Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Statystyka nieparametryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Zdaniem autorów opisana próba wykorzystania testów nieparametrycznych do oceny i poprawy jakości kruszyw melafirowych pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie parku maszynowego, eksploatację maszyn i urządzeń, których trwałość i niezawodność powinny być systematycznie monitorowane. Zastosowanie odpowiednich metod statystycznych pozwala bowiem na analizę sprzężeń zwrotnych: pogorszenie jakości - analiza przyczyn techniczno-technologicznych. Systematyczna ocena jakości produkcji ma na celu ograniczenie czasu przestojów (który łatwo przeliczyć na stratę finansową) oraz zapobiega wyprodukowaniu kruszywa o parametrach wykraczających poza normy. W artykule przedstawiono przykładowe zastosowania testu Kruskala-Wallisa oraz testu mediany w procesie wytwarzania kruszyw przez kopalnie należące do międzynarodowego koncernu STRABAG.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes an attempt to use non-parametric tests to evaluate and improve the quality of melaphyre aggregates. According to the authors it allows for more efficient use of machinery and exploitation of machinery and equipment, which durability and reliability should be monitored regularly. Applied appropriately selected statistical methods allow for the analysis of feedback loops: deterioration of the quality - analysis of technical and technological reasons. The systematic assessment of production quality reduces downtimes (which can easily be converted to a financial loss) and prevents the manufacture of aggregate that exceeds the value stored in the standards. The paper presents the example use of Kruskal-Wallis test and the median test in the manufacture of aggregates.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problemu własności nieparametrycznych estymatorów momentów. Autor rozważa nieobciążalność tych estymatorów rozumianą w sposób klasyczny.
EN
The paper concerns nonparametric estimators of statistic measurers. It is proved that nonparametric estimators bias depends on kernel function characteristics and smoothing parameter as well. The research leads to a motion that an estimator is asymtotic unbiased if smoothing parameter sequence is tending to null. This is sufficient condition. Nonparametric estimators can be unbiased if the relevant conditions are held is the general conclusion. (original abstract)
3
Content available remote On the Systemic Approach to Balance Deficiency
80%
XX
System, jako rzecz złożona podlega zaburzeniom niwelowanym w czasie relaksacji systemowej. W ocenie przebiegu zmian i stopnia niwelacji potrzebna jest identyfikacja czasu poprzez trzy warstwy, a także konieczne staje się kwantyfikowanie cech opisujących przestrzeń n-wymiarową. Problemem staje się zatem określenie liczby wymiarów, czyli odniesienie do przestrzeni nieeuklidesowskiej - to raz, a dwa zdefiniowanie owej przestrzeni przez cechy abstrakcyjne - czyli niekwantyfikowane w rozkładzie nieparametrycznym. Autorka za cel pracy postawiła sobie określenie sposobu opisu czasu relaksacji w przestrzeni nieparametrycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary to identify the time layers as well as the quantification of the features used to describe the n-dimensional space. What needs to be defined is firstly, the number of dimensions, i.e. a reference to the non-Euclidean space and, secondly, an attempt to define this space with the help of non-parametric features, i.e. non-quantified in the non-parametric distribution. The aim of the work performed by its Author is to define ways of describing relaxation time in non-parametric space. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest rozpoznanie, jak silnym zróżnicowaniem charakteryzują się modele otrzymane za pomocą nieparametrycznej metody POLYMARS. Wyniki tej analizy będą podstawą do weryfikacji hipotezy o zasadności łączenia tych modeli. W pracy przedstawiono również porównanie wyników predykcji pojedynczych oraz zagregowanych modeli regresyjnych zbudowanych za pomocą algorytmu POLYMARS. (fragment tekstu)
5
Content available remote Statistical Tests Based on Empty Cells
60%
XX
W literaturze statystycznej obserwujemy stały wzrost zainteresowania metodami nieparametrycznymi. Metody te bazują na ogół na statystykach liczących rangowych, licząco-rangowych, pozycyjnych oraz na liczbie i długości serii. W pracy tej przedstawimy mniej znane testy oparte na liczbie pustych cel. Rozważany będzie test zgodności dla dwóch prób oparty na pustych celach. Przedstawiona zostanie empiryczna moc tego testu w porównaniu z testami: t-studenta i Wilcoxona dla hipotezy o zgodności dwóch rozkładów. (abstrakt oryginalny)
EN
In professional literature on statistics, a constantly growing interest is observed in non-parametric methods. Commonly these methods are based on counting, rank or position statistics and on a number or length of series. In this paper, the least popular tests, namely tests based on a number of empty cells, are presented. David-Hellwig test and a two-sample consistency test are considered. Empirical power of the tests is presented in comparison to classic tests: Kolmogorov and Shapio-Wilk test for testing normality of a distribution and t-Student's and Wilcoxon tests for testing consistency of two distributions. (original abstract)
EN
This paper provides practical insights into common statistical measures used to validate a model's discriminatory power for the probability of default (PD), loss liven default (LGD) and exposure at default (EAD). The review of available rank-order statistics is not based on analysing empirical data. Thus, the study has more of an informative value without delivering empirical evidence. When there is an alternative model available for comparison, this paper proposes to use the cumulative accuracy curve and the accuracy ratio to assess the rank-order ability for PD models given their popularity in practice. When there is no model available for comparison, due to the limited techniques in this area, this paper proposes to compare the confidence intervals in order to prove that a rating system has any discriminative power. For the LGD/EAD/slotting models, this paper recommends using a graph to check the rank-order ability. No statistical test is recommended. Focusing on enhancing practical implications for the financial industry, this paper advises banks on the existing CRR self-attestation requirements. (original abstract)
7
60%
XX
W artykule przedstawiono ogólny model statystyczny oraz jedną, z jego szczegółowych wersji, służącą jako podstawa formalna estymacji zbioru możliwości produkcyjnych w ramach metod DEA i FDH. Przedstawiono własności estymatorów FDH i DEA oraz zilustrowano ich realizację w skończonej próbie. Wprowadzono elementy podejścia minimaksowego oraz wykorzystano pojęcie tempa zbieżności dla określenia definicji optymalności estymatora. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper some general statistical model is presented and one of its particular version is exploited to formal estimate of the production set within the DEA and FDH methods. Properties of the FDH and DEA estimators are presented and their realizations for a finite sample are illustrated. Elements of the minimax approach are introduced and the rate of convergence is exploited to express the definition of asymptotic optimality of the estimators. (original abstract)
XX
Nieparametryczny test Manna-Whitneya (1947) należy do najczęściej stosowanych testów dla dwóch prób. W tym artykule prezentujemy dokładny aproksymację wartości krytycznych statystyki Manna-Whitneya w porównaniu z aproksymacją za pomocą rozkładu normalnego. Tablice 2 i 3 zawierają błędy aproksymacji dla 14 poziomów istotności. Obliczone kwantyle interpolowane, ich aproksymację za pomocą rozkładu normalnego oraz błędy aproksymacji dla czterech poziomów istotności prezentujemy w tablicach 4-7. (abstrakt oryginalny)
EN
The nonparametric Mann-Whitney test [Mann-Whitneу (1947)] is one of commonly used two sample tests. The problem of tied ranks exists in the case of discrete distributions. It makes the analysis of distribution of Mann-Whitney test quite complicated. There is continuing interest in the properties of this test's statistics. It can be seen from many of papers concerning the distribution of this statistic according to the assumption of equality of distributions about the critical values tables and test s power. In this paper we shall present an approximation of Mann-Whitney statistics, critical values, compared with the most often used approximation by normal distribution. We will determine the unconditional distribution of U-statistics for P=1/2 in the case of tied ranks. We will compare the interpolated quantiles of these distributions with the case of continuous distribution without the tied ranks. (original abstract)
XX
W pracy porównano 14 nieparametrycznych estymatorów kwantyli w małych próbach za pomocą komputerowych metod symulacyjnych Monte Carlo. Za mierniki jakości estymatora przyjęto dwa kryteria: kryterium bliskości Pitmana i średni błąd F-absolutny. Porównanie przeprowadzono dla siedmiu różnych rozkładów prawdopodobieństwa, wśród których są rozkłady z krótkimi ogonami (np. rozkład jednostajny i rozkład normalny), z długimi ogonami (np. rozkład Pareto, Cauchy'ego), rozkłady niesymetryczne (np. rozkład wykładniczy). (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of comparison of fourteen different nonparametric estimators of quantiles in small samples using simulation methods is considered. Two measures of quality of estimators are presented: mean absolute deviation error and Pitman's measure of closeness. Seven different distributions of a random sample are used: distributions with short tails (uniform, normal, Laplace), long tails (Pareto, Cauchy) and asymmetric distributions (exponential, Weibull). (original abstract)
XX
W artykule podjęto tematykę porównania zarobków osiąganych w grupach osób deklarujących różny poziom posiadanych kompetencji twardych: umiejętności analizowania informacji, kompetencji informatycznych, obsługi urządzeń, wykonywania obliczeń oraz znajomości języka obcego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Do oceny różnic w zarobkach zastosowano nieparametryczne metody statystyczne: estymację jądrową oraz koncepcję rozkładów względnych. Wyniki badania wskazują, że lepszym umiejętnościom towarzyszą wyższe zarobki oraz że różnice wykazują odmienności w zależności od typu kompetencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the comparison of earnings achieved in groups of people who declare different levels of following hard competences: information analysis abilities, computer skills, machine operation, making calculations and foreign language skills. The analysis is based on data from the nationwide study of the Human Capital in Poland. Nonparametric statistical methods are used to evaluate the differences in earnings: the kernel estimation and the concept of relative distributions. The results show that better skills are associated with higher earnings and that there are differences depending on the type of competencies.(original abstract)
XX
Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1. (original abstract)
XX
Nadumieralność młodych dorosłych widoczna w krzywej umieralności jest znana od co najmniej drugiej połowy XIX wieku [Thiele, 1871]. Nie poświęcano jej jednak wiele uwagi, porównując ją ze starzeniem się, napędzającym wykładniczy wzrost siły umieralności w drugiej fazie dorosłości, oraz ontogenescencją, która tłumaczy zmniejszenie ryzyka śmierci w pierwszych latach życia - aż do publikacji modelu śmiertelności Heligmana i Pollarda [1980]. Opisujemy nieparametryczną metodę dekompozycji nadumieralności młodych dorosłych na składniki powiązane z wiekiem i przyczyną zgonu. Metoda ma kluczowe zalety polegające na tym, że jest niezależna od ogólnego poziomu śmiertelności oraz zapewnia spójność między umieralnością z powodu konkretnej przyczyny i wszystkich przyczyn ogółem. Następnie wykorzystujemy ją do zbadania, w jaki sposób przyczyny ukształtowały śmiertelność młodych dorosłych polskich kobiet i mężczyzn w 2016 roku. (fragment tekstu)
LogForum
|
2020
|
tom 16
|
nr nr 3
347-361
XX
Wstęp: Artykuł podejmuje próbę zbadania czy hybrydowe (postrzegane jako kombinacja rynku i hierarchii) oraz alternatywne (nierynkowe i niehierarchiczne) mechanizmy koordynacji umożliwiają wyłonienie aspektu społecznego, wzbogacającego proces regulacji działań wielopodmiotowych w triadycznych łańcuchach dostaw Metody: W warstwie empirycznej badania obejmują dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano redukcji zmiennych manifestujących dwa formalne mechanizmy koordynacji działań wielopodmiotowych (rynek i hierarchię) za pomocą analizy głównych składowych. W kolejnym etapie badania przeprowadzono analizę skupień w celu porównania zróżnicowanych grup łańcuchów dostaw ze względu na zakorzenienie relacyjne. W celu identyfikacji poziomu istotności w artykule wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne. Wyniki: Badanie pokazało, że obok stricto rynkowych i hierarchicznych mechanizmów koordynacji działań w badanych łańcuchach dostaw występują również mechanizmy hybrydowe i alternatywne. Korespondują one ze zidentyfikowanymi czterema grupami łańcuchów dostaw. Ponadto, rynkowy, jak i hybrydowy mechanizm koordynacji wyróżnia najwyższy stopień zakorzenienia relacyjnego obu diad w badanych strukturach triadycznych. Z drugiej strony, mimo że alternatywny mechanizm koordynacji, postrzegany jako nierynkowy i niehierarchiczny, wskazuje wyższy stopień zakorzenienia relacyjnego w stosunku do mechanizmu hierarchicznego, to jednak siła jego zakorzenienia relacyjnego jest istotnie niższa w stosunku do zakorzeniania relacyjnego wskazywanego przez mechanizm rynkowy. Podsumowanie: Przeprowadzone badania pokazują, że trudno jest praktycznie wskazać określone tendencje dotyczące zarówno hybrydowego, jak i alternatywnego mechanizmu koordynacji działań wielopodmiotowych w kontekście zakorzenienia relacyjnego diad w strukturach triadycznych. Niemniej, hybrydowy mechanizm koordynacji powinien być raczej łączony z mechanizmem rynkowym, Z kolei, alternatywny mechanizm koordynacji pokazuje umiarkowaną, a mechanizm hierarchiczny najniższą siłę zakorzenienia relacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Leveraging the relational embeddedness perspective, we empirically investigate whether hybrid governance (perceived as a combination of market and hierarchy), and the alternate modes of governance (nonmarket and non-hierarchal) are capable of providing the social layer to governance within the three-tier supply chain framework. Methods: The study covers two research stages. In the first stage, the variables that demonstrate two modes of formal governance (both market and hierarchy) are reduced through the Principal Component Analysis (PCA) to highlight the main underlying multi-item factors. In the second stage of our research, the cluster analysis is conducted to compare different clusters in terms of relational embeddedness. As our research is exploratory in nature, we used non-parametric tests to evaluate the significance of results. Results: The results evidence that that along with the pure mechanisms of supply chain governance (market and hierarchy), one may also identify both the hybrid and alternate modes. It corresponds to four clusters embracing three-tier supply chains with different governance mechanisms: the alternate mode, market, hybrid and hierarchy. Likewise, the study shows that both market and hybrid governance demonstrate the strongest relational embeddedness of both dyads. On the other hand, though the alternate mode of governance, perceived as neither market nor hierarchy, demonstrates stronger relational embeddedness than pure hierarchy, nevertheless the strength of its relational embeddedness is significantly lower as compared to market governance. Conclusions: The study shows that it is difficult to reveal clearly delineated tendencies regarding both the hybrid and alternate modes of governance in terms of relational embeddedness. In fact, the hybrid mode of governance should be rather linked to market as they both are very similar, while the alternate mode of governance demonstrates a moderate strength of relational embeddedness. On the other hand, the lowest strength of relational embeddedness is still reported by hierarchy. (original abstract)
XX
Stwierdzono, ze celem analizy dyskryminacyjnej jest znalezienie charakterystyki (opisów) klas po to, aby wykorzystać je następnie do klasyfikacji obiektów ze zbioru rozpoznawanego. Podkreślono, że do dyskryminacji można zastosować procedurę nieparametryczną. Polega ona na sekwencyjnym podziale wyjściowego zbioru obiektów na podzbiory aż do chwili, gdy będą one względnie jednorodne ze względu na zmienną zależną. Przedstawiono dwa ważne problemy występujące w procesie dyskretyzacji cech ilościowych oraz próby ich rozwiązania.
EN
Discretization of continuous variables is an important step in nonparametric discriminant analysis based on recursive partitioning method (also known as classification trees). This paper presents two problems that appear in this process and their solutions. One is a modification of Fayyad and Irani's theorem and the other one is a function that penalizes large number of partitions of an variable values.(original abstract)
XX
MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) to metoda wykorzystywana w klasyfikacji i regresji. Jest to metoda nieparametryczna, należąca do szerszej grupy metod uczących (learning methods, learning machines) określanej mianem supervised learning (uczenie z nauczycielem). W grupie metod uczących szczególnie znaczenie mają metody nieparametryczne. Stosując je przyjmuje się żadnych założeń dotyczących postaci funkcji opisującej dane zjawisko (np. liniowa, logistyczna), czynników (zmiennych objaśniających), które kształtują dane zjawisko (np. rozkład) ani też zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono niektóre prognozy nieparametryczne szeregu czasowego. Następnie omówiono własności prognoz.
EN
In the paper there are presented three suggestions of prognoses of time series with use of non - parametric estimators. The most important properties of these prognoses are also analysed. There is indicated a connection of the constructed prognoses with such statistical problems as filtration and exponential smoothing. (original abstract)
XX
Przedmiotem badania są dwie wpływające na siebie nawzajem kariery równoległe: rodzinna i zawodowa. Analizie poddano dane zgromadzone w wyniku badania retrospektywnego "Biografie Zawodowe, Rodzinne i Edukacyjne", przeprowadzonego przez Instytut Statystyki i Demografii SGH w 2006 roku. Dotyczyły one zdarzeń zanotowanych w biografiach aktywnych zawodowo młodych mężatek. Do modelowania wykorzystano nieparametryczny model zależnych ryzyk konkurencyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subjects of the study are two parallel careers influencing each other: family and occupational careers. We analyzed data collected from a retrospective survey "Family, Occupational and Educational Biographies", conducted by the Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics in 2006. The data related to the events recorded in the biographies of economically active young married women. The nonparametric model for dependent competing risks was used. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba dokonania oceny efektywności systemów ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej. Do oceny efektywności wykorzystana została metoda Data Envelopment Analysis, czyli podejście nieparametryczne. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane pozyskane z bazy OECD a odnoszące się do zdrowia. Badaniem ostatecznie ze względu na zakres dostępnych danych objęto 18 krajów oraz okres 1998 - 2005. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że średnia efektywność poddanych badaniu systemów ochrony zdrowia uległa poprawie, przy czym efektywność systemu ochrony zdrowia w Polsce nie odbiega od średniej. Poza tym, stwierdzono, że kraje w których przyjęty został model ubezpieczeniowy systemu ochrony zdrowia są średnio efektywniejsze od systemów opartych o model narodowej służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is assessment of the health care system efficiency in the European Union. To estimate the efficiency the Data Envelopment Analysis method was used. Data was collected from OECD data base and the period of 1998 - 2005 was finally analyzed. The research covers 18 health care systems in EU. The results show the average efficiency of analyzed health care systems increased and the average efficiency of the Polish health care system seems to be closed to the average efficiency of analyzed health care systems. Moreover, insurance type of health care systems are more efficient than national health service type of health care systems. (original abstract)
XX
Metody selekcji zmiennych dyskutowane obecnie w literaturze dzielone są na trzy główne podejścia: dobór zmiennych dokonywany przed etapem budowy modelu, przeszukiwanie przestrzeni cech i selekcja zmiennych na podstawie oceny jakości modelu oraz metody z wbudowanym mechanizmem selekcji zmiennych. W przypadku, gdy liczba zmiennych jest większa od liczby obserwacji rekomendowane są głównie podejścia pierwsze lub trzecie. Celem artykułu jest porównanie wybranych metod reprezentujących te podejścia w przypadku dużego wymiaru przestrzeni cech. W przeprowadzonych symulacjach, do sztucznie generowanych danych włączano zmienne skorelowane. (abstrakt oryginalny)
EN
There are three main approaches to feature selection problem considered in statistical and machine learning literature: filters, wrappers and embedded methods. Filters evaluate and exclude some variables before learning a model. Wrappers use learning algorithm for evaluation of the feature subsets and involve search techniques in the feature subset space. Embedded methods use feature selection as an integral part of learning algorithm. When features outnumber examples, filters or embedded methods are recommended. The goal of this paper is to compare popular filters and embedded methods in high dimensional problem. In the simulation study, redundant variables will be included in the artificially generated data. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.