Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 397

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Kontynuujemy temat prawa pracy i kwestii związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Ostatnio przedstawiliśmy zasady prawa pracy oraz jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Teraz – przydatne informacje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę (z winy pracownika), jak i pracownika (z winy pracodawcy), a także z powodu innych, określonych w kodeksie pracy zdarzeń.
2
Content available Prawna ochrona pracy : cz. 1
100%
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł ten jest wstępem do dalszych publikacji zawierających konkretyzację obowiązków pracodawcy w zależności od gałęzi gospodarki lub rodzajów prac wykonywanych u danego pracodawcy.
EN
The article focuses on the employer's main obligations with regard to occupational safety. This article is an introduction to further publications that will discuss the employer's duties in more detail depending on the sector of economy and/or type of work performed in the company.
3
Content available Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy
100%
PL
Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat pojęcia ochrony pracy. Dyskusja taka jest szczególnie istotna obecnie, gdy w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zmieniają się takie tradycyjne pojęcia i ich znaczenie, jak: ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.
EN
The article triggers off a discussion on the concept of labour protection. Such a discussion is at present of particular importance given the fact that in the wake of the EU membership traditional concepts and their meanings change, e.g., labour protection, and safety and health at work.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. W polskim prawie pracy brak jest szczegółowych regulacji określających prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie działań mających na celu kontrolę wykonywanych w ramach stosunku pracy obowiązków pracowniczych, jak również brak jest wyraźnego wskazania granic kontroli pracownika przez pracodawcę. Często zarówno pracodawcy, jak i pracownicy nie wiedzą, więc gdzie jest granica kontroli, a gdzie zaczyna się mobbing i dyskryminacja. Wskazane w artykule metody mają na celu ukazanie prawnych regulacji tego problemu.
EN
The aim of the article is to present the selected methods of staff supervision in the light of the existing provisions of law. The Polish Labor Law lacks detailed regulations concerning employer’s rights and responsibilities as regards the supervision of employee’s work rendered within the employment relationship, moreover it does not determine precisely the limits of supervision. As a result, both employers and employees are frequently not aware where supervision ends and mobbing and discrimination occurs. The methods shown in the article aim at the presentation of legal regulations as regards the issue of staff supervision.
7
Content available Ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy
80%
PL
Przedmiotem opracowania jest ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy, omawiany zarówno z punku widzenia prawa materialnego, jak i procesowego. Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 150 WBR (holenderski Kodeks postępowania cywilnego) stronę, która wywodzi konsekwencje z powoływanych przez siebie faktów lub praw, obarcza ciężar ich udowodnienia, chyba że reguły szczególne lub wymogi racjonalności i uczciwości powodują inne rozłożenie ciężaru dowodu. Pracodawca i pracownik muszą się zachowywać tak, jak przystoi na racjonalnego i uczciwego pracodawcę oraz racjonalnego i uczciwego pracownika. Ciężar dowodu może, za sprawą szczególnych regulacji, obarczać powoda lub pozwanego, ale może także być przerzucany pomiędzy nimi w trakcie postępowania, jako rezultat przedłożenia określonych dowodów. Sądy przejawiają wysoki stopień „społecznej wrażliwości” – są gotowe przerzucać ciężar dowodu w postępowaniu na pracodawców.
EN
The subject of the study is the burden of proof in Dutch employment law discussed from both procedural and substantive law viewpoint. Article 150 of WBR states that the burden of proof of facts or rights is on the party that invokes legal consequences resulting from those facts or rights, unless there are special rules or requirements of reasonableness and fairness that involve a different burden of proof. The employer and the employee must behave as befits a reasonable and fair employer and a reasonable and fair employee. The burden of proof may - due to specific provisions - be on the claimant or on the defendant; however it may even be shifted between them during the proceedings as a result of submitted evidence. Courts show a high degree of "social sensitivity" – they are ready to reverse the burden of proof during the proceedings to the employers' side.
8
Content available Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
80%
PL
Niniejszy artykuł omawia instytucję rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tekst przedstawia przesłanki takiego wypowiedzenia stosunku pracy oraz analizuje poglądy doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Prezentacja wskazuje przykładowe stany faktyczne, które mogą być zakwalifikowane jako poszczególne przesłanki. Artykuł dodatkowo omawia tryb oraz procedurę dochodzenia roszczeń jakie przysługują pracodawcy i pracownikowi w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy.
EN
This article discusses the institution of termination of an employment contract without notice as provided for in the Polish Labour Code. It describes reasons for such termination of the employment relationship and analyses the opinions of legal doctrine and judicature in this respect. The articles also presents examples of events from day-to-day life which may be classified as reasons for termination. Additionally, it contains descriptions of the procedure for pursuing claims which the employer and the employee might have in connection with improper termination of an employment relationship without notice.
PL
Praca na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą może być świadczona na różnych podstawach prawnych - w ramach umowy o pracę czy w oparciu o niepracownicze formy cywilnoprawnego zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie). Wszelkie szkody w mieniu osoby trzeciej powstałe przy wykonywaniu pracy przez naszego pracownika będą naprawione w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
PL
Koordynator sprawujący nadzór nad bhp to nie inspektor służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyjaśniamy, kto i kiedy powołuje koordynatora ds. bhp oraz jakie są jego uprawnienia i odpowiedzialność karna.
PL
Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
PL
Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą, należy przede wszystkim podjąć decyzję czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie delegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy. Te dwa pojęcia często w praktyce używane są zamiennie, jednak dotyczą dwóch różnych przypadków. Niniejszy tekst w sposób szczegółowy rozpatruje oba zagadnienia. Zapraszamy do lektury!
PL
Bezpieczna praca w zakładzie przemysłowym wiąże się z dostosowaniem budynków i infrastruktury zakładu do wymagań prawa. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie?
16
Content available Zasady prawa
80%
EN
Principles of law play an important role both on theoretical and practical grounds. They are a kind of azimuth for the legislator, in shaping the law, as well as the interpreter, in the process of applying the law. The relationship between principles of law and rules requires special attention. A concept that is more and more often analysed on theoretical and legal grounds.
PL
Zasady prawa odgrywają istotną rolę zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. Są swoistym azymytem dla ustawodawcy w kształtowaniu prawa, jak i interpretatora w procesie stosowania prawa. Szczególnej uwagi wymaga relacja zasad prawa oraz reguł. Koncepcji, która coraz częściej jest przedmiotem analizy na gruncie teoretycznoprawnym
PL
Pracownik wykwalifikowany jest z zasady pracownikiem lepszym, bardziej kompetentnym. Powoduje to, że inwestycja w naukę może przynieść pracodawcy wiele dobrego, ale również rodzi po jego stronie obowiązki. Z czym musi się zmierzyć pracodawca doszkalający pracownika? Co pracownik powinien wiedzieć, chcąc zgłębić swoją wiedzę? O tym w niniejszym artykule.
PL
W artykule przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównując je z dochodami ze składek. Zaproponowano kierunki zmian w obowiązujących przepisach dotyczących różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w celu zwiększenia motywacji do podejmowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach.
EN
The article discusses the rules of differentiating rates of contribution for accident insurance to focus on the new principles effective since 1 April, 2006. Furthermore, it presents an analysis of spending in virtue of the benefits paid from the ZUS accident insurance fund in 2003-2005 to compare them with the proceeds from contributions. Some proposals have been made as to the ways contribution rates could be differentiated to enhance companies' motivation to undertake prevention measures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania kosztów i korzyści wdrażania systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Dokonano porównania kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania BHP z kosztami realizacji wymagań wynikających z przepisów.
EN
The article presents results of a study on cost and benefits of management systems for occupational safety implemented in some enterprises. The study comprises also an analysis to compare the cost of implementing and running OHS systems and the cost of compliance with relevant law provisions.
PL
Niniejszy komentarz dotyczy wybranych istotnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnośnie do prawa pracy i prawa socjalnego wydanych w 2012 i 2013 roku. W swoim charakterystycznym obecnie stylu Europejski Trybunał Sprawiedliwości ponownie mocno ingerował w prawo krajowe państw członkowskich. Mimo że Trybunał zachował w zasadzie swoją ostatnią linię orzecznictwa, przegląd jego orzeczeń nie może być przeceniany.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.