Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 823

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
EN
The performance of business activity includes a number of non-business duties, for example activities related to contributions to the social insurance, para-budgets and also taxes. This last duty, as it results from the research conducted by independent nongovernmental organisations, is one of the most serious problems which entrepreneurs face not because of the amounts due but because they are the source of risk on which a single entrepreneur has no impact. The aforementioned considerations have given rise to the survey conducted among entrepreneurs. It was aimed at the presentation of a subjective assessment of the respondents on their settlements with the taxman and also their knowledge of the tax solutions which should improve their settlements with the taxman. The survey was anonymous. It was conducted among micro and small entrepreneurs from the largest Polish towns in the form of a telephone interview on the basis of the questionnaire prepared by the author. It was conducted in August 2011. In the course of the survey 100 telephone conversations were made. The present article presents the selected results concerning the Polish tax system as perceived by the examined entrepreneurs. The survey indicates that entrepreneurs are not satisfied with the present tax system in Poland. They think that it is too complicated and may even pose a barrier to the development of entrepreneurship. Wrongly applied regulations may result in lowering the tax base. This, in turn, may give rise to tax arrears which cause penalty interest and also penalties originating from the penal tax code. (original abstract)
EN
The present report provides an insight to the basic issues of harmonization of the Latvian tax system with regard to EU directives. The following taxes are reviewed, individually - personal income tax, corporate income tax, natural resources tax, social tax, real estate tax, VAT. In the context of the aforementioned taxes, the existing tax rates in EU countries and application conditions for those rates are outlined, as well as, in certain cases, the taxes existing in EU member states from the point of view of EU directives are explored. (original abstract)
XX
Przedmiotem dociekań w niniejszym opracowaniu jest przedstawienie znaczenia podatków w procesie oddziaływania państwa na sektor rolny, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów ich działania oraz ukazanie podstawowych cech hiszpańskiego systemu opodatkowania rolnictwa. Przeprowadzona analiza dotyczy obciążeń podatkowych, ale także parapodatkowych, jakimi są składki na ubezpieczenie społeczne, które wraz z transferami kierowanymi do rolnictwa tworzą grupę instrumentów fiskalnych oddziaływania państwa na rozwój rolnictwa. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakie są podstawowe cechy hiszpańskiego systemu opodatkowania rolnictwa i czy w tym kształcie system ten jest skuteczny w pełnieniu funkcji stymulacyjnej, czy stymuluje przekształcenia strukturalne w rolnictwie?(fragment tekstu)
EN
There is a strong tendency of decreasing share of agriculture in GDP in highly developed countries. It doesn't mean the fall of importance of the sector in comparison with the remaining sectors of the economy. The rural regions still play an important role in the area of production. Also an increase of the social and environmental functions of agriculture has been recently emphasized. According to the specific conditions of running farms, agriculture is being a subject of significant public institutions interference. System of taxes is an important instrument of state regulation in agriculture. But lack of the suitable data has become a reason of the difficulties in evaluation of the tools effectiveness. Taking into consideration the above-mentioned restriction, the main finding of the paper is that Spanish taxation system in agriculture is rather universal and meets effectiveness demand of the instrument in the process of having an influence on the structural changes in agriculture.(original abstract)
XX
Podstawowym celem opracowania jest dokonanie bilansu zasadniczych działań uszczelniających polski system podatkowy w latach 2015-2019 ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Działania uszczelniające w zakresie VAT i CIT miały najszersze przełożenie na sektor finansów publicznych i sytuację finansową przedsiębiorstw. Zmiany w zakresie PIT miały najczęściej charakter pochodny do zmian w zakresie CIT.(fragment tekstu)
EN
The paper provides an assessment of measures aimed at tightening up the Polish tax system in 2015-2019. In particular, the positive fiscal effect of limiting the VAT and the CIT gaps as a response to legislative changes is to be noted. On the other hand, the effects of the measures aimed at tightening up the Polish tax system include the adjustment or compliance costs for enterprises and tax administration. Sealing the Polish tax system is an inherently long-term process which, in addition to the original fiscal purpose, constitutes a challenge for the legislator to avoid excessive fragmentation of tax law.(original abstract)
5
Content available remote Koszty uzyskania przychodów i warunki ich uznawania
80%
XX
Cel - koszty mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym wyłącznie wówczas, gdy zostaną faktycznie poniesione. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza warunków jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było uznanie kosztu za podatkowy. Metodologia badania - w opracowaniu dokonano krytycznej analizy przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz analizy komentarzy dotyczących kontrowersyjnych zapisów w ustawach. Wynik - w artykule zidentyfikowano ryzyka podatkowe wynikające ze stosowania przepisów dotyczących warunków uznawania kosztów w rachunku podatkowym. Oryginalność/Wartość - ustalenie zasad uznawania kosztów podatkowych, a także zagrożeń i szans dotyczących uznawania kosztów za poniesione na potrzeby rachunku podatkowego, pozwala na uniknięcie lub minimalizację negatywnych konsekwencji ryzyka podatkowego, a także na uzyskanie korzyści podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the costs may be included in the income tax only if they are actually incurred. The purpose of this article is to present and analyse the conditions that must be met in order to be able to recognize the cost as incurred within a specified period. Design/Methodology/Approach - the paper presents a critical analysis of the provisions of the income tax laws of natural and legal persons, as well as some comments to the regulations, court decisions and interpretations of the tax authorities. Findings - the article identified tax risks arising from the application of the provisions on the conditions for recognition costs in the income tax. Originality/Value - establishing rules for the recognition of tax costs, as well as the risks and opportunities relating to the recognition of costs as incurred for the purposes of the tax bill to avoid or minimize the negative consequences of tax risks, as well as to obtain a tax advantage. (original abstract)
XX
Celem autorki było przedstawienie stopniowej ewolucji tradycyjnych zasad podatkowych oraz ich wpływu na współczesną doktrynę finansów publicznych.
EN
The author pays special attention to evolution of tax rules. They effect an efficient, effective and equitable structure of the tax system. The tax system should not only bring revenues to the budget, but also promote market initiatives and economic growth. (original abstract)
XX
Zakres i intensywność ingerencji państwa w procesy rynkowe są szeroko dyskutowane i często krytycznie oceniane przez wielu ekonomistów. Są jednak dziedziny, w których aktywny udział państwa jest niezbędny. Dotyczy to zwłaszcza ochrony środowiska i zapewnienia długofalowego rozwoju. OECD postulowała w 1997 r., aby państwa "z uwzględnieniem narodowych socjoekonomicznych warunków w większym stopniu i konsekwentniej używały instrumentów ekonomicznych" w kwestiach ochrony środowiska. W wielu państwach Europy Zachodniej sięgnięto po takie instrumenty. Jednym z nich jest np. wprowadzony w 1999 r. w Niemczech tzw. podatek ekologiczny. Niniejsza praca wyjaśnia i definiuje, czym jest podatek ekologiczny oraz przedstawia różne aspekty związane z jego wprowadzeniem. Ponadto prezentuje obecny stan dyskusji o tzw. podwójnej dywidendzie. W końcu próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość takiej formy podatku w perspektywie rozwoju gospodarczego państwa. (fragment tekstu)
EN
In the modern economy there are a lot of problem. There are some proposals, how to overcome this situation. One of them is the environmental taxation. This article discusses the possible use of this taxation and introduces the topic of the Double it Dividend Hypothesis. Subsequently discusses the problems and affects of environmental taxation on the political economy. (original abstract)
XX
Omówiono opodatkowanie dochodów w krajach UE w podziale na podatki od dochodów osobistych i podatki dochodowe od przedsiębiorstw. Przedstawiono jak wygląda opodatkowanie pośrednie w krajach UE. Wyjaśniono zasady harmonizacji systemów podatkowych krajów UE.
EN
The income taxation system of the EU member states has been discussed with respect to both a personal and corporate income tax. An indirect taxation system was explained together with the principles of harmonising taxation systems in the EU. (JW)
XX
Scharakteryzowano cztery główne obciążenia systemu fiskalnego, które należy w pierwszej kolejności dostosować do wymogów Wspólnoty Europejskiej:podatek od wartości dodanej wraz z akcyzamipodatek dochodowy od przedsiębiorstwpodatek od dochodów osób fizycznych orazobciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.
XX
Zaprezentowane w artykule rozważania wskazują na możliwe kierunki analizy systemu podatkowego w zakresie jego zgodności z koncepcją zdolności podatkowej. Przedstawione wyniki dotyczą jedynie pewnych wybranych aspektów koncepcji zdolności podatkowej - związanych jednak z zasadą sprawiedliwości zarówno pionowej, jak i poziomej. Umożliwiają one ogólną ocenę - z punktu widzenia analizowanych aspektów - polskiego systemu podatkowego. (fragment tekstu)
EN
The principle of fiscal capacity, strictly related to the concept of fiscal equity, postulates adjustments of tax burdens to the situation of the taxpayer. This adjustment takes into account two aspects of equity - principles of vertical and horizontal equity. The first one is concerned with growth of tax burdens along with increase in fiscal capacity. The second one postulates "equal treatment of equals". In terms of both principles, being a concretization of fiscal capacity principle, the aim of the paper is the analysis of their consequences for the shape of tax system. From the point of view of vertical equity there will be presented an analysis of the legitimacy of tax progression in the personal income tax. In the context of horizontal equity there will be made a trial of taking into account the taxpayers' family structure - that could be seen as one of the most important factors influencing fiscal capacity. (original abstract)
XX
Omówiono system podatków obrotowych obowiązujących w polskim systemie podatkowym tj. podatki obrotowe ogólne, selektywne, jednofazowe i wielofazowe. Porównano stawki podatku VAT w krajach EWG.
XX
Omówiono obciążenia podatkowe od różnego rodzaju przychodów podmiotów gospodarczych (osób prawnych), porównano je z obciążeniami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwracając uwagę na nierównomierne potraktowanie ich na niekorzyść osób prawnych.
XX
Podatki są najważniejszą formą dochodów budżetowych i dlatego spełniają funkcje charakteryzujące system budżetowy. W artykule omówiono funkcje podatków: fiskalną, redystrybucyjną i stymulacyjną. Krótko opisano również funkcje: sygnalizacyjną, kontrolną, zarządzającą i konfliktową (informacyjną).
EN
In this paper fiscal, redistribution and stimulation functions of taxes were described. Also there is a short description of signalling, control, managing and information functions.(KZ)
XX
Celem artykułu jest ukazanie konsekwencji nadmiernej złożoności prawa podatkowego. Autorka koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu czytelności literatury podatkowej oraz komunikacji między podatnikiem a administracją. W artykule zaprezentowane zostały dane obrazujące wpływ złożoności procedur na zachowanie podatników oraz czynniki istotnie różnicujące sposób wypełniania formularzy podatkowych przez obywateli. W pracy przedstawiono również wpływ złożoności podatków na ocenę ich sprawiedliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is a presentation of the consequences of tax law excessive complexity. Author focuses on readability of the tax literature and communication between taxpayers and tax authorities. In the present paper, date showing the influence of tax complexity on taxpayers behavior, and factors significantly differentiating the tax returns preparing by citizens, are presented. The paper demonstrates the influence of tax law complexity on evaluation of tax fairness. (original abstract)
XX
W Polsce w latach 1990-2004 systematycznie malała waga bezpośrednich podatków dochodowych na rzecz pośrednich form opodatkowania. Podobne zmiany zachodziły w systemach podatkowych większości krajów rozwiniętych gospodarczo. W świetle przeprowadzonej przez autorką analizy w przypadku naszego kraju występowała istotna dodatnia statystyczna zależność między poziomem udziału tych podatków w dochodach podatkowych budżetu a wzrostem PKB. Z kolei wzrost wagi podatków pośrednich miał negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote System podatkowy i jego rola w wyrównywaniu dochodów w Szwecji
80%
EN
The Swedish taxation system is basically of progressive character and the degree of its progression is very high. It concerns mainly the stata income tax bringing the highest budgetary revenues. It should be noted here that the corporation income tax is of proportional character. All in all the budgetary tax revenues exceed 50 per cent of the Gross National Product. The taxation system in Sweden constitutes an instrument of a policy aiming at equalization of incomes. This system is highly effective only in relation to the earned incomes as mainly these incomes are subject to progressive taxation. Thus equalization consists in shifting tax-payers to lower income brackets.(original abstract)
18
Content available remote Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków
80%
XX
Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako mechanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatkowych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności stosowanych ulg zarówno z punktu widzenia budżetu państwa jak i uzyskanych korzyści przez podatników. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the theoretical aspects of the tax incentives and reliefs as a mechanism to promote specific economic behavior. The authors reviewed the most important aspects related to the use of different tax incentives, both in terms of historical and current aspects present in Poland and in other selected countries of the European Union. In addition, theses contained in this article are the attempt to assess the efficiency and effectiveness of tax relief both from state budget point of view of and the benefits received by taxpayers. (original abstract)
XX
Projektowane w 2016 r. zmiany w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, których istotą miało być wprowadzenie tzw. podatku ujednoliconego, oznaczać miały nową jakość w polskim systemie podatkowym. Dotychczasowy model opodatkowania zastąpiony miał zostać nowym, w którym podatnik płacić będzie jedną daninę, która następnie będzie rozdysponowana do instytucji docelowych. Wśród przesłanek nowych regulacji wymieniano potrzebę uproszczenia i uszczelnienia systemu podatkowego, jak również redukcję zjawiska optymalizacji podatkowej oraz zmniejszenie obciążeń podatkowych najmniej zarabiających. Celem artykułu jest próba oceny prezentowanych założeń nowego rozwiązania podatkowego w kontekście aktualnie obowiązujących regulacji. W artykule zastosowano metodę analizy deskryptywnej oraz analizy krytycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Projected in 2016 changes in income tax from individuals, whose essence was the introduction of the so-called tax uniform, took to mean a new quality in the Polish tax system. The current model of taxation had to be replaced with the new, in which the taxpayer will be paying a tribute, which will then be distributed to the institutions of the target. Among the reasons the new regulations mentioned the need to simplify the tax system and seals, as well as the reduction of the phenomenon of tax optimization and the reduction of tax burden on low income earners. The article attempts to assess the assumptions presented a new solution of the tax in the context of the current regulations. The article used the method of descriptive analysis and critical analysis.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zsynchronizować system podatkowy i system finansowy na terenach przygranicznych należących do Euroregionu Nysa.
EN
Giving the answer to the question how to synchronise the tax systems and the financial systems in the area of the Euroregion "Nysa" is the main goal of this article. (original abstract)
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.