Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bezpieczeństwo ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo ekonomiczne mikrojednostek
100%
XX
W wypadku mikrojednostek dla wielu zarządzających informacje płynące ze sprawozdań finansowych są doskonałym źródłem informacji na temat bezpieczeństwa finansowego jednostek, które jest podstawą bezpieczeństwa ekonomicznego mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
Recently, a number of important changes have been made to the Accounting Act regarding new categories of business entities such as micro units and small units. Entrepreneurs managing these types of units generally deal with all areas involved in the management of the micro units. The changes and simplifications that have mostly occurred are related to accounting and financial reporting. In general, the managers of microenterprise benefit. However, if one looks at the image presented by the new simplified financial statements, the question is how these changes affect the economic security of micro units. The aim of the article was to assess changes in accounting and financial performance in micro units from the point of view of economic security of individuals. (original abstract)
2
Content available remote On-demand economy vs. szanse i zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
100%
XX
Celem pracy jest określenie roli i znaczenia on-demand economy w gospodarce globalnej XXI w. oraz wskazanie szans i zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego wynikających z popularyzacji tego nurtu. (fragment tekstu)
EN
On-demand economy, also called gig economy is a business model, a form of cooperation, a kind of interaction, a trend, an idea or a form of online activity, which nowadays can be perceived as one of the important components of the new economic reality and economic relations in the 21st century. On-demand economy concerns different areas of human activities and economy including the labour market, transport, family care, or services related to households. The aim of this work is to define the role and importance of the on-demand economy in the global economy of the 21st century and to identify opportunities and threats to the economic security which result from popularization of this trend. (original abstract)
EN
The main purpose of the article is an attempt to determine the economic impact, opportunities and threats for the Polish caused by activities in the shaping of the current international order. As a consequence of changes in the international order, the state or organization evaluates the changes and declares appropriate actions. This is connected with expenditure and economic effects and impact on the GDP of the country. The article will present the current international situation and Poland's approach to the current international order. The article will contain information on the consequences of changes in the contemporary international order and the actions of Poland related to its shaping. The article will also outline the economic impact of shaping international governance and the economic opportunities and threats for Poland related to these activities. (original abstract)
4
Content available remote Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz trzech krajów Europy Wschodniej sąsiadujących z naszym krajem: Białorusi, Rosji i Ukrainy. Analizowane kraje różnią się między sobą zarówno pod względem wielkości posiadanego potencjału gospodarczego, wielkości samych gospodarek, jak i poziomem ich rozwoju. Gospodarki poszczególnych krajów charakteryzuje też określona specyfika. W pierwszej części opracowania ukazano podstawy teoretyczne analizy bezpieczeństwa żywnościowego jako elementu bezpieczeństwa ekonomicznego. W następnej części dokonano charakterystyki analizowanych krajów, ukazując ich specyfikę oraz główne determinanty rozwoju. W części analitycznej przedstawiono stan bezpieczeństwa żywnościowego analizowanych krajów, wykorzystując Global Food Security Index, który został opracowany na zlecenie firmy DuPont przez Economist Intelligence Unit. Ukazano trzy składowe indeksu bezpieczeństwa żywnościowego, jakimi są: dostępność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Biorąc pod uwagę niektóre determinanty składowych bezpieczeństwa żywnościowego, podjęto próbę oceny wpływu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów na ich bezpieczeństwo żywnościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the state of food security in Poland and the three neighbouring Eastern European countries: Russia, Belarus and Ukraine. The analysed countries differ in terms of the size of their economic potential, the size of the economies, and the level of their development. The economy of each country is also marked by specifi characteristics. In the fi rst part, the paper presents the theoretical basis of food security as an element of economic security. In the next part, the characteristics of the analysed countries are presented showing their specifi city and main determinants of development. The empirical part describes the state of food security in the examined countries using the Global Food Security Index, which was developed at the request of DuPont by the Economist Intelligence Unit. Three components of the food safety index are presented: price availability, access to food as well as food quality and safety. Considering some determinants of food safety components, an attempt was made to assess the impact of economic development of individual countries on their food security. (original abstract)
5
Content available remote Wyzwania natury gospodarczej w świetle krytycznych studiów nad bezpieczeństwem
100%
XX
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane teorie krytycznych studiów nad bezpieczeństwem w ujęciu trzech szkół: kopenhaskiej, walijskiej i paryskiej. Ważną koncepcją, której twórcami są przedstawiciele szkoły kopenhaskiej, jest sekurytyzacja. Polega ona na przeniesieniu wyzwań bezpieczeństwa do kategorii zagrożeń. Klasyczne podejście realistyczne jest krytykowane za absolutyzację aspektów militarnych i założenie, że państwo jest jedynym przedmiotem referencyjnym bezpieczeństwa. Teoria klasyczna nie odpowiada na wyzwania XXI wieku. Współcześnie na znaczeniu przybierają czynnik ekonomiczny, kwestie związane z bezpieczeństwem sektora energii, współpracą handlową czy zaawansowaniem technologicznym. Tematem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie celów, metod oraz środków prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa danej wspólnoty politycznej, w świetle krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Autorka wykazuje, że prowadzenie takich badań jest koniecznie. Studia krytyczne uzupełniają teorię tradycyjną o ważne elementy bezpieczeństwa, których nie sposób pominąć w dobie zmieniającej się rzeczywistości na arenie międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the theories of critical security studies of the Copenhagen, Welsh and Paris schools approach. An important concept presented by researchers form the Copenhagen School is securitisation. It involves the transfer of security challenges to the category of threats. Classical realism is criticised for privileging military aspects, and the assumption that the state is the only referent object of security. The author claims that classical theory does not respond to the challenges of the XXI century. Today, economic factors are gaining importance, and they consist of the issues related to security of the energy sector, trade cooperation and technological advancement. The subject of this article is describing the objectives, methods and measures to ensure security of the political community, in the light of critical security studies. The author shows that the conduct of such research is necessary. Critical studies complement traditional theories with important safety features that cannot be ignored in the era of a changing reality in the international arena.(original abstract)
6
100%
XX
Autorka prezentuje metody badania oceny innowacyjnej aktywności przedsiębiorstwa i proponuje podejście zakładające, że ta aktywność powinna być analizowana w dwóch grupach wskaźników: wskaźniki oceny wydajności procesów innowacyjnych i wskaźniki oceny innowacyjnej infrastruktury. W artykule zaproponowano metodę obliczania niektórych parametrów z pierwszej grupy i udowodniono ich znaczenie analityczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The author generalized about the methods of the assessment of enterprises' economic security components and the factors forming this security, providing their description and pointing out their advantages and failings. The research was devoted to the optimization of the methods of assessing the economic security of domestic enterprises with respect to the world tendencies and existent scientific development basis.(original abstract)
XX
Artykuł wyjaśnia koncepcję wdrożenia jednego z etapów oceny bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa. Wdrażanie efektywnego systemu oceny bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa jest aktualną problematyką na Ukrainie. Cele tego systemu warunkują opracowanie i wdrożenie mechanizmu oceny bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono jeden z etapów oceny bezpieczeństwa ekonomicznego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego. Etap będący przedmiotem badań jest spójnie połączony z innymi zaproponowanymi etapami mechanizmu oceny systemów bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa. Przedstawiony etap dotyczy oceny uzyskanych wyników i analizy czynników, które miały wpływ na wynik tej oceny. Priorytetowym przedmiotem oceny jest badanie czynników wpływających na istniejący poziom bezpieczeństwa ekonomicznego badanego przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
This article explains the concept of realization in the practical activity of one of the stages of estimation of the economic security of enterprises. The modern need of Ukrainian business entities in establishing an effective system of economic security underscores the relevance of the problem. The development and implementation of the staged estimation mechanism of economic security into the enterprise management system is the purpose of the research The marked stage of estimation is suggested to realize in practical activity of a productive industrial enterprise that is selected research object. The investigated «Stage of results» is successive and interrelated with other offered stages of mechanism of estimation of the system of economic security of enterprises that is built on the basis of reasonable directions of this estimation. «Results phase» involves the estimation of the results and analysis of the factors that influenced the result of this evaluation. The priority direction of estimation is the research of factors that influenced the existent level of competitiveness of the investigated enterprise. The offered quantitative methods of estimation take into account not only the result and efficiency of the functioning of the constituents of economic security of the enterprise but also the degree of their defence(original abstract)
8
Content available remote Economic Security of China: the Implications of the Belt and Road Initiative
100%
EN
Goal - The aims of the research are to identify the most significant internal and external factors affecting the economic security of China and assess the importance of the Belt and Road Initiative for China's future development. Research methodology - In order to organize internal and external determinants of economic security of China, SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis was applied. Moreover, an important element of the research process was an attempt to verify hypothesis that the Belt and Road Initiative is a key instrument of China's economic security strategy. Score - China has transformed from a poor rural country into one of the main economic powers as a result of the economic reforms initiated in the late 1970s. However, we can observe that the economy of China is slowing down. In order to ensure economic security and maintain a stable economic growth as well as avoid the middle income trap China has introduced the Belt and Road Initiative. Since its announcement, the concept has been gradually gaining in importance and has finally become the key instrument of the Chinese foreign policy and a major element of economic development strategy. The main motive behind this project is to develop transport and energy infrastructure which will allow China to gain access to natural resources and new markets. An efficient transport network will facilitate trade, while energy infrastructure will prevent problems with energy and resource supply, which the Chinese economy needs. The Belt and Road Initiative is a way of boosting economic development of China through improving infrastructure from Asia to Africa and Europe and the establishment of trade links among all partner countries. The New Silk Road concept aims to use the advantages of the Chinese economy and the states participating in the initiative to stimulate its economic growth. Therefore, it is a strategy of providing long-term economic security. Originality/value - The paper raises the issue of the Chinese economic security understood as a long-term ability of the economy to achieve a relatively fast and sustainable economic growth. In this paper, the author defines the concept of economic security and with the help of SWOT analysis presents the strengths and weaknesses of China's economy as well as opportunities and possible threats to its stability. Moreover, the paper includes comprehensive analysis of China's motives behind the Belt and Road Initiative in the context of economic security of China. (original abstract)
XX
Jest to esej na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Autor na wstępie rozpatruje samo pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego twierdząc, że racja stanu wymaga zagwarantowania bezpieczeństwa politycznego, militarnego i ekonomicznego, przy czym zastrzega, że ustalenie definicji tych dwóch ostatnich jest dosyć trudne. Następnie analizując sytuację międzynarodową w ostatnim stuleciu stara się przedstawić kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego.
EN
In the article, criteria and indicators of economic security assessment of administrative and territorial units of a region are suggested. Component and integral spatial-temporal assessment of economic security of the Lviv Oblast is carried out using principal component analysis. Future scenarios of ES of the Lviv Oblast are suggested based on results of SWOT analysis. (original abstract)
11
Content available remote Nadzór klastrowy w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego klastra
100%
XX
Artykuł składa się z trzech integralnych części, w których przedstawiono istotę bezpieczeństwa ekonomicznego klastra, znaczenie nadzoru klastrowego dla zapewnienia tego typu bezpieczeństwa oraz podstawowe standardy zarządzania klastrem, które w sposób bezpośredni odnoszą się do nadzoru klastrowego. W opracowaniu podkreślono, że niejednorodny i złożony charakter bezpieczeństwa ekonomicznego i nadzoru klastrowego oraz różny sposób ich definiowania utrudnia ich pomiar i kwantyfikację. Nadzór klastrowy, stymulując transparentne zarządzanie klastrem, przyczynia się do poprawy aktywności ekonomicznej klastra i jego pozytywnego wizerunku. Jako instrument wewnętrznej i zewnętrznej kontroli sprawności zarządzania klastrem kształtuje bezpieczeństwo ekonomiczne klastra. Analiza wtórnych źródeł informacji wykazała, że polskie klastry różnią się między sobą pod względem spełnienia standardów zarządzania klastrem w obszarze nadzoru klastrowego(abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of three integral parts which present the significance of cluster economic security, the importance of cluster governance in assuring this type of security, and basic standards of cluster management, which directly relate to cluster governance. The article emphasises that heterogeneous and complex nature of economic security and cluster governance as well as various definitions of these terms hinder their measurement and quantification. Cluster governance, stimulating transparent cluster management, contributes to the improvement of cluster economic activity and its positive image. As an instrument of internal and external control of cluster management efficiency it shapes cluster economic security. The analysis of secondary sources has indicated that Polish clusters differ as regards meeting the standards of cluster management within cluster governance(original abstract)
XX
W artykule podjęto analizę polsko-niemieckiej wymiany handlowej dobrami średnio- i wysoko zaawansowanymi technologicznie w okresie 2001-2013, by zbadać, czy jej specyfika niesie z sobą określone wyzwania strukturalne dla Polski. W badaniu wykorzystano dane na 2-, 4- i 6-cyfowym poziomie dezagregacji w oparciu o Nomenklaturę Scaloną, określając na ich podstawie poziom zaawansowania technologicznego strumieni handlowych oraz intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej. Otrzymane wyniki pozwalają potwierdzić zasadność paradygmatu pułapki średniego dochodu i wynikających z niej zagrożeń. Biorąc pod uwagę charakterystykę polsko-niemieckiej wymiany handlowej, znaczenie Polski we współczesnym międzynarodowym podziale pracy zostało silnie zdeterminowane naturą zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zorientowanych na przewagi kosztowe oraz efektywnościowe i tym samym utrwalających zależność od napływu zagranicznych technologii(abstrakt oryginalny)
EN
The paper embarks on the analysis of Polish-German trade in mid-tech and hightech goods between 2001-2013 with the main goal to identify potential structural challenges for Poland. For the purpose of the research the data at the 2-, 4- and 6-digit disaggregation level of the Harmonised System were used, which then enabled to diagnose the level of technological advancement of bilateral trade streams as well as the intensity of intra-industry trade. Obtained results justify the paradigm of middle income trap together with threats related. Taking into account characteristics of Polish-German trade, the role of Poland in the contemporary international division of labour was strongly determined by the nature of foreign direct investments sustaining cost and effeciency advantages and thus making Polish economic system too dependent on the inflow of foreign technologies(original abstract)
XX
Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego pojawiła się w związku z nowymi zagrożeniami w sferze ekonomicznej, które zmusiły państwo do podejmowania licznych działań, które zapewnią bezpieczeństwo jego obywateli w tym obszarze. Pojawienie się otwartych funduszy emerytalnych zakłóciło to bezpieczeństwo i spowodowało konieczność interwencji, która ograniczyłaby negatywne konsekwencje ich funkcjonowania. Celem niniejszej publikacji jest ocena wpływu otwartych funduszy emerytalnych na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic security has emerged in connection with new threats in the economic sphere. These threats have forced the State to undertake numerous activities that will ensure the safety of its citizens in this area. The emergence of open pension funds has disrupted security and has led to the need for state action to reduce the negative consequences of their functioning. The purpose of this publication is to assess the impact of open pension funds on the economic security of the state. (original abstract)
14
75%
XX
Celem artykułu była wieloaspektowe przedstawienie możliwości zastosowania koncepcji "safety net" w rolnictwie USA i Kanady. Wykorzystano metodę studiów literaturowych, elementy metod heurystycznych, a także - w ujęciu porównawczym - metodę dokumentacyjną. Podstawy teoretyczne koncepcji siatek bezpieczeństwa w rolnictwie odwołują się do dorobku wypracowanego przez wiele szkół i nurtów ekonomii oraz finansów. Pogłębiona ich analiza opiera się na podejściu o charakterze "eklektycznym" i interdyscyplinarnym. W praktyce, "architektura" siatek bezpieczeństwa w rolnictwie USA i Kanady jest dosyć złożona, opiera się na współzależności między poszczególnymi komponentami. Rola systemów zarządzania ryzykiem w rolnictwie zostanie wzmocniona. (abstrakt oryginalny)
EN
This aim of the article was to provide a multi-faceted presentation of the possibilities of aplication the concept of "safety net" in agriculture in the United States and Canada. Literature review, elements of heuristic methods, and the documentaty method- in comparative terms - were used. . The theoretical basis of the concept of safety nets in agriculture refer to the achievements earned by many schools and streams in economics and finance. An in-depth analysis is based on an "eclectic" and interdisciplinary approach. In practice, the "architecture" of safety nets in agriculture in the U.S. and Canada is quite complex and is based on relationships between the individual components. The role of risk management systems for agriculture will be strengthened. (original abstract)
15
Content available remote Determinanty jakości w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego w państwie
75%
XX
W artykule przybliżono wybrane aspekty teoretyczne determinant kształtowania jakości polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Opisano istotę bezpieczeństwa gospodarczego. Przedstawiono pojęcie i rodzaje determinant tego bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym, w tym zaproponowano klasyfikację determinant jakości bezpieczeństwa ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, theoretical selected aspects of determinants of the forming the quality of the Polish economic security were introduced. Nature of the economic security was described. Some kinds of determinants of the safety in the theoretical presentation were presented and the own classification of determinants of the quality of the economic security were presented by the Author. (original abstract)
EN
The factors of macro- and microenvironments of ore mining and processing enterprises that influence on their competitiveness are systematized. The features of globalization process in the aspect of providing of economic security of ore mining and processing enterprises of Ukraine are analyzed.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa ekonomicznego państw Unii Europejskiej w odniesieniu do pandemii COVID-19 i przedstawienie dyrektywy Solvency II w roli narzędzia wspierającego władze państw Wspólnoty w dążeniu do zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego. Hipoteza: złagodzenie reżimu regulacyjnego dyrektywy Solvency II sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej państw Unii Europejskiej. Metoda: badania przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, a także analizy danych pochodzących z raportów Insurance Europe, OECD oraz Komisji Europejskiej. Rezultaty: z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją merytoryczne przesłanki uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w dyrektywie Solvency II na rzecz wspierania sytuacji ekonomicznej państw. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do drastycznej zmiany warunków ekonomicznych, a złagodzenie zapisów dyrektywy może korzystnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną państw Wspólnoty, jednak decyzja o zmianie dyrektywy należy do władz europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is an attempt to evaluate the economic security of European Union countries from the perspective of the ongoing COVID-19 pandemic and to present the Solvency II Directive as an instrument to support the authorities of the Community countries in their pursuit of preserving economic security. Hypothesis: alleviating the regulatory regime of the Solvency II Directive contributes to improving the economic situation of European Union countries. Method: for the purposes of the study, the literature on the subject was re-viewed, and data analysis was performed on the reports of Insurance Europe, OECD, and the European Commission. Conclusion: The research indicates that there are substantive premises that justify the necessity to amend the Solvency II Directive to support the economic situation of the countries. In the face of the shocking changes in economic conditions caused by the COVID-19 pandemic, alleviating the Directive's provisions will ultimately have a positive effect on the economic situation of the Community countries. However, this decision remains in the sphere of possible choice of European authorities. (original abstract)
18
Content available remote Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
75%
XX
Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego i szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of common relations between the security system and the national economy is examined by a relatively new subdiscipline - national security economics. It remains crucial to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system and the array of threats with an asymmetric nature) as well as the role of economic science in making strategic decisions for national security. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje rozważania ukierunkowane na identyfikację i charakterystykę instrumentów oceny poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Kwestie te zależąc od wielu uwarunkowań ujawniają liczny zbiór dylematów, które trzeba rozwiązać. Wśród nich są dylematy metodologiczne dotyczące rozpoznania istoty pojęć gospodarstwo domowe i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz wyznaczników, wskaźników i mierników ich opisu, identyfikacji i charakterystyki a także doboru w odniesieniu do gospodarstw domowych. Artykuł ma charakter studium metodologicznego w odniesieniu do podjętych kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations aimed at identifying and characterizing instruments for assessing the economic security of households. These issues, depending on many factors, reveal numerous set of dilemmas that need to be solved. Among them are methodological dilemmas concerning the recognition of the essence of household and economic security concepts as well as the determinants, indicators and measures of their description, identification and characterization, as well as the choice in relation to households. The article is a kind of methodological study of involved issues. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, które należą od dawna (istnienia plemion) do wartości najbardziej cenionych i chronionych przez wszystkie narody. Bezpieczeństwo obejmuje zagadnienia polityczne, militarne, czynniki ekonomiczne i technologiczne, ekologiczne i społeczne. Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata odgrywają czynniki naturalne, które są niezależne ale należy się z nimi bardzo liczyć co pokazują ostatnie lata. Wraz z techniki weszliśmy w zagrożenia techniczne, które są z jednej strony w życiu człowieka, a z drugiej strony bardzo mu zagrażają. Przedstawione zagrożenia bezpieczeństwa państwa zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, ponieważ wraz z rozwojem nauki i techniki powstają coraz nowsze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the problems connected with the threats of national security that belong to the most priced and values ones for a long time. The security includes political and military issues, economic and technological factors, as well as ecological and social ones. Apart from those introduced elements, the natural factors which are irrespective are also very important. Together with a technology we faced the technical threats which exist in everyday life and at the same time impend it. The threats of national security were described and characterized in a synthetic way. It should be emphasized that introduced threats do not show all of them because of the fact that the development of science and technology brings increasingly new ones. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.