Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1592

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zatrudnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
PL
Szerokie perspektywy rozwoju polskiego sektora energetycznego mogą prowadzić do wzrostu zatrudnienia w branży. Jednak, aby dostać pracę przy dużych i wymagających projektach, trzeba będzie wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.
2
Content available „GRUBYCH NIE ZATRUDNIAJĄ?”
100%
PL
Opracowanie stanowiące doniesienie z badań skupiono na trudnościach w uzyskiwaniu zatrudnienia przez osoby z nadwagą oraz otyłe. Wyniki badań ukazują, że w śród objętych badaniami 112 pracodawców (62 kobiet, 50 mężczyzn) tylko 15 kobiet i 7 mężczyzn zatrudniało osoby z nadwagą pod warunkiem, że otyłość nie utrudniała tym osobom wykonywania czynności zawodowych. Wyników tych badań nie można uogólniać, wskazują one jednak, że nadmierna waga ciała może utrudniać procesy przystosowawcze łącznie z uzyskiwaniem pracy.
EN
The study constituting informing from examinations was focussed on problems in getting the employment by overweight persons and obese. Findings are showing, that employers provided with examinations 112 (of 62 women, 50 men) 15 women and 7 men only employed overweight persons provided that the obesity didn't make it difficult for these persons the performance of activities professional. It isn't possible to generalize results of those surveys, however they show that the exaggerated body weight can hinder adaptation processes including getting a job.
EN
The study pertains to the common misconception of an issue that is fundamental for the labour law, namely the problem of the legal grounds for employment. It is about what actually determines the choice of these grounds, and more precisely whether it is ‘free will’ of parties that is ultimately decisive in this respect. The questions are as follows: is it erroneous that the legislators have chosen the direction of equating the legal grounds for employment in the sphere of labour law and civil law? Next, if it is the case, what should certain ‘planning’ of the legal grounds for work provision look like, and what determines the legislators’ decision about this planning, or maybe it is this ‘free will’ of the parties that is solely decisive here? Finding the answer to the above questions is of primary importance in order to counter the wave of criticism to the proposals included in the draft code on individual labour law prepared by the Codification Committee in the years 2016–2018.
PL
Opracowanie dotyczy ciągle powszechnego niezrozumienia fundamentalnej dla dyscypliny prawa pracy kwestii, jaką stanowi problem prawnej podstawy zatrudnienia. Chodzi mianowicie o to, co tak naprawdę determinuje wybór owej podstawy, a dokładnie, czy w przedmiotowej kwestii przesądzająca jest ostatecznie owa „wolna” wola stron. Pytania są następujące: czy rzeczywiście obrany przez ustawodawcę kierunek zrównywania prawnych podstaw zatrudnienia w sferze prawa pracy i prawa cywilnego jest błędny, a jeśli tak, to jak powinno wyglądać pewne „rozplanowanie” prawnych podstaw świadczenia pracy i co determinuje decyzję ustawodawcy o tymże planowaniu, a może to po prostu owa „wolna” wola stron w tej mierze decyduje wyłącznie? Znalezienie odwiedzi na powyższe pytania jest zupełnie kluczowe, żeby odpierać falę krytyki na propozycje zawarte w projekcie kodeksu z zakresu indywidualnego prawa pracy, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną z lat 2016–2018.
EN
Development and rational use of human resources is a major foundation for the knowledge-based economy. Shaping a society based on knowledge depends on such factors as the outlayon research and development, the number of students, legal and economic instruments and soon. People are a crucial factor of this process, and its quality is related to the level of knowledge resources, skills, education and the quality of work organization. The present discussion analyzes the changes in the employment in research (B) and development (R) as a factor influencing the growth of the knowledge-based economy. The author assumes that employment in B+R activity is a measure of the potential which makes economy growth possible. The discussion is based on the examples of selected countries where the analysis of changes in B+R activity was conducted in the period 1995-2003. The analysis shows that the tendencies in the changes ofthe economic potential and research and development potential in the analyzed countries point to an increasing polarity in global economy. They significantly affect the introduction of the knowledge-based economy in the specified countries. It seems reasonable to assume thatlong-term economic growth is connected primarily to the development of human resources.
PL
Za nami okres wakacyjny, a w perspektywie czwarty kwartał 2018 roku. Plany zatrudnienia polskich pracodawców na okres październik-grudzień są optymistyczne. Jak pokazuje raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” w ujęciu całościowym zwiększenie zatrudnienia w bieżącym kwartale planuje 17% polskich przedsiębiorstw.
PL
Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja „Kodeksu pracy”, która wprowadziła obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę, a w przypadku nie zachowania formy pisemnej umowy, potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002. Przedstawiono koszty tego procesu i zmniejszenie zatrudnienia oraz zaprezentowano wnioski z badań socjologicznych. Na tym tle dokonano oceny skuteczności stosowanych instrumentów Górniczego Pakietu Socjalnego.
EN
The article shows fundamental instruments of employment restructuring process taking place in coal mining industry from 1998 to 2002. Together with the costs of such process as well as the decrease in employment, the paper has presented the conclusions resulted from sociological research. The material has become the basis of evaluation of the efficiency of those instruments.
PL
W artykule przeanalizowano znaczenie zmian technologicznych dla rynku pracy w kontekście poziomu i kierunku wykształcenia siły roboczej. Celem artykułu jest identyfikacja kierunków wykształcenia, które w obliczu zmian technologicznych są kluczowe dla znalezienia zatrudnienia. Do analizy empirycznej posłużono się danymi pochodzącymi z Diagnozy Społecznej z 2015 roku. W pierwszym etapie analizy, korzystając z podejścia zaproponowanego przez Autora i in. (2003), poszczególne zawody podzielono na grupy ze względu na intensywność wykonywanych zadań i zidentyfikowano te, które są kluczowe w kontekście zmian technologicznych. Następnie, przy użyciu regresji logistycznej zidentyfikowano kierunki wykształcenia zwiększające szansę na pracę w zawodzie z danej grupy. Wyniki pokazały, że większe szanse zatrudnienia w grupie zawodów, których znaczenie rośnie wraz z rozwojem technologii, mają absolwenci kierunków pedagogika, nauki ścisłe, prawo i nauki społeczne, ekonomia i administracja oraz ochrona zdrowia. To absolwenci tych kierunków mają wysokie szanse zatrudnienia w zawodach wymagających pracy z ludźmi oraz umiejętności analitycznego myślenia, które upatrywane są za kluczowe z punktu widzenia zmian strukturalnych związanych z postępem technologicznym.
Turyzm
|
2017
|
tom 27
|
nr 1
71-81
PL
Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.
13
80%
PL
W artykule przedstawiono tworzenie się i rozwój rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na świecie w XX i XXI w. Można zauważyć, iż bodźcem do powstania systemów krajowych, szczególnie w Ameryce oraz Europie, były konflikty zbrojne. W ich efekcie pojawiała się liczna grupa osób okaleczonych – ofiar wojen oraz praktyk ludobójczych. Wiele państw musiało sobie poradzić z tym problemem, szczególnie z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwano efektywnych rozwiązań w tej sferze. Doprowadziło to do powstania licznych systemów krajowych, których kształt wynikał z kultury, tradycji, historii, zasobów oraz możliwości społecznych i ekonomicznych danego państwa.
EN
The paper presents the formation and development of professional rehabilitation of people with disabilities in the world in the twentieth and twenty-first century. One may notice that these were armed conflicts that stimulated creation of national systems, particularly in America and Europe. As a result, a large group of injured people appeared – the victims of war and genocide. Many countries have had to cope with this problem, especially with inactivity of people with disabilities. They were looking for a good solution in this area. This has resulted in creation of many national systems, the shape of which resulted from the culture, traditions, history, resources, and social and economic opportunities of the country.
PL
Konieczność zmian w polskim górnictwie węgla kamiennego przyniosła szereg działań ze strony przedsiębiorstw górniczych we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Szczególnie istotnym i trudnym problemem były działania podejmowane w obszarze zatrudnienia. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę restrukturyzacji zatrudnienia wgórnictwie węgla kamiennego, która została zrealizowana w latach 1998-2006.
EN
The necessity of changes in Polish hard coal industry brought about a number of activities on the side of mining enterprises in all areas of their functioning Activities undertaken and focused on employment were especially important and difficult. In the herein presented article an analysis has been conducted of employment restructuring of hard coal industry which was accomplished in 1998-2006.
17
Content available remote Czy można porównywać zatrudnienie w różnych jednostkach gospodarczych?
80%
PL
W Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego podjęto badania nad stanem i strukturą zatrudnienia w przedsiębiorstwach chemicznych. Celem badań jest porównanie stanu aktualnego zatrudnienia w poszczególnych obszarach funkcjonowania wybranej grupy przedsiębiorstw oraz prowadzenie bieżącego monitoringu wprowadzanych zmian.
EN
At the Institute for the Economics of the Chemical Industry's Department of Business Economics and Organization, studies on the state and structure of employment in chemical companies are undertaken. The studies a-re targeted at the comparison of the current state of employment in different operating a-reas of selected groups of companies, and at current monitoring of the changes under introduction.
19
80%
PL
Szerokie kompetencje GDDKiA w zakresie zarządzania i realizacji inwestycji powodują, że instytucja ta nie jest typowym urzędem. Zatrudnia 3375 osób, w tym: 2379 pracowników korpusu służby cywilnej. Zakres obowiązków stale się powiększa ze względu na szybki wzrost inwestycji i wyższe wymagania w procesie inwestycyjnym oraz oczekiwane społeczne na nadzorowanie dróg 24 godziny na dobę. Braki kadrowe łagodzone są próbami racjonalizacji zatrudnienia poprzez: zlecanie na zewnątrz wielu prac, zlecanie kompleksowego utrzymania dróg i łączenia rejonów. To jednak nie wystarcza.
EN
Wide competences of GDDKiA in management and implementation of road projects cause that this institution is not typical administration. It employs 3375 people including 2379 civil servants. The range of responsibility is increasing because of investment increase and social expectation of road supervision 24 hour a day. Shortage of the personnel is compensated by trials of work outsourcing, contracting of road maintenance and merging maintenance units. However, this is not enough.
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.