Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hypothesis testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Bias of certain tests for the two-sample problem
100%
PL
.
EN
Let X1,⋯,Xn and Y1,⋯,Yn be two independent samples from cumulative distribution functions F and G, respectively. The author discusses the problem of unbiasedness of certain rank tests in the context of verifying H0:F=G against one of the "two-sided'' alternatives H1:F≠G; H2:P(X>Y)
2
100%
PL
.
EN
Let X1,X2,...,Xm and Y1,Y2,...,Yn be two independent random samples from populations with continuous distribution functions F(x) and G(x)=F(x - ) respectively. In order to test H: =0 against K:A>0 several tests can be used. Thirteen such nonparametric tests are presented here. By means of a sampling study a comparison of these tests are performed. The criteria of the power and the power index was used. Related problems are discussed as well. An algorithm (in Pascal) for computation of the critical level of the Mann-Whitney- Wilcoxon test is given also.
XX
Niech M będzie rodziną miar probabilistycznych określonych na σ-ciele S. Oznaczmy W(µ, y), µ, v ϵ M, podzbiór kwadratu [0, 1] x [0, 1], będący otoczką domkniętą i wypukłą zbioru wszystkich par (µ(A), v(A)), A ϵ S. A Smoluk przedstawił hipotezę, że funkcja d przyporządkowująca każdej parze miar (µ, v) pole zbioru W (µ, v) jest metryką w przestrzeni M. A. Misztal pokazał, że hipoteza jest prawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach dwupunktowych. Niestety poniższy przykład dowodzi, że hipoteza jest nieprawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach trzypunktowych. (fragment tekstu)
EN
Each pair (µ, v) of probability measure on S we can attach a subset W(µ, y) being a convex closed hull (in the square [0,1] x [0,1]) of the set of all pairs (µ(A), v(A)), AϵS. A. Smoluk presented a hypothesis that the fonction which attains as a value the area of the set W(µ, v) for pair (µ, v) is metric. In the paper is proven that the above hypothesis is not true. (original abstract)
4
Content available On robust tests in some parametric models
63%
PL
.
EN
For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
PL
.
EN
In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
EN
In this article we deal with testing the hypotheses of the so-called structured mean vector and the structure of a covariance matrix. For testing the above mentioned hypotheses Jordan algebra properties are used and tests based on best quadratic unbiased estimators (BQUE) are constructed. For convenience coordinate-free approach (see Kruskal (1968) and Drygas (1970)) is used as a tool for characterization of best unbiased estimators and testing hypotheses. To obtain the test for mean vector, linear function of mean vector with the standard inner product in null hypothesis is changed into equivalent hypothesis about some quadratic function of mean parameters (it is shown that both hypotheses are equivalent and testable). In both tests the idea of the positive and negative part of quadratic estimators is applied to get the test, statistics which have F distribution under the null hypothesis. Finally, power functions of the obtained tests are compared with other known tests like LRT or Roy test. For some set for parameters in the model the presented tests have greater power than the above mentioned tests. In the article we present new results of coordinate-free approach and an overview of existing results for estimation and testing hypotheses about BCS models. (original abstract)
EN
George R. R. Martin's novel entitled Sandkings introduces tribes of ant-like creatures which, when locked in a terrarium deprived of food, fight for survival. The tribes differ in the color of their armor. However, in the novel, despite the extreme conditions, they've never attempted to kill the queens of different fractions for cannibalistic purposes. Approaching the situation from the perspective of profit-driven logic, lack of such behaviour is highly questionable. In multiple cases, attacking another Maw to eat her could improve the odds of survival in a hostile environment. To provide an initial attempt to answer the question of whether or not the queens should order an attack and try to "eat each other", we have developed a multi-agent simulation based on the novel. Through analysis of its results we hoped to prove hypothesis that with the increased hostility of environment the Sandkings would develop cannibalistic behaviours and fight until eventually only one tribe is left. (original abstract)
8
63%
PL
.
EN
The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
9
Content available remote Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile
51%
XX
W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, skupionych pod nazwą podejścia Agile, zaproponowano koncepcję definiowania iteracyjnego modelu jakości produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformułowano model przebiegu dwuetapowego TDD, włączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. Zauważono przy tym możliwość połączenia głosu klienta/użytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakości. Na przykładzie wybranych historyjek użytkownika pokazano sposób definiowania tego modelu.(abstrakt autora)
EN
As a result of changes in the IT project management, focused in Agile methods, is a concept of iterative approach to define the product quality model. The elaborated model of the two-phase test driven development, by analyzing the process stages of testing is presented. There was noted, the ability to combine the voice of the client/user to the developer, using proposed iterative quality model. Also is described the way of definition elaborated model for selected user stories.(author's abstract)
XX
Zaproponowano tutaj nowe kroczące procedury wielokrotnego testowania w przypadku danych pochodzących z populacji o rozkładzie dyskretnym. Wybierając procedurę TWWk, opartą na badaniach Tarone'a, Westfalia i Welfingera porównano tę procedurę do innych procedur testowania wielokrotnego (m. in. T*, TH*) i pokazano większą moc tej procedury. (abstrakt oryginalny)
EN
We presented some properties of new procedures of multiple hypotheses testing for discrete distributions. We choose the new procedure stepwise TWWk, based on Tarone, Westfall and Welfinger ideas. We compare this procedure to multiple testing procedures like T*, TH* and others and we show the power advantage of this procedure. (original abstract)
11
Content available remote Testing Hypothesis on Stability of Expected Value and Variance
51%
XX
W pracy jest rozważane zagadnienie jednoczesnej stabilności wartości przeciętnej i wariancji. Próby proste sil pobierane niezależnie z populacji o rozkładzie normalnym. Rozważa się dwie funkcje średniej i wariancji z próby. Dla rozważanych statystyk zostały wyprowadzone funkcje gęstości. Proponowane statystyki mogą być wykorzystane do weryfikacji hipotezy o stabilności wartości oczekiwanej i wariancji dla rozkładu normalnego. Hipoteza taka może być rozważana np. w statystycznym sterowaniu procesem przy konstrukcji kart kontrolnych. Bardzo trudne jest dokładne wyznaczenie kwantyli rozważanych statystyk. Dlatego wartości krytyczne dla tych statystyk zostały wyznaczone dla trzech zwykle używanych poziomów istotności (0,01, 0,05 i 0,1) dla prób o liczebnościach od 4 do 30 z wykorzystaniem całkowania numerycznego. Zaprezentowano tablice wartości krytycznych dla tych statystyk. Zaproponowane statystyki i wyznaczone wartości krytyczne mogą być również przydatne do wykrywania zmian w procesach produkcyjnych.
EN
The simple samples are independently taken from normal distribution. The two functions of the sample means and sample variances are considered. The density functions of these two statistics have been derived. These statistics can be applied for verifying the hypothesis on stability of expected value and variance of normal distribution considered, e.g., in statistical process control. The critical values for these statistics have been found using numerical integration. The tables with approximated critical values of these statistics have been presented.
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia
EN
The article contains no abstract
XX
Test zgodności chi-kwadrat jest jednym z najstarszych testów zgodności. Podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu sprawdzanej hipotezy uzależnione jest nie tylko od wyników próby losowej, ale także od podziału hipotetycznego zbioru wartości badanej zmiennej na klasy. Liczba klas ma wpływ na rozkład i wartość statystyki testu. W pracy rozpatrywany jest problem podziału na klasy w przypadku rozkładów ciągłych. Porównywane są wyniki weryfikacji hipotez dla jednakowych i niejednakowych prawdopodobieństw teoretycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there is considered an influence of division of hypothetical set of investigated variable values on making a decision either to reject or not to reject the null hypothesis in the goodness-of-fit chi-square test. The procedures of determination of distinguished categories and the number of categories are very important. Some results of simulation experiments are presented. Two groups of experiments are considered: one with the same expected frequencies and the other with different expected frequencies for particular categories. (original abstract)
XX
Zwrot - macierze specjalne - nie jest jednoznaczny, a to oznacza, że każdorazowo należy określić o jakich macierzach będziemy mówić. W niniejszej pracy będziemy omawiać macierz uniwersalną oraz neutralną. Dodajmy jeszcze, że zostały one wprowadzone do ekonometrii przez Z. Hellwiga. Mimo, że upłynęło ponad 18 lat od chwili ich zdefiniowania i mimo iż zbadano większość z ich własności, to jednak zainteresowanie zarówno macierzą uniwersalną, jak i neutralną nie wygasa. Związane jest to z ich coraz nowymi zastosowaniami. O takich zastosowaniach traktuje niniejsza praca. Zawiera ona również prezentację tych własności, które są ważne dla różnego rodzaju zastosowań. Tak więc praca ta ma charakter przeglądowy. Wydawało się jednak celowym zebranie w jednym miejscu własności zarówno macierzy uniwersalnej jak i neutralnej i wskazanie na ich różne zastosowania. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy własności i zastosowania macierzy uniwersalnej. Z kolei część druga jest poświęcona przeglądowi własności i zastosowaniom macierzy neutralnej. (abstrakt oryginalny)
XX
W pracy, na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych i symulacji komputerowej, oszacowano zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym podstawowymi testami statystycznymi do weryfikacji nieparametrycznych hipotez złożonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to estimate (on the basis of real measurement data and computer simulations) compliance of the results of hypothesis testing with normal distribution using basic statistical tests for verification nonparametric composite hypothesis. (original abstract)
XX
W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)
EN
In the paper there proved the Hellwig hypothesis firmulated in 1976. It states that if the matrix inequality O(k)
XX
W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stałe. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich k-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed. For each t-th. observation the hypothesis that there is no change in the level of the time series is tested. When the hypothesis isn't rejected the predictor is an arithmetic mean of a set of k-latest observations otherwise the predictor is equal to the value of the last observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of prediction. (original abstract)
EN
The considered test-predictors are decision processes because the selection of a specific predictor depends on testing hypothesis on equality of two or more means. Author in this paper studies some test-predictor which depends on testing hypotheses on equality of two or more means.
19
Content available remote Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych
38%
XX
Zakres zastosowań klasycznych procedur testowań wielokrotnych jest ograniczony z powodu założeń modelowych, a w wielu sytuacjach badawczych rozwiązań klasycznych po prostu brak. Kontrolę efektu testowania wielokrotnego umożliwiają wówczas nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych. Proste obliczeniowo, o szerokim zakresie zastosowań, brzegowe procedury testowań wielokrotnych nie uwzględniają jednak łącznego rozkładu statystyk testowych, przez co są bardziej konserwatywne od procedur łącznych. Zakres zastosowań procedur łącznych Westfalla i Younga (1993) jest natomiast ograniczony ze względu na wymóg obrotowości podzbioru. Ciekawą alternatywę stanowią dedykowane badaniom genetycznym procedury łączne, zaproponowane przez Dudoit oraz van der Laana (2008). Szeroki zakres zastosowań, możliwość wyboru miary błędu I rodzaju oraz powszechnie dostępne, oprogramowanie (procedura MTP jest zaimplementowana w pakiecie multtest w R), to ich istotne zalety. Niestety, badania nad procedurą MTP przeprowadzone przez Werfta i Bennera (2009) pokazały problemy z kontrolą miary FDR w przypadku bardzo dużej liczby testowanych hipotez i małej liczebności prób. Z kolei zaprezentowany w artykule eksperyment symulacyjny pokazał, że procedura MTP nie zapewnia również kontroli FWER na z góry zadanym poziomie. (abstrakt oryginalny)
EN
The range of applications of classical multiple testing procedures is limited due to model assumptions, and in many cases classic solutions are non-existent. In such situations non-classical multiple testing procedures allow to control the effect of multiple testing. Although they are popular for computational simplicity and a wide range of applications, marginal multiple testing procedures do not take into account joint distribution of test statistics, which make them more conservative than joint multiple testing procedures. The range of applications of joint procedures introduced by Westfall and Young (1993) is limited due to the subset pivotality requirement. Thus, joint multiple testing procedures suggested by Dudoit and van der Laan (2008) seem very promising. A wide range of applications, the possibility of choosing the Type I error rate and easily accessible software (MTP procedure is implemented in R multtest package) are their obvious advantages. Unfortunately, the results of the analysis of MPT procedure obtained by Werft and Benner (2009) revealed that it does not control FDR in case of numerous sets of hypotheses and small samples. Furthermore, the simulation experiment presented in the article showed that MTP procedure does not control FWER, either. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja kluczowych determinant warunkujących określone intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrów handlowych jako miejsc korzystania z oferty handlowo-usługowej. Identyfikacja ta oparta była na analizie dostępnej literatury przedmiotu oraz weryfikacji siły oddziaływania wybranych determinant na intencje określonych zachowań konsumentów. W artykule postawiono trzy hipotezy badawcze H1, H2 i H3, a także zaproponowano model teoretyczny, który następnie poddano procesowi weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM). Opracowany model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. W oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne można stwierdzić, że zmodyfikowany model równań strukturalnych nie był satysfakcjonujący i wymaga dalszej uwagi. W toku prowadzonych analiz odrzucono hipotezę H2. Uzyskanie pozytywnej weryfikacji postawionych wstępnie hipotez badawczych H1 i H3 wymaga dalszych badań. W związku z tym nie da się jednoznacznie stwierdzić, że czynniki osobiste oraz lokalizacja w istotny statystycznie sposób wpływają na intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrum handlowego jako miejsca korzystania z oferty handlowo-usługowej. W modelowaniu wykorzystano dane pozyskane w ramach badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 424 respondentów. Natomiast obliczenia wykonano z wykorzystaniem modułu SEPATH w programie Statistica 13.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to identify key determinants conditioning specific consumer behaviour intentions during the shopping centres selection. The identification was based on the analysis of available literature on the subject and the verification of strength of impact of selected determinants on the intentions of consumer behaviour. In the article three research hypothesis H1, H2, H3 and a conceptual model were proposed. This model was then subjected to the verification process using structural modeling (SEM). The model was also analyzed in terms of the level of reliability and the accuracy of match. On the basis of the statistical analyses it was found that the modified model was not satisfactory and requires further attention. In the course of the analyses, the hypothesis H2 was rejected. Obtaining positive verification of the hypotheses H1 and H3 requires further research. Therefore, it cannot be clearly stated that personal factors and location influence the intentions of consumer behaviour in the selection of a shopping centre as a place to use the commercial and service offer in a statistically significant way. Data used were obtained in empirical studies conducted on the group of 424 respondents. However, the calculations were made using the SEPATH module in the Statistica 13.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.