Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 393

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczenstwo zdrowotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W pracy omówiono nową interdyscyplinarną dziedzinę nauki zajmującą się operacjami zmiany materii, dokonywanymi na poziomie atomowym, prowadzącymi do tworzenia nowych struktur, materiałów i urządzeń, które mogą być wykorzystane w różnych działach gospodarki, w tym w medycynie, w przemyśle spożywczym i rolnictwie. Materiały nanocząsteczkowe są skuteczne w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, które nie wytwarzają obronnych mechanizmów adaptacyjnych, jak w przypadku stosowania środków farmakologicznych. Ocenia się, ze nanomateriały zajmą przełomową pozycję w dezynfekcji. Przy użyciu nanotechnologii wytwarzane są kompozyty polimerowe charakteryzujące się doskonałymi właściwościami mechanicznymi. Nanomateriały coraz szerzej dostępne są na rynku, przy czym nie jest w pełni znany mechanizm ich działania. Ostatnio pojawiły się badania wskazujące, że niektóre nanomateriały nie są wolne od ryzyka zdrowotnego związanego z możliwością przenikania nanocząsteczek do komórek organizmu, akumulowania się w nich wytwarzając różne schorzenia. Dlatego niezbędne jest prowadzenie szczegółowych badań nad ich bezpieczeństwem zdrowotnym.
EN
The work has focused on a new interdisciplinary field of science dealing with matter changes, conducted on atom level, leading to creating new structures, materials and equipment which can be used in different sectors of economy, including medicine, food industry and agriculture. Nanoparticle materials are efficient in combating pathogenic microbes, which do not produce protective adaptation mechanisms as in case of using pharmacological means. Nanomaterials are believed to be a breakthrough in the field of disinfection. Nanotechnology is used in the production of polymer composites which are characterised by excellent mechanical properties. Nanomaterials are more and more widely available on the market, however, their mechanism is not fully known yet. Recent research has proven that some nanomaterials are not free of health risk connected with the possibility of nanoparticles penetrating body cells and accumulating in them causing various diseases. Therefore, it is essential to conduct detailed research on their health safety.
PL
Wędzenie połączone z pieczeniem to podstawowa metoda utrwalania i kształtowania cech sensorycznych tradycyjnych wyrobów mięsnych. Obecnie obowiązujące przepisy prawne UE znacznie obniżyły dopuszczalną zawartość WWA w produktach mięsnych. W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przygotowano komorę wędzarniczą do tradycyjnego wędzenia z kontrolą temperatury w palenisku, komorze i produkcie. Analiza zawartości WWA w produktach wędzonych i pieczonych w tej komorze wykazała, że poziom WWW jest znacznie niższy niż wartości określone w obowiązujących przepisach rozporządzenia.
EN
Smoking combined with baking is a basic method for preservation and shaping of sensory qualities of traditional meat products.The current legal EU regulations have considerably lowered the permitted content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in meat products. In the agricultural advisory centre in Radom, the traditional smoking chamber with temperature control in fire place, the chamber and in the product was employed. The analysis of PAHs content in the products, subjected to smoking and baking in the mentioned chamber has revealed that the level of PHAs was considerably lower as compared to the values, being specified in the binding rules of the discussed EU regulation.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego sprawił, że na rynku światowym w przeciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiło się wiele produktów zawierających w swoim składzie substancje intensywnie słodzące, takie jak aspartam, acesulfam K, sacharyna, czy też sukraloza. Do najczęściej stosowanych należy aspartam. Stanowisko naukowców wobec bezpieczeństwa tego związku jest niejednoznaczne. Wartości dopuszczalnego dziennego spożycia przyjęte przez różne światowe organizacje dla tej substancji słodzącej są rozbieżne. Badania na zwierzętach sugerują, iż kontakt z aspartamem może wiązać się z częstszym występowaniem nowotworów. Z kolei Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w swojej najnowszej opinii naukowej nie potwierdził szkodliwego działania aspartamu na zdrowie człowieka. Istnieje potrzeba prowadzenia badań nad długotrwałym narażeniem na tę substancję oraz poznanie dokładnych mechanizmów działania tego związków na organizm człowieka.
EN
Dynamic development of the food industry has helped many new products containing artificial sweeteners such as Aspartame to appear over the recent years. The safety of this substance is ambiguous. The acceptable daily intake for this sweetener recommended by various world organisations vary. The research has shown that mices exposed to aspartame have had much higher the cancer development rates than the not exposed group. On the other hand, the European Food Safety Authority (EFSA) does not indicate any negative effects of aspartame on humans. There is a need to carry on the research on the long-term exposition to this substances and to recognise the detailed mechanisms on how it interact with human body.
PL
Cukrzyca typu 2 rozwija się na podłożu insulinooporności i zmniejszającej się funkcji komórek beta. Na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2008 ustalono kolejne kroki postępowania we wczesnych zaburzeniach gospodarki węglowodanowej (prediabetes) oraz etapy postępowania farmakologicznego w rozwoju choroby. Należy pamiętać o kompleksowym, wieloczynnikowym postępowaniu w prewencji i spowolnieniu przewlekłych powikłań cukrzycy. W algorytmie postępowania w cukrzycy po raz pierwszy wymieniono leki oddziaływujące na układ inkretynowy (agoniści GLP-1) podawane podskórnie i inhibitory DPP-IV, stanowiące alternatywę leczenia doustnego. Omówiono leki tych grup ustalając ich miejsce w terapii leczenia cukrzycy (agoniści GLP-1 w terapii skojarzonej z lekami doustnymi przy ich nieskuteczności) i inhibitory DPP-IV podawane doustnie w początkowych stadiach cukrzycy w monoterapii i leczeniu skojarzonym z innymi lekami doustnymi.
EN
Type 2 diabetes is developing on base of insulin resistance and decreasing function of beta cells. The successive steps of behavioral intervention in the early stage of carbohydrate metabolism (prediabetes) and strategy of pharmacological intervention in progress of disease are determined on the basis of Polish Diabetes Association Guidelines. It is important to introduce comprehensive, multifactor modification in prevention to delay chronic complications of diabetes. Drugs with action via incretin system was listed for the first time in this algorithm: incretion mimetics (GLP-1 agonists receptor) administered by injection and DPP-IV inhibitors, which are presenting an alternative way of oral treatment. The drugs of this groups were discussed to determine their place in the therapy of diabetes (GLP-1 agonists in combine therapy with oral drugs in case of their failure) and inhibitors of DPP-IV orally administered in initial studies of diabetes, in monotherapy or therapy associated with other oral drugs.
PL
Celem badań było określenie tempa wzrostu pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki mleka pasteryzowanego i śmietanki UHT. Próbki przechowywano w temp. 3-21°C. Pomiaru liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux) wykorzystującego zjawisko impedancji. Metoda impedymetryczna pozwala na wykrycie zarówno obecności mikroorganizmów, jak i określenie ich liczby w produkcie spożywczym na podstawie analizy zmiany właściwości elektrycznych podłoża. Do badań wykorzystano selektywne, zmodyfikowane podłoże mikrobiologiczne BHI (bioMérieux), a urządzenie wykalibrowano w odniesieniu do klasycznej metody płytkowej. Otrzymane dane wprowadzono do aplikacji DMFit - uzyskując modele pierwszorzędowe Baranyi i Robertsa oraz parametry charakteryzujące dynamikę wzrostu L. monocytogenes. Wygenerowane w DMFit dane porównano z prognozami w programie ComBase Predictor (CP) oraz WaMa Predictor (WMP). Porównując uzyskane wyniki z modelami prognostycznymi (CP i WMP) zaobserwowano margines bezpieczeństwa pozwalający na wykorzystanie tych aplikacji w szacowaniu ryzyka mikrobiologicznego.
EN
The purpose of the study was to determine the rate growth of Listeria monocytogenes, which purposefully contaminated the samples of pasteurized milk and cream. The samples were stored at temperatures ranging from 3 to 21°C. The measurement of L. monocytogenes cells was performed by Bactometer M64 (bioMérieux) using phenomenon of impedance. Impedimetric method allows detecting the presence as well as determining the number of microorganisms in the food product by analysis of the changes in electrical properties of the microbial medium. There was used selective, modified microbiological BHI (bioMérieux) culture medium; the employed device was calibrated against the classical plate method. The obtained data were introduced into DMFit application, receiving Baranyi and Roberts primary models and also, parameters determining the growth rate of L. monocytogenes. The data, generated in DMFit, were compared with the prognosis from ComBase Predictor (CP) and WaMa Predictor (WMP) programs. When comparing the obtained results with the prognostic models (CP and WMP), the safety margin enabling to use the mentioned applications in microbiological risk assessment was observed.
PL
Przeprowadzone badania chromatograficzne wykazały, że pod wpływem promieniowania mikrofalowego zwiększa się np. poziom migracji styrenu i etylobenzenu oraz innych związków zidentyfikowanych podczas analizy dla grupy folii polistyrenowych, jednakże nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych limitów gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne.
EN
Chromatographic testing that had been carried out showed that under the influence of microwave radiation rose, e.g., the level of styrene and ethylbenzene migration and also of some other compounds identified during the analysis of the group of polystyrene films. However, an overrun of admissible limits that guarantee the health safety has not been ascertained.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.