Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci sensorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zwarcia w liniach SN są bardzo częstymi zjawiskami. Skutki związane ze zwarciami to zagrożenie dla sprzętu i personelu. W artykule przedstawiono ideę wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych z wykorzystaniem sieci sensorowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem sensorów opracowanych w firmie Relpol S.A. zakład Polon.
EN
Ground fault on MV overhead power line are very common phenomena. Effects associated with this kind of fault are overcurrent, overvoltage causing danger to equipment and personnel. Typical protection algorithms may not be effective for intermittent faults. In the article a prototype solution-based fault locator base on sensor networks arranged along a power line [2] (Fig 1, 2) are presented. The measurement data are transmitted via radio link to a central point (gateway), and then base of them, fault location is made. In chapter 3 a prototype node for ground fault detecting (Fig. 3) developed at RELPOL S.A. division Polon are presented. In this same chapter the results of tests wireless connectivity like transmission range (Tab. 1, Figure 4), communication delay contributed by node depending on the transmission speed and connection stability (Tab. 2, Fig. 6, 7) are describe. At the end of the article a brief summary of the developed system are made.
PL
W artykule przedstawiony został opis globalnego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez Inteligentny Moduł Kontenerowy w samoorganizującej się sieci monitorującej.
EN
A description of the global monitoring system for cargo container, especially Smart Container Module (SCM) architecture and its operation as a part of the Self- Organizing Container Monitoring Network is presented.
PL
Przedstawiono analizę, której celem było zaplanowanie właściwego rozmieszczenia anten na pojeździe opancerzonym, wyposażonym w radiostacje VHF, UHF, radary rozpoznania pola walki i zintegrowane sieci sensorów. Obiektem, rozważań byt wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania (WSRiD) Zbudowano go na bazie KTO ROSOMAK i wyposażono w sensory zintegrowane bezprzewodowo. Został on wyposażony w radar rozpoznania pola walki, system miniBSP i wynośny system samoosłony. Aby zagwarantować kompatybilną pracę urządzeń, wykonano analizę źródeł zakłóceń oraz określono częstotliwości i moc sygnałów harmonicznych pokrywających się z pasmami pracy innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Biorąc pod uwagę ustaloną lokalizację anteny radiostacji VHF oraz wstępnie wybrane lokalizacje anten sensorów, określono rozkład natężenia pola elektromagnetycznego. Umożliwiło to oszacowanie poziomu pogorszenia czułości urządzeń odbiorczych sensorów. W rezultacie określono docelowe lokalizacje anten, dobrano pasma pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych sensorów oraz określono warunki stosowania łączności radiowej z wykorzystaniem radiostacji VHF.
EN
In the paper the analysis of compatibility of radio equipment mounted on an armored vehicle was presented. The aim of these analysis was to find out the proper spatial arrangement of antennas to avoid or to minimize possible interferences. The complexity of the issue relays on the fact, that the vehicle is equipped with several systems that use VHF and UHF frequency bands. Besides radio transceivers there are surveillance sensors that can use up to 10 various frequency ranges. To find out how to guarantee compatible work of these systems the analysis of sources of interferences and also power of harmonic frequencies were made. Preliminary measurements and simulations suggested, that VHF transceiver with 50 W output power has the major impact on the other systems. Taking into account fixed localization of its antenna, the deterioration of sensitivity of sensors' receivers as a function of possible deployment of their antennas were determined.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych czujników, poczynając od przeglądu zagrożeń, po istniejące metody ochrony. Głównym tematem artykułu jest możliwość zastosowania idei honeypotow w sieciach WSN celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez weryfikację poprawnego jej działania. Zaproponowano różne możliwości budowy systemu oraz wyodrębniono usługi, które mogą być chronione poprzez proponowane rozwiązanie.
EN
The article is devoted to security aspects of Wireless Sensor Networks, Starting with review and classification of existing threats and methods of improving security, the paper presents an idea of securisg WSNs using honeypots for verification of its proper functioning. Several implementation possibilities are presented, as well as identification of the services which lend themselves to proposed mode of protection.
PL
Artykuł zawiera opis przeprowadzonych badań właściwości i zachowań wybranych topologii sieci sensorowych przy użyciu symulatora typu Wireless Sensor Network Simulator v. 1.0.
EN
The paper describes research of properties and behaviour for chosen sensor network topologies using the Wireless Sensor Network Simulator v.1.0.
EN
This paper presents a new approach to an integrated Iow-power and Iow-cost image sensor design. A matrix multiplier is proposed as a better alternative to known massively parallel architectures. The circuit, although less flexible in number of possible to implement algorithms, characterizes very Iow power consumption and occupied chip area. These features are especially advantageous in implementation of cheap medium- and Iow-resolution sensor networks for continuous area protection.
PL
Artykuł przedstawia nowe podejście do projektowania tanich niskomocowych zintegrowanych sensorów optycznych. W odróżnieniu od wcześniej stosowanych rozwiązań opartych na masowym przetwarzaniu równoległym, zaproponowany mnożnik macierzowy charakteryzuje się korzystniejszymi cechami. Proponowane rozwiązanie, chociaż mniej elastyczne w sensie liczby możliwych do zaimplementowania algorytmów wstępnej obróbki obrazu, cechuje się znaczącą redukcją poboru mocy zasilającej i wymaga wielokrotnie mniejszej powierzchni na strukturze układu scalonego. Wymienione zalety szczególnie predysponują omawiane rozwiązanie układowe do zastosowań w tanich sieciach sensorowych o średniej i niskiej rozdzielczości graficznej służące do ciągłego nadzoru nad chronionym obszarem.
PL
W pracy przedstawiono model sieci sensorowej będący podstawą dla budowy symulatora, który może być wykorzystany do generowania sytuacji oraz danych na potrzeby systemów fuzji danych. Model, a w konsekwencji symulator, pozwala na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, również uznawanych obecnie za futurystyczne, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Budowany w oparciu o przedstawiony model symulator będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie.
EN
Paper presents wireless sensor network model which is base for desining and implementation of a simulator, which can be used by data fusion systems. The model, and in consequence the simulator, allows user to build a heterogeneous, wireless network. Its sensors can observe phenomena, which may change during simulation process. Proposed model has some advantages. First of all, sensors can be widely configured. They can have multiple observational capabilities, also those that are considered futuristic.
PL
Przedstawiono przegląd potencjalnych zastosowań oraz własnych rozwiązań w zakresie możliwości zainstalowania czujników w rozległym obiekcie technologicznym uwzględniając dotychczasowy stan wiedzy w tej dziedzinie.
EN
The author presents a review of possible applications and his own solutions in the field of installation of sensors in widespread technology objects according to current knowledge.
PL
Różnorodność funkcjonalna systemów sensorowych wymaga stosowania do komunikacji międzysensorowej protokołów o różnorodnej, zależnej od zastosowania charakterystyce ruchu transmisyjnego. W artykule przedstawiono zadania stawiane sieciom sensorowym oraz opisano możliwości wykorzystania najpopularniejszych protokołów bezprzewodowych sieci transmisji danych do tworzenia sieci sensorowych. Porównano parametry sieci transmisyjnych Bluetooth, ZigBee oraz IEEE802.11 pod kątem ich wykorzystania w systemach sensorowych, stabilności sieci i efektywności zarządzania energią.
EN
Functional variety of the sensor systems require transmission protocols with various traffic shape characteristic for intersensor communication. The fundamental approach of intelligent sensor networks is presented in the article. The possibilities of sensor networks designing, based on the most popular wireless data transmission networks protocols are described. Bluetooth, ZigBee and IEEE802.11 protocols were compared due to their application in the sensor systems, functional stability of network and energy distribution efficiency.
EN
This paper presents a new routing protocol which is dedicated for Smart Grid communication solution. This protocol is an adaptation of the flooding protocol, which was needed to work in the point-to-point transmission mode. The presented protocol is intended for the same hardware solution as in sensor networks but with a different approach to the energy efficiency, it is why this protocol was called energy greedy quasi-flooding. The presented protocol can be used in the communication network independently from a media type.
PL
W pracy przedstawiono nowy protokół routingowy, przeznaczony do komunikacji w systemach Smart Grid. Protokół jest adaptacją protokołu rozpływowego dla potrzeb komunikacji w trybie transmisji punkt-punkt. Protokół może pracować w sieciach opartych o te same rozwiązania sprzętowe, co w sieciach sensorowych, lecz w innych warunkach zużycia energii; to powód, dlaczego ten protokół został nazwany energetycznie zachłannym. Przedstawiony protokół może być wykorzystywany niezależnie od rodzaju medium transmisyjnego.
PL
W artykule przedstawiono metody pozyskiwania energii dla autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Pozyskiwanie energii w takich systemach odbywa się za pomocą dedykowanych układów, w niektórych przypadkach źródłem energii może być sam obiekt pomiarowy. Źródła energii odpowiednie dla ww. zastosowań możemy przyporządkować do jednej z kategorii: ruch i wibracje, różnica temperatur, promieniowanie świetlne i fale radiowe.
EN
The paper presents energy harvesting methods suitable for autonomous wireless sensor networks. The average power demand of a typical sensor is between 20-100 žW [1]. In such systems energy is harvested via dedicated circuits. In some cases a measured object can be an energy source. Energy sources adequate for the abovementioned applications can be assigned to one of the categories: movement and vibration, temperature differences, light radiation, radio-frequency waves [1, 2, 3]. An analysis of available solutions in terms of power density or dimensions of power harvesting circuit is required for each energy source. Another important issue is the energy source power characteristic and whether it is controllable. If harvested energy is not stored (battery), a key parameter becomes the average power. In the paper we take a close look at energy harvesting approaches, along with the underlying physics and the power output. The achievable power ranges from 0,1 žW/cm2 to 15 mW/cm2 (depending on the size of the energy harvesting unit). The highest power can be achieved with photovoltaic cells under direct exposure to the sunlight.
PL
Wprowadzenie nowych standardów łączności radiowej w istniejącej strukturze kolejowej może poprawić bezpieczeństwo prowadzenia pociągu, zapewnic sprawną i niezawodna komunikację, samodiagnostykę oraz udostepnienie kanałów rezerwowych w sytuacjach awaryjnych. W referacie dokonano charakterystyki bezprzewodowych sieci sensorowych w sytuacjach awaryjnych. W referacie dokonano charakterystyki bezprzewodowych sieci sensorowych WSN, technologii WiMax oraz systemu AATC. Zostały także przedstawione przykłady zastosowania zaawansowanych standardów transmisji bezprzewodowej w istniejących systemach sterowania ruchem kolejowym srk.
EN
The introduction of new wireless communications standards allow to improve safety train control. The redundant radio channel may increase the efficiency and reliability of ATC system. The paper presents the intelligent support of ATC system (called as AATC) based on sensor network and existing communications infrastructure. The Markov process model of such complex system gives the possibility of estimation (using analytical and simulation methods) the probabilistic and time measures applied in safety and efficiency criteria.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny skuteczności dwóch ataków na sieci sensorowe 6LoWPAN, w których zastosowano protokół routingu RPL. Wybrano atak umożliwiający zalewanie sieci dodatkowym ruchem sygnalizacyjnym (typu hello flood) oraz atak modyfikujący parametr określający wersję drzewa tworzonego przez protokół RPL. Oba ataki pokazały, że w przypadku ich zastosowania żywotność sieci sensorowych bez dodatkowego zabezpieczenia znacząco się zmniejsza.
EN
The paper is focused on the assessment of the effectiveness of the basic attacks on the 6LoWPAN-based sensor network, where RPL routing protocol is used. The hello flood and DODAG version increase attacks were applied to show that a sensor network lifetime can be significantly decreased. It was observed, that the DODAG version increase attack influences all nodes in the network, while hello flood attack applies locally.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią ztożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.15.5 - WPAN Mesh. Skoncentrowano się przy tym na opisie i analizie bezprzewodowych sieci złożonych typu WPAN, realizowanych z wykorzystaniem technik Bluetooth - BT (IEEE 802.15.1), Ultra Wideband - UWB (IEEE 802.15.3) oraz ZigBee (IEEE 802.15.4), podając też przykładowe scenariusze pracy. Zwrócono uwagę na zastosowania sieci WMN -1EEE 802.15. x jako sieci sensorowych i rozwiązań do komunikacji urządzeń elektroniki użytkowej.
EN
In the paper a generał idea of operation of Wreless Mesh Networks, i.e., ad hoc mesh networks with multihop transmissions was presented. Basic design and implementation problems were described. A generał concept of WPAN Mesh networks, standardized by the Working Group IEEE 802.15.5 was presented. The main attention was concentrated however, on description and analysis of WMN solutionsbuilt with use of Bluetooth, Ultra Wdeband and ZigBee technologies (i.e., IEEE 802.15.1 and IEEE 802.15.4, respectively), and presentation of example operational scenarios. Also real and potential areas of implementation of WMN - IEEE 802.15.x solutions, as sensor networks and for commercial consumer electronics purposes, were shown.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemu łączności radiowej, wykorzystującego do wykrywania początku ramki, zaproponowaną w [2], metodę opartą na sumowaniu sekwencji synchronizacyjnej z ciągiem symboli informacyjnych. Badania przeprowadzono zarówno dla przypadku idealnej synchronizacji częstotliwości nadajnika i odbiornika, jak również dla generatorów nośnej 434 MHz o stabilności częstotliwości ±20 ppm, a zatem przy założeniu braku idealnej synchronizacji czasów próbkowania sygnałów w nadajniku i odbiorniku.
EN
This paper presents the results of computer simulations of a radio communication system, which uses frame detection method (proposed in [2]) based on a synchronization sequence insertions into the data stream. Tests were performed for both the perfect synchronization of the transmitter and receiver frequencies, as well as imperfect synchronization of carrier generators operating on 434 MHz with frequency stability of ± 20 ppm.
PL
W zagadnieniu symulacji wielorozdzielczej dużym wyzwaniem jest akwizycja danych najwyższej rozdzielczości. Problem jest szczególnie wyraźny w przypadku współpracy systemów symulacji komputerowej oraz rzeczywistej. W rozważanej sytuacji zakłada się współpracę symulatorów wojskowych różnych poziomów z ćwiczeniami poligonowymi. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie sieci sensorowych jako narzędzia komunikacji. Dla działania sieci sensorowej konieczne jest opracowanie algorytmów trasowania i lokalizacji węzłów. Zadanie to jest szczególnie trudne jeśli węzły są w ruchu a ich dokładna lokalizacja nie jest znana, co ma miejsce w przypadku ćwiczenia poligonowego. Praca opisuje wymagania jakie powinny spełniać te algorytmy oraz dokonuje analizy obecnie funkcjonujących rozwiązań pod tym kątem.
EN
In the problem of multiresolution simulation the highest-resolution data acquisition is a challenge. The problem is particularly important in the case of cooperation of computer simulation and real-world. In the considered situation is assumed to military co-operation simulation of different levels of real exercise. The idea to solve this problem is to use sensor networks as a communication tool.
PL
W artykule przedstawiono układ koprocesora kryptograficznego dostosowanego do specyfiki autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Układ taki z założenia ma wspomagać realizację różnych algorytmów kryptografii klucza publicznego bazujących na arytmetyce modularnej. Koprocesor opisany w postaci modeli GEZEL i VHDL może w prosty sposób zostać zrealizowany w postaci układu ASIC lub uruchomiony na niskomocowym układzie FPGA.
EN
The concept of autonomous wireless sensor networks involves energy harvesting, as well as effective management of system resources. Public-key cryptography (PKC) offers the advantage of elegant key agreement schemes with which a secret key can be securely established over unsecure channels. In addition to solving the key management problem, the other major application of PKC is digital signatures, with which non-repudiation of messages exchan-ges can be achieved. The motivation for studying a low-power and area efficient modular arithmetic algorithm comes from enabling public-key security for low-power devices that can perform under constrained environment like autonomous wireless sensor networks. This paper presents a cryptographic coprocessor tailored to the autonomous wireless sensor network constraints. Such a system is aimed at supporting the implementation of different public-key cryptosystems based on modular arithmetic in GF(p). The coprocessor key components are described as GEZEL models and can be easily transferred to VHDL and implemented in hardware.
EN
Purpose: The term data fusion is often used in various technologies, where a significant element is the ability of combining data of different typology coming from diverse sources. Currently, the issue of DF is developing towards interdisciplinary field and is connected with 'agile' data (information) synthesis concerning phenomena and objects. Optimal environment to carry out data fusion are SN (Sensor Networks), in which DF process is carried out on a data stage, most often automatically with the use of probable association algorithms of this data. The purpose of this article was an implementation of a neural network and its adaptation in the process of data fusion and solving the value prediction problem. Design/methodology/approach: The conducted experiment was concerned with modelling artificial neural network to form radiation beam of microstrip antenna. In the research the MATLAB environment was used. Findings: The conducted experiment shows that depending on the type of output data set and the task for ANN, the effect of neural network's learning is dependent on the activation function type. The described and implemented network for different activation functions learns effectively, predicts results as well as has the ability to generalize facts on the basis of the patterns learnt. Research limitations/implications: Without doubts, it is possible to improve the model of a network and provide better results than these presented in the paper through modifying the number of hidden layers, the number of neurons, learning step value or modifying the learning algorithm itself. Originality/value: The paper presents the implementation of the sensor network in the context of the process of data fusion and solution prediction. The paper should be read by persons which research interests are focused at the decision support by the information and communication technologies.
PL
Burzliwy rozwój technologii informatycznych pozwala na pozyskiwanie, przetwarzanie i automatyczną analizę wielkich ilości danych diagnostycznych. Umożliwia to realizację optymalnych pod względem efektywności i kosztu strategii utrzymania infrastruktury kolejowej. Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utrzymuje obszerny zbiór danych diagnostycznych i podejmuje działania ku przekształceniu go w wydajną bazę do działań analitycznych, zgodnie ze współczesnymi trendami, znanymi pod hasłem Big Data Analytics. Częścią aktywności w tym zakresie jest pozyskiwanie nowych źródeł danych diagnostycznych. Przykładem jest projekt pilotażowy wdrożenia sieci autonomicznych sensorów bezprzewodowych do monitorowania temperatury szyn. Artykuł opisuje podjęte i planowane działanie wraz z koniecznym kontekstem technologicznym.
EN
Fierce development of IT sector allows for an effective acquisition, processing and automatic analysis of large volumes of diagnostic data. This in turn brings in the possibility of implementing an optimal strategy for railway infrastructure maintenance in terms of both effectiveness and operational costs. The Center for Diagnostics, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. maintains a large database of diagnostic data and puts an effort toward transforming this data set into effective and consistent platform of data analysis according to current trend called Big Data Analytics. A part of an effort in this field is extending the database with new diagnostic data sets. The recent example of such activity is a drive test project of implementing a wireless sensor network for rail temperature monitoring. The undertaken and planned initiatives along with necessary technological context have been described in the paper.
PL
W artykule przedstawiono układ generatora liczb pseudolosowych dostosowany do specyfiki autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Realizacja podstawowych usług kryptograficznych wymaga dostarczenia liczb losowych, jednak ze względu na asymetrię zasobów (ograniczona moc zasilania i zasoby po stronie czujnikowej) konieczny jest dobór algorytmów i optymalizacja implementacji sprzętowej według kryterium mocy rozpraszanej.
EN
The paper presents a pseudo-random number generator circuit tailored to the specific properties of autonomous wireless sensor networks [1, 2]. Implementation of essential cryptographic services, like zero-knowledge proof entity authentication [3], requires delivery of random numbers. The concept of autonomous wireless sensor networks involves energy consumption from the environment, as well as efficient management of system resources. Due to the asymmetry of resources (insufficient power and computing resources on the sensor side) careful selection of the algorithm and low-power implementation of the random number generator are required. Therefore we chose to implement the BBS algorithm (Blum-Blum-Shub generator) whose security is based on the integer factorization problem and whose operation is based on modular multiplication. In order to reduce power dissipation, we decided to implement the Montgomery modular multiplication algorithm in a bit-serial fashion. Due to the proposed modifications on algorithm and architecture level, the generator is suitable for use in constrained environments like autonomous wireless sensor networks. The power consumption is only 141 žW for an Actel Igloo low-power FPGA AGLN250V2 device operating at 100 kHz (1024 bit operands). Słowa kluczowe: autonomiczne bezprzewodowe sieci czujnikowe, generatory liczb losowych, arytmetyka modularna
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.