Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airlines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents an exemplification of data mining techniques in aviation industry on the basis of Turkish Airlines. The purpose of the paper is to present application of data mining on the selected operational data, concerning international flight passenger baggage data, in year 2015. The differences in passenger and flight profiles have been examined. Firstly, two-steps approach allowed defining the number of clusters. Secondly, K-means clustering were applied to divide data into a certain number of clusters representing the different areas of consumption. Results can contribute to higher efficiency in decision making regarding destination offer and fleet management.
EN
The paper presents an exemplification of data mining techniques in aviation industry on the basis of Turkish Airlines. The purpose of the paper is to present application of data mining on the selected operational data, concerning international flight passenger baggage data, in year 2015. The differences in passenger and flight profiles have been examined. Firstly, two-steps approach allowed defining the number of clusters. Secondly, K-means clustering were applied to divide data into a certain number of clusters representing the different areas of consumption. Results can contribute to higher efficiency in decision making regarding destination offer and fleet management.
PL
Aby konkurować na rynku globalnym przedsiębiorstwa transportowe powinny stosować najnowsze systemy i technologie informatyczne - IT (Information Technology), które przyśpieszają obieg dokumentów i podejmowanie trafnych decyzji. Usługi transportowe są niezbędne w sieciach dostaw i w turystyce. Nową sytuacją dla branży transportowej jest możliwość korzystania z różnych modeli outsourcingu informatycznego (outsourcing IT). Jeśli przedsiębiorstwa transportowe podejmą wyzwanie, to mają szanse przetrwać okres spowolnienia gospodarczego i znaleźć nowe możliwości kreowania rozwoju. W artykule zaprezentowano zastosowanie outsourcingu IT jako metodę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem transportowym na przykładzie linii lotniczych. Ponadto opisano specyfikę i modele outsourcingu IT oraz usługi informatyczne przydatne w transporcie.
EN
The aim of the paper is to present the use of IT outsourcing as a improvement method of management of transport enterprise by example of airlines. Paper contains the specificity and models of IT outsourcing and description of IT services which are useful in transport.
PL
Charakter fuzji Air France i KLM oraz jej wpływ na integrację regionalną i globalizację sektora lotniczego na świecie. Kultura organizacyjna, odpowiedni dobór partnera i wizerunek marek łączących się firm jako warunki udanego partnerstwa. Wstępne oceny efektów fuzji.
EN
The characteristic of the Air France and KLM merger and its impact on the regional integration and globalization of the air sector in the world. The culture of the organization, adequate selection of the partner and the image of trade marks of the enterprises being linked together as the conditions of the successful partnership. The preliminary estimations of the merger effects.
EN
The airline industry constitutes a challenge for marketing specialists due to high dynamics of provision of information. Airlines strive to communicate more and more effectively with the passenger. The specific character of the branch also constitutes a challenge for mobile application developers, who update them more often than applications of companies from other branches. The goal of this article will be discussing the processes of building relations, efficient communication with clients on the market of passenger airline services using mobile applications. Up till now this problem hasn’t been the subject of both literature studies and empirical research. Source materials for the work will be available literature on the subject, own analyses based on secondary sources, as well as empirical studies conducted among passengers.
PL
Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż. Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów.
EN
Improvement of international aviation logistics is one of the basic instruments of airlines commercial activity under constant increase of aircraft operating costs and tough competition. This research paper discusses modern trends of aviation logistics development. Special attention is paid to efficiency, safety and security of the world aviation logistics system.
PL
Niniejszy artykuł stanowi omówienie programów lojalnościowych z perspektywy klienta linii lotniczych. Owe programy są elementem marketingu lojalnościowego, na które przeznaczane są zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Głównym celem programów jest utrzymanie najwartościowszych klientów z perspektywy zarządzania strategicznego. Innym celem jest również budowanie trwałego przywiązania do marki lub produktów/usług. W pracy omówione zostaną dwa programy lojalnościowe: największy na świecie – AAdvantage oraz największy w Europe – Miles&More oraz porównane inne programy partnerskie.
EN
The aim of this article is to present Frequent-flyer programs. Loyalty marketing is focussed on growing and retaining existing customers through incentives. In addition to theoretical background, examples of two programs: AAdvantage (American Airlines) and Miles&More (Lufthansa) are presented. In this essay the another programs: Flying Blue, Rapid Rewards, topbonus are also analyzed. The article also presents results of the authorial research, conducted as on-line survey. This study shows which benefits and effects prefer the passangers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie sojuszy strategicznych zawiązywanych przez linie lotnicze. Pierwsza część pracy poświęcona jest aspektom teoretycznym w tworzeniu sojuszy. Zaprezentowane zostaną także skutki pozytywne oraz negatywne towarzyszące zawieraniu oraz uczestnictwie w sojuszach strategicznych. W dalszej części artykułu scharakteryzowane zostaną trzy sojusze: Star Alliance, SkyTeam oraz OneWorld.
EN
The aim of this article is to present strategic management and airline alliances. Alliances may provide marketing branding to facilitate travelers making inter-airline codeshare connections within countries. In addition to theoretical background, examples of three alliances: Star Alliance, SkyTeam and OneWorld are presented. In this essay the biggest airlines in 2015 are also analyzed.
PL
Bazując na wynikach badań przeprowadzonych w terminalu Rzeszów – Jasionka, opisano ogólne zasady funkcjonowania lotniska. Zwrócono szczególną uwagę na współpracujące linie lotnicze, rozkład lotów, systemy sprzedaży biletów i odprawy pasażerów oraz cechy ilościowe ruchu pasażerskiego. W badaniach wykorzystano metodę obserwacji oraz sondażu diagnostycznego (technika wywiadu bezpośredniego z pracownikami administracji oraz technika analizy dokumentów). Z przeprowadzonej analizy i syntezy wyników badań w latach 2008-2012 ogólnie stwierdzono zmiany form własności, bazy materialnej oraz liczby obsłużonych pasażerów. Należy jednak kreatywnie poszukiwać rozwiązania narastania lotniczych przewozów osobowych okresie od stycznia do lipca i spadku do grudnia.
EN
On the basis of the results of research carried out at the terminal Rzeszow - Jasionka, the general principles of operation of the airport were described. The particular attention was paid to the cooperating airlines, flight schedule, ticketing and checking-in of passengers as well as quantitative characteristics of passenger traffic. In the researches the method of observation and diagnostic survey (the technique of direct interviewing the administration staff and the document analysis technique) were adopted. The analysis and synthesis results of research in 2008-2012 generally found the changes in forms of ownership, the material base and number of passengers. However, it is need to search for creative solutions of increasing passenger transport during the period from January to July and decreasing until December.
EN
Improvement of international aviation logistics is one of the basic instruments of airlines commercial activity under constant increase of aircraft operating costs and tough competition. This research paper discusses modern trends of aviation logistics development. Special attention is paid to efficiency, safety and security of the world aviation logistics system.
PL
Liczba pasażerów korzystających z usług portów lotniczych stale wzrasta. Za jedne z najistotniejszych czynników napędzających polski rynek przewozów lotniczych uważa się rozwój przewoźników niskokosztowych, mających obecnie duży udział w rynku, szczególnie w portach regionalnych. Trzeba również pamiętać, że po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej nastąpił wzrost ruchu lotniczego, co spowodowało liczne inwestycje w infrastrukturę, takie jak powstawanie nowoczesnych terminali pasażerski, drogi dojazdowe, parkingi, drogi startowe, płyty postojowe oraz nowoczesne systemy nawigacji. Na obecny moment system cywilnych portów lotniczych w Polsce składa się z 15 jednostek konkurujących między sobą w walce o pasażerów. W związku z tym celem przedstawionego w artykule badania była analiza preferencji i oczekiwań pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) Kraków-Balice w stosunku do samego krakowskiego portu lotniczego jak punktu początku/ końcu podróży transportem lotniczym oraz w stosunku do linii lotniczych operujących w tym samy porcie lotniczym na podstawie czynników, determinujących ich wybór.
EN
The number of passengers using airport services increases constantly. One of the most important factors driving the Polish air transport market is the development of low-cost carriers, which have currently a large market share, especially it concerns regional airports. Also it should be remembered that, as Poland started to be a member of the European Union, the air traffic has grown rapidly. It resulted in numerous investments in infrastructure, such as the creation of modem passenger terminals, access roads, parking lots, runways, aprons and modern systems navigation. At present, the system of civil airports in Poland consists of 15 units, which are competing with each other to get more passengers. Therefore, the purpose of the presented study was to analyze the preferences and expectations of passengers of the International Airport Kraków in relation to the airport itself as a main origin/ final destination point of travel by air transport and in relation to airlines operating at this airport. This analysis was based on factors, which determine passengers’ choice.
12
Content available remote Bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu w liniach lotniczych
72%
PL
Szybki i efektywny dostęp do danych z lotu jest niezwykle ważną sprawą w funkcjonowaniu linii lotniczej. Przyczynia się bowiem w istotny sposób do podniesienia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych operacji lotniczych, a także umożliwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących właściwego wykorzystania sprzętu i bazy przewoźnika lotniczego. Coraz częściej w powyższym procesie wykorzystywane są bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu, w znacznej mierze uniezależniające od miejsca i okoliczności transferu danych. Publikacja omawia powyższe zagadnienia w oparciu o kilka istniejących rozwiązań z tej dziedziny. Znalazły one zastosowanie w konkretnych liniach lotniczych, jako niezbędne elementy monitoringu bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności. W artykule dokonano także porównania tych systemów z wcześniejszymi sposobami pozyskiwania danych z lotu. W zakończeniu wskazano korzystne aspekty analizy parametrów lotu, w tym także z transmisji bezprzewodowej.
EN
Quick and effective access to flight data is very important in airlines operations due to increasing of their safety and quality level. It also helps to realize a proper decision making on airline resources management. The wireless transmission systems of flight data are used in that process still more and more, making it almost independent of place and other factors of data transferring. The report presents above subjects with considering of now existing and future solutions. Some of them were implemented in airlines, as a necessary part of safety and quality programmes. The comparing of past and existing systems and differences between them were also discussed. The author concludes advantages of flight data monitoring, with considering of wireless systems.
PL
Celem artykułu jest ocena sposobów wykorzystania możliwości, jakie dają media społecznościowe w aspekcie kreacji wizerunku marki przez linie lotnicze, co zostało zaprezentowane na przykładzie linii Wizz Air oraz Emirates. Przewoźnicy w znacznym stopniu wykorzystują potencjał marketingowy mediów społecznościowych, traktując ten kanał komunikacji jako istotny, szczególnie w przypadku kontaktu z młodymi użytkownikami Internetu. Marki są aktywne na portalach i dostarczają korzyści użytkowych i hedonicznych. Aby profil marki został zauważony i obserwowany, linie umieszczają kreatywne zdjęcia, ciekawe filmy video i interesujące treści. Emirates docenia też potencjał interesujących postów konkursowych, które umożliwiają firmie budowanie relacji z potencjalnymi klientami i jednocześnie promowanie tej marki wśród znajomych użytkowników portali.
EN
The aim of this article is to present the results of own study which attempts to analyse the ways in which social media can be used in terms of brand image creation by airlines Wizz Air and Emirates. The results of the observation allow concluding that both carriers make a significant use of the marketing potential of these media. Airlines treat this channel as very important when dealing with young Internet users. Brands are active in social media and take into account that users expect that the company will provide them not only with usable benefits but also with hedonic values. For a brand profile to be noticed and observed, the lines attract users with creative photos, interesting videos, and valuable content. Emirates also appreciates the potential of interesting competition posts that allow the company to build relationships with potential customers and, at the same time, also promote this brand among friends of social media users.
RU
Цель статьи – дать оценку способов использования возможностей, какие сулят социальные медиа, в аспекте формирования имиджа бренда авиалиниями, что представили на примере авиакомпаний Wizz Air и Emirates. Перевозчики в значительной степени используют маркетинговый потенциал социальных медиа, считая этот канал коммуникации существенным, особенно в случае контакта с молодыми пользователями интернета. Бренды активны на порталах и предоставляют полезные и гедонистические ценности. Чтобы профиль бренда мог быть замечен и чтобы его наблюдали, авиалинии помещают креативные фото, интересные видеофильмы и содержание. Emirates тоже по-должному ценят потенциал интересных конкурсных постов, которые дают фирме возможность формировать отношения с потенциальными клиентами и заодно продвигать этот бренд среди знакомых пользователей порталов.
EN
The article sets out the characteristics of the reason and source of contemporary terrorism as well as an explanation of the general concept of terrorism, including aviation terrorism. Moreover, aviation terrorism is systematised on the ground of the subject of attack. Finally, the article presents a typology of aviation terrorism taking into account the following criteria: manner, form, and means, alongside the anticipated effects of aviation terrorism.
PL
Polskie Linie Lotnicze LOT zwróciły się w grudniu 2012 r. o pomoc publiczną. Zgodnie z prawem europejskim, pomoc jest dozwolona, jeśli jest zgodna z wytycznymi w sprawie pomocy publicznej. W przypadkach pomocy publicznej Komisja otwiera postępowanie, mające na celu zbadanie czy zostały spełnione warunki prawne. Jeśli stwierdzi ona, że warunki zostały spełnione, wyraża zgodę na pomoc. W przeciwnym razie nakazuje, aby pomoc została zwrócona, co oznacza w praktyce upadłość podmiotu. Ostatnio Komisja badała przypadki pomocy publicznej udzielonej czeskim liniom lotniczych ČSA i węgierskim liniom lotniczym Malév, które zakończyły się odmiennie. W drugiej połowie 2009 r. ČSA stały się praktycznie niewypłacalne. Czeski rząd zdecydował o udzieleniu pożyczki. Po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie art. 108(2) traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), Komisja uznała, że pożyczka nie była pomocą publiczną. ČSA nie były jednak w stanie spłacić pożyczki i władze Czech zdecydowały o zamianie pożyczki na kapitał spółki, co zostało uznane za pomoc publiczną. Komisja zbadała sytuację ekonomiczną spółki i plan restrukturyzacji i uznała, że pomoc była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego. W przypadku pomocy udzielonej Malév, Komisja uznała, że nie zostały spełnione żadne warunki zgodności z wytycznymi i zdecydowała, że pomoc musi być zwrócona, przypieczętowało to losy węgierskiego przewoźnika. Celem opracowania była analiza ostatnich przypadków pomocy publicznej udzielonej przewoźnikom lotniczym z Europy Wschodniej oraz procedur prawnych podejmowanych przez Komisję. Analiza tych dwóch przypadków dostarcza okazji do wyciągnięcia wniosków, które mogą być użyteczne dla polskich władz i kierownictwa LOT.
EN
The Polish Airlines LOT called in December 2012 for State aid. Under the EU law a restructuring aid is allowed when it respects conditions provided in the EU rescue and restructuring aid guidelines. In order to verify whether the measures notified are in line with the EU law, the Commission opens a formal investigation procedure. If legal criteria are met, the Commission approves the aid measures. When the Commission considers that conditions for aid are incompatible with the internal market, it rules that the aid should be recovered from the beneficiary, which in practice means a bankruptcy of the company. Recently, the Commission has investigated State aid measures granted to Czech Airlines (ČSA) and to Hungarian Airlines Malév, which ended differently. In the second half of 2009 ČSA became practically insolvent. The Czech government decided to provide ČSA with a loan. The Commission initiated an investigation under Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission concluded that the loan did not involve State aid. However, ČSA was not able to repay the loan and the Czech authorities decided to swap the debt into the equity, which was qualified by the Commission as State aid. The Commission analysed the economic position of the company and restructuring plan and found that the aid was compatible with the internal market. In the case of State aid for Malév, the Commission found that none of the compatibility conditions were met and decided that the aid had to be recovered. The decision was fatal for the Hungarian carrier. The aim of the paper is to study the last cases of State aid granted to carriers from the East Europe and legal procedures undertaken by the Commission. An analysis of these two cases provide an opportunity to draw lessons that could be useful for the Polish authorities and the management of LOT.
PL
Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki XXI wieku. Rynek przewozów lotniczych posiada charakterystyczne cechy, które warunkują jego funkcjonowanie. Jedną z nich jest stosowanie przez przewoźników różnych modeli biznesowych. Wybór określonego modelu w znacznym stopniu wpływa na cechy oferowanej usługi przewozowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ogromną popularność zyskał model niskokosztowy. Wszystkie rozwiązania stosowane w tym modelu mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania linii lotniczej, a tym samym maksymalizację zysku uzyskanego ze sprzedaży.
EN
Air transport is one of the fastest growing branches of the 21st century economy. The air transport market has characteristic features that condition its functioning. One of them is multiplicity of business models. Implementation of particular model significantly affects the features of the transport service offered. Over the past several years, the low-cost model has gained big popularity. The purpose of all solutions used in this model is to reduce the operational costs of the airline, and maximizing the profit obtained from tickets sale.
PL
W niniejszym artykule opisany został potencjał polskiego rynku regionalnych przewozów lotniczych. Wykonano analizy możliwości, jakie ma przed sobą pasażerski krajowy transport lotniczy. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie może przynieść pojawienie się nowego przewoźnika, a także reakcje firm konkurencyjnych. Autorzy wykonali analizę obecnie funkcjonujących przewoźników, czyli LOT-u i EuroLOT-u, jak również nieistniejącego już przewoźnika OLT Express. Przedstawiono ryzyko, jakie niesie za sobą wprowadzenie dumpingo-wych cen przewozów, a z drugiej strony szansę generowane przez wzrost liczby pasażerów korzystających z regionalnych podróży lotniczych przy niskich cenach. Zauważono, że potencjał w przewozach krajowych drogą powietrzną jest ogromny. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój infrastruktury lotniczej. Porty lotnicze, chcąc sprostać potrzebom pasażerów, a także zwiększyć komfort podróży, kładą nacisk na rozbudowę i modernizację. Nie bez znaczenia pozostaje również systemowe podejście do transportu lotniczego. Dostępność portów jest obecnie stale rozwijana. Z uwagi na czas, koszt podróży, a także komfort pasażerów najkorzystniejsze jest łączenie portów lotniczych z centrami miast za pomocą kolei. Takie rozwiązania zostały już wdrożone w Krakowie i Warszawie, a w planach jest stworzenie takich połączeń również dla kolejnych obiektów, między innymi w budowanym porcie w Lublinie. Zwrócono również uwagę na potrzebę konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu. W podróżach na większe odległości, gdzie czas i wygoda podróży są istotne, a przy zwiększającej się cenie paliwa, koszty podobne, lot samolotem staje się konkurencyjny w stosunku dopodróży samochodem lub pociągiem.
EN
This paper describes the capabilities of the Polish market of regional air transport. The stress was put on the changes brought about by a new carrier, and the reactions of competitors. The authors performed an analysis of current operating carriers, as well as now defunct carrier - OLT Express. The paper presents the risk posed by the introduetion of dumping prices, and on the other hand the chances generated by the increase of the number of passengers. It was noted that the potential for domestic air route is enormous. The authors drew attention to the development of aviation infrastructure. Not without significance is also a systematic approach to air transport. Airportss availability is currently being developed. The best in terms of time, cost and comfort is to connect airports and city centers via raił. These solutions have already been implemented in Kraków and Warsaw, and there are plans to create such conneetions also for other facilities. The need for the regional competitiveness of air transport with other modes of transport was noted. For journeys over longer distances, where the travel time and comfort are important, and with the inereasing price of fuel, the cost of flight becomes competitive to travel by car or train.
EN
In this paper, the author implemented the Diebold and Yilmaz approach to analyse the connectedness between the major American and European publicly traded airline companies. The author calculated the return and volatility spillover index for the whole sample using a dynamic rolling sample analysis. The results show that all airlines are significantly linked but there is a clear division into two markets. It was found that return spillovers are more intensive than volatility spillovers. Moreover, the average connectedness level is higher in the U.S. market for returns as well as for volatility. An increase of connectedness occurred due to the certain events: issues linked with the condition of the global economy and long-term crude oil price changes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania powiązań w świetle metody Diebolda i Yilmaza pomiędzy notowaniami najważniejszych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Wyznaczono indeks powiązań dla dziennych zwrotów i zmienności dla całej próby oraz w ujęciu dynamicznym. Wyniki badania wskazują, że notowania wszystkich analizowanych linii lotniczych są ze sobą powiązane, ale istnieje wyraźny podział na dwa rynki. Powiązania między rynkiem europejskim a amerykańskim są znacznie słabsze niż efekty zarażania pomiędzy liniami lotniczymi z jednego rynku. Efekty zarażania są silniejsze dla zwrotów niż dla zmienności. Ponadto średni poziom indeksu powiązań jest wyższy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Na zmiany poziomu powiązań w czasie miały wpływ wydarzenia z otoczenia makroekonomicznego i rynku kapitałowego oraz długotrwała zmiana poziomu ceny ropy naftowej.
PL
Artykuł przedstawia sytuację rynku linii lotniczych Europie. Skonfrontowani ze sobą zostali: przewoźnik tanich linii Ryanair oraz przedstawiciel tradycyjnych linii Lufthansa w celu pokazania dwóch odrębnych, ale jednocześnie trafnych rozwiązań zarządzania firmą. Przeanalizowano ogólną charakterystykę firm oraz strategie ich działania. Dodatkowo ukazano także sytuację danych linii lotniczych w Polsce.
EN
The article presents the situation of the airline in Europe. Confronted with each other are: low-cost carrier Ryanair and traditional airlines – Lufthansa, to show two separate, but at the same time accurate management solutions company. It’s analyzed the general characteristics of firms and strategies for their actions. Moreover it shows the situation of the airlines in Poland.
20
Content available remote Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze
72%
PL
Niniejsze opracowanie obrazuje kryteria, którymi kierują się linie lotnicze w procesie wyboru portu lotniczego. Całość procesu została przedstawiona w świetle łańcucha wartości sektora usług transportu lotniczego oraz wzmożonej konkurencji wewnątrz- i międzysektorowej na polskim rynku usług lotniczych. Przedstawione dane osobno ukazują charakterystykę preferencji linii pasażerskich oraz cargo. Dla porównania przedstawiono również opinie zarządzających portami lotniczymi na temat kryteriów wyboru lotniska przez przewoźników.
EN
This study illustrates the criteria that guide the airlines in the selection process of the airport. The whole process is presented in the light of the industry value-chain of air transport services and increased competition in the Polish aviation market. The presented data show the characteristics of preferences separately for passenger and cargo lines. For comparison the opinions of airport operators about the airport choice factors for ailines were also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.