Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 463

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Planowanie strategiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą zagadnień związanych z problemami planowania strategicznego. Przedstawiono w nim koncepcję dynamicznego systemu planowania autorstwa L.U. Hendrickson i J. Psarouthakisa, stanowiącą kompromis pomiędzy klasycznymi i współczesnymi postulatami szkół zarządzania strategicznego, znajdującą zastosowanie zarówno w małych, średnich, jak i dużych podmiotach oraz obejmującą kluczowe obszary funkcjonalne w organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to present the Dynamic System Planning (DSP) model by L.U. Hendrickson and J. Psarouthakis. Therefore, the article identifies the key elements of effective management in a turbulent environment, which according to the author are: resource acquisition and allocation, work flow, human relations, technical mastery, market strategy and public relations. The article is based on literature studies.(original abstract)
2
100%
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego w jednostkach samorządu lokalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań autor definiuje pojęcie konsultacji społecznych jako takich, a następnie konsultacji społecznych w lokalnym planowaniu strategicznym. Oprócz tego analogicznie, dualnie definiuje kategorię warsztatów strategicznych, a także identyfikuje cel główny i cele cząstkowe warsztatowych konsultacji społecznych. Ponadto określa ich typowy przebieg i kluczowe cechy oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i zjawiska niesprzyjające ich prawidłowemu przeprowadzeniu(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses problems typical of strategic planning in local self- -government units. On the basis of the conducted research, the author defines the concept of social consultations as such and also the social consultations in local strategic planning. Apart from the above, the author defines, in an analogous and dual manner, the category of strategic workshops and also identifies the main goal and sub-goals of workshop-based social consultation. Moreover, their typical course, key characteristics and the most frequently made mistakes, as well as the phenomena adverse for their proper implementation are presented(original abstract)
3
Content available remote Strategic Business Planning in Young Small and Medium Enterprises
80%
XX
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw konfrontuje się z problemem, który polega na tym, że ich struktury i procesy uniemożliwiają skuteczny rozwój i pozycjonowanie na rynku. Brakuje właściwych metod i narzędzi do tego celu. Często dostarczają one informacji na potrzeby zewnętrzych i wewnętrzych wymagań w sposób nieefektywny. W niniejszym artykule autor odpowiedział na następujące pytania: 1) Co badania mówią o planowaniu strategicznym w młodych MŚP? 2) Jakie aspekty należy uwzględnić w realizacji i kontroli?(abstrakt oryginalny)
EN
Many SMEs are still faced with the problematic fact that their corporate structures and processes are not designed for efficient development and market positioning and there is a lack of appropriate methods and tools. SMEs are often inefficiently targeted to the internal or external demands for services. The following key questions are answered in this article: 1) Which studies are available in terms of strategic planning in young SMEs? 2) Which aspects should be considered in the implementation and control of these instruments?(original abstract)
4
Content available remote Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
80%
XX
Planowanie strategiczne jest systematyczną metodą radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to twórczy proces, którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań i strategii, których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu liderów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw prywatno-publicznych, służących poprawie klimatu gospodarczego oraz konkurencyjnej pozycji gminy lub miasta. (fragment tekstu)
EN
Strategic planning is a systematic method of managing the changes, reaching a consensus within the community and creating a common vision of a better economic future. Since it is a creative process that aims at identifying the most important factors as well as agreeing on probable goals, tasks and strategies, it becomes a major measure of setting up private-public partnership initiatives, leading to the betterment of the economic environment. In the case of regions, whose tourism is crucial to local development, it is necessary to come up with a tourism development strategy based on a detailed resource assessment (touristic base) and market analysis. Such strategy should include: spatial planning strategy, local development strategy and the principles of sustainable development. (author's abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba przybliżenia zmian, które miały miejsce w ostatnich latach we współczesnym zarządzaniu strategicznym. Analizie została poddana przede wszystkim polska literatura tematu, w ujęciu teoretycznym i empirycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to present the selected changes that have occurred in recent years in contemporary strategic management. Those changes are located in strategic planning and implementation of strategy; have dynamic character and are helpful for contemporary organizations, where everything changes rapidly and unforeseeably. The article concentrates mainly on the Polish literature theme, both theoretical and empirical. (original abstract)
XX
Po okresie zdecydowanego ograniczenia roli planowania gospodarczego, postrzeganego jako skompromitowany instrument poprzedniej epoki realnego socjalizmu (centralnego planowania), następuje powrót ku instrumentom planistycznym i do wykorzystywania ich w różnej działalności, także w obszarze gospodarki lokalnej i regionalnej. Wraz z podjęciem procesu przemian struktury administracyjno-terytorialnej obserwuje się wzrost roli planowania strategicznego jako podstawy konsekwentnego i skutecznego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Jest to spowodowane częściowo wymogami natury prawnej (na samorządach terytorialnych ciąży pośrednio obowiązek uczestnictwa w sporządzaniu regionalnych strategii rozwoju), przede wszystkim zaś wynika z formalnych warunków ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i korzystania z nich (kredyty bankowe, fundusze pomocowe UE, inne środki). Powoli planowanie strategiczne zaczyna spełniać też swą podstawową funkcję - narzędzia zarządzania gospodarką lokalną w procesie realizacji misji i wizji rozwoju sformułowanej w dokumencie strategicznym, przyjętym w formie uchwały władz lokalnych. (fragment tekstu)
EN
The role of development strategy is still rising in the market economy conditions. There is no legal base for preparing this kind of documents on the level of local administrative units (LAU) in Poland. There are however regulations concerning self governance on these levels which demand preparing strategic documents. Many of Polish local authorities have prepared development strategies for the local units (municipalities or subregions). They verify and confirm the substance of development strategy in the process of public managing. In Poland exists also many LAU which don't have development strategy and equelly many, which have a document of strategy, but have no idea how to use it to realize the mission of development. (original abstract)
EN
The postwar industrial and construction boom in both, the West as well as Eastern Europe, can be characterize by a centralized planning where state institutions often happened to be the only provider of a urban development. The private sector in Western cities started to gain its place in the end of sixties. The basis for public participation on the planning was established at that time. A rigid centralistic model was still prevailing in here. The eighties and nineties were marked by an energetic crisis and demographic drop in city's population. The means of the urban development were switching from large construction investments to projects of city restoration. The planning process became less "technical" and besides its original purpose as a general regulative instrument, it became perceived as an innovation, technological, and social stimuli of the development. Some responsibility was subsequently transferred on independent private partners (Blažek, 1996). The transformation time in the post-communist countries was characterized by a reflexive deflection from the previous planning practice and substantial restriction in intervention approaches in the planning processes. (fragment of text)
XX
Autor poświęca artykuł jednej z metod planowania strategicznego - metodzie scenariuszy (zwanej inaczej planowaniem kreatywnym, alternatywnym). Metoda ta stanowi narzędzie, które umożliwia przewidywanie różnego rodzaju zjawisk mogących zaistnieć w otoczeniu oraz zbadanie ich wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autor objaśnia różnice między pojęciami: strategia, scenariusz, prognoza, przedstawia metodykę budowy scenariuszy. Artykuł kończą uwagi autora na temat problemów związanych z tego typu planowaniem.
XX
Strategiczny program rozwoju wymaga diagnozy stanu istniejącego, w tym określenie słabych i mocnych stron badanej gminy (analiza wewnętrzna) a także określenie możliwości i zagrożeń rozwoju (analiza zewnętrzna). (fragment tekstu)
10
80%
XX
Planowanie strategiczne odgrywa coraz większą rolę. Poszukiwanie właściwych narzędzi do jego realizacji pozwala usprawniać proces budżetowania i pozyskiwania informacji na potrzeby zarządzania strategicznego. W rolnictwie przez wiele lat podstawą planu strategicznego był projekt urządzeniowy. W Polsce jego forma została wypracowana na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie, w dobie szybkiego modernizowania rolnictwa i dużych nakładów inwestycyjnych, planowanie strategiczne nabiera szczególnego znaczenia. W pracy przedstawiono metody sporządzania projektu urządzeniowego i jego główne cechy jako narzędzia planowania strategicznego w rolnictwie(abstrakt oryginalny)
EN
Strategic planning plays an increasingly important role. Finding the right tools can streamline the budgeting process and obtaining information for strategic management. In agriculture, for many years the basis of the strategic plan was an appliance project. Its form was developed in the late forties and the early fifties of the twentieth century. The paper presents a method of preparing an appliance project and its main characteristics as a tool for the strategic planning in agriculture(original abstract)
XX
Na treść artykułu składa się analiza europejskich i krajowych uwarunkowań regionalnego planowania strategicznego w Polsce na lata 2014-2020 oraz prezentacja nowej metodyki planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim na przykładzie wybranych elementów aktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present European and domestic conditions of new regional strategic planning in Poland in the period 2014-2020. Using an example of Podkarpackie Voivodeship, the author analyses methodology of creating updated regional development strategy.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego w jednostkach samorządu lokalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań autor definiuje pojęcie konsultacji społecznych jako takich, a następnie konsultacji społecznych w lokalnym planowaniu strategicznym. Prócz tego analogicznie, dualnie definiuje kategorię warsztatów strategicznych, a także identyfikuje cel główny i cele cząstkowe warsztatowych konsultacji społecznych, ich typowy przebieg i kluczowe cechy oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i zjawiska niesprzyjające ich prawidłowemu przeprowadzeniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of strategic planning in local self-government units. On the basis of conducted research the author defines the core concept of social consultancy and also social consultancy in local strategic planning. Additionally, the author analogically, dually defines the category of strategic workshops, as well as specifies the main objective and partial objectives as components of workshop oriented social consultancy, their typical realization and key properties, but also the most frequent mistakes occurring in the process, as well as phenomena adverse to their correct implementation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest podkreślenie faktu, że we współczesnych organizacjach procesy planowania strategicznego i implementacji strategii nabierają dynamicznego charakteru. W takich warunkach coraz ważniejsze są okazje, elastyczność przedsiębiorstwa, która umożliwia ich wychwytywanie, oraz ryzyko i niepewność otoczenia, które jak się okazuje, stanowią determinanty wykorzystania nowych rozwiązań, jakimi m.in. są opcje realne (rzeczywiste).(abstrakt oryginalny)
EN
The new approach to strategic planning and strategy presents them as a dynamic process, which highlights that: a) business opportunities are new targets, b) future is now (as Peter Drucker said), c) strategic flexibility is the most important feature for organizations, d) the environment changes, e) strategic risk factors and uncertainty are regular for current organizations. Moreover, the article presents the strategic management determinants and the real option analysis as an effective way of new strategic management.(original abstract)
XX
Przewidywanie i planowanie przyszłości są ważnymi elementami w rozwoju strategii. Planowanie scenariuszowe jest kluczową techniką stosowaną przez futurystów do opracowywania modeli ułatwiających przeprowadzanie procesów pożądanych zmian, opracowywania planów strategicznych i strategii działania tworzących określoną wizję przyszłości. Scenariusze rozwoju są zatem wewnętrznie spójnymi i wiarygodnymi opisami ewentualnego stanu, które mają zapewnić alternatywne rozwiązania uwzględniające przyszłe warunki, kształtujące się na podstawie różnorodnych aktywności oraz zmian zachodzących w danym systemie. Odwoływanie się do planowania scenariuszowego wzrosło w następstwie ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych oraz zauważanej w XXI w. większej niepewności politycznej, gospodarczej i ekonomicznej. Według Bain&Company, badającego corocznie narzędzia zarządzania, w 1999 r. mniej niż 40% firm stosowało planowanie scenariuszowe, natomiast w 2006 r. jego użycie wzrosło już do 70%. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki oraz poszczególnych etapów tworzenia scenariuszy rozwoju, które również mogą być zastosowane do analizy potrzeb i możliwości rewitalizowanego środowiska. Wyodrębnione na podstawie analizy czynnikowej kluczowe determinanty są podstawą do tworzenia alternatywnych działań uwzględniających nieprzewidziane zdarzenia oraz wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników.(abstrakt oryginalny)
EN
Anticipating and planning for the future is an important element in strategic development. Scenario planning is a key technique used by futurists to develop models facilitating the carrying out of desired changes in processes, strategic plans and strategies by forming a specific vision of the future. Therefore, development scenarios are internally consistent and plausible descriptions of a possible, future state, which is designed to provide alternatives, taking into account emerged future conditions on the basis of a variety of activities and changes in the system. Reference to scenario planning increased following the terrorist attacks in the United States and it is perceived in the twenty-first century as an answer to political and economic uncertainty. According to Bain & Company, in the annual management tools survey, in 1999 fewer than 40% of companies used a planning scenario, while by 2006, its use had increased to 70%. The aim of this paper is to present the methodology and the different stages of creating scenarios that can also be used to analyze the needs and possibilities of the revitalized environment. According to factor analyses, extracted key determinants are the basis for the creation of alternative activities which take into account unforeseen events, and the influence of external and internal factors.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zidentyfikowanie proinkluzywnych działań podejmowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu wykorzystano metody studiów literaturowych oraz analizy dokumentów planowania strategicznego w regionie i innych źródeł dotyczących województwa. Pierwsza z nich posłużyła do zdefiniowania wyznaczników inkluzywnego rozwoju, a druga pozwoliła wskazać inicjatywy samorządu województwa mające na celu zwiększenie stopnia włączenia społecznego. Są to: planowanie polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym, wykorzystanie rewitalizacji jako narzędzia zarządzania rozwojem, realizacja projektu dotyczącego poprawy jakości usług dla osób z otępieniem i ich opiekunów oraz badanie potrzeb w zakresie usług publicznych zgłaszanych przez samorządy lokalne. Ocena efektów tych działań, ze względu na relatywnie krótki czas od momentu ich podjęcia, nie jest na razie możliwa. Stanowią one jednak istotny krok w kierunku zapewnienia w regionie warunków do inkluzywnego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the pro-inclusive actions taken by the local government of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship. To achieve this goal, fistly the literature study method was used to define the most important determinants of inclusive development. Then, using the method of analysis of strategic planning documents in the region and other sources related to the voivodship, initiatives of local government of the voivodship aimed at increasing the level of social inclusion were identified. These include development planning in the territorial dimension, the use of revitalization as a development management tool in the region, the implementation of a project to improve the quality of services for dementia and their caregivers, and the public service needs survey submitted by local authorities. Evaluation of the effects of these actions, due to the relatively short time since their implementation, is not yet possible. They are, however, an important step towards ensuring the conditions for inclusiveness in the region.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje zagadnienie planowania strategicznego w placówkach ochrony zdrowia w momencie reformowania służby zdrowia. Zwraca uwagę na przyczyny niedoceniania planów strategicznych Następnie ukazuje możliwość wykorzystania ośmiu etapów planowania strategicznego w jednostkach służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
Developing the power plants in any country is considered an economic development strategy as it changes the country's market despite the competitive pressures. However, to grow the electricity market, policymakers need to evaluate the domestic Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) of electric power plants. So, the necessity of a strategic plan for the power plants is inevitable to reach the goals such as eliminating the shortcomings, and meeting the desired criteria of an organization, such as more market share, acceptable profitability, customer satisfaction, increasing profit growth rate, and productivity through economic and cost-effective operations. Therefore, in this paper, the Zarand power plant in Iran is chosen as a case study to develop the associated strategies and rank them. A power plant strategic plan was generated by using a SWOT matrix. Then, the developed strategies were prioritized using a quantitative strategic planning matrix (QSPM) and the best-worst method (BWM). The results confirm that developing the main product (electricity power), managing water consumption, and providing equipment are the most critical strategies for the Zarand power plant. Findings also demonstrated that the results of the BWM method are more accurate and correct than the QSPM method for prioritizing strategies.(original abstract)
XX
Lokalny rozwój gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowanym i wdrażanym przez sektor prywatny i publiczny oraz samorząd i społeczność, dzięki spójnym działaniom i programom. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie istnieje jedna strategia, polityka lub program dla osiągnięcia sukcesu w rozwoju ekonomicznym, ponieważ samorządy znacznie różnią się między sobą. Każdy samorząd ma, bowiem własne zasoby lokalne, które może wykorzystać dla pomyślnego rozwoju. Tak, więc wzrastająca rola czynnika ludzkiego w aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich i większa samodzielność władz lokalnych w decyzjach rozwojowych są coraz częściej wymieniane w różnego typu dyskusjach, badaniach, dokumentach, programach zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Często podkreśla się, że nikt nie jest w stanie lepiej od miejscowych władz i ludności określić po-trzeb danego układu lokalnego i zaproponować racjonalne sposoby rozwiązy-wania problemów [Hunek 1991].(fragment tekstu)
EN
The paper presents the basic factors influencing on abandon or creation of plans and strategies of local development in chosen parishes of north-east Poland. There is presented potential and practical profits for inhabitants relevanted to introducing of de-velopment plans in the work. It was estimated that only well managed parishes, where were many ideas for development of their own societies wanted to build strategies of development. Less active parishes needs much more time and energy for defeating many internal barriers.(author's abstract)
XX
Dynamika zmian w otoczeniu powoduje zwiększenie oczekiwań wobec efektywności narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Dotychczas stosowane metody przestają być skuteczne, co podważa ich przydatność, prowadząc do całkowitego ich odrzucenia. Dotyczy to szczególnie planowania strategicznego, które wcześniej gwarantowało długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa. W artykule został przedstawiony nowy paradygmat modelu planowania strategicznego, który zdaniem autora może być fundamentem budowy przewagi konkurencyjnej nawet w tak turbulentnych warunkach. Potwierdzają to badania ankietowe, przeprowadzone przez autora wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w których planowanie strategiczne wciąż jest skutecznym narzędziem zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamics of changes in the environment increases the expectations of bigger effectiveness of the tools for the organization management. Until now commonly used tools cease to be effective, what undermines their usefulness, leading to their complete rejection. This concern in particular to strategic planning, which earlier guaranteed the long-term development of the organization. A new paradigm of strategic planning model presented in this article still may be the groundwork to build a competitive advantage, even in such turbulent conditions, according to the author. The above statement approves his surveys among both Polish and foreign companies, in which strategic planning is still an effective tool for business management. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem wykorzystania koncepcji strategicznej karty wyników (SKW) w procesie planowania strategii wyższej uczelni. Dla zachowania zbieżności strategicznej całej uczelni niezbędne jest przeprowadzenie procesu kaskadowania SKW. Dlatego planowanie rozpatrywane powinno być jako przygotowanie i zaprojektowanie ram kart wyników w postaci celów oraz mierników ich realizacji dla niższego poziomu zarządzania uczelnią wyższą. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of taking advantage of Balanced Scorecard in the university strategy planning. The planning means preparing and designing scorecards for lower management levels. That's why the implementing the university strategy needs the logistics information system, which helps to pass on information included into strategy objectives to all organizational units and employees. (original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.