Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Territorial marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu realizowania marketingu w obszarze przemysłu spotkań przez zagraniczne biura kongresów (convention bureaus). W artykule omówiono przedmiotowe zagadnienie w ujęciu teoretycznym. Autorka na wybranych przykładach zagranicznych biur kongresów zaprezentowała stosowane narzędzia marketingu w tej dziedzinie turystyki. Właściwie podejmowane działania w obszarze marketingu przemysłu spotkań wpływają na liczbę spotkań biznesowych w mieście czy regionie. Mogą zatem przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia dochodów destynacji turystycznej.(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to provide a method for implementing marketing in the area of the meetings industry by foreign convention bureaus. At the beginning the author discusses the subject issue in theoretical terms. The author selects examples of foreign convention bureaus and presents the tools used in marketing of the meetings industry. The proper activities, that are taken in the area of the meetings industry marketing, have an impact on the number of business meetings in the city or region. So, these actions can bring tangible results in terms of increased revenues of the tourist destination.(author's abstract)
2
Content available remote Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym
100%
XX
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności związane z przenoszeniem wiedzy powstałej w marketingu klasycznym, dotyczącej realizacji aspektu czynnościowego, na grunt marketingu terytorialnego. Próbuje się bronić tezy, że główne przyczyny trudności aplikacji klasycznych rozwiązań marketingu mix mają charakter bezpośredni i wiążą się z trudnościami wykorzystania wiedzy o poszczególnych instrumentach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji w odniesieniu do terytorium, ale także charakter pośredni, związany z różnym pojmowaniem samej istoty marketingu terytorialnego i brakiem ostatecznych ustaleń wyboru i obsługi rynków docelowych w marketingu terytorialnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to highlight the difficulties associated with transferring the knowledge generated in classical marketing, concerning the implementation of the action aspect on the ground of territorial marketing. The thesis is argued that the main reasons for the difficulties in application of classical marketing mix solutions are direct in nature and concern difficulties of using knowledge of each instrument: product, price, distribution and promotion. The difficulties have also indirect nature, related to different understanding of the very essence of territorial marketing and lack of definitive findings for choosing and servicing target markets in marketing territory. (original abstract)
3
Content available remote Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku Olsztyna wśród jego mieszkańców. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Wyniki badań pokazały, że respondenci są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Doceniają jego środowisko naturalne, uważając je za element stanowiący o atrakcyjności i urodzie miasta. Symbolem Olsztyna, według respondentów, są przede wszystkim charakterystyczne dla tego regionu jeziora, ale również Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski. Jako mocne strony miasta wskazano to, co wynika z naturalnych uroków Olsztyna, oraz obecność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast słabości dotyczą głównie infrastruktury drogowej i rynku pracy.(abstrakt autora)
EN
The purpose of the paper is to present the image of the city of Olsztyn among its residents. The research was conducted with the use of CAWI method (Computer-Assisted Web Interview). Research results have shown that the respondents are satisfied with their place of residence. They appreciate its environment, considering it as an element forming the attractiveness and beauty of this city. The symbols of Olsztyn by respondents are primarily lakes, which are characteristic for this region but also the Castle of Chapter of Warmia and University of Warmia and Mazury. As the strengths of the city there were indicated outcomes of natural beauties of the city of Olsztyn and the presence of university. In contrast, the weaknesses relate to the road infrastructure and the labor market(author's abstract)
4
Content available remote Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu
80%
XX
Opracowanie koncentruje się na określeniu miejsca i znaczenia produktów regionalnych oraz tradycyjnych w kontekście kształtowania wizerunku regionu. Jako przypadek szczególny w tym obszarze tematycznym przeanalizowano sytuację w regionie dolnośląskim. W opracowaniu wskazano, że istnieje wzajemne powiązanie i oddziaływanie pomiędzy produktami regionalnymi i tradycyjnymi a wizerunkiem regionu, z którego pochodzą. Analizując sytuację na Dolnym Śląsku, można wyciągnąć wniosek, że istnieje tam duŜa możliwość wzrostu znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu. Obecnie potencjał ten jest słabo zagospodarowany, a liczba produktów formalnie zaliczana do tradycyjnych jest relatywnie niewielka w stosunku do innych województw. W związku z tym wskazane jest podejmowanie działań aktywizujących lokalne środowiska i promujących rozwój rynku produktów regionalnych, co w efekcie powinno także przyczynić się do uatrakcyjnienia wizerunku regionu dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on identifying the location and importance of regional and traditional products in the context of shaping the image of the region. As a special case under this theme examines the situation in the province (voivodeship) of Lower Silesia. The study indicated that there is a mutual relationship and interaction between regional and traditional products and the image of the region they come from. Analyzing the situation in Lower Silesia, it can be concluded that there is a strong possibility of growing importance of regional and traditional products in shaping the image of the region. At the moment this potential is poorly developed, a number of products formally belongs to traditional is relatively small compared to other Polish regions. Therefore, it is advisable to take actions to activate the local environment and promoting the development of the regional products market. As a result, it should also help to enhance the attractiveness of the image of the Lower Silesia region.(original abstract)
XX
Marketing terytorialny (marketing miejsca) to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnim okresie obszarów teorii i praktyki marketingowej. Obserwuje się duży wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w zakresie marketingu miejsca. Wiele gmin, miast i województw podejmuje intensywne działania na rzecz budowania strategii marki. Dla ich ukonkretnienia wykorzystuje się benchmerking jako metodę mierzenia i porównywania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej, umacnianiu wizerunku i prezentowaniu wartości jednostki osadniczej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na możliwości zaspokajania potrzeb grup docelowych oraz skuteczności wypełniania zadań samorządowych.(fragment tekstu)
EN
Territorial marketing and use of marketing practices in municipalities Będzino, Mielno and Sianów have been presented. The experience of the city of Koszalin indicated the importance of shaping and developing the city, raising the brand's image and reputation. Opportunity for the development of communities can be benchmarking. This method has been presented in part four of this article.(original abstract)
6
Content available remote Koncepcja zintegrowanej promocji wewnętrznej w marketingu terytorialnym
80%
XX
W artykule omówiono na wybranych przykładach koncepcję zintegrowanej promocji stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego zorientowanej na odbiorców wewnętrznych, tzn. mieszkańców, urzędników, podmioty gospodarcze, grupy interesów i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie jednostki. Wskazano możliwości integracji kampanii wewnętrznej,dobre praktyki w tym zakresie oraz uzasadnienie wdrażania załoŜeń promocyjnej kampanii wewnętrznej poprzedzającej planowane działania marketingowe (w tym promocyjne) zorientowane na odbiorców zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses selected examples of the concept of integrated promotion used by local governments, which are oriented towards internal customers, i.e. citizens, officials, businesses, interest groups and NGOs functioning in the unit's territory. The paper identifies opportunities for integration of internal campaigns, good practices and the reasons for the implementation of the objectives of internal promotional campaign prior to the planned marketing actions (including promotion) focused on external customers.(original abstract)
7
Content available remote Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta - wybrane problemy
80%
XX
Miasta jako podmioty gospodarki rynkowej coraz częściej prowadzą zintegrowaną komunikację marketingową oraz starają się w profesjonalny sposób zarządzać swoim wizerunkiem, także w sferze identyfikacji wizualnej. W artykule dokonano analizy wybranych problemów dotyczących logotypu miejskiego - jako podstawowego elementu corporate identity (CI) polskich miast, w zakresie ich znaczenia dla zarządzania komunikacją marketingową i pozycjonowania się jednostek miejskich względem siebie, a także poddano ocenie wybrane obszary funkcjonowania logotypów tych miast.(abstrakt oryginalny)
EN
Cities, as rightful subjects of the market economy, are implementing integrated marketing communication and are seeking to manage their image in a professional way, also in the field of visual identification. In the following article the author presents the functioning logotypes of Polish provincial cities as basic element of its visual identity and examines the importance of logos for efficient management of the city's image. The articles comments on the role and functions of the city logo and tries to define its role in the marketing positioning.
XX
W połowie XX w. na potrzeby przedsiębiorstw działających w warunkach wysoko rozwiniętej gospodarki rynkowej powstała i stopniowo dojrzewała koncepcja marketingu. Wypracowane instrumenty i metody zaczęto w latach 70. i 80. przeszczepiać na pozarynkowe dziedziny działalności. Pojawiły się pojęcia marketingu społecznego, a z czasem marketingu terytorialnego. Mimo iż klasyczny marketing opracowano na potrzeby podmiotów, których podstawowym celem funkcjonowania jest osiągnięcie maksymalnego zysku, jego idee dają się przeszczepić na grunt działalności samorządów terytorialnych, dążących przede wszystkim do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społecznego i gospodarczego jednostki terytorialnej. Mimo różnicy w nadrzędnych celach firmy i samorządy łączy inna cecha - działanie w warunkach konkurencji. Marketing zaś jest narzędziem do osiągania przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)
EN
The article takes up a new subject - question of building an urban marketing. This is one of a wide range of segments of territorial marketing which has taken a lot from business marketing. It has not been polished up yet. However, it is a useful instrument for increasing attractiveness of an area for all its actual and potential users. Its important segment is urban marketing directed to increase attractiveness of all urban "products". It can also be used in rural communities, mainly in those being under urbanization process.The author has chosen two rural communities in lubelskie voivodship which have different but still important potentials of development and urbanization. Their self-governments implement some elements of urban marketing. Previous actions have been fragmentary but clearly distinguished in lubelskie region. Marketing products created in both communities comprise of project and investment sphere. Both communities have got a complete set of documents widely concerns policy of development assistance and spatial arrangement as well as local operational programmes.The wealthier community of Terespol tries to take advantage of its border localization assets and arranged border passages as well as touristic quality. The community has got complex technical infrastructure with large reserves for potential users. It is also going to arrange a new administrative and service centre.The poorer community - Wąwolnica attempts to join the turistic system of Kazimierz nad Wisłą and the health resort in Nałęczów. It is also going to build a water reservoir on the river Bystra for the recreation needs. Both communities want to attract attention by undertakings of an extensive importance. (original abstract)
XX
In the partnership approach, majority of territorial marketing activities are addressed to key clients, mainly residents, to intensify their sense of brand identification and connect them with a given territorial unit both on the functional and emotional levels. The paper assumes that in territorial relationship marketing, more and more often, internet and mobile forms of communication with residents are used, which is supported by the example of marketing activities used by the City of Częstochowa. At the same time, by the use of own research, an attempt to evaluate these activities from the residents' perspective was made. Results indicate that although many forms of contact with residents via the internet and mobile applications are used in Częstochowa, including those with a more direct and personalized character, interested parties themselves are not fully aware of their existence and use them to a very limited extent.(abstrakt oryginalny)
EN
W podejściu partnerskim gros działań z zakresu marketingu terytorialnego kieruje się do kluczowych klientów, głównie mieszkańców, aby zintensyfikować u nich poczucie utożsamiania się z marką i związać ich z daną jednostką terytorialną na poziomie funkcjonalnym oraz emocjonalnym. W artykule założono, że w terytorialnym marketingu partnerskim coraz częściej sięga się po internetowe i mobilne formy komunikowania się z mieszkańcami, co poparto przykładem działań marketingowych stosowanych przez Urząd Miasta Częstochowy. Jednocześnie, za pośrednictwem badań własnych, podjęto próbę oceny tych działań z perspektywy mieszkańców. Wyniki wskazują, że choć w Częstochowie stosuje się wiele form kontaktu z mieszkańcami za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych, w tym także działań o bardziej bezpośrednim i spersonalizowanym charakterze, to sami zainteresowani nie do końca są świadomi ich istnienia i korzystają z nich w bardzo ograniczonym stopniu.(author's abstract)
10
80%
XX
Artykuł porusza problematykę marketingu terytorialnego w kontekście jego wpływu na podnoszenie konkurencyjności jednostek terytorialnych. Autorka przedstawia także wyzwania, jakie stoją współcześnie przed marketingiem terytorialnym, i konfrontuje je z koncepcją, która jest obecnie realizowana w Dolinie Baryczy. Dokonuje również próby oceny wyników podejmowanych działań na rzecz marketingu terytorialnego, uznając, że jak dotąd nie przynoszą one spodziewanych efektów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the subject of territorial marketing in the context of its impact on building of competitive advantage. The author also examines new challenges facing territorial marketing and confronts them with the concept that is presently implemented in the Barycz Valley. She also attempts to assess the effects of undertaken actions and concludes that so far they have not brought the expected results.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki terytorialnego marketingu doświadczeń na przykładzie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. W artykule założono, że marketing doświadczeń jest niestandardowym, lecz zyskującym na znaczeniu rozwiązaniem wykorzystywanym do budowania relacji jednostek samorządów terytorialnych z interesariuszami, głównie z mieszkańcami. W świetle rozważań teoretycznych przyjęto, że marketing doświadczeń jest elementem strategii marketingowej miasta Częstochowa oraz przedstawiono przykład działań w tym zakresie. Analizę obranej tematyki dopełniają wyniki badania empirycznego dotyczącego wybranych aspektów marketingu doświadczeń w percepcji mieszkańców Częstochowy. Świadczą one przede wszystkim o mało wyrazistym i niejednoznacznym wizerunku miasta oraz umiarkowanym zainteresowaniu programem realizowanym w ramach strategii marketingu doświadczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the specific character of territorial engagement marketing on the example of a chosen territorial self-government unit. In the paper it is assumed that engagement marketing is a non-standard solution, increasingly gaining in importance, which can be successfully applied to build good relations between self-government units and their stakeholders, mainly inhabitants. In light of theoretical deliberations engagement marketing is assumed to be an element of the city of Częstochowa marketing strategy and an example of such activities is shown. The topic is complemented by the results of own research concerning selected aspects of engagement marketing in the perception of Częstochowa citizens. The research results indicate most of all not expressive and ambiguous image of the city and moderate interest in the program realized in the framework of engagement marketing strategy. (original abstract)
XX
W artykule omówiono podwójną rolę, jaką odgrywają mieszkańcy gmin w ich działaniach promocyjnych - są oni jednocześnie klientami gminy, a więc adresatami tych działań, a z drugiej strony stanowią część tych działań. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczące instrumentów wykorzystywanych przez gminy województwa podkarpackiego w komunikacji marketingowej adresowanej do mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the dual role played by inhabitants of communes in the promotional activities carried out by communes. The inhabitants are both customers of the communes (so they are a target group for promotion) and on the other hand a part of these activities. Moreover, the findings of the research on the instruments of promotion targeted to the inhabitants of communes of Podkarpackie Voivodeship are presented.(original abstract)
13
Content available remote Potencjał wykorzystania techniki reverse placement w marketingu terytorialnym
80%
XX
Jednym z podstawowych zadań stawianych przed marketingiem terytorialnym jest wykorzystywanie i promowanie użyteczności zasobów danego terytorium. Oprócz zasobów o charakterze materialnym, można wyróżnić równie istotne zasoby o charakterze symbolicznym, których wartość będzie wzrastała wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Szczególnym przypadkiem tego typu zasobów są symbole powiązane z fikcją, tzw. symulakry, których potencjał wykorzystania w marketingu terytorialnym nie doczekał się jeszcze szerokiego opracowania teoretycznego. Techniką marketingową, oferującą największe możliwości praktycznego wykorzystania symulakrów, wydaje się reverse product placement, nazywany również odwrotnym lokowaniem produktu. Celem artykułu jest analiza potencjału powiązania symulakrów z techniką odwrotnego lokowania produktów w zakresie marketingu terytorialnego, a w szczególności możliwości identyfikacji nowego rodzaju zasobów terytorialnych. (fragment tekstu)
EN
Simulacra, according to J. Baudrillard, is a symbol that is connected with a fiction. Such symbol has a potential to become a resource in territorial marketing. Using a reverse product placement technique it is possible to name several kinds of simulacra usage basing on the level of its diversity from the empirical reality. The aim of this paper is to present the possibilities of simulacra usage and the advantages and problems with this process. (original abstract)
EN
Purpose: The paper aims to identify the extent to which city marketing has been implemented in selected Czech cities in the Moravian-Silesian Region as well as the tools that are used for managing city development. Design/methodology/approach: The research was carried out in the following cities of the Czech Republic: Bohumín, Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Opava, Ostrava and Třinec. The respondents were representatives of municipal authorities, and the method of individual in-depth interviews (IDI) was used. Findings: Territorial marketing is going through various phases in its evolution. It is constantly being enriched with new forms and tools of communication with the environment, including those related to modern Internet media and innovative mobile applications. The authorities of the cities subjected to in-depth analyses are aware of the challenges ahead. Competition for limited resources, such as investor funding or tourism income, will be won by those cities whose authorities manage to develop and implement effective marketing strategies ahead of their rivals. Originality/value: The article discusses the advancement of selected place marketing tools used in the four analysed towns in the Polish-Czech borderland.(original abstract)
15
Content available remote Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg
80%
XX
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu działań promocyjnych realizowanych przez jednostkę terytorialną mających oddziaływać na rozwój miasta Tarnobrzeg. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzegu. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, że koncepcja zarządzania jednostkami osadniczymi musi uwzględniać działania promocyjne, które pozwalają na osiąganie zamierzonych celów strategicznych. Na badanym obszarze, w opinii respondentów tego typu działania realizowane przez władze lokalne są jednak niewystarczające. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper takes an attempt of presenting impact of promotion activities realized by territorial unit aimed at influencing the development of Tarnobrzeg city. These issues were enriched in results of survey research conducted among Tarnobrzeg inhabitants. The conducted theoretical and empirical analysis enables to state that a concept of territorial unit management must take into consideration promotion activities, which facilitate achievement of intended strategic goals. On the studied area, in respondents' opinion, such activities realized by local authorities are insufficient. (original abstract)
16
60%
XX
Celem artykułu jest pokazanie zastosowania metody kognitywnej, jako instrumentu wspierającego projektowanie zintegrowanego produktu terytorialnego turystycznego. W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skupiona na próbie udzieleniu odpowiedzi na pytania: Dlaczego potrzebne jest nowe podejście do projektowania zintegrowanego produktu turystycznego gmin? Jaką wartość aplikacyjną mają dobre praktyki w zarządzaniu projektowaniem zintegrowanego produktu turystycznego gmin? Jakie korzyści i niekorzyści powstają przy stosowaniu mapy kognitywnej jako nowej propozycji w projektowaniu zintegrowanego produktu turystycznego gmin? Mapa kognitywna to rozwiązanie wywodzące się z nauk humanistycznych, zwane potocznie mapą skojarzeń. Jest to rozwiązanie opierające się na skojarzeniach przyczynowo-skutkowych, ale o bardziej złożonym charakterze, niż zwykło się stosować w naukach ekonomicznych. Mapa kognitywna umożliwia poszukiwanie zależności pomiędzy uwarunkowaniami badanego zjawiska w ujęciu statycznym i dynamicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper shows the use of cognitive method as an instrument supporting integrated projecting of tourist territorial product. An author of that elaboration tries to answer the following questions: Why is there a necessity to find approach to project the comunes' tourist integrated product? What applicative value the good practices have in management with tourist integrated product of communes? What advantages and disadvantages arise at using the cognitive map as the proposition in projecting of tourist integrated product of communes? Cognitive map is a solution coming from the humanities which are commonly know as connotation map. It is solution basing upon cause-effect connotations but more complex than those ones used in economical sciences. Cognitive map enables searching for the dependences among conditionings of surveyed occurrence in statistic and dynamic grasp. (original abstract)
EN
The object of the study are the socio-economic conditions of cities as the basis of marketing potential. The purpose of the study is to identify the role of socio-economic conditions in revealing the marketing potential of cities. The main methods used for the study are matching, comparison, ranking. Our conclusion is that socio-economic conditions cannot always be perceived as the basis for revealing the marketing potential of a city, which is proved by independent studies of the authors, as well as by the analysis of data obtained in the course of other studies. It was possible to establish that socio-economic conditions do not guarantee permanent population growth for cities: the affordability of a basic set of goods and services, a competitive level of income, the availability of higher education institutions and the saturation with health and cultural facilities are not necessarily highly rated by real and potential local residents. This allows us to speak about the need for marketing efforts to attract consumers of a territorial product (socio-economic conditions of a city), it is not enough to have any advantages - it is important to be able to draw attention to them, to ensure the formation of the necessary attitudes regarding the socio-economic conditions of life in cities. Therefore, we are speaking about the need to take into account the nature of consumer demand for the socio-economic conditions of cities and the use of the appropriate type of marketing. The authors have examined a number of examples of applying city types of marketing, such as conversion, incentive, supportive, synchromarketing, remarketing and demarketing.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia propozycję praktycznego wykorzystania domu jakości przez jednostki samorządu terytorialnego. Propozycja zakłada, że oferta samorządu terytorialnego dla przedsiębiorców stanowi terytorialny produkt inwestycyjny. Produkt ten można zaprojektować zgodnie z uwarunkowaniami jednostki terytorialnej oraz zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przy wykorzystaniu domu jakości. Metoda ta pozwala na przełożenie oczekiwań inwestorów na konkretne mierzalne parametry i porównanie konkurencyjnych ofert. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a proposal for the practical use of a House of Quality by local government units. The proposal assumes that the local government offer for entrepreneurs is a territorial investment product. This product can be designed according to the conditions of the territorial unit, and in accordance with the investors's expectations concerning the House of Quality functioning. This method allows to transmute their expectations on the specific measurable parameters and compare competing offers. (original abstract)
XX
W pracy określono zakres i narzędzia funkcji marketingowej, w tym szczególnie funkcji komunikacyjnej lokalnych grup działania (LGD). Celem badań było określenie znaczenia LGD w kreowaniu produktu terytorialnego oraz zakresu wykorzystania PR przez LGD w komunikacji marketingowej gmin. Cel zrealizowano dzięki przeglądowi literatury, desk research oraz analizie dokumentów, szczególnie dokumentów bezpośrednio regulujących w perspektywie 2014-2020 funkcjonowanie ogółu 22 LGD w województwie lubelskim. W świetle wyników badań działania marketingowe LGD stanowią połączenie aktywności w zakresie rozwoju produktu i PR, aktywności związanej z tworzeniem/rozwojem produktów turystycznych oraz ich promocją. Działalność marketingowa LGD jest wzmocnieniem synergicznym aktywności marketingowej pojedynczych samorządów w obszarze rozwoju produktu i kształtowania wizerunku. LGD stanowią podmiot aktywnie uczestniczący w PR, a w tym w event marketingu, wzbogacają katalog stosowanych przez urzędy gmin wiejskich narzędzi PR. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper defines the scope and tools used within the framework of a marketing function, particularly including communications by Local Action Groups (LAGs). The aim of the research was to determine the significance of LAGs in the creation of a territorial product and the range of Public Relation (PR) applications by LAGs in the marketing communication of municipalities. This was achieved by means of a literature review, desk research and the analysis of documents including those that directly regulate the functioning of all 22 LAGs from the Lubelskie Province during the 2014 to 2020 period. According to the research results, the marketing activities of LAGs constitute a combination of activity with respect to product development and PR, activity related to the creation/development of tourism products and their promotion. The marketing activity of LAGs is a synergistic reinforcement of the marketing activity conducted by individual local governments in the area of product development and shaping of the image. LAGs are an entity actively participating in PR. They also enhance the catalogue of PR tools used by the administration of rural municipalities. (original abstract)
XX
Opracowanie ukazuje marketingowe aspekty funkcjonowania gminy. na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do zagadnień marketingu terytorialnego, autor przedstawił wyniki badań własnych na temat oceny stopnia zaawansowania aktywności marketingowej analizowanej gminy. Rezultaty badań pozwalają na stwierdzenie, że mimo coraz bardziej zauważalnych działań marketingowych i stosunkowo dobrych ocen mieszkańców w zakresie marketingu, jego organizacja w badanej gminie jest wciąż bardzo rozproszona i ograniczona. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents marketing aspects of functioning of a commune. On the background of theoretical considerations relating to issues of territorial marketing, the author presents results of research on the assessment of advance of analyzed commune's marketing activities. The results of empirical studies support the conclusion that despite the increasingly noticeable marketing actions and relatively good grades given by inhabitants in the area of marketing, its organization in the studied commune is still very dispersed and limited. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.