Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Faktem jest, że w każdym dużym i małym przedsiębiorstwie substancje chemiczne są używane, a to, jakie i ile, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Podczas analizy wieloletniej pracy pracownika służby BHP autor spotkał się z wieloma wypadkami przy stosowaniu substancji chemicznych.
PL
W pracy przedstawiono problemy wytwarzania efektywnych aplikacji rozproszonych ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania zorientowanego na integrację komponentów. Opisano metody komunikacji stosowane w aplikacjach rozproszonych oraz architektury oprogramowania, takie jak: SOA, ESB i SCA. Metody komunikacji obejmują standardy usług sieciowych XML Web services oraz RESTful Web services. Ponadto opisano wykorzystanie interfejsu programistycznego API jako nadbudowy nad usługami sieciowymi, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z usług sieciowych realizowanych w dowolnej technologii. Wskazano na rosnąca popularność RESTful Web services wynikającą między innymi z lepszych osiągów wydajnościowych i elastycznej konfiguracji.
EN
The paper presents integration oriented development methods of effective distributed applications. Existing software architectures were described including: SOA, ESB and SCA. Methods of distributed communication and integration were analyzed and compared. Described methods cover XML Web services and RESTful Web services. Additionally, the approach based on Application Programming Interface (API) was described as a method of integration that allows to use different low level communication mechanisms. It was noticed that RESTful Web services become more popular in use compared to XML Web services because of better performance and easier configuration.
PL
Na temat bezpiecznej pracy na wysokości powiedziano i napisano już dużo. Warto jednak co jakiś czas odświeżyć swoją wiedzę na temat organizacji pracy, przeciwskazań zdrowotnych, czy też przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości. Wypadki te w dalszym ciągu znajdują się na liście najczęstszych wypadków przy pracy.
PL
W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiarygodność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.
EN
The paper presents an integration oriented method of application development in SOA that considers interoperability issues and dependability of services. It is proposed to extend existing algorithms of service selection with dedicated interoperability constraints and to use an expert-based system based on clustering for selection of fault tolerance techniques. The method was implemented in a web-based system.
PL
Większość z nas z doświadczenia wie, że proste i szybkie rozwiązania zastępcze najczęściej nie sprawdzają się, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, w których wiedza dotycząca branży i doświadczenie mają duże znaczenie w bezpiecznym wykonywaniu powierzonych czynności. Niniejszy artykuł prezentuje analizę wypadku przy pracy, do jakiego doszło w zakładzie, który uzupełnił braki kadrowe pracownikami tymczasowymi.
7
100%
PL
Wytwarzanie aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów wyboru usług, które będą zapewniały wytworzenie aplikacji o wymaganych parametrach jakościowych. Biorąc pod uwagę, że problem wyboru usług ma wykładniczą złożoność obliczeniową, stosowne są zarówno algorytmy dokładne jak i przybliżone. W pracy przedstawiono porównanie i analizę istniejących algorytmów wyboru usług w kompozycji usług złożonych. Algorytmy porównano w zakresie złożoności obliczeniowej i dokładności uzyskiwanych wyników. Ponadto przeanalizowano algorytmy stosowane w technologiach Internetu przedmiotów (Internet of things) oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. W niektórych przypadkach algorytmy zostały opracowane dla różnych poziomów złożoności modelu aplikacji, co również wpływa na ich charakterystyki.
EN
Application development in Service Oriented Architecture requires application of appropriate service selection algorithms that support achievement of required application quality. Both accurate and approximate algorithms are applied considering that the service selection problem has non-polynomial computational complexity. In this paper, existing service selection algorithms were analyzed and compared considering computational complexity and result accuracy. Additionally, algorithms that use artificial intelligence methods were described. Solutions dedicated to Internet of things were analyzed with respect to specific requirements and working conditions in this application area. In some cases, algorithms were designed for different complexity of the application model, which also influences their characteristics.
EN
In the discussion of the code ethics concept, the problem of understanding it as well as the fact of accepting it as a factor which reinforces the sense of moral responsibility or leads to its distraction seems the key issue. In the reflections which follow I intend to prove that by maintaining skepticism about the code ethics concept it is possible to defend it from an understanding which boils down to the 'preparation' of: a) human personality, b) morality, c) choice of a decision which is taken. I shall also try to show that on the basis of L. Kołakowski's ideas two different methods of understanding the code ethics concept can be distinguished. The first method is characterized by the tendency to create an ethical code as a complete and coherent system of principles. L. Kołakowski objects to this attitude by defining it as 'code-like'1 and contrasts it with the second method of understanding the problem, i.e. the attitude of being aware of a paradoxical character of the moral life2. The purpose of the reflections which follow is to present the two methods of understanding the code ethics concept taking into particular consideration the questions about man's image which they suggest.
PL
W niniejszym artykule, odwołując się do rozważań Leszka Kołakowskiego, zamierzam przedstawić dwa sposoby czytania idei etyki kodeksowej. Pierwszy z nich charakteryzuje dążenie do stworzenia kodeksu etycznego jako kompletnego, spójnego i zupełnego systemu reguł. Drugi sposób czytania idei etyki kodeksowej zakłada przyjęcie postawy uświadamiającej sobie paradoksalny charakter życia moralnego. Ukazanie obu sposobów pojmowania idei etyki kodeksowej zostanie dokonane z uwzględnieniem pytania o: a) obraz człowieka, b) postawę moralną, jaką one suponują. Podstawową myślą podejmowanych rozważań jest próba obrony idei etyki kodeksowej przed odczytaniem, które sprowadza się do "wypreparowania": a) osobowości człowieka, b) moralności, c) wyboru z decyzji, którą się podejmuje. Z tego powodu, zachowując sceptycyzm wobec idei etyki kodeksowej, staram się przedstawić takie jej odczytanie, które odwołuje się do idei odpowiedzialności.
PL
Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działającej aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania. Metoda wyboru obejmuje identyfikację parametrów bibliotek, określenie ograniczeń i celu optymalizacji. Na podstawie tych danych następuje ocena alternatywnych rozwiązań i wybór optymalnego wykorzystując metody optymalizacji wielokryterialnej. W kontekście zaproponowanej metody opisano wybrane systemy wspomagające.
EN
During software development, effective design decisions must be made considering application architecture, development technology and integration of external libraries. The paper presents a method of selection of big data technologies and libraries. The purpose of the method is optimization of application attributes such as performance as well as optimization of the software development process. The method covers identification of library parameters, specification of application constraints and definition of optimization purpose. Considering gathered information, alternative development options are rated and optimal solution is selected using multicriteria optimization methods. Selected big data supporting systems were described in the context of the proposed method.
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
PL
Ocenę ciężkości pracy kobiet zajmujących się uprawą róż w szklarni dokonano za pomocą badań wydatku energetycznego przeprowadzonych miernikiem MWE-1, służącym do pomiaru wentylacji minutowej płuc w czasie wykonywania wysiłku. Artykuł zawiera częściowe wyniki pomiarów przeprowadzonych w ciągu czterech miesięcy, które przedstawiają ilość zużytej energii na wykonanie typowych czynności przez pracownice. Omówiono również problem związany z brakiem literatury fachowej dotyczącej pracy kobiet w szklarniach, narażeniem ich na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami, a także na ciężkość pracy.
EN
The evaluation of workload of women cultivating roses in greenhouses was performed with the energy input measures carried out with the MWE-1 meter, which measured the one-minute-ventilation of lungs in the act of the effort. The article contains partial results of measurement carried out within four months, which present the quantity of the used energy on the performance of typical activities of employees.The problem related to the lack of the literature on the subject of work of women in greenhouses, their exposure to hazards related to performed tasks and also on their workload level, has been discussed.
PL
Rozpatrzono wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków w systemach rozproszonych. Zaprezentowano różne strategie obsługi wyjątków dla różnych modeli przetwarzania i odpowiadających im środowisk programistycznych. Przyjęto nową koncepcję zdalnego odbiorcy wyjątków oraz zaprezentowano jego implementację przy wykorzystaniu biblioteki MPI oraz RMI.
EN
Utilisation of exception handling mechanisms in distributed applications is considered. Different exception handling strategies arę presented for various suitable programming platforms. The new concept of remote exception handling is proposed and its implementations in MPI and RMI libraries arę given.
19
63%
EN
This paper presents the methodology of constructing a collision avoidance plot "ship – tropical cyclone". The computational algorithm and its testing results are presented. The tests make use of information from the voyage of the ship "Diana" and weather reports and forecasts on the real tropical cyclone Bill, which moved in August 2009 across the North Atlantic.
PL
Zaprezentowano metodykę konstruowania nakresu antykolizyjnego statek - cyklon tropikalny. Opisano algorytm działania programu obliczeniowego i podano wyniki jego testowania. Wykorzystano informacje z podróży statku "Diana" i informacje z komunikatów o rzeczywistym cyklonie tropikalnym Bill przemieszczającym się w sierpniu 2009 r. przez Północny Atlantyk.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.