Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Ekonomista
|
2007
|
nr 6
839-859
EN
The paper offers a handful of reflections on economic policy based on personal experiences of the author who held the high-level government posts in 2001-2005. In his presentation of these reflections, he is trying to reconcile the roles of a participant and an observer. The starting point is the question: What does economic policy consist of? The question is not answered explicitly. First of all, it depends on the adopted understanding of and approach to the economy. Two extreme attitudes are possible. At one end of the spectrum, the economy is construed as a system of objectivised interrelationships, an object to be controlled by appropriate fine-tuning of key parameters that regulate economic relationships (understood in terms of objects). The politician-economist's role in this respect is similar to that of a physician: it starts with analysing the patient's condition, which leads to the diagnosis of the ailment and finally to the application of a proper therapy. The point is to maintain a state of equilibrium in the economy, as is the case with the patient's body. At the other end of the spectrum, there are those who treat the economy as a system of institutionalised behaviours and social reactions. In this approach, the politician-economist must decide which behaviours to strengthen or encourage, and which ones to discourage or eliminate. Thus, the politician does not influence the economy through its parameters but through institutions, does not solve equations but problems. He does not strive to achieve a state of balance, but to control the process, the development of the economy. One of the conclusions that follow from the reflections shared in this article is that present-day economic policy must respect a number of profound intellectual, political and institutional changes related to the operation of the state.
PL
W ostatnim czasie do ustawodawstwa polskiego zostały wprowadzone dwa akty prawne związane z efektywnością energetyczną oraz gospodarką odpadami komunalnymi. Są to: ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projektem zmiany ustawy o odpadach. Wymienione akty prawne stanowią implementację do polskiego porządku prawnego regulacji prawnych wynikających z obowiązujących w Unii Europejskiej dokumentów kierunkowych (tj. programów i strategii), dokumentów o charakterze wiążącym (tj. dyrektyw) oraz polityki klimatyczno_energetycznej i polityki ekologicznej. Analiza wymienionych dokumentów na poziomie legislacyjnym Unii Europejskiej oraz implementacji ich zapisów w warunkach krajowych wskazuje na wystąpienie współzależności części przepisów w zakresie energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszym artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy wskazanych w dokumentach krajowych modeli gospodarki odpadami komunalnymi w ujęciu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kontekście wprowadzanych przepisów o efektywności energetycznej i energetyce odnawialnej. Wykorzystując mechanizmy ekonomiczne i ekologiczne zdefiniowane w analizowanych przepisach oraz specyficzne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce, zaproponowano modyfikację modelu gospodarki odpadami, zdefiniowanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, dla regionów zamieszkałych przez 150-300 tysięcy mieszkańców. Wskazane rozwiązanie stanowi optymalny ekonomicznie kierunek dla budowy zintegrowanych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w polskich gminach. Jednocześnie pozwala Polsce na osiągnięcie nałożonych przez Unię Europejską celów ekologicznych.
EN
Recently, the Polish legislature were introduced two legal acts related to energy efficiency and municipal waste management. These are the Energy Efficiency Act and the Act on maintaining cleanliness and order within municipalities. Legislative work is underway on the draft law on renewable energy sources and the draft amendment on Waste Law. These acts are related to the implementation of the Polish legal regulations related to existing EU directional documents (i.e. programs and strategies), a binding document (i.e. directives), and climate, energy and environmental policy. Analysis of these documents at the legislative level of the European Union and the implementation of its provisions under national conditions indicate a correlation of legislation on renewable energy, energy efficiency and municipal waste management. This article analyzes the documents referred to in the national models of waste management in terms of the provisions of the amended Act on cleanliness and order within the municipality together with legislation on energy efficiency and renewable energy. Using economic and ecological mechanisms defined in the analyzed regulations and specific socioeconomic changes in Poland, the article proposes modification of the waste management system, as defined in the National Waste Management Plan for a region inhabited by 150-300 thousand people. The solution represents the optimal economic direction for the development of integrated municipal waste management in Polish municipalities. It simultaneously allows Poland to achieve the ecological objectives imposed by the European Union.
EN
Decision Support Systems (DSS) are computer-based tools which can assist managers of different disciplines, local governments, investors and other stakeholders to simulate, evaluate, and/or optimize management alternatives. This study aims to elaborate and develop a concept design of a DSS and explore the possibilities which it offers in selecting the most optimal Clean Coal Technology for a given location in the Upper Silesian Coal Basin. The implementation of CCT is a very complex process and is characterized by the interaction of many factors such as: economic, environmental, legal and social therefore, as a consequence the decision-making becomes intricate. The study consisted and relied on the draw-up structure, the determination of fundamental components of the DSS and the generation of recommendation reports. Furthermore, the identification of the DSS user’s needs was carried out along with the classification of the main groups of users, which have a direct impact on the implementation processes of the CCT in the Upper Silesian Coal Basin.
PL
System wspomagania decyzji (SWD) jest narzędziem komputerowym, który może pomóc menadżerom z różnych dyscyplin, przedstawicielom środowisk samorządowych i innym zainteresowanym stronom w przeprowadzeniu symulacji, ocenie i/lub optymalizacji procesu zarządzania. Prowadzone badania mają na celu opracowanie i stworzenie projektu SWD, który okaże się pomocny w wyborze optymalnej technologii czystego węgla dla danej lokalizacji w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Implementacja technologii CTW jest bardzo złożonym procesem i bazuje na interakcji czynników: ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społeczne w związku z tym, w wyniku czego podejmowanie decyzji w tym zakresie staje się skomplikowane. W pracy opisano strukturę systemu, określono podstawowe elementy SWD i uwzględniono generowania raportów rekomendacyjnych. Ponadto zidentyfikowano potencjalne grupy użytkowników SWD, mających bezpośredni wpływ na procesy implementacji WTC w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Przeprowadzono również identyfikację potrzeb użytkowników systemu.
PL
W artykule podjęto próbę omówienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej wraz z oceną procesu wdrażania jej zapisów do ustawodawstwa polskiego. Zaprezentowano także charakterystykę wybranych technologii czystego węgla oraz ocenę ich technologicznej dojrzałości i stopnia wdrożenia w Polsce. Zauważalne globalne zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany oraz ochrona środowiska to jedne z najważniejszych obszarów tematycznych podejmowanych przez Unię Europejską. Rozwój legislacyjny na poziomie strategicznym zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowane jest także zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii oraz podwyższenie efektywności zużycia paliw kopalnych. Ukonstytuowaniem tych założeń jest przyjęty przez kraje Unii Europejskiej pakiet klimatyczno-energetyczny "3 ´ 20%". Kluczowe akty prawne w badanym zakresie to pakiet dyrektyw ramowych, m.in.: - Dyrektywa 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tzw. Dyrektywa ETS, - - Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. Dyrektywa OZE, - - Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, tzw. Dyrektywa ESD, - - Dyrektywa 2004/8/EC w sprawie promowania kogeneracji, tzw. Dyrektywa CHP. Powyższe dyrektywy stanowią podstawę prawną dla aktów prawnych niższego rzędu wdrażanych w systemach legislacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem ostatecznym wprowadzanych stopniowo regulacji jest osiągnięcie założeń pakietu "3 ´ 20%" do 2020 r., przez wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Rozwój czystych technologii węglowych skupiony jest na: - procesach wzbogacania i uszlachetniania węgla, - procesach zgazowania w technologii naziemnej i podziemnej, - współspalaniu biomasy z węglem, - technologiach wychwytywania i składowania CO2, - przetwarzaniu węgla w kierunku produkcji paliw płynnych i produkcji wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej to Polska posiada największe zasoby węgla kamiennego, który stanowi narodowy surowiec energetyczny. Możemy także pochwalić się ugruntowaną technologicznie i systemowo energetyką opartą na jego zasobach. Argumenty te sprawiają, że Polska ma szansę stać się stymulatorem innowacji technologicznych w tym obszarze, a nawet liderem europejskim w rozwoju czystych technologii węglowych (CTW).
EN
In the article, an attempt has been made in order to discuss the climate and energy policy of the European Union accompanied with an assessment of the implementation of its entries to the Polish legislation. The characteristics of the selected clean coal technologies has been presented with the assessment of their technological maturity and the degree of their implementation in Poland. The perceptible global climate change, the greenhouse effect and the protection of the environment have been stated as some of the most important thematic areas undertaken by the European Union. The legislative development at the strategic level implies the limitation of the greenhouse gas emissions into the atmosphere. It has also been planned to increase the share of renewable sources in the production of energy and the increase of the efficiency of the fossil fuels consumption. The climate-and-energy package adopted by the countries of the European Union has been treated as the legal implementation of these assumptions, it has been called "3 ´ 20%". The key legal acts in the field has been prepared as the frame directives, inter alia: - Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community so called the ETS directive, - Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, so called the OZE directive, - Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end- -use efficiency and energy services, so called the ESD directive, - Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, so called. the CHP Directive. The above mentioned directives provide the legal basis for the inferior legal acts implemented in the legislative systems of the member countries of the European Union. The definitive aim of the gradually introduced regulatory package has been to achieve the assumptions of the "3 ´ 20%" to 2020, by all countries within the European Union. The development of the clean coal technology has been focused on: - processes of coal enrichment and refinement, - processes of coal gasification in the underground and on-surface technology, - biomass co-firing with coal, - CO2 capture and storage technologies, - processing of coal towards the production of liquid fuels and the production of hydrogen in order to supply fuel cells. Among all the countries of the European Union, Poland has the richest deposits of coal, which constitutes the national Polish raw energy material. Poland could also boast a well-established, technologically and systematically, power industry based on coal resources. These arguments have caused that Poland has a chance to become a stimulus for the technological innovation in this area or even the European leader in the development of the clean coal technology (CTA).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.