Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 792

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bank credit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono analizę kredytu o stałym strumieniu rat kapitałowych spłacany w dowolnych, a nie jednakowych, odstępach czasu. Takie ogólne podejście pozwala zbadać jego własności, z których wynikają konkretne wnioski, ważne dla kredytobiorców i kredytodawców. Szczególną uwagę zwrócono na kredyt o stałych ratach kapitałowych, który jest niekorzystny dla banku - przy ustalonym okresie kredytowania i liczbie rat suma wpłaconych odsetek jest najmniejsza. Zbadano również, jaki wpływ na koszt kredytu mają nieterminowe wpłaty rat, oraz podano sposoby zmniejszenia tych kosztów.
XX
Pożyczki z Funduszu Mikro są droższe niż kredyty bankowe. Jednak małe firmy wolą płacić wyższe odsetki, niż załatwiać uciążliwe formalności. Został on powołany w 1994 roku z inicjatywy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, który wyposażył go w kapitał pożyczkowy w wysokości 20 mln USD pochodzących z grantu USAID.
XX
Cel artykułu - identyfikacja i ocena zróżnicowania występowania finansowych barier ograniczających funkcjonowanie nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce według rodzaju prowadzonej działalności. Metodologia badania - postawiono tezę, iż stopień nasilenia występowania barier finansowych ograniczających funkcjonowanie nowo powstałych przedsiębiorstw jest zróżnicowany ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. W opracowaniu wykorzystano dane GUS za lata 2005-2014. Materiał źródłowy obejmował dane dotyczące odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw aktywnych rok po rozpoczęciu działalności według zgłaszanych trudności podażowych oraz według wybranych przekrojów. Do identyfikacji branż charakteryzujących się podobnymi tendencjami występowania trudności o charakterze finansowym ograniczających ich działalność wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), w tym metodę k-średnich, należącą do metod optymalizacyjnych. Wyniki - brak wystarczających środków finansowych jest wskazywane przez właścicieli nowo powstałych przedsiębiorstw, jako jedna z głównych, a często najważniejsza bariera prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. W latach 2005-2014 w większości analizowanych branż średnio z roku na rok wzrastał odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw, których działalność ograniczana jest ze względu na brak wystarczających środków finansowych, malał zaś odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw wskazujących, iż barierą ograniczającą ich funkcjonowanie i rozwój są trudności w ściąganiu należności oraz dostęp do kredytów bankowych. W analizowanym okresie odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw działających w poszczególnych branżach różniły się znacznie pod względem średniego tempa zmian występowania określonych barier finansowych ograniczających ich funkcjonowanie. Oryginalność/wartość - wartością artykułu jest wskazanie zróżnicowania skali i dynamiki zmian barier finansowych napotykanych przez (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article - identification and the assessment of diversity in occurrences of financial barriers limiting the functioning of newly established enterprises in Poland by their activity type. Research methods - a thesis has been put forward that the intensification of occurrences of financial barriers limiting the functioning of newly established enterprises is diversified according to their activity type. The study uses Central Statistical Office (CSO) data for the years 2005-2014. Source material comprised data on the percentage of newly created enterprises that were active one year after the beginning of operations, according to the reported supply difficulties and according to selected cross-sections. In order to identify industries with similar tendencies of financial obstacles limiting their operations, the method of multidimensional comparative analysis (MCA) was used, including the k-means method which is classified as an optimization method. Results - lack of sufficient financial resources is indicated by the owners of newly established enterprises as one of the main and often the most important barrier to running and developing business operations. In the years 2005-2014, in the majority of analyzed industries, the percentage of newly established enterprises whose activity was limited due to a lack of sufficient financial resources increased on average, and the percentage indicating that the barriers limiting their functioning and development are difficulties in collection of receivables, as well as the access to bank loans was decreasing. In the analyzed period, the percentage of newly established enterprises operating in particular industries was diversified significantly in terms of the average pace of changes in the occurrence of certain financial obstacles limiting their functioning. Innovation/value - the value of the article is to indicate the variation in the scale and dynamics of changes in the financial barriers faced by newly established enterprises, which may contribute to creating better conditions for start-ups (original abstract)
4
80%
XX
Kryzys początkowo omijał gospodarkę Polski. Głównymi zagrożeniami, na jakie wskazywano, było zjawisko niebezpiecznej zależności wartości złotego od spekulacyjnych inwestycji krótkoterminowych, wysokie zadłużenie państwa oraz wysoki udział importu w produkcji. Potem jednak pojawiły się czynniki powodujące przeniesienie się kryzysu do Polski - ograniczenie akcji kredytowej przez banki, atak spekulacyjny na polską walutę i znaczne obniżenie wartości złotego oraz problemy finansowe w przedsiębiorstwach z opcjami walutowymi. Jednak na tle pozostałych gospodarek europejskich sytuacja Polski była i jest obecnie oceniana jako dobra.(fragment tekstu)
EN
Polish companies were able to avoid the first wave of the global financial crisis because of their conservative approach. Polish firms were not significantly affected by the crisis because they were reluctant to use external sources of funding and unwilling to invest before their. Their innovation level was also low and their competitive strategy was based on low prices. In addition, the Polish companies were concentrated on the home market. The crisis hit in 2009, which was visible in the companies' structure of funding and the share of bank financing. The aim of the article is an analysis of capital structure changes in Polish firms. Special attention is paid to volumes of bank financing in the context of the financial crisis. The study is based on GUS and NBP data. The results show that there was no decrease in the level of bank debt, on the contrary, an increase is visible especially in 2008. The volume of credit decreased only in 2009. Polish companies that are conservative in managing their funding sources are not optimistic, because they limit their investment activities and expect an increase in interest rate paid on bank loans. (short original abstract)
Bank
|
2003
|
nr nr 11
64-66
XX
Kredyt "Alicja" był jednym z pierwszych w Polsce kredytów mieszkaniowych, mocno promowanym. Przysporzył wiele problemów kredytobiorcom i bankowi PKO BP. W artykule przeanalizowano jego mechanizm i historię spłaty.
XX
W artykule zaprezentowano Bank Zachodni Wielkopolskiego Banku Kredytowego (BZ WBK), który okazał się najlepszą spółką z indeksu WIG-20 w 2002 roku. Jego wartość wzrosła aż o 40 proc. Bank kierowany przez Jacka Ksenia zaniechał kredytowania niewypłacalnych sektorów.
Profit
|
2003
|
nr nr 6
116-117
XX
Zwrócono uwagę na rolę jaką w ocenie zdolności kredytowej przez banki odgrywają bazy danych. Jedna tworzona przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zbiera informacje o wszystkich dłużnikach. Druga prowadzona przez Związek Banków Polskich (ZBP) jest wykazem tylko niesolidnych klientów. Zwrócono uwagę na problem nieaktualnych danych w bazie, co utrudnia życie solidnym klientom.
XX
W Polsce funkcjonuje ponad 500 banków spółdzielczych. Ogólnie w sektorze spółdzielczym występuje nadwyżka w wysokości ok. 14 mld zł złożonych depozytów nad wielkością udzielonych kredytów. Banki spółdzielcze są bardzo zróżnicowane i zarówno kapitał, jak i nadwyżka akcji depozytowej nad kredytową są nierównomiernie rozłożone. W efekcie dokapitalizowanie banków spółdzielczych w celu zwiększenia aktywności kredytowej jest istotne w perspektywie krótkoterminowej tylko dla grupy ok. 20-30 banków spółdzielczych, w większości o dużej dynamice rozwoju. Głównym źródłem zasilania funduszy podstawowych banków spółdzielczych jest podział nadwyżki bilansowej. Jak dotychczas zobowiązania podporządkowane mają niniejsze znaczenie dla większości banków spółdzielczych.(abstrakt oryginalny)
EN
There are more than 500 cooperative banks in Poland acting as local financial institutions. The total amount of deposits placed with coop banks in savings accounts or in demand accounts is much higher than credit portfolio. The surplus of about 14 billion of PEN, equal to about 4,5 billion of USD, still exists. However, both the capital and the surplus of deposits arc distributed unevenly among the coop banks. So the idea "capitalise a bank" in order to increase loan activity of the cooperative banking sector is valid only for a minor number of ca 20-30 dynamic coops in the short time. The main source of the capital, usually Tier 1, is the distribution of the net profit. As for now, the subordinated obligations are of less importance for the majority of cooperative banks. (original abstract)
XX
Artykuł omawia udział kredytów bankowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz bariery pozyskiwania kredytów.
XX
Zwrócono uwagę na szeroką ofertę kredytową banków w zakresie zakupu mieszkań, domów, remontów, modernizacji. Problem tkwi w bardzo wysokich odsetkach oraz biurokratycznej mitrędze, którą trzeba przejść, żeby otrzymać pieniądze.
XX
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z rolą, jaka odgrywają banki spółdzielcze w finansowaniu działalności sektora niefinansowego (w tym podmiotów gospodarczych) w Polsce. Przestawiono rodzaje oferowanych przez banki spółdzielcze kredytów oraz wartość udzielonych kredytów od roku 2006 do września. 2009 r. Z uzyskanych danych wynika, że m.in. poprzez wzrost akcji kredytowej banki te stopniowo umacniają swoją pozycję rynkową.(abstrakt oryginalny)
EN
Cooperative banks belong to the oldest forms of the collective action in Poland playing an essential role in local development. The work focuses on the issues concerning the role of co-operative banks in Poland in financing micro-, small- and medium-sized enterprises. The author presents the structure of credits between 2006 and 2009.(original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano jedno z najbardziej popularnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym. Pokazano, ze kredyt bankowy stanowi w dalszym ciągu bardzo ważne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw pomimo wielu alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału.
EN
The article characterizes one of the most popular sources of raising funds by enterprises on the Polish financial market. It aims at proving that a bank loan is still the important source of gaining money by enterprises in spite of many other ways of acquiring capital. Firms' development and their financial results influence the dynamism of economic growth, which means that the capital accessibility affects the extent of economic revival. (original abstract)
XX
Celem badań jest analiza i ocena struktury terminowej zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów bankowych w Polsce w latach 2006-2011. Wykazano m.in., iż: a) dominującą formą finansowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce jest kapitał własny; b) wartość zadłużenia długoterminowego przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów i pożyczek jest wyższa niż wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych; c) w pasywach krótkoterminowych dominującą rolę odgrywa zadłużenie wobec dostawców towarów i usług; d) tempo wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów bankowych jest niższe niż tempo zmian omawianej kategorii, charakterystycznej dla przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 2006-2011; e) ok. 80% przedsiębiorstw rolniczych zadłużonych z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 r. wykorzystywało kredyty i pożyczki długoterminowe, wobec ok. 70% podmiotów sektora rolnego wykorzystujących zadłużenie krótkoterminowe; f) przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzują się wyższym udziałem kredytów i pożyczek długoterminowych w strukturze zadłużenia wobec banków niż przedsiębiorstwa ogółem w Polsce w latach 2006-2011; g) rolnicy indywidualni przeznaczają kredyty bankowe na inwestycje (kredyt długoterminowy), podczas gdy przedsiębiorcy indywidualni - głównie na finansowanie wydatków bieżących (kredyt krótkoterminowy).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to analyze and evaluate the term structure of agriculture companies bank loans liabilities in Poland in the years 2006-2011. It has been shown that: a) the dominant form of agricultural companies financing is equity; b) the value of long-term debt of the agricultural loans is higher than the short-term debt borrowings; c) in short-term liabilities the dominant form is trade credit debt; d) the rate of growth of the agricultural companies' bank loans liabilities is lower than the rate of change which characterize all companies in Poland in the years 2006-2011; e) approx 80% of agricultural companies bank loans liabilities in 2011 used the long-term loans, compared to approx 70% using short-term debt; f) agricultural enterprises are characterized by a higher proportion of long-term loans in the structure of bank debt than companies in general in the years 2006-2011; g) farmers, with bank loans liabilities decide to finance investments, while individual entrepreneurs mainly to finance current expenditure (short-term loan).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty dostosowania systemu spłaty kredytów do panujących warunków, do wysokiej inflacji, od strony rachunkowej.
XX
W niniejszym opracowaniu została przedstawiona metoda określania górnego pułapu kredytu dla osób fizycznych, której stosowanie powinno gwarantować bankowi terminowe spłacenie kredytu, natomiast gospodarstwu domowemu - kredytobiorcy jedynie takie ograniczenie poziomu konsumpcji, które byłoby przez nie akceptowane.
XX
Kredyty konsorcjalne są obecnie jednym z największych i najbardziej elastycznych źródeł pozyskiwania kapitałów na międzynarodowym rynku finansowym. Zgodnie z definicją "kredyt konsorcjalny jest transakcją, w której dwa lub więcej banki zobowiązują się dostarczyć kredytobiorcy środki finansowe w formie kredytu na jednakowych, wspólnych warunkach określonych we wspólnej umowie kredytowej". Autor widzi potrzebę rozwoju rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce. Kredytowa współpraca konsorcjalna wydaje się być rozwiązaniem szczególnie przydatnym dla słabych kapitałowo banków polskich.
XX
GIODO stanęło na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych do tego, by informacje o klientach były nadal przetwarzane i mocą wydanej przez siebie decyzji administracyjnej zakazało Biuru Informacji Kredytowej (BIK) przetwarzania takich danych. BIK staneło na stanowisku, że prawo się w tym czasie nie zmieniło, ale sprawa i tak trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Autorka przedstawia stanowisko Sądu i relacjonuje prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania historycznych danych o kredytobiorcach.
XX
Pierwsza pożyczka w Provident Polska może wynieść 350 zł. Klient spłaca ją przez 14 tygodni. Oprocentowanie wynosi aż 40 proc. Pracownicy twierdzą, że klientów przyciąga brak długich procedur przy załatwianiu kredytu.
XX
Liderem na rynku kredytowania samochodów jest Bank PeKao SA. Zawdzięcza to zsumowaniu kredytów PeKao SA, Banku Depozytowo-Kredytowego, Powszechnego Banku Gospodarczego i Pomorskiego Banku Kredytowego. Artykuł analizuje trudności na tym rynku.
XX
Artykuł omawia wpływ kredytów na gospodarkę, rozwój akcji kredytowej, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentuje ofertę kredytową Banku Handlowego, Banku Rozwoju Eksportu, Powszechnego Banku Kredytowego.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.