Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FIFA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Regulamin Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) dotyczący statusu i transferów piłkarzy ustanawia międzynarodowe, wiążące reguły dotyczące transferu piłkarzy zarejestrowanych w krajowych związkach piłkarskich, będących członkami FIFA. Mają one na celu ustalenie podstawowych zasad oraz zagwarantowanie jednolitego i równego traktowania wszystkich uczestników zorganizowanego pod auspicjami FIFA świata piłkarskiego.
EN
The regulations set up rules regarding the international transfers of players between member associations, and players eligibility to participate in organized football. At the same time regulations concerning domestic transfers of players between clubs issued by an association must be approved by FIFA. The aim is to guarantee a uniform and equal treatment of all participants in the football world.
EN
The paper refers to the category of sports diplomacy and aims to investigate the issue of diplomatic subjectivity of international sports organizations, by the example of FIFA and its prerogative to grant membership to national football federations. Such processes on some occasions are connected to political and diplomatic significance, particularly in relation to states without universal international recognition, for whom participation in international sport is an important tool in their struggle for legitimization. The research question that the author attempts to answer is whether membership of national sports organization in the international sports federations can be meaningful from the perspective of the state’s endeavors toward securing international recognition. The hypothesis stated that the prerogative of international sports bodies such as FIFA to recognize national sports federations enhances their diplomatic subjectivity.
PL
Międzynarodowe organizacje sportowe w coraz większym stopniu rozwijają swoją działalność biznesową. Wpływ na ten kierunek ich zmian wywierają procesy globalizacji i komercjalizacji innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Organizacje te działając w otoczeniu biznesowym podporządkowują się tym regułom. Są też przyczyny wewnętrzne, tkwiące w samych tych organizacjach. Dyscypliną, w której proces komercjalizacji jest bardzo widoczny, jest piłka nożna. Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że FIFA – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, bardzo wyraźnie ewoluuje od stowarzyszenia w kierunku korporacji transnarodowej, w której dominują cele komercyjne.
PL
Artykuł opisuje mechanizm third-party ownership (dalej: TPO) w piłce nożnej. Autor dokonuje analizy rynku transferowego pod kątem potencjalnych potrzeb zewnętrznego finasowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Autor zwraca uwagę na orzeczenie sądu I instancji w Brukseli zapadłe w sprawie z wniosku Doyen Sports i klubu Seraing United przeciwko FIFA, UEFA oraz belgijskiej federacji piłki nożnej w przedmiocie zgodności zakazu TPO wskazanego w art. 18 bis i art. 18 ter Regulaminu FIFA z regułami ochrony konkurencji, tj. art. 101 i 102 TFUE i konfrontuje je z dorobkiem orzeczniczym TSUE z zakresu sportu.
EN
The article refers to the mechanism of third-party ownership (TPO) in football. The author confronts the transfer market sectors with the necessity of external funding by investment funds. The author emphasizes the meaning of Brussel’s court decision in case Doyen Sport & Seraing United vs FIFA, UEFA and Belgium Football Association, which refers to the conformity of FIFA’s ban on TPO with Article 101 and 102 TFEU. The author compares this decision with CJEU jurisprudence related to the sport sector.
PL
Celem pracy jest zbadanie jednej z najważniejszych organizacji sportowych, jaką jest FIFA, z perspektywy jej dyplomatycznej podmiotowości. Badanie stanowi studium przypadku poświęcone procesowi wybierania gospodarzy mistrzostw świata w piłce nożnej w kontekście wspierania poszczególnych kandydatur przez prezydentów, premierów i innych przedstawicieli władz państw, którym ostatecznie przyznano organizację mistrzostw świata w ostatnich 30 latach. Hipoteza, która została poddana weryfikacji, zakładała, że poprzez wybieranie gospodarzy mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA uzyskuje podmiotowość dyplomatyczną. Wiąże się to z pytaniami badawczymi dotyczącymi gotowości przywódców państwowych do angażowania się w kontakty i negocjacje z działaczami sportowymi oraz przyczyn takiego zaangażowania.
EN
The goal of the research was to investigate FIFA, one of the most important international sports organisations, from the perspective of its diplomatic subjectivity. It is a case study concerning the process of selection of the World Cup hosts by FIFA, in reference to the engagement of presidents, prime ministers and other representatives of national authorities of states that hosted FIFA World Cup in bidding for the tournament within last the 30 years. The hypothesis that was verified within the research assumed that through selecting World Cup host FIFA obtains diplomatic subjectivity. This refers to research questions concerning the willingness of state leaders to engage in contacts and negotiations with sports officials and reasons for such engagement.
EN
The aim of the present paper is to analyse and examine the procedural requirements of raising an objection of the competence of FIFA in international disputes in professional football. The first part of the paper investigates the basis of FIFA jurisdiction, its requirements and the procedures that govern the proceedings in such cases. The second part of the paper is based on recent examples of cases where clubs and players from Poland and Slovakia tried to effectively raise an objection to FIFAs competence in adjudicating the cases. These examples are to illustrate what are the common problems the parties face when trying to raise such an objection and what procedural mistakes may lead to the questioning of the competence of FIFA on merit to be denied. The vital procedural issues in FIFA proceedings are presented as a chance to analyse the mistakes made in the past and avoid them in the future.
PL
Współczesna dyplomacja przyjmuje coraz bardziej sieciową formę, co objawia się zaangażowaniem nowych aktorów, w tym międzynarodowych organizacji sportowych. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dyplomacji sportowej organizacji sportowych kontrolujących międzynarodową rywalizację sportową, na przykładzie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Badanie, którego dotyczy artykuł, stanowi studium przypadku poświęcone kwestii wywierania przez międzynarodową organizację sportową nacisku na rządy suwerennych państw, na przykładzie FIFA. Celem badania jest sprawdzenie czy organizacje sportowe są w stanie sprawić, aby rządy zmieniły swoje decyzje polityczne. Hipoteza, która została poddana weryfikacji zakłada, iż międzynarodowe organizacje sportowe są podmiotami dyplomatycznymi zdolnymi wpływać na państwa.
EN
Contemporary diplomacy has evolved into a network involving various new actors, including international sports organizations. The article is dedicated to the issue of the sports diplomacy of international bodies which are in charge of international sporting competitions, particularly the International Federation of Association Football (FIFA), an organization that manages football on a global level. The research presented in this article is a case study dedicated to the issue of the influence of international sports organizations on the governments of sovereign states, specifically FIFA. The objective of the research is to investigate whether international sports organizations are able to make governments change their political decisions. The hypothesis that has been investigated states that international sports governing bodies are diplomatic actors capable of influencing states.
9
Content available remote The fragmented regulation of transfer system in sports - a half-way to slavery?
71%
EN
This article deals with remaining restrictions of free movement of players between sports clubs due to specifics of the transfer system. The article argues that the famous Bosman case has not liberated players yet. They remain assets of clubs. The transfer system is a product of sports associations’ regulations. Transfer rules are binding for players by virtue of their contracts. Athletes are members of sports associations and have no choice but to accept their quasi-legislative rules. The article describes the environment of excessive compensations required for transfers of players in football and ice-hockey, restricting their free choice to find another alternative club. These situations are evaluated from the European, international and national perspective.
EN
This article applies to the Football World Cup, which took place in June 2018. The goal of the Mundial was not only to provide fantastic emotions to fans from around the world, but also – from the point of view of the Russian Federation - it was a tool for building the image of a modern state that is open to tourists and able to welcome them with great hospitality. In this respect, this event can definitely be considered an organizational success. On the other hand, the political actions of the Russian authorities, such as the introduction of a number of negatives commented on by citizens or unmoved matters related to the defense of human rights, have put a shadow over these positive opinions.
RU
Эта статья относится к Чемпионату мира по футболу, который состоялся в июне 2018 года. Целью Чемпионата было не только дать фантастические эмоции фанатам со всего мира, но – с точки зрения Российской Федерации – это был инструмент для создания имиджа современного государства, открытого для туристов и способного приветствовать их с большим гостеприимством. В этом отношении это событие определенно можно считать организационным успехом. С другой стороны, политические действия российских властей, такие как введение ряда законов, которые негативно оценивают граждане, или вопросы, связанные с защитой прав человека, затмили эти позитивные впечатления.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.