Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 603

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consumer decision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Lody są w Polsce wciąż postrzegane jako deser sezonowy, którego zadaniem jest schłodzenie w upalne dni. Z tej sezonowości spożycia lodów w Polsce wynika niskie spożycie na tle spożycia w Europie, aczkolwiek są perspektywy i możliwości na zmianę tego trendu. Lody familijne stanowią istotną część rynku lodów w Polsce, który rozwija się w kierunku innowacyjnych smaków, dodatków i opakowań. Znaczna część rynku lodów, w szczególności latem, charakteryzuje się zakupami impulsywnymi, dlatego celem artykułu jest ocena decyzji zakupowych na rynku lodów familijnych. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat zakupów lodów familijnych. Oceniono kryteria decydujące o wyborze lodów, częstotliwość spożycia, preferowany rodzaj lodów i inne czynniki decydujące o zakupie. Rezultaty badania wskazują, że konsumenci preferują duże opakowania lodów o zróżnicowanych smakach. Lody familijne są jednakże postrzegane jako drogi deser.(abstrakt oryginalny)
EN
Ice cream is still seen in Poland as a seasonal dessert, which task is to cool down on hot days. Seasonal consumption of ice cream in Poland results in low consumption comparing to Europe, although there are prospects and possibilities for changing this trend. Family ice cream is an important part of the ice cream market in Poland, which is developing towards innovative flavours, additives and packaging. As most part of the ice cream market, especially in the summer season, is impulse purchasing, the purpose of the paper is to try to evaluate the purchase decisions on the family ice cream market. The paper presents the results of a questionnaire survey on family ice cream shopping. The criteria determining the choice of ice cream: frequency of consumption, preferred type of ice cream and other factors determining the purchase of ice cream were evaluated. The results of the study showed that consumers preferred ice cream in large packages with different flavours. Family ice creams are however seen as quite expensive dessert. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wykorzystanie metod detekcji interakcji w rozpoznawaniu zachowań konsumentów. Scharakteryzowano przykłady identyfikacji klas konsumentów podejmujących decyzję o zakupie margaryny oraz zmiennych determinujących lojalne zachowanie się konsumentów przy zakupie nowego samochodu. (fragment tekstu)
EN
The interaction detection methods are very powerful tools for measurement of particular strengths which affect consumer behaviour. The most important thing in marketings' investigations is that the final choice of buyer is the result of mutual influence of all the considered factors. In the article two empirical examples confirm practical usefulness of this methods in recognising the consumers behaviour. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia niektórych czynników mogących warunkować decyzje zakupowe nabywców, dotyczące dóbr wygodnego zakupu oraz dóbr wybieralnych. Przedstawiono również opinie konsumentów na temat roli popularnych działań promocyjnych (reklamy, publicity, promocji sprzedaży, konkursów dla klientów). Mimo, iż nie odzwierciedlają one z pewnością rzeczywistej skuteczności ich zastosowania, pozwalają na poznanie sposobów postrzegania promocyjnych działań przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to evaluate the importance of some factors, which can condition shopping decisions of buyers, regarding convenience goods and shopping goods. There are also presented differential opinions of consumers onto subject of importance of some popular promotional efforts (advertising, publicity, sales promotion, games for customers). As they certainly do not reflect the real effectiveness of their occurrence, they enable recognizing the ways of perception of enterprise's promotional activities. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie postaw i zachowań konsumentów wobec herbat i herbatek oraz analiza ważkości czynników warunkujących wybory tej grupy produktów. Wiedza o zachowaniach konsumentów na rynku herbaty i czynnikach wpływających na zakup konkretnego produktu może stanowić podstawę opracowania skutecznej strategii marketingowej dla podmiotów zajmujących się dystrybucją herbaty, jak również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, objęto nim 115 klientów sklepów z herbatami na terenie Bydgoszczy. Jako zmienne niezależne wybrano m.in.płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Na podstawie wyników stwierdzono, że postawy konsumentów wobec herbaty były w większości pozytywne, co przekładało się na częstość spożycia herbaty. Najwięcej konsumentów sięgało po herbaty czarne i zielone oraz herbatki owocowe, ziołowe i Rooibos. Do głównych determinant wyboru herbat należały kolejno: walory smakowo-zapachowe, gatunek herbaty, właściwości prozdrowotne i przyzwyczajenie. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of research was to describe consumers' attitudes and behaviours towards teas as well as to analyse importance of the factors determining choices of this group of products. Knowledge of consumers' behaviours in the market for tea and of the factors affecting the purchase of a specific product may be a basis for development of an efficient marketing strategy for the entities dealing with tea distribution as well as meet social expectations. The research was carried out by the method of diagnostic survey with the use of questionnaire, which covered 115 clients of shops and stores with tea in the area of the city of Bydgoszcz. As the independent variables there were taken, inter alia, sex, age and residence. Based on the findings, there was stated that consumers' attitudes towards tea were mostly positive, what was translated into frequency of tea consumption. Most consumers reached for black and green sorts of tea as well as fruit, herbal teas and Rooibos. The main determinants of the choice of teas were, by turns, taste and flavour qualities, sort of tea, health properties, and habit. The article is of the research nature. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża problemy związane z identyfikacją liderów opinii i badaniem ich roli społecznej i ich wpływu na konsumentów. Zwraca uwagę na konieczność opracowania i przetestowania skali do pomiaru skłonności do przywództwa opinii.
EN
The paper presents the concept of opinion leaders and its managerial implications. In order to use the actual opinion leaders and their influence in the firm's activity one should be able to identify them among the customers. Hence, it was necessary to create the appropriate measurement tool, especially in the view of the fact that adequate scales had been already developed in the USA. This paper shows the results of multiphase research studies, aimed at preparing the Polish version of such a scale, i.e. valid and reliable instrument of measuring individual opinion leadership. (original abstract)
6
Content available remote Wspomaganie decyzji konsumenckich z wykorzystaniem wielokryterialnej metody PVM
75%
XX
W artykule przedstawiono przykłady wspomagania decyzji konsumenckich z wykorzystaniem metody PVM. Skupiono się na produktach codziennego użytku, których niskie ceny powodują, że konsumenci nie zawsze skrupulatnie porównują je ze sobą, kierując się najczęściej niską ceną i intuicją niż racjonalnym porównaniem. Producenci i sprzedawcy często starają się wpłynąć na intuicję konsumenta, przez co na ogół nie kupuje on towaru o oczekiwanych własnościach za najniższą cenę. System wspomagania decyzji konsumenckich korzystający z możliwości metod wielokryterialnych może być pomocny przy racjonalnym wyborze różnego rodzaju produktów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wielokryterialnej metody PVM (Preference Vector Method), do wyboru dóbr i usług przez konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents examples of consumer decision supporting with the use of the PVM method. The author focuses on goods of daily use, which are not always properly compare with each other by consumers, due to their low prices. They are guided by intuition rather than a price and a reasonable comparison. Manufacturers and retailers often try to influence a consumer intuition, what causes that he/she generally does not buy a product with the desired properties at the best price. Consumer decision support system capabilities using multi-criteria method can be useful for rational choice of different kinds of products. The aim of the article is to present the possibilities of using multi-criteria method PVM (Vector Preference Method), the choice of goods and services by consumers. (original abstract)
XX
Przedstawione w artykule dane pochodzące z przeglądu danych wtórnych oraz z badania pierwotnego dowodzą, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat zmieniły się preferencje Polaków w zakresie podejmowanych decyzji zakupowych. Sklepy dyskontowe należą obecnie do najszybciej rozwijającego się formatu handlu, w którym ponad 70% konsumentów dokonuje zakupów. Liderem na rynku jest sieć sklepów Biedronka, która w latach 2006-2015 zwiększyła liczbę sklepów o 1745. Dyskonty stały się popularne ze względu na: zmieniające się zwyczaje kupujących, zdolność do oferowania produktów po dość niskich cenach, dobrą lokalizację oraz poprawiającą się jakość oferowanych produktów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania sklepów dyskontowych w polskich realiach ze szczególnym uwzględnieniem działalności sieci Biedronka. Dane pierwotne dotyczące zachowań konsumentów kupujących żywność w tym dyskoncie pozyskano z badania ankietowego zrealizowanego w 2014 r. na próbie 540 konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article data from the review of secondary data and primary research shows that the preferences and buying trends among Poles have changed over twenty five years. Discounters are currently the fastest growing trading format, in which more than 70% of consumers buy. The market leader in the retail chain sector is Biedronka, which increased the number of shops by 1745 in the period of 2006-2015. Discounters have become popular due to: changing habits of shoppers, the ability to offer products at very low prices, proximity to the place of residence of consumers and improving the quality of products. The aim of this article is to draw attention to the specifics of the operation of discount stores in the Polish realities with a particular focus on Biedronka. Primary data on the behavior of consumers buying food there was obtained from a survey conducted in 2014 on a sample of 540 consumers. (original abstract)
XX
Od powstania ekonomii jako nauki przyjmowano, że konsumenci zachowują się racjonalnie, opierając się na paradygmacie homo oeconomicus. Pod koniec XX w. został on zakwestionowany na rzecz emocji jako podstawy zachowań i decyzji konsumentów. Wykorzystanie nowych metod badawczych, a mianowicie eksperymentu, obserwacji, metod badania mózgu, pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat czynników kształtujących zachowania konsumentów. W świetle wyników badań z obszaru ekonomii behawioralnej zachowania konsumentów należy rozpatrywać także z punktu widzenia uwarunkowań emocjonalnych (decyzje zakupu, wybór cen, znaczenie zmysłów).(abstrakt oryginalny)
EN
Since the founding of economics as a science assumed that consumers behave rationally, based on the paradigm of homo oeconomicus. At the end of the twentieth century it was challenged in favor of emotion as the basis for behavior and decisions of consumers. The use of new research methods, namely, experiment, observation, methods of brain research, helped expand the knowledge of the factors influencing consumer behavior. In the light of the results of research in the area of behavioral economics, consumer behavior should also be seen from the point of view of emotional conditions (buying decisions, the choice of prices, the importance of the senses).(original abstract)
XX
Celem rozważań jest analiza stanu wiedzy na temat wpływu czynników środowiskowych na wybór żywności. W artykule oparto się na przeglądzie najnowszych doniesień publikowanych w czasopismach naukowych. Wyniki badań wskazują, że czynniki ekonomiczne są bardzo istotną determinantą wyboru żywności, zwłaszcza wśród osób o niskim statusie ekonomicznym. Obserwowano wpływ takich czynników społecznych, jak rodzina i szkoła lub media na zachowania żywieniowe. Były one także silnie zależne od kultury, zwłaszcza w ocenie zdrowej diety przez konsumentów różnych krajów. Na preferencje i wybór produktów czy posiłków istotny wpływ miał również kontekst, a wiec miejsce, czas i towarzystwo, w jakim spożywa się posiłek. Implikacje praktyczne znajomości czynników środowiskowych w wyborze i spożyciu żywności, to możliwość opracowania przez producentów żywności odpowiedniej strategii marketingowej, zmierzającej do zaspokojenia potrzeb konsumenta. Implikacja społeczna to możliwość kształtowania prawidłowych wzorców żywieniowych. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of consideration is to analyse the state of knowledge of impact of the environmental factors on food choice. In their article, the authors used a review of the recent news published in scientific journals. The research findings indicate that the economic factors are a very important determinant of food selection, particularly among individuals with low economic status. The authors observed impact of such social factors as family and school or mass media on nutritional behaviours. They also heavily depended on culture, especially in evaluation of healthy diet by consumers of various countries. The preferences and choice of products or meals were also substantially affected by the context, i.e. the place, time and company with whom the meal is consumed. Practical implications of awareness of the environmental factors in food selection and consumption mean the possibility to develop by food producers a relevant marketing strategy aimed at consumer's needs satisfaction. The social implication is the possibility to shape correct nutritional patterns. The article is a review of the literature. (original abstract)
EN
The article presents what the celebrity endorsement is, how it is used and shows the possibilities of its use in brand promotion and influencing consumer decisions as well. As the research method, a quantitative study was selected, carried out in a group of consumers. The key conclusions suggest that the presence of public figures in brand promotion will attract the attention of consumers and make their product stand out from the competition. (original abstract)
XX
Innowacje należą dziś do najważniejszych czynników, które decydują o potencjale konkurencyjnym przedsiębiorstw handlu detalicznego. Wpływają one w dużym stopniu na kierunek zmian w zachowaniach konsumentów. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wdrażanych innowacji w przedsiębiorstwach handlu detalicznego Tarnowa, zaprezentowanie wyników badań własnych przeprowadzonych wśród podmiotów, które wdrażają innowacje ich źródeł i rodzajów oraz próba odpowiedzi na pytanie, jaki mają wpływ na wybory konsumentów. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury przedmiotu, jako źródła informacji wykorzystano i przeprowadzono 40 wywiadów z reprezentantami przedsiębiorstw handlu detalicznego działających na lokalnym rynku. W tym przypadku dobór próby badawczej był doborem kuli śniegowej polegającej na dotarciu do pożądanych respondentów, a za ich pośrednictwem do jednostek o zbliżonych cechach, w tym: 10 wywiadów z reprezentantami dużych przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci supermarketów oraz przedsiębiorstw handlu dyskontowego, 10 wywiadów z reprezentantami średnich przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci sklepów detaliczno-franczyzowych, 20 wywiadów w grupie niezależnych małych i mikroprzedsiębiorstw oferujących zróżnicowany asortyment. Badania przeprowadzono w okresie styczeń - grudzień 2016 roku oraz badania empiryczne o charakterze tradycyjnych badań ankietowych skierowanych do 100 klientów przedsiębiorstw handlu detalicznego w Tarnowie. Badanie i dobór uczestników próby był przypadkowy. Badania przeprowadzono w październiku, listopadzie i grudniu 2016 roku. (fragment tekstu)
EN
This article is led to describe, is based on the chosen and the particular innovations which were used by the corporations (firms, companies) of the retail trade in Tarnow from 2014 to 2016 and also presents some sources of those innovations in the area. The way to obtain the customers and to have a good relations with them, also to increase the quality of the products, ought to be the main point in these preparations or researches to achieve the success. The other zones, where the innovations are conducted, must be preparing the best offers, decreasing all the costs, which are connected with the service. What is more, and should be mentioned, is the improvement of the work's condition. This is very essential matter. All the factors, were used in the analyses were prepared to present how the customers can experience and if they need all these changes and innovations. Moreover, the important question in this article is, if the innovations can help some companies to have better development in their business. What is also very essential, if the clients notice the changes and what is done, by the proper companies, to help the customers to make the right decisions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja różnic i podobieństw wpływu reklamy na decyzje zakupowe e-konsumenta w przestrzeni międzynarodowej. W pracy sformułowano następującą hipotezę badawczą - przepływ informacji w sieci internetowej wpływa na zbliżone reakcje, postawy nabywców wobec reklam oraz decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zastosowano metodykę badań opartą na analizie źródeł literaturowych celem zdefiniowania podstawowych pojęć oraz przeprowadzono badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online na próbie 487 respondentów w Polsce oraz 173 w Wielkiej Brytanii. Dokonano analizy komparatywnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci zarówno w Polsce, jak i w UK korzystają z internetu przynajmniej kilka razy w tygodniu, celem śledzenia portali społecznościowych, sprawdzania poczty elektronicznej oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. 49% Polaków i aż 62% Brytyjczyków uważa, że reklamy w internecie potrafią zaciekawić. W reklamy klika tylko 11,4% Polaków, 33,5% Brytyjczyków. Pod wpływem reklamy najczęściej kupujemy w sieci ubrania i obuwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify differences and similarities in the impact of advertising on e-consumer purchasing decisions. The following research hypothesis was formulated: the flow of information in the Internet network influences on becoming similar behavior of buyers and buyers attitudes towards advertising. The methodology of research based on the analysis of literature sources was used to define basic concepts and primary research was carried out using the questionnaire technique on a sample of 488 respondents in Poland and 175 in the United Kingdom. a comparative analysis was made. The research shows that respondents in both Poland and the UK use the Internet at least a few times a week to track social networks (1) check e-mail (2) and search for various types of information (3). 49% of Poles and as many as 62% of Britons believe that advertisements on the Internet can be interesting. In advertising click only 11.4% of Poles 33.5% of Britons. Under the influence of advertising, we usually buy clothes and footwear. (original abstract)
13
Content available remote Modele pomiaru konsumenckiego ryzyka - przegląd koncepcji i zastosowań
75%
XX
Obserwowana heterogeniczność konsumenckiego ryzyka, wielość czynników determinujących jego wielkość oraz różnorodność sposobów radzenia sobie z nim stanowią o atrakcyjności tego zagadnienia zwłaszcza dla tych badaczy, którzy lubią wyjaśniać mniej typowe zjawiska związane z konsumentem. W literaturze odnaleźć można próby operacjonalizacji teorii postrzeganego przez konsumentów ryzyka za pomocą prostych, jak i bardziej złożonych modeli, których zadaniem jest odzwierciedlenie rzeczywistych zachowań konsumentów w sytuacji ryzyka. Celem prezentowanego artykułu jest zestawienie i opisanie proponowanych przez badaczy modeli pomiaru postrzeganego przez konsumentów ryzyka nieudanego zakupu oraz ocena ich przydatności i wskazanie zastosowań.(fragment tekstu)
EN
The article is an overview of concepts concerning measuring of consumer risk. Its purpose is to set together and describe the models measuring consumer risk suggested by the researchers and evaluation of their usefulness. The analysis of the content of works and results of research of many authors points at the additive model as the most appropriate to measure consumer risk.(original abstract)
14
75%
EN
The branding literature assumes that brand equity strongly affects consumers' behaviours. In this study the research framework explains the relationship between brand equity and the nostalgic character of a brand. The aim of this article is to examine the impact of nostalgia on brand equity (on example of nostalgic and non-nostalgic brands at Polish market), taking into account the product and brand category as well as consumers' demographic characteristics. The results of own empirical research conducted in 2017 on a group of 1000 Polish consumers are presented on the selected brands in three product categories. The research results confirm higher level of brand equity in the case of studied transgenerational nostalgic brands. Brand equity of nostalgic brands is higher than the brand equity of brands perceived as non-nostalgic in food and cosmetic industries and lower - in case of the automotive industry. The research results vary depending on the age of respondents. From the managerial point of view, these results can serve as a guide on how to use the potential of nostalgic brands. This may also help managers identify the nostalgic value of customer needs that they need to focus on.(original abstract)
XX
Kraj pochodzenia produktów jest czynnikiem istotnym dla sporej grupy konsumentów, choć ranga jego jest różna w zależności od branży. Producenci i handlowcy świadomi znaczenia tego czynnika starają się go wykorzystać także w przypadku, gdy ich rzeczywiste pochodzenie nie jest dla nich wizerunkowo przychylne, poprzez informacje wprowadzające klienta w błąd. Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowanego znaczenia kraju pochodzenia dla różnych segmentów nabywców w odniesieniu do różnych kategorii produktów. Ponadto dążono do ustalenia sposobów i źródeł informacji, poprzez które konsumenci określają kraj pochodzenia. Źródłem danych stanowiących podstawę wnioskowania były wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r, wśród 158 respondentów, mieszkańców woj. podkarpackiego. Badania dowodzą, że konsumenci w wielu przypadkach mają problem z określeniem kraju pochodzenia, względnie deklarują, że są w stanie tego dokonać, ale wymieniane źródła informacji podają te deklaracje w wątpliwość. Efekt kraju pochodzenia oznacza wpływ posiadanych informacji o określonym kraju, jego stereotypu lub nastawienia do niego, na ocenę produktu, który jest z tym krajem utożsamiany. Konotacje, mające związek z krajem pochodzenia mogą mieć zatem wpływ na poziom sprzedaży firm działających na rynku międzynarodowym. Uzależnione jest to głównie od zakorzenionych u odbiorców tych pozytywnych, jak i negatywnych stereotypów, związanych z pochodzeniem produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
Country of origin of a product is a key factor for a large group of consumers, although the importance is varied and depends on industry. Manufacturers and retailers aware of the importance of this factor are trying to use it also in the case when the real place of origin is not favourable to them in respect of image, by misleading customers. The aim of the article was to present diverse scope of importance of country of origin for different segments of buyers in relation to the different product categories. An attempt was made to determine the methods and sources which are used by consumers to collect information about the country of origin. Research was conducted in Q4 2014, among 158 respondents, residents of Podkarpackie voivodship. The research indicates that consumers in many cases have a problem with identifying the country of origin, or declare that they are able to do so but the sources of information indicated by them are of doubtful credibility. The effect of country of origin is the impact of the available information about a specific country, its stereotypes or attitudes, on the evaluation of a product, which is identified with this country. Connotations, in connection with the country of origin may therefore affect the sales on international market. This depends to large extent on those positive and negative stereotypes concerning the country of origin of products, which are deeply rooted in consumers' minds. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Przyjęto założenie, że ewolucja wiedzy jest efektem prowadzonych badań. Celem rozważań jest wskazanie trendów zmian w badaniach ukierunkowanych na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, ze szczególnym podkreśleniem kwestii trwałości i zmienności tych zachowań. Uwidaczniają się one zarówno w definiowaniu pojęć, jak i w ujęciach metodycznych przyjętych w prowadzeniu badań, a także w merytorycznych opisach prezentujących wyniki badań. Podjęto próbę usystematyzowania tych kwestii. Wskazano na konieczność interdyscyplinarnego i kompleksowego ich wyjaśniania. Odwołując się do korzystania z dorobku dyscyplin pokrewnych i uwzględniając efekty najnowszych odkryć w zakresie mechanizmów zachowania człowieka, zaproponowano własną propozycję modelowego ujęcia wyjaśniania terminu "zachowanie" jako złożonego procesu, którym steruje mózg człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the conceptual nature. The author assumed that evolution of knowledge is an effect of research being carried out. The aim of considerations is to indicate the trends of changes in the research aimed at consumer behaviours of households, with a particular emphasis of the issue of constancy and variability of those behaviours. They become apparent both in the defining the notions and in the methodological approaches adopted in carrying out research as well as in the substantial descriptions presenting the research findings. The author undertook an attempt to systematise these issues. She pointed out to the necessity of interdisciplinary and complex explanation thereof. Referring to the use of achievements of relative disciplines and considering the effects of the newest discoveries in the area of mechanisms of human behaviour, she put forward her own proposal of a model approach to the explanation of the term 'behaviours' as a complex process steered by the human brain. (original abstract)
17
Content available remote Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych
75%
XX
Rynek produktów sportowych w Polsce, dedykowanych dla biegaczy systematycznie rozwija się wraz z liczbą przybywających miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Jednakże nabywcy tych produktów wykazują się zmiennością swoich preferencji i zachowań zakupowych, między innymi w zależności od ich doświadczenia biegowego. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z obszaru aktywnego wykorzystania czasu wolnego, opracowano autorką propozycję sportowego cyklu życia biegacza, uwzględniającą jego sposób zachowania na rynku, a także zaprezentowano wyniki badań obrazujące preferencje biegaczy oraz motywy ich decyzji zakupowych w doniesieniu do wybranej grupy produktów, jaką jest obuwie dla biegaczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish market of sport products dedicated for runners systematically develops as the number of people who choose this way of passing their leisure time increases. However, the customers who buy these products have varying preferences and behaviours, depending on, among others, their running experience. This article contains an overview of literature on the subject of active leisure time. It also presents the Author's original idea for a runner's sports life cycle, which includes their market behaviour, and the results of own research which show the runners' preferences and motivations when it comes to making purchase decisions on the example of a chosen product group, namely: runners' shoes. (original abstract)
EN
heoretical background: The basis for developing a company's pricing strategy is information on consumers' willingness to pay (WTP). In order to properly estimate the demand for the products offered, it is necessary to understand the reactions of consumers to different price levels of goods. Research on WTP has been developing dynamically in the international arena for over a decade. The concept of WTP as presented in the article, a concept which may support decisions concerning pricing policy and influence the earnings of entrepreneurs, is rarely discussed in Polish publications. Purpose of the article: Based on the analysis of the literature, the article attempts to answer the question of whether, if buyers are willing to pay a higher price for certain characteristics of food products, WTP is an important predictor of consumers' purchase decisions. Research methods: The article contains studies of Polish and world literature in the field of the development and application of WTP in the context of food consumer products. Main findings: Consumers will most likely accept a higher price if they perceive that the value of a particular characteristic of the product distinguishes it from conventional goods. This means that it is not the price but the WTP that determines the decision to buy a food product. The relationship between value and price, and thus WTP, is crucial in the process of forecasting consumer choices.(original abstract)
EN
The article is an overview of concepts concerning measuring of consumer risk. Its purpose is to set together and describe the models measuring consumer risk suggested by the researchers and evaluation of their usefulness. The analysis of the content of works and results of research of many authors points at the additive model as the most appropriate to measure consumer risk.
20
Content available remote Zainteresowanie warszawskich konsumentów owocami mało znanymi i egzotycznymi
75%
XX
Celem niniejszego opracowania była ocena nabywania i znajomości owoców mało popularnych oraz egzotycznych wśród warszawskich konsumentów. Dane do analiz pozyskane zostały za pomocą badań ankietowych przeprowadzonych wśród 185 respondentów w 2014 roku na terenie Warszawy. Przeprowadzone badania wskazały, że pomimo tego, iż znaczna część przedstawionych w kwestionariuszu ankietowym gatunków owoców jest dla polskich konsumentów stosunkowo dobrze znana, to tylko nieliczne są przez nich nabywane. Badania wskazują, że do głównych przyczyn tego stanu należy mała dostępność miejsc ich sprzedaży oraz ich wysokie ceny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to evaluate acquisition and awareness among consumers with regard to little popular and exotic fruits. Data for the analysis were obtained through a survey conducted among 185 respondents in 2014 in Warsaw. The study showed that despite the fact that a significant part provided in the questionnaire species of fruit for Polish consumers well known, but a few are purchased by them. Research indicates that the main reasons for this include low availability of many species and their high prices. (original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.