruments to achieve the objectives of this act, hence every change in the law in this area requires special attention. The article attempts to determine the possibilities resulting from the applicable law, but at the same time to determine some limits in the shaping of the content of law-making decisions taken by the commune authorities based on the authorizations included in the Act. (original abstract)
XX
Ogólna definicja konstytucyjna poprzez posłużenie się nazwą generalną (akty prawa miejscowego) i wskazanie cech istotnych, ale bez wymieniania nazw konkretnych aktów (uchwała, rozporządzenie itp.), powoduje też, że kwalifikacja danego aktu do systemu prawa powszechnie obowiązującego musi być każdorazowo przeprowadzana przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Nazwanie więc jakiegoś aktu wojewody rozporządzeniem, a organu stanowiącego samorządu terytorialnego - uchwałą nie wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Każdorazowo niezbędne jest ustalenie, co w praktyce może rodzić trudności, czy rzeczywiście dany akt ma charakter prawa miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych (czy ma charakter powszechnie obowiązujący), na jakiej podstawie został podjęty (wskazanie normy kompetencji prawodawczej w ustawie) oraz w jaki sposób został podany do powszechnej wiadomości. (abstrakt oryginalny)
EN
A general constitutional definition using a general name (acts of local law) and indicating the important features, but without mentioning the names of specific acts (resolution, regulation, etc.), also means that the classification of the given act into the system of the generally applicable law must be conducted in each case by taking into account its substantive and formal features. Therefore, calling a voivod's act a regulation and an act of a territorial self-government's decision- -making body a resolution is insufficient to accept that this is an act of local law. It needs to be established each time what can give rise to difficulties in practice, whether a given act is really of the nature of a local law, and therefore who the addressee of the norms inferred from it is (whether it is universally applicable), on what basis it was passed (an indication of the norm of legislative competence in the Act) and how it was publicized. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy dopuszczalności kryterium poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na gruncie upoważnienia ustawowego, które reguluje udział rady gminy w kształtowaniu procedury rekrutacji. Celem jest zbadanie, czy w rozwijającym się orzecznictwie sądów administracyjnych przedstawione zostały argumenty odpowiadające na podnoszone w literaturze przedmiotu wątpliwości co do podstawy prawnej działań samorządu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the admissibility of the criterion of the administration of the obligatory vaccinations to a child in the second stage of the procedure of recruiting to public nursery schools based on the statutory mandate that regulates the involvement of the municipal council in shaping the recruitment procedure. The objective is to examine whether the developing case law of the administrative courts presents arguments responding to the doubts raised in the literature on the subject with regard to the legal basis of the municipality's actions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.