Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ekonomia instytucjonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalne
100%
XX
Celem artykułu jest próba spojrzenia na współczesny samorząd terytorialny z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej. Ze względu na wielowymiarowość poruszanych kwestii artykuł stanowi jedynie przyczynek do dyskusji.
EN
The institutional economics focuses on understanding the role of human-made institutions in shaping economic behaviour. On the other hand, new institutional economics is a very different creature politically, but still focuses on the role of institutions in reducing transaction costs. In this context, the main goal of this article is an attempt to formulate the local government unit as the institution e.g. institution of civil society, institutions of local or regional development. Simultaneously, the authors concentrated on the definition of the institution. (original abstract)
XX
W literaturze ekonomicznej coraz większą popularność zyskuje pojęcie finansyzacji. Celem opracowania jest obok określenia istoty finansyzacji, jej historycznego zakresu i przejawów, próba spojrzenia na finansyzację z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. W przekonaniu autora finansyzacja jest jednym z przejawów kolejnego etapu rozwoju gospodarki rynkowej zwłaszcza w krajach najwyżej rozwiniętych, a jej źródła tkwią zarówno w zjawiskach ekonomicznych, jak i tych ze sfery społeczno-kulturowej, a w tym z obszaru polityki. Ekonomiści, niezależnie od stopnia przekonania co do szczególnej roli finansyzacji, powinni w swych działaniach w sferze naukowej i dydaktycznej uwzględniać konsekwencje tego zjawiska i potrzebę integracji rozważań o sferze finansowej i realnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the economic literature the idea of financialization is becoming more and more popular. The main aim of this paper is to look at financialization from the perspective of institutional economics. The nature of financialization as well as its history and manifestations are also presented. In author's opinion, financialization is a manifestation of the next stage of development of the market economy, especially in the most developed countries. Its origins lie in both economic phenomena as well as the socio-cultural, including the area of political life. Economists, regardless to what extent they are convinced of the specific role of financialization, should take into account the consequences of this phenomenon in their academic and research efforts, as well as the needs to integrate considerations regarding the financial sector and the real economy. (original abstract)
XX
W artykule Autor prezentuje hipotezę, że indywidualizm metodologiczny jako metoda poznawania rzeczywistości gospodarczej jest komplementarny, a nie substytucyjny, względem holizmu metodologicznego. W łonie ekonomii instytucjonalnej nie ma jednolitego poglądu, którą z tych metod należy stosować w badaniach rzeczywistości gospodarczej. Dlatego też pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej pozwoliło Autorowi wysunąć postulat, aby zmodyfikować paradygmat ekonomii głównego nurtu, uzupełniając go o efekt badań ekonomii instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the author presents his hypothesis about complementarity between methodological individualism and holism, arguing that there is not one view regarding the application of those methods of economic research. Therefore, positive verification of this hypothesis is a basis for the conclusion, in which the author confirms that the paradigms of mainstream economics have to be modified and include the research of institutional economics. (original abstract)
XX
W artykule ukazano główne założenia oraz krytykę paradygmatu homo oeconomicus, leżącego u podstaw ekonomii głównego nurtu. Przedstawiono krytyczną ocenę tego paradygmatu prowadzoną przez ekonomistów ekonomii heterodoksyjnej. Skoncentrowano się głównie na poglądach nowej ekonomii instytucjonalnej i teorii behawioralnej odnoszących się przede wszystkim do racjonalności w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Nowy homo oeconomicus według ekonomii instytucjonalnej nie podejmuje w pełni racjonalnych decyzji, nie posiada pełnej i pewnej informacji na interesujące go tematy, a zdobywanie przez niego informacji jest kosztowne i pochłania dużo czasu. Przedstawiciele teorii behawioralnej twierdzą natomiast, że ludzie nie są racjonalni w sensie ekonomicznym, jednak nie dlatego, że czasem zachowują się niezgodnie z kryteriami racjonalności, ale dlatego, że popełniają błędy, które są przewidywalne i systematyczne(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the main assumptions and criticism of the homo economicus paradigm, which is the ground of the mainstream economics. The article presents the critical assessment of this paradigm given by economists of heterodox economics. The focus was mainly on the views of the new institutional economics and behavioral theory related primarily to rationality in making economic decisions. New homo economicus according to institutional economics does not make fully rational decisions, does not have full and reliable information on topics of interest to them and gaining information by them is costly and time consuming. The representatives of behavioral theories claim that people are not rational in the economic sense, but not because they sometimes do not behave in accordance with the criteria of rationality, but because they make mistakes that are predictable and systematic(original abstract)
XX
W artykule przyjęto hipotezę, że obecny kryzys finansowy i gospodarczy stał się przyczyną intensyfikacji badań w ramach podejścia instytucjonalnego. Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie historii (history matters) w wyjaśnianiu zjawisk związanych z kryzysem. W tym zakresie w artykule wykorzystano opisany w literaturze przedmiotu przypadek dowodzący, że m.in. path dependence, czyli "zależność od ścieżki", w dużym stopniu zdecydowała o wyborze odmiennych strategii antykryzysowych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych [Silvia 2011, s. 1-12]. Przeprowadzone na podstawie literatury przedmiotu rozważania wykazały użyteczność podejścia instytucjonalnego, w tym teorii instytucjonalno-ewolucyjnej oraz historyczno-porównawczej analizy instytucjonalnej w tłumaczeniu zjawisk ekonomicznych związanych z obecnym kryzysem gospodarczym, co ma znaczenie zarówno dla rozwoju nauk ekonomicznych, jak i projektowania pożądanych zmian w zakresie polityki gospodarczej(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, a hypothesis was put forward that the contemporary financial and economic crisis became the reason for the intensification of research based on institutional approach. The purpose of considerations is an attempt to answer the question on significance of history (history matters) in explaining phenomena related to crisis. In this scope, the article uses the example of a described in the subject's literature case proving that during the present crisis, it was among others path dependence that decided to a great extent on the choice of different anti-crisis strategies in Germany and USA [Silvia 2011, pp. 1-12]. Considerations based on the subject's literature proved the usefulness of institutional approach, including institutional-evolutionary theory and historical comparative institutional analysis, in explaining economic phenomena related to contemporary economic crisis. This is significant for the development of economic sciences, as well as for designing desired changes in the economic policy(original abstract)
XX
W opracowaniu zostały zaprezentowane główne tendencje teorii ekonomii instytucjonalnej. Przedstawiono przydatność nurtów instytucjonalnych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów, których teoria neoklasyczna nie potrafi w sposób zadowalający wyjaśnić. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonowania gospodarki oraz zachowań jej podmiotów. W artykule wykazany został interdyscyplinarny charakter ekonomii instytucjonalnej i jej skuteczność w analizach procesów gospodarczych. Wskazano na rolę instytucji praw własności w gospodarce, których precyzyjne określenie, a następnie egzekwowanie umożliwia, zdaniem wielu autorów, najbardziej optymalną alokację zasobów. Zaprezentowane w niniejszym artykule niektóre istotne elementy instytucjonalizmu oraz opisane podejście metodologiczne zawarte w opracowaniach instytucjonalistów wskazują na przydatność tego nurtu w badaniu funkcjonowania gospodarki narodowej. (fragment tekstu)
EN
The paper attempts to describe and analyze main tendencies within the theory of institutional economics. There is presented rationality of application of institutional thought towards explication phenomena and processes, which have been not satisfactorily explained by neoclassical theory. It especially concerns economy as a whole system and the functions of its subjective elements. Monograph in its basic undertaking is directed to underline the interdisciplinary character of institutional economics. The author also put a lot of attention to some particular aspects of economical processes, that is transactional costs which influence the use of resources and productivity of whole economical system. It is stated that institution of ownership and its correct effectiveness, both in thought and practice, create and determine optimal allocation of resources. General context of the paper is based on methodological notions of institutionalism proves its worth at the research area of modern economy. (original abstract)
EN
The main problem of this article is the basic income guarantee in the perspective of institutional economics. The author evaluates theoretical literature considering the topic and discusses past empirical research. The predicted and the actual outcomes of the programme are compared and synthesized using the New Institutional Economics framework. Hence the basic income guarantee is presented as a social policy proposition, and also as an institution in the meaning of this branch of economics. Originality of this approach relies on the novel use of institutional tools in the discussion considering the problem, mainly in the context of the empirical and theoretical results' comparison. (original abstract)
8
Content available remote Ekonomia instytucjonalna i jej współczesny podział
100%
XX
Analizując dorobek polskiej (i nie tylko polskiej) ekonomii w obszarze rozważań odwołujących się do kwestii instytucjonalnych, można zauważyć brak jednoznaczności w kwestiach definicyjnych i metodologicznych. Wiąże się to po części z podziałami w łonie współczesnej ekonomii instytucjonalnej. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia głównych podziałów współczesnej ekonomii instytucjonalnej wraz ze wskazaniem najistotniejszych różnic metodologicznych. Poprzedzone to zostało krótką charakterystyką rozwoju ekonomii instytucjonalnej od jej historycznych początków do czasów współczesnych. Uwaga została skoncentrowana na dwóch głównych odłamach współczesnego instytucjonalizmu, jakimi są tradycyjny, historyczny bądź stary instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna.(abstrakt oryginalny)
EN
Analysing Polish and non-Polish economic achievements in the field of discussions relating to institutional issues, it can be noticed that there is ambiguity regarding definitions and methodology. This is due in part to divisions within contemporary institutional economics. The paper attempts to outline the major divisions of modern institutional economics with an indication of the most important methodological differences. This is preceded by a short characterisation of the development of institutional economics from it's historical beginnings up to modern times. Attention was focused on two main branches of contemporary institutionalism such as historical, traditional or old institutionalism as well as new institutional economics.(original abstract)
XX
W momencie rozpoczęcia procesów przekształceń własnościowych nie istniała teoria prywatyzacji okresu transformacji. Ekonomia tzw. głównego nurtu nie dawała gotowych recept do zastosowania w praktyce. Brakowało również podobnych doświadczeń w gospodarce światowej. Decyzje podejmowano przy braku rozwiniętych propozycji teoretycznych dla polityki prywatyzacyjnej. Powodowało to niejako przymusową adaptację - na grunt gospodarki transformacji - rozwiązań stosowanych w rozwiniętych gospodarkach rynkowych i zgłaszanie propozycji rozwiązań obarczonych dużą niepewnością co do oczekiwanych skutków ich realizacji. W początkowym okresie procesu transformacji w zbyt małym zakresie sięgano do dorobku różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, choć w praktyce transformacji gospodarczej właśnie aspekty instytucjonalne były najsłabszym elementem polityki przekształceń własnościowych. Tymczasem to od rozwiązań instytucjonalnych zależy efektywność wykorzystania danego potencjału wzrostowego. (fragment tekstu)
EN
Motivation: Definitions and classifications constitute the most important elements of each theory. The division of institutions into formal and informal is commonly applied within new institutional economics. In his papers devoted to institution measurement S. Voigt developed the division of institutions into internal and external, argued its functionality and, to a certain extent, its superiority. Aim: The aim of this paper is to investigate and assess the validity and applicability of the division of institutions into formal and informal from the perspective of the analysis of social and economic phenomena. Results: Based on literature, as well as drawing on the origins of the institution classification and referenced examples, it was proved that the division into formal and informal institutions is not only at least equally precise as other classifications, but it is also consistent and logical, which determines its high usefulness in scientific research.(original abstract)
EN
Motivation: The gnoseological sense of a new paradigm, apart from the methodological and sociological sense, includes its the deepest essence. It is expressed in a process of forming and popularization of a paradigm. It includes essential factors of a particular paradigm which are reflected by its general sense. Revealing the essence of the gnoseological sense enables to reveal the main factors from the essential ones, which have been applied unintentionally. The same applies to new institutional economics when it is used without scientific reflection. An idea of revealing the essence of its (of the institutional economics) gnoseological sense is to reveal aspects of the individualism and the holism hidden in it. Aim: Goal of this paper is to reveal the essence of the outline of the gnoseological sense of the paradigm of the new institutional economics. Results: Result of the study is presentation of relations between the individualism and the holism in the paradigm of the new institutional economics. The main conclusion is that the paradigm of the economics sui generis is not homogeneous, similarly to the social sciences. The new institutional economics derives a holistic perspective from the sociology, and individualistic one from the neoclassical economics. Consequently the new institutional economics is based on contradictory foundations (it is of dual nature); this becomes clear at a detailed level of considerations concerning its paradigm.(original abstract)
XX
In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (original abstract)
EN
This paper applies a qualitative approach to examine the environment surrounding the governmental accounting reform process in Malta using Lüder's Financial Management Reform Process Model. The Governmental accounting reform at central level in Malta is a process that has been going on for over 15 years and is still unfinished business. The issue of a tender in 2014 to acquire a new accounting system was a tangible step towards implementation of accrual accounting, however, uncertainties surround the required funds, the underlying new financial legislation and the applicable financial reporting standards. The case of Malta presents an example of a country that is taking advantage of EU politics in order to gain legitimacy. Given the ceremonial and legitimating features of the reform process, institutional theory is introduced in Lüder's Model, putting forward an integrated model that distinguishes between the demands and effects of the technical and institutional environments. The combination of institutional and contingency theories provides a more holistic understanding of the accounting reform process.(original abstract)
EN
Motivation: The importance of institutions, understood as common social norms (process approach), is undeniable. As they affect all processes occurring in the economy, it seems crucial to gain a thorough knowledge of their nature. Understanding how institutions work, how they function and how they change would allow for a better explanation of many socio-economic processes occurring in production, exchange and consumption. Aim: The main purpose of this article is to conceptualize institutions in the process approach and to identify the most important features that characterize them. The paper is theoretical and interdisciplinary in nature. Results: The result of the analysis carried out in this article is the identification of the following characteristics of institutions in the process approach: universality, heterogeneity (originality), endogeneity, variability over time (spontaneous and constituted), dependence on the past (historicity), immateriality and direct non-observability. The study also allowed to identify the following features of the institutional system: internal complexity and internal interdependence, which can take the form of relationships of substitutability, complementarity or mutual exclusion.(original abstract)
XX
W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 istotny jest cel odnoszący się do wzmacniania usług ekosystemowych. Nowością są ekoschematy, stanowiące rodzaj wsparcia bezpośredniego, przeznaczonego dla rolników podejmujących dodatkowe działania służące ochronie środowiska i klimatu. W opracowaniu dokonano instytucjonalnej i środowiskowej oceny propozycji wycofania się resortu rolnictwa z realizacji części założeń zawartych w ekoschematach. W wyniku tego, kryteria ich dostępności okazały się nieadekwatne dla małych gospodarstw. Podczas realizacji ekoschematów rolnicy narażeni są na ponoszenie dodatkowych nakładów lub zmniejszenie dochodów z tytułu ekstensyfikacji produkcji. Jednak mogą oni otrzymać stosowane rekompensaty finansowe, które są realizowane w systemie rocznym. Obowiązujący skomplikowany system, upoważniający do uzyskania płatności za 2023 rok, sprawił, że starania takie podjęło niewielu rolników. Jednocześnie skutkuje to otrzymaniem około 50% wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich w porównaniu z rokiem poprzednim. W artykule zasugerowano potrzebę modyfikacji ekoschematów dla potrzeb małych gospodarstw, opartą na dwóch filarach - technologicznym i środowiskowym, z propozycją relatywnie łatwych do spełnienia wymogów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the Strategic Plan for the CAP 2023-2027, the goal of special importance is the strengthening ecosystem services. Eco-schemes are a new type of direct support intended for farmers taking additional actions to protect the environment and climate. The study undertakes an institutional and environmental assessment of the proposal to withdraw from implementing some of the assumptions included in the eco-schemes. As a result, the criteria for their availability turned out to be inadequate for smallholder farms. Farmers implementing eco-schemes are exposed to additional expenditures or reduced incomes due to the extensification of production. However, they may receive applicable financial compensation on the annual basis. The current, rather complicated system authorizing payments for 2023, meant that relatively not many farmers made such efforts. At the same time, this results in receiving approximately 50% of support from the direct payments comparing to the previous year. In this paper there has been suggested the need for modification of the eco-schemes with the special emphasis on smallholder farms. It was based on two pillars: technological and environmental, with a proposal of requirements that may be relatively easy to meet in practice.(original abstract)
XX
Przedstawiono propozycje wspierania rozwoju regionalnego bazujące na teorii ekonomii instytucjonalnej (zarówno nowej, jak i w tradycyjnym ujęciu). Oparto się na literaturze przedmiotu. Zaprezentowano ideę wiosek tematycznych oraz sposób ich tworzenia. Porównano sugerowane metody rozwoju regionu z opisaną metodą rozwoju konkretnych wsi. Na podstawie analiz można wywnioskować, że chociaż konkretne przykłady metod wspierania rozwoju regionu i wsi w wielu przypadkach się różnią, wynikają one z tych samych założeń teoretycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents proposals (found in literature) of supporting regional development based on the theory of institutional economics (both original and new approach). The second part contains a description of thematic villages and methods of creating them. Finally, the ideas of supporting regional development and village development are compared. It is concluded that even though practical advice in most of the cases differs between region and village, both approaches are based on the same theoretical assumptions. (original abstract)
17
Content available remote Drug Market Regulation - an Institutional Approach
100%
XX
Celem artykułu jest analiza regulacji rynku narkotyków z perspektywy ekonomii instytucjonalnej oraz opracowanie zaleceń dla decydentów politycznych. Zdaniem autorów rząd, który rozważa nałożenie regulacji na rynek narkotykowy, musi określić aspekty tego rynku, które wymagają instytucji, oraz kryteria badania efektywności tych instytucji. Ponadto, powinien przeanalizować rezultaty osiągnięte przez inne kraje w zakresie polityki narkotykowej. Dlatego też artykuł złożony jest z trzech części: przeglądu niedoskonałości, które mogą wystąpić na rynku narkotyków, efektywności przepisów prawa (ze specjalnym uwzględnieniem kryteriów Pareta, Kaldora-Hicksa oraz Posnera) oraz z analizy efektów portugalskiej polityki narkotykowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to study the drug market regulations from the institutional economics perspective and to develop recommendations for policymakers. Authors' idea is that the government, which considers imposing regulations on drug market, ought to define aspects of this market, which require institutions and then, develop proper institutions' efficiency or market's efficiency criteria. What is more, it should analyse the outcomes achieved by other countries in the field of drug policy. Therefore, the article consists of three parts: market failures review regarding drug market characteristics, the efficiency of law measures (special reference to Pareto, Kaldor-Hicks or Posner criteria) and Portuguese drug policy effects analysis.(original abstract)
XX
Otoczenie przedsiębiorstwa obejmuje wszystko to, co zawiera się w jego środowisku zewnętrznym. W jego skład wchodzą zjawiska i procesy zachodzące w tym środowisku oraz elementy o charakterze podmiotowym. Wszystkie komponenty otoczenia tworzą określone warunki działania przedsiębiorstwa i wywierają wpływ na całe przedsiębiorstwo albo na jego części. Istotne jest, że zależność występująca pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem nie jest jednokierunkowa. Z jednej strony otoczenie oddziałuje bowiem na przedsiębiorstwo, a z drugiej - przedsiębiorstwo oddziałuje na otoczenie. Wśród składowych otoczenia można wyróżnić takie, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw konstruktywnie. Tego typu elementy otoczenia tworzą określone szanse rozwojowe dla przedsiębiorstw i sprzyjają ich działalności. Niemniej jednak w otoczeniu przedsiębiorstw znajdują się również zmienne o charakterze destruktywnym. Przeplatają się one wzajemnie z konstruktywnymi komponentami otoczenia i utrudniają rozwój przedsiębiorstw, a nawet mogą zagrażać ich egzystencji. Zarówno konstruktywne, jak i destruktywne składniki otoczenia przedsiębiorstw ulegają zmianom. Zmiany te od drugiej połowy XX w. cechują się wysoką dynamiką. Na przestrzeni tego okresu, w stosunku do poprzednich lat, wzrosła częstotliwość wprowadzanych nowości oraz skrócił się czas wdrażania innowacji. Nastąpiły wyraźne przeobrażenia w sferze organizacji produkcji, powiększył się zakres automatyzacji, a także wzrosło zapotrzebowanie na informację. Równocześnie zwiększyła się złożoność struktury otoczenia przedsiębiorstw i nasiliła się konkurencja na wszystkich rynkach, niezależnie od ich wielkości. Ponadto ciągłym zmianom zaczęły ulegać potrzeby i gusty nabywców. W takich okolicznościach niezwykle trudne stało się identyfikowanie przez przedsiębiorstwa szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu. Problematyka dotycząca otoczenia przedsiębiorstw jest eksplorowana zarówno na płaszczyźnie ekonomii, jak i w naukach o zarządzaniu. Ze względu na zmienność otoczenia ciągle weryfikuje się wiedzę w tym obszarze. W obrębie prowadzonych analiz otoczenie rozpatruje się w różnych wymiarach - na poziomie makro-, mezo- oraz mikroekonomicznym. Zgłębia się relacje występujące pomiędzy przedsiębiorstwem i jego otoczeniem. Bada się również poszczególne składowe otoczenia i ich oddziaływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W rozdziale tym podjęto się analizy otoczenia przedsiębiorstwa z pespektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Głównym celem badań stała się systematyzacja czynników otoczenia przedsiębiorstw w tym ujęciu. Ponadto badanie miało na celu identyfikację instytucji, które mogą determinować zachowania współczesnych przedsiębiorstw. Opracowanie zostało podzielone na cztery zasadnicze części. Po wprowadzeniu, w następnej sekcji, przedstawiono istotę nowej ekonomii instytucjonalnej. W drugiej części artykułu zaprezentowano rodzaje instytucji, jakie wyróżnia się na gruncie tego nurtu. W kolejnej części dokonano przeglądu czynników otoczenia przedsiębiorstw z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Autorka wyodrębniła tam dwa wymiary otoczenia, w obrębie których przedsiębiorstwa mogą prowadzić analizy szans i zagrożeń występujących w ich otoczeniu. Podsumowanie zawiera natomiast syntetyczne wnioski z podjętego badania. Wskazano w nim również obszary badawcze, które można eksplorować w przyszłości. (fragment tekstu)
XX
Artykuł zatytułowany "Quo vadis, oeconomia" podejmuje istotny dla współczesnej myśli ekonomicznej problem przyszłości ekonomii. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest przeświadczenie, że dotychczasowy rozwój ekonomii w jej klasycznym nurcie nie jest w stanie wyjść ze sfery idei i przejść do sfery rzeczywistości. Narastający kryzys paradygmatu racjonalności i humanizmu nie sprzyja rozwiązywaniu dylematów rozwojowych współczesnej gospodarki światowej, pozostającej pod wpływem postępujących procesów globalizacji i regionalizacji. Poszukując nowego podejścia do ekonomii, Autor skoncentrował się na refleksji dotyczącej rozwoju ekonomii, określeniu istoty "nowej gospodarki" oraz "nowej ekonomii" oraz relacji między nimi, a także na propozycji orientacji dalszego rozwoju ekonomii na ekonomię instytucjonalną. Takie podejście wynika z przekonania, iż tzw. "nowa" ekonomia instytucjonalna lepiej rozwiązywałaby problemy współczesnego świata, jak również pełniłaby rolę zaplecza intelektualnego niezbędnego dla praktycznej orientacji człowieka, w rozwiązywaniu problemów współczesnej gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled "Quo vadis, oeconomia" have taken an issue of economics' future important for the idea of modern economy. The starting point of undertaken considerations is the conviction that current classical mainstream economic development is not able to leave the realm of ideas and move into reality realm. Growing crisis of rationalistic and humanistic paradigm doesn't allow to solve dilemmas of the development of contemporary world economy, which stays under the influence of progressive globalization and regionalization processes. Searching for a new economics' approach, the Author has focused his reflections on economic development, and defined essence of "new economy" and "new economics", as well as the relationship between them, and further development of economy into institutional economy. This approach stems from conviction that the "new" institutional economy would solve problems of modern world better, as well as play the role of the intellectual base necessary in the practical orientation in solving problems of modern global economy. (original abstract)
XX
Recenzowana praca poświęcona została problematyce niezwykle ważnej zarówno dla teorii ekonomii jak i praktyki gospodarczej. Ekonomia instytucjonalna, a dokładniej nowa ekonomia instytucjonalna (NEI), bo jej dotyczy recenzowana monografia, od dłuższego czasu stanowi przedmiot niesłabnącego zainteresowania, głównie teoretyków, ale również praktyków gospodarczych. Ma to związek z narastającymi problemami ekonomicznymi, które ujawniły się szczególnie w okresie największego kryzysu ostatnich dziesięcioleci, lat 2007-2009, którego skutki nadal trwają. Ekonomia neoklasyczna w obecnym jej kształcie nie potrafi wyjaśnić przyczyn kryzysu. Nie może więc zaproponować adekwatnych do istniejącej sytuacji rozwiązań, nie daje recepty zapobiegania kryzysom. W tej sytuacji rośnie zainteresowanie NEI, która lepiej wyjaśnia zachodzące zmiany, zarówno te o charakterze gospodarczym, jak i społecznym. Przywiązuje dużą wagę do szeroko rozumianego otoczenia instytucjonalnego (tradycji, kultury, kapitału społecznego) i jego roli w osiąganiu korzystnych rezultatów ekonomicznych.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.