Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Segmentacja rynku pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym globalizacja, rozwój nowych technologii, w coraz większym stopniu determinują sytuację na rynku pracy. Wpisują się one w stworzoną w latach 60. XX w. teorię segmentacji rynku pracy, a w szczególnie koncepcje dualnego rynku pracy. W efekcie podziału rynku na pierwotny i wtórny, zatrudniane na nich grupy pracowników różnią się między sobą znacząco, podobnie jak oferowane im warunki pracy i płacy. Rynek pierwotny przeznaczony jest dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych rzadko przenika się z rynkiem wtórnym, na którym zatrudnienie znajdują pracownicy szeregowi, często z grup tzw. podwyższonego ryzyka. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the relations between the labour market segmentation and the flexible forms of employment,especially using on the secondary market. Temporary contracts have become a regular component of the European labour markets. Although temporary work may facilitate the transition process from education to the world of work, labour market segmentation increases the risk that many young people will become trapped, spending years alternating between temporary jobs and unemployment interludes with limited career prospects.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest mikroekonomiczny aspekt segmentacji rynku pracy. Chodzi tu o próbę przedstawienia segmentacji wewnętrznego rynku pracy w polskich warunkach na tle literatury zagranicznej w tej dziedzinie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the division of internal labour market into the stable personnel and marginal employees, at the background of the general concept of labour market segmentation. In part one, the essential characteristics of labour market segmentation are discussed, on the basis of existing publications - as an alternative approach to classical and neoclassical employment theory in labour market research. In part two, results of empirical research over internal labour market segmentation are presented, relying on the division of internal market into stable and marginal personnel, introduced in earlier publications. Results of research have been used, obtained from empirical studies conducted in the Federal Republic of Germany, and in the Labour Economics Division, in Cracow Academy of Economics. In conclusion, it was found out that internal labour market segmentation occurs also in Polish conditions, displaying certain specific differences, as well as similarities to labour market segmentation in other countries. Considering the structural transformations occurring presently in Poland, the necessity of further research over labour market segmentation has been pointed to, including also the problems of internal labour market.(original abstract)
3
Content available remote The Faces of Contemporary Labour Market Segmentation
100%
XX
Przedmiotem opracowania są podziały współczesnych rynków pracy, celem jest identyfikacja ewolucji oraz współczesnych mechanizmów i przejawów segmentacji. Osiągnięciu tak sformułowanego celu służą analizy zmian zachodzących w realnym świecie oraz rozwoju badań zjawisk na rynku pracy w ostatnim ćwierćwieczu, jak również prezentacja rodzajów segmentacji rynku pracy o zasadniczym znaczeniu dla jego funkcjonowania, jak segmentacje: konkurencyjna, informacyjna, sieciowa oraz behawioralna. Opracowanie skupia się na jednej z koncepcji segmentacji, jaką jest koncepcja dualnego rynku pracy podzielonego na dwa segmenty: pierwszy i drugi. Z przeprowadzonych analiz wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, obecne podziały rynku pracy skutkują rozszerzeniem się segmentu drugiego. Po drugie, identyfikacja współczesnych segmentów rynku pracy wymaga wielu szeroko zakrojonych prac badawczych, integrujących podejście instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne oraz psychologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the segments of contemporary labour markets and identifies the causes of evolution and the present-day manifestations and mechanisms of segmentation. To this end, changes occurring in the world today and the progress of research into labour market phenomena over the last 25 years are analysed. The article also provides an insight into the various types of labour market segmentation that underlie its functioning, i.e. competition-driven segmentation, informational segmentation, network-based segmentation and behavioural segmentation. The theoretical underpinning of the article is the concept of a dual labour market made up of a primary market and a secondary market. The analysis offers two main conclusions. Firstly, the labour market segmentation that we observe today causes an expansion of its secondary segment. Secondly, to identify the contemporary face of labour market segmentation, many extensive studies of the institutional, economic, social and psychological aspects of this process are necessary. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problematykę mobilności pomiędzy wtórnym a pierwotnym segmentem na polskim rynku pracy, nawiązując do teorii segmentacji rynku pracy. Poszczególne segmenty wyodrębniono, uwzględniając równocześnie rodzaj kontraktu pracowniczego (umowa na czas nieokreślony lub określony) oraz rozkład płac. Korzystając z danych jednostkowych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, oszacowano parametry modelu dwumianowego, co pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństwa przejścia z segmentu wtórnego do pierwotnego oraz zidentyfikowanie podażowych i popytowych determinant tego procesu na polskim rynku pracy. Uzyskane wyniki są zgodne z hipotezą pułapki, wskazując na ograniczone szanse osób pracujących w segmencie wtórnym na przejście do segmentu pierwotnego. Tym niemniej, zauważalny jest wzrost skali przepływów do segmentu pierwotnego w ostatnich latach, co jest wynikiem zmian w sferze realnej (mierzonej spadkiem stopy bezrobocia) i instytucjonalnej. Najważniejszymi determinantami mobilności między segmentami okazały się wiek pracowników, poziom wykształcenia, skłonność do inwestowania w kapitał ludzki, a także wielkość przedsiębiorstwa. Ponadto zidentyfikowano regionalne i sektorowe różnice w prawdopodobieństwie mobilności - prawdopodobieństwo to było wyższe w przypadku pracowników mieszkających w dużych aglomeracjach i w bliskiej odległości od niemieckiego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper studies upgrading patterns between secondary and primary segments in Polish labour market, with reference to the Segmented Labour Market theory. The type of contact (permanent vs. fixed-term) and wage distribution were used within one framework to define these labour segments. The parameters of binary choice model, based on Labour Force Survey microdata, were estimated to calculate the probabilities of shift from secondary to primary segment, and to identify supply and demand-side determinants of this upgrading. The results are, in general, in line with the trap hypothesis, pointing out to limited chances of upward shift from secondary to primary labour segment. However, this upward mobility has increased in recent years, being a result of changes in real (measured by lowering unemployment rate) and institutional sphere of the Polish labour market. Individual's age, education attainment, propensity to invest in human capital, as well as the size of an enterprise appeared to be the most important divers of inter-segments upgrading. Moreover, regional as well as sectoral differences in probability of upgrading were identified - this probability was higher in the case of workers living in regions with large agglomerations and close proximity to the German labour market. (original abstract)
XX
Przedstawiono pojęcie segmentacji rynku pracy, klasyczny model rynku pracy, jego tradycyjną segmentację i alternatywne koncepcje segmentacji takie jak np. teorię trójsegmentowego rynku pracy C. Kerra czy dualną teorię rynku pracy P.B.Doeringera i M.J. Piore'a.
EN
The paper elaborates on the drivers of voluntary labour turnover in Polish enterprises in the context of segmented labour markets. The data consist of primary CAWI survey results collected from 1000 companies operating in Poland. The ordered choice model is used to analyse the propensity of employees from different labour segments to leave an enterprise voluntarily. The study confirms neither the trap hypothesis nor the concept of compensating differentials. However, it reveals that structural factors are the main drivers of voluntary turnover (with a different impact depending on the labour segment). Additionally, the number of labour segments in the enterprise determines the frequency of voluntary resignations only for employees attached to the primary segment. Since the main drivers of voluntary turnover are related to a person's job satisfaction, this points to the role of HR and managerial practices in reducing the scale of voluntary resignations in companies. (original abstract)
7
Content available remote Labour Market Segmentation and Pensions in the Polish Defined-Contribution Scheme
75%
XX
W artykule wykorzystano kohortowy model systemu emerytalnego do ilościowej analizy wpływu rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych na wysokość oczekiwanych emerytur w Polsce. Ponadto, zostały poddane ocenie rozwiązania zwiększające strumień składek płaconych przez pracujących na umowach cywilnoprawnych. W porównaniu do segmentu umów o pracę, oczekiwana emerytura jest niższa w segmencie umów cywilnoprawnych o 17%. Obowiązek odprowadzania składek od umów zlecenia od wysokości minimalnego wynagrodzenia pozwoli na domknięcie ok. 4,4 pp. luki emerytur między segmentami, o ile nie podniesie ryzyka bezrobocia w segmencie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe oszczędzanie w trzecim filarze 2% płacy brutto w trakcie pracy na umowy zlecenia obniża lukę między segmentami o mniej niż 1 pp. (abstrakt oryginalny)
EN
The cohort model of the pension scheme is applied to analyse the impact of labour market segmentation on expected retirement benefits in Poland. The effects of policy instruments aimed at increasing the stream of contributions paid by workers with contracts of mandate are evaluated. It has been found that the expected retirement benefit in the segment of contracts of mandate is lower by 17% than in the segment of employment contracts. The obligation to pay contributions on all contracts of mandate from the minimum wage level will enable closing the pension gap by approx. 4.4 pp unless the obligation increases unemployment risk in the segment of contracts of mandate. Additional saving of 2% of the gross wage during spells of work on contract of mandate reduces the gap by less than 1 pp. (original abstract)
XX
Omówiono pojęcie i genezę segmentacji rynku pracy. Przedstawiono koncepcję segmentacji rynku pracy.
EN
In the article the author has presented the segmentation of labour market as an important aspect of the investigation of that market. The author has discussed, amnong others, the notion, origin and conceptions of labour market segmentation encountered in the foreign economic literature, The author has also made use of Polish experiences in that field out of which there follows that under the conditions of the centrally controlled economy the segmentation of labour market has been mainly determined by such factors as economic power of economic organizations and professions occurring in the market. The author has also presented preliminary conclusions from the investigations of labour market segmentation in Poland in the year 1990 that is in the initial stage of the transformation of the centrally controlled economy into market economy. Attention has been drawn, among others, to the occurence of three clearly marked segments in the population of the unemployed that is workers who lost their jobs as a result of cuts in employment, graduates of various types of schools, people who never worked and those working irregularly.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono teorie próbujące wyjaśnić istnienie ekonomicznych nierówności na rynku pracy (oraz determinanty tych nierówności) między grupami społecznymi w świetle doktryny segmentacji rynku pracy. W artykule skupiono się na segmentacji statystycznej, koncepcji rynków wewnętrznych i zewnętrznych, koncepcji dualnego rynku pracy, koncepcji dualnej gospodarki oraz teorii peryferyjności, teorii dyskryminacji na rynku pracy i teorii rynku pracy jako areny. Determinantami nierówności wynikającymi z tych teorii są: segmentacja rynku pracy według wyróżników charakterystycznych dla poszczególnych grup społecznych lub według cech rynku pracy, zasady selekcji pracowników do pracy, interesy pracodawców dotyczące szkoleń pracowników, brak dostatecznego poparcia związków zawodowych, socjalizacja, przypisywanie poszczególnym grupom społecznym faktycznych lub pozornych cech lub ról społecznych oraz złe nawyki nabierane przez pracowników zatrudnionych w drugorzędnych miejscach pracy, nieciągłość zatrudnienia, rozproszenie, niska tożsamość zawodowa, postawy i wartości niesprzyjające stałości i ciągłości pracy.
EN
This paper describes theories that attempt to explain the existence of economic inequalities among social groups in the labour market in the context of the doctrine of market segmentation. The determinants of these inequalities are also presented. The paper focuses on the following issues: statistical segmentation, the concept of the internal and external market, the concept of the dual labour market, the theory of dual economy, the peripherality theory, the theory of discrimination on the labour market and the concept of labour market as an arena. The determinants of inequalities resulting from these theories are as follows: labour market segmentation according to the features specific to various social groups or according to the characteristics of the labour market, the rules for the selection of employees, employers' interests regarding the training of employees, insufficient support of trade unions, socialisation, assigning to each social group actual or apparent qualities or social roles, bad habits gained by secondary workers, employment discontinuity, low professional identity, dissipation, attitudes and values inimical to stability and continuity.(original abstract)
XX
W artykule omawiane jest zagadnienie dobrowolnego zwalniania się z pracy w polskich przedsiębiorstwach w kontekście koncepcji segmentacji rynku pracy. Celem artykułu jest ustalenie, jak segmentacja rynku pracy, określona przez liczbę segmentów stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, determinuje częstotliwość dobrowolnego odchodzenia z przedsiębiorstwa przez osoby w nim zatrudnione, a także identyfikacja wpływu innych czynników związanych z organizacją, środowiskiem pracy i cechami osób zatrudnionych na intensywność dobrowolnej rotacyjności w Polsce. W badaniu sformułowano dwa problemy: czy liczba segmentów pracy wewnątrz przedsiębiorstwa wpływa na skalę dobrowolnej rotacyjności w polskich firmach? czy zależność między cechami miejsca pracy a skłonnością do dobrowolnego odejścia z pracy różni się ze względu na segmenty? Wykorzystując dane pochodzące z badania CAWI przeprowadzonego na próbie 1002 polskich firm do oszacowania wielomianowego modelu probitowego, weryfikacji poddano dwie hipotezy: struktura segmentacji stanowisk pracy warunkuje skłonność do dobrowolnych odejść z pracy; determinanty dobrowolnej rotacyjności związane z cechami stanowiska pracy są zróżnicowane pomiędzy segmentami. Wyniki badania empirycznego wskazują, że czynniki strukturalne są głównymi determinantami skłonności do dobrowolnego zwalniania się z pracy, jednakże ich wpływ zależy od segmentu, do którego należy pracownik - tym samym potwierdzono hipotezę drugą. Liczba segmentów rynku pracy okazuje się determinować skłonność do dobrowolnego odchodzenia z pracy jedynie w przypadku pracowników z segmentu pierwotnego, co potwierdza prawdziwość hipotezy pierwszej jedynie częściowo. Główne czynniki wpływające na skłonność do dobrowolnego zwalniania się z pracy są związane z satysfakcją z wykonywanego zajęcia - należy w związku z tym wskazać na ważną rolę działów personalnych oraz praktyk zarządzania w redukcji skali dobrowolnego odchodzenia z pracy w Polsce i innych krajach charakteryzujących się niedoborami po stronie podażowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the phenomenon of voluntary turnover in Polish enterprises in the context of the segmented labour markets theory. Its purpose is to determine how labour market segmentation, determined by the number of job segments in enterprises, determines the frequency of voluntary quits from the enterprise by its employees, as well as to identify the impact of other factors related to the organization, working environment and characteristics of employees on the intensity of voluntary rotation in Poland. The paper formulates two research problems: 1) Does the number of job segments within the enterprise affect the scale of voluntary turnover in Polish companies? 2) Does the relationship between workplace characteristics and willingness to voluntarily leave work differ by segments? Utilizing the data from a CAWI survey conducted on a sample of 1002 Polish companies and estimating the polynomial probit model, two hypotheses were verified: the structure of job segmentation determines the propensity to voluntarily leave the job; and the determinants of voluntary turnover associated with workplace features vary between segments. The results point to the structural factors being the main determinants of the propensity to leave a job voluntarily, but their impact depends on the labour segment to which the employee belongs - thus the second hypothesis was confirmed. The number of labour market segments turns out to determine the propensity to voluntary quits only in the case of employees from the primary labour segment, which only partially validates the first hypothesis. Since the main factors influencing the willingness to quit work voluntarily are related to the job satisfaction, HR policy and management practices seems to play important role in reducing the scale of voluntary turnover in Poland, and other countries with supply-side shortages in the labour market. (original abstract)
XX
Według teorii dualnego rynku pracy rynek składa się z dwóch oddzielnych segmentów. Jeden to segment "pierwotny", na którym znajdują się atrakcyjne miejsca pracy, cechujące się wysokimi wynagrodzeniami, stabilnością oraz dobrymi warunkami zatrudnienia. Drugi segment to "wtórny", charakteryzujący się niskimi zarobkami, wysoką rotacją, brakiem możliwości rozwoju. Zatrudnienie niestandardowe wprowadza pracowników na drugi segment rynku pracy. Prezentowane w artykule wyniki badań dowodzą, że przejścia pracowników między dwoma tradycyjnymi segmentami rynku pracy są ograniczone. Na ogół oznacza to, że pracownicy funkcjonują w "drugim segmencie rynku" pracy przez dłuższy okres swojej aktywności zawodowej. Oznacza to, że niestandardowe formy zatrudnienia są czynnikiem determinującym podział rynku pracy i utrwalają jego dualizację(abstrakt oryginalny)
EN
According to the dual labor market theory, the market consists of two separate segments. One is the "primary" segment with attractive jobs characterized by high wages, stability and good employment conditions. The other segment is "secondary" characterized by low earnings, high turnover, and lack of opportunities for development. Non-standard employment based on a contract of employment for a limited period, a civil law contract or parttime work, introduces employees to the second segment of the labor market. The aim of the article is to present the scope of non-standard forms of employment in the Polish labour market. In Poland the number of non-standard employed workers is growing systematically It points that analised forms of employment are the feature of contemporary labour market and they determine its distribution. Transition through labour market segments is impeded. The article used the data from public statistics resources and the results of other research in this thematic field(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie przeglądu literatury, w której omówiono czynniki wpływające na występowanie szkoleń i sposób ich oddziaływania, a także stworzenie na tej podstawie zestawienia obejmującego najważniejsze ze wspomnianych czynników wraz ze spodziewanym wpływem na prawdopodobieństwo uczestnictwa pracowników w szkoleniu. Przyjmując za podstawę rozważań teorię kapitału ludzkiego, teorię dyskryminacji statystycznej i teorie segmentacji rynku pracy, wyróżniono cztery grupy czynników wpływających na szkolenia pracowników: związane z: kapitałem ludzkim pracownika, jego cechami osobistymi, specyfiką wykonywanej pracy oraz uwarunkowaniami organizacyjnymi. Opierając się na dotychczasowych wynikach badań oraz refleksji teoretycznej, wyjaśniono sposób oddziaływania wyróżnionych grup czynników na występowanie szkoleń pracowniczych. We wnioskach końcowych przedstawiono możliwości wykorzystania zaprezentowanej analizy w dalszych badaniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present a review of the literature concerned with factors behind the occurrence of professional training courses and their influence, and to list the most important factors and their predicted impact on training participation probability. With human capital theory, statistical discrimination theory and labour market segmentation theories as a premise for the analysis, on the basis of the literature review, four groups of employee training determinants were distinguished: those connected with employees' human capital, their personal traits, the nature of the job, and the organisational circumstances. Referring to prior research as well as theoretical reflection, the way in which these factors influence the occurrence of training is explained. The concluding section contains suggestions regarding the application of the presented analysis in further research. (original abstract)
XX
Integracja rynków, zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym, jak i kulturowym w ewidentny sposób zmienia kształt rynku pracy. Przedstawiono podział rynku pracy, dezaktywizację zawodową oraz jak kształtuje się edukacja wobec marginalizacji na rynku pracy.
15
Content available remote Współczesny europejski rynek pracy
63%
XX
Celem artykułu jest analiza zasadniczych zjawisk zachodzących na współczesnym rynku pracy w Europie. Punkt wyjścia stanowi obecnie obowiązująca strategia Europa 2020, która wyznacza kierunek podejmowanych działań we wszystkich krajach przynależących do Unii Europejskiej. Długookresowe bezrobocie, bezrobocie wśród osób młodych, segmentacja rynku pracy oraz niedopasowanie umiejętności uznane zostały za zjawiska odgrywające kluczową rolę na rynku pracy. Są to zjawiska, które wielokrotnie wymienia się, jako elementy powodujące szczególnie negatywne konsekwencje na europejskim rynku pracy. W oparciu o dostępne dane statystyczne scharakteryzowano wymienione zjawiska zarówno na szczeblu całej Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Źródło informacji stanowiły publikacje w języku polskim i angielskim. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article is the analysis of current phenomena on the European labour market. The starting point is the Strategy Europe 2020, which defines the direction of actions undertaken by all members of European Union. Long-term unemployment, youth unemployment, labour market segmentation and mismatch skills were classified as the main phenomena on the labour market. These are the facts which are mentioned numerously as source of negative consequences on the European labour market. On the basis of statistical data, mentioned phenomena were characterized on the European Union level, as well as the level of particular countries. The source of information were publications in English and Polish. (original abstract)
EN
Objective: Female entrepreneurship rates vary strongly across countries and industries. The aim of this paper is to verify what determines female entrepreneurship in male-dominated industries and female-dominated industries and whether the differences between those types of sectors are significant. Research Design & Methods: We use panel data across 7 European countries in the timespan of 2009-2018 to verify our assumptions. We study the Construction (NACE F) and Human Health and Social Work Activities (NACE Q) industries. Findings: The research shows significant differences amongst the determinants of female entrepreneurship in male-dominated and female-dominated industries. Industry-specific determinants play an important role in male-dominated industries and a much lesser role in female-dominated ones. Contribution & Value Added: The conducted research indicates the necessity of including the industry-perspective in studies on female entrepreneurship. Previous studies have frequently neglected this aspect, paying more attention to country-specific determinants. (original abstract)
XX
We współczesnej nauce ekonomii nie ma w pełni rozwiniętej, spójnej i kompleksowej teorii zatrudnienia ani rynku pracy. Kryzys teorii zatrudnienia ujawnił się w latach siedemdziesiątych wraz z pojawieniem i utrzymywaniem się w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach bezrobocia o charakterze masowym. Na podstawie funkcjonujących teorii zatrudnienia i rynku pracy niemożliwe było skonstruowanie skutecznej polityki zarówno ograniczania, jak i przezwyciężania bezrobocia. Główną wadą teorii neoklasycznej oraz neokeynesowskiej w zakresie zatrudnienia było założenie homogeniczności siły roboczej i pełnej jej mobilności. Badając rynek pracy należałoby przede wszystkim zweryfikować funkcjonujące teorie związane z rynkiem pracy, zakładające jego homogeniczność oraz pełną mobilność siły roboczej. Od dawna rynek pracy jest niejednorodny, a mobilność siły roboczej ciągle się zmniejsza. Zarówno teorie liberalne, jak i keynesowska w zakresie zatrudnienia nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Główną wadą teorii neoklasycznej, jak i neokeynesowskiej w odniesieniu do zatrudnienia jest założenie homogeniczności siły roboczej. Zaistniała potrzeba innego, selektywnego podejścia do rynku pracy, z uwagi na jego heterogeniczny charakter. Istnieje pilna potrzeba wypracowania nowego podejścia do analiz rynku pracy, potrzeba wypracowania nowego paradygmatu. Zostały już poczynione próby innego spojrzenia na rynek pracy, wywodzące się z tradycji instytucjonalnej myśli ekonomicznej, a związane z teorią jego segmentacji. Jeśli nawet teorię segmentacji rynku pracy potraktujemy jako niespójną i nie w pełni konsekwentną koncepcję, która opiera się na zarejestrowanych empirycznych faktach, zainteresowanie się tymi koncepcjami jest w pełni zasadne. Koncepcje te zdobyły już popularność w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych wobec występującego tam bezrobocia strukturalnego i dyskryminacji niektórych grup występujących na rynku pracy - jako teoria rynku dualnego, a w latach siedemdziesiątych w RFN, w wyniku masowego i długookresowego bezrobocia, kiedy to powstał niemiecki model segmentacji rynku pracy. Rynek pracy jest traktowany jako agregat wielu mniejszych rynków (segmentów), które przez zinstytucjonalizowane regulacje są od siebie oddzielone. Mobilność wewnątrz nich jest ułatwiona, a ograniczona jest lub w ogóle nie występuje mobilność między segmentami (szczególnie w górę). Na uwagę zasługują również podejmowane we Francji próby przezwyciężenia pewnych mitów i stereotypów przyjmowanych przy rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych. A. Sauvy podejmuje ciekawe rozważania "modelu dłoni i rękawiczki", który przy badaniach rynku pracy wykorzystał Claude Courtois. (fragment tekstu)
PL
W Polsce oraz wielu innych krajach UE sytuacja ludzi młodych na rynku pra¬cy znacznie się pogorszyła po kryzysie w 2008 roku. Dotychczas uważano, że szczególnie dobrą pozycję na rynku pracy mają osoby młode z wyższym wykształceniem. Po 2008 roku sytuacja ta zmieniła się diametralnie, a w Polsce odnotowano szczególnie silny spadek stopy zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia osób młodych z wyższym wykształceniem. Celem artykułu jest diagnoza i próba oceny sytuacji osób młodych w wieku 15-24 lata na rynku pracy w Polsce po 2008 roku i wybranych krajach UE. Dla zrealizowania celu dokonano także przeglądu wybranych współczesnych teorii rynku pracy. W podsumowaniu zawarto syntetyczne wnioski z przeprowadzonej analizy oraz podjęto próbę wyjaśnienia tego stanu na gruncie omówionych współczesnych teorii rynku pracy. W artykule wykorzystano dane Eurostatu, GUS, Ministerstwa Pracy.
EN
In Poland and many other EU countries, the situation of young people in the labor market deteriorated significantly after the crisis in 2008. Until now it was thought that a particularly good position on the labor market in May young people with higher education. After 2008. Situation has changed dramatically, and in Poland recorded a particularly strong decline in the employment rate and an increase in the unemployment rate of young people with higher education. The aim of this article is to diagnose and attempt to assess the situation of young people aged 15-24 in the labor market in Poland after 2008 and selected EU countries. To the attainment also reviewed some contemporary theories of the labor market. In summary contains synthetic conclusions from the analysis, and an attempt to clarify this situation on the ground discussed contemporary theories of the labor market. The article uses Eurostat data, GUS, Ministry of Labour
XX
Przedmiotem artykułu jest zatrudnienie na czas określony w krajach OECD, jego tendencje i uwarunkowania, a także kontrowersje dotyczące jego znaczenia dla elastyczności zatrudnienia oraz segmentacji rynku pracy. Dane statystyczne pokazują, że zatrudnienie na czas określony znacząco zwiększyło swój udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w wielu krajach OECD w ostatnim ćwierćwieczu. Przyczyn tej tendencji można doszukiwać się w niższych kosztach pracy tego zatrudnienia, łatwości zwolnień z pracy takich pracowników, a także liberalizacji prawnej ochrony zatrudnienia na czas określony w latach dziewięćdziesiątych. Przeprowadzone analizy wskazują, że wzrost udziału zatrudnienia na czas określony wpływa na elastyczność zatrudnienia nieliniowo, zgodnie z kształtem litery U. Analizy potwierdzają hipotezy o segmentacji rynku pracy w rezultacie rozwoju zatrudnienia na czas określony. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on fixed-term employment in the OECD countries, its trends and conditions, as well as controversies regarding its significance for flexibility of employment and labour market segmentation. Statistical data show that fixed-term employment significantly increased its share in total employment in many OECD countries in the last quarter century. The reasons of this trend can be sought in the lower labour cost of this type of employment, and the ease with which this group of employees can be dismissed, which was in part a result of the relaxed legal protection of fixed-term employment in the nineties. Analyses indicate that the increase in the share of fixed-term employment affect employment elasticity nonlinearly according to the shape of the letter U. The analyses support the hypothesis about the segmentation of the labour market as a result of the development of fixed-term employment. (original abstract)
EN
We examine the drivers of youth unemployment in Poland and Spain, countries where youth have a marginalised labour market position. We decompose the trends in unemployment rates in 1990-2011. We disentangle the role of prolonging job search and the impact of dismissals. The contribution of these two factors to the changes in unemployment rates is compared between youth and the reference group of prime-age workers. We show that in both countries, youth had actually higher chances of finding jobs than the prime-age workers during last two decades. However, the probability of job separation among youth was persistently higher. Moreover, the youth job separation risk reacted to recessions much stronger than the prime-age group risk. In Poland the disparity between the impact of job dismissals on changes in unemployment rates among young and prime-age men is relatively lower than in Spain, which could be ascribed to countries' differential employment protection regimes. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.