Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sponsoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Sponsoring sportowy - optyka sponsorów i kibiców
100%
XX
Obszar, w którym sponsoring współcześnie jest bardzo wyraźnie rozpowszechniony, to sport. W praktyce można obserwować przypadki, gdy w zamian za dofinansowanie, kluby sportowe zawierają w swojej nazwie miano wskazujące na sponsora, np. klub piłkarski Lech Poznań, czy PGE Skra Bełchatów. Wykorzystanie klubów sportowych, czy też indywidualnych sportowców w promocji, a więc i kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wśród potencjalnych klientów stanowi zatem jeden ze sposobów, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa starają się docierać do swoich nabywców. Ważna staje się tutaj "atrakcyjność" podmiotów angażowanych do kampanii promocyjnych. Zagadnienie to łączy się z kategorią tzw. atrakcyjności marketingowej sportowca, rozumianej jako zespół jego atutów i cech wyróżniających, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo zamierzające za pośrednictwem sportu budować swój wizerunek i pozycję konkurencyjną na rynku [Waśkowski 2013, s. 8]. Na tym tle celem artykułu stało się przybliżenie sponsoringu jako narzędzia marketingu sportowego. Uwagę skoncentrowano przy tym w szczególności na przedstawieniu istoty, przejawów i skutków wykorzystania sponsoringu w sporcie. W części empirycznej artykułu podjęto próbę ukazania przesłanek i barier związanych z decyzjami potencjalnych sponsorów (przedstawicieli przedsiębiorstw) dotyczącymi "inwestowania" przez nich w sport. Jednocześnie celem części empirycznej stało się rozpoznanie zainteresowania potencjalnych kibiców udziałem w imprezach sportowych. Chodziło przy tym również o ujawnienie opinii respondentów na temat "atrakcyjności" produktów/usług pochodzących od przedsiębiorstw sponsorujących sport. Tak ujęty cel zrealizowano, posiłkując się studium literatury przedmiotu oraz wynikami własnych badań empirycznych1, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i wywiadów pogłębionych. (fragment tekstu)
EN
Sports sponsorship is the fastest growing form of business entities promotion in our country, an example of which is cooperation of mobile concern with ski jumpers or footballers. Thanks to the conjunction of sport success with an investor, he/she gains additional, measurable benefits, which are often bigger than the ones coming from typical methods of promotion, like advertising in the media. In the article we can find a description of sports sponsorship in polish management realities. Reference is made to essence, signs and effects of this sponsorship. In the empirical part of the article the attempt, of showing motives and barriers connected with decisions of potential sponsors (representatives of companies) about their investment in sport, is made. At the same time the aim of the empirical part become also recognition of interest, of potential fans, in participation in sports events and also getting to know their opinions about "attractiveness" of products/services coming from companies which invest in sport. This aim was completed with help of literature study and the empirical findings, based on studies made with usage of questionnaire, survey and interviews. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy warto zachować prawo do nazwy obiektu sportowego (co planuje się m.in. w przypadku Stadionu Narodowego w Warszawie, który ma nosić mię Jana Pawła II), czy też korzystniejsza jest jego sprzedaż inwestorowi, a także przybliżyć aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę, rozważając czynniki wpływające na wartość prawa do nazwy obiektu sportowego. Przedstawione rozważania zostały poparte przykładami dotyczącymi stadionu. (fragment artykułu)
EN
In the first part of this paper indirect advantages and the background of investment in the right to use the name of sports venues will be presented. The paper explains basic issues and regulations concerning the functioning of titular sponsoring in Polish circumstances and calls forth numerous examples of using such agreements for stadiums in Europe and all over the world, mainly in the United States. By scrupulous identification of variables influencing the value of the agreement on titular sponsoring and their interpretation, using the example of a stadium the authors disclose the aspects which should serve as input data for the model of evaluating the right to the name of a sports venue. The aim of these considerations is to begin a discussion on validity of selling the right to the name of sports facilities to private sponsors or of the owner (or another entitled entity) keeping the name. (original abstract)
XX
Artykuł omawia sponsoring jako formę komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem wykorzystującą fakt wspierania przez firmę różnych dziedzin życia społecznie akceptowanych, np. sportu, kultury, oświaty, lecznictwa, spraw socjalnych, ekologii, w celu zaprezentowania swojego wizerunku i osiągnięcia celów marketingowych.
4
Content available remote Komunikacja sponsoringowa oraz ambush marketing podczas Euro 2016
100%
XX
Artykuł stanowi analizę wybranych form komunikacji fi rm wokół Euro 2016, koncentrując się głównie na przekazie reklamowym zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach europejskich. Zostały w nim pokazane najczęstsze motywy wykorzystywane podczas kampanii prowadzonych zarówno przez sponsorów, jak i przez marki balansujące na granicy lub przekraczające granice ambush marketingu. Naszkicowano zagadnienie sponsoringu i funkcje oraz jego rosnące znaczenie jako formy promocji. Przedstawiono również główne kategorie graczy rynkowych podczas Euro 2016 i praw, którymi dysponują (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a description of some forms of communication around Euro 2016 focusing mainly on the transmission of advertising, both in Poland and in selected European countries. Author shown the most common grounds on which base campaigns both sponsors and other brands which are near the ambush marketing. In article were also some issue of sponsorship, functions and its increasing importance as a form of promotion. It also presents the major categories of market players during Euro 2016 and their marketing rights (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia opinie firm na temat sponsoringu. Średnie przedsiębiorstwa zwłaszcza uznają, że sponsoring jest skuteczniejszy niż standardowe formy reklamy.
XX
Decyzja dotycząca zaangażowania się w sponsoring może być podyktowana wieloma oczekiwaniami zarządu wobec tej formy promocji. Jednym z nich jest chęć uzyskania wśród społeczeństwa zmiany postrzegania firmy. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. dzięki zjawisku transferu wizerunku z podmiotu sponsorowanego. W artykule przedstawiono ten ważny z punktu widzenia osiąganych efektów sponsora proces. Po jego scharakteryzowaniu przedstawiono wpływające na niego czynniki oraz najczęściej wymieniane w literaturze mechanizmy za nim stojące. Najobszerniej potraktowane zostały stosowane w literaturze metody pomiaru transferu wizerunku, a ich opis został wsparty licznymi przykładami. Artykuł kończy się wnioskami dla menedżerów, którzy na co dzień są związani ze sponsoringiem. (abstrakt oryginalny)
EN
A decision to engage in sponsorship might be determined by variety of management expectations toward this kind of promotion. One of them is desire of improving brand image. Reaching the aim is possible by transfer of image from sponsored property, among other things. The article presents the process of image transfer, that plays very important role in achieving sponsorship effects. Firstly the author introduces this process and enumerates factors influencing it. Then the most frequently mentioned in the literature mechanisms standing behind this process are pointed. The most comprehensive part of the paper is identification of methods for measuring the transfer. Their description is supported by numerous examples. The final part indicates conclusions for managers who deal with sponsorship in their daily life. (original abstract)
XX
W dobie narastającej konkurencji, tym, co może odróżnić producentów od siebie jest sposób, w jaki komunikują się z klientami. Obserwując dynamikę zmian wśród trendów konsumenckich można zauważyć, że firmy uwzględniające w swoich kampaniach marketingowych inicjatywy o charakterze społecznym lub ekologicznym cieszą się coraz większym uznaniem. Coraz popularniejszą formą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej oraz budowania pozytywnych relacji z klientami jest stosowanie sponsoringu odpowiedzialnego społecznie. W artykule przybliżono istotę odpowiedzialnego sponsoringu i przedstawiono przykłady odpowiedzialnych inicjatyw marketingowych oraz wykazano, że stosowanie tego typu praktyk umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych.(abstrakt autora)
EN
In the era of increasing competitiveness, the thing that distinguishes manufactures from each other is the mean in which they communicate with customers. By observing the change-based dynamics of consumer trends, it can be noted that companies regarding in their marketing campaigns initiatives of social or ecological nature, gather greater recognition. More and more, common form used for achieving competitive advantage and building positive relationships with customers is to implement socially responsible sponsorship. This paper brings closer to the essence of responsible sponsorship and demonstrates examples of responsible marketing initiatives; furthermore, it is indicated that by applying such type of practices, it is possible to achieve tangible economic and social benefits.(author's abstract)
8
Content available remote Sponsoring jako czynnik rozwoju instytucji kultury
100%
XX
Sponsoring kultury jest zjawiskiem stosunkowo nowym w polskiej rzeczywistości gospodarczej i niewątpliwie jest najpopularniejszą formą współpracy biznesu ze sferą kultury. Z roku na rok zyskuje on na powszechności i zarazem odnotowuje rosnące znacznie w świadomości społecznej. Wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy. Dziś sponsoring kultury to nie tylko forma komunikacji z otoczeniem, ale także pomoc w budowaniu świadomości marki, podniesieniu poziomu jej rozpoznawalności czy budowaniu lojalności klientów. Nie można więc go uznać wyłącznie za działania promocyjne, bowiem łączy promocję firmy z pomocą innym. (fragment tekstu)
EN
The article presents the essence of sponsorship, as a factor in the development of cultural institutions. Sponsorship, being one of elements of enterprises promotion strategy. The commitment of enterprises in funding culture is their compliment to promotion of their activity, and on the other hand improvement of company's image. (author's abstract)
XX
Sponsoring odgrywa coraz większą rolę w strategiach komunikacyjnych firm, bo wiele przedsiębiorstw widzi w nim alternatywną, wobec klasycznej rekalmy, możliwość promocji własnej firmy.
10
Content available remote Ambush marketing - kontrowersyjne narzędzie kreowania wizerunku marki
100%
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja problemów etycznych i łamania praw własności intelektualnej związanych z coraz szerzej rozpowszechnionym zjawiskiem ambush marketingu. Zastosowana metoda badawcza to analiza przypadku działań ambushowych podejmowanych w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Niezwykła skuteczność tych działań uprawnia do stwierdzenia, iż tak zwany marketing inwazyjny powinien zostać całkowicie zakazany, gdyż jest działaniem bezpośrednio godzącym w prawa własności intelektualnej oficjalnych sponsorów imprezy. W przypadku marketingu skojarzeniowego ocena powinna być indywidualna i zgodna z duchem przyjętym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz z dobrymi obyczajami.(fragment tekstu)
EN
The main objective of this paper is to identify the ethical and legal problems related to a more and more widespreading phenomenon of ambush marketing. The applied method is based on a case study of ambush marketing activities undertaken during the European Soccer Championship - Euro 2012. The extreme effectiveness of those activities leads to the conclusion that predatory marketing should be completely banned, because it directly infringes the intellectual property rights of the official sponsors of the event. Ambushing "by association" should be evaluated on case by case basis in accordance with the spirit of unfair competition elimination and good practices.(fragment of text)
XX
Marketingowcy, którzy intensywnie wykorzystują sponsoring do poprawiania marek twierdzą, że w praktyce okazuje się on tańszą i bardzo skuteczną formą komunikacji. Jest też znacznie przyjaźniej odbierany przez konsumentów niż tradycyjna forma reklamy. Przedstawiono kilka zasad, które okazują się pomocne przy wyborze strategii działań sponsoringowych. Załączono przykład zastosowania teorii w firmie reklamy zewnętrznej Clear Channel.
12
Content available remote Sponsorowane społeczności internetowe
100%
XX
Rosnąca popularność społeczności internetowych (najczęściej przybierających postać for internetowych, portali lub grup dyskusyjnych) zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw, szukających nowych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów oraz próbujących zwiększyć swoją konkurencyjność na nowym rynku (e-rynku). Coraz częściej można w Internecie spotkać dedykowane (sponsorowane) społeczności internetowe hostowane przez dane przedsiębiorstwa i poświęcone produktom danego przedsiębiorstwa bądź tematyce zbliżonej do branży, w której organizacja hostująca działa. W artykule zostaną przybliżone niektóre aspekty sponsorowanych społeczności internetowych i problemy związane z ich efektywnym zarządzaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasing popularity of internet communities (mostly internet forums, portals and newsgroups) begins to draw increasing attention of companies, looking for new ways to reach potential customers and attempting to boost competitive ability on new market - dubbed "e-market". Dedicated (and sponsored) Internet communities become more frequent. Such communities are hosted by respective companies and are committed to company products or, in broader approach, company sector of interest. The paper outlines some aspects of sponsored internet communities and issues concerning their effective management.(original abstract)
XX
Artykuł omawia początki sponsoringu telewizyjnego we Włoszech, Francji i Niemczech traktowanego jako nowy instrument promocyjny.
XX
Artykuł omawia początki funkcjonowania i dalszy rozwój sponsoringu w Polsce.
15
Content available remote Ambush Marketing in Poland Before the 2012 European Football Championship
75%
XX
Aktywność zaliczana do ambush marketingu (parasite marketingu) jest coraz szerzej podejmowana w odniesieniu do kolejnych, dużych wydarzeń sportowych. W związku z tym w artykule przeanalizowano zakres wykorzystania tej formy promocji w okresie poprzedzającym mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Odniesiono się do Polski - kraju będącego współgospodarzem tych mistrzostw. Na polskim rynku właściciele wielu marek zrealizowali działania mające na celu "kradzież" efektów wizerunkowych, które powinni uzyskiwać tylko oficjalni sponsorzy wspierający tak duży turniej (uznawany z jedną z trzech największych imprez sportowych na świecie - obok letnich igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata w piłce nożnej). Cel artykułu jest dwojaki. Po pierwsze, opisano koncepcje promowaniu wybranych marek (bazujące na związkach z EURO 2012), identyfikując zakres wykorzystania form ambush marketingu w odniesieniu do polskich konsumentów. Po drugie, zaprezentowano wyniki badania obrazującego różnice w postrzeganiu zarówno marek będących oficjalnymi sponsorami, jak również tych - którym można przypisać zastosowanie ambush marketingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Activities belonging to ambush marketing (parasite marketing) are more and more widely undertaken with regard to subsequent, huge sports events. Therefore, this article analyzes the scope of using this form of promotion in the period that preceded the 2012 European Football Championship. A reference has been made to Poland - a country which was a co-host of the championship. On the Polish market, owners of many brands performed actions that aimed at "stealing" image effects which should be achieved only by official sponsors who support such huge tournament (which is considered to be one of the three greatest sports events all around the world - apart from the Summer Olympic Games and the Football World Cup). The article has two objectives. First, it describes a concept of promoting selected brands (based on relation to the EURO 2012), identifying the scope of using ambush marketing forms in relation to Polish consumers. Second, it presents results of research which illustrates differences in conceiving the brands of both official sponsors and those - to whom one can attribute a name of ambushers. (original abstract)
XX
Problematyka artykułu koncentruje się na sferze kultury jako subkategorii strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Analizie poddany jest aspekt działalności sponsoringowej, która może być efektywnie wykorzystywana w ramach strategii firm społecznie odpowiedzialnych. Szczególną uwagę autorka zwraca na kwestię włączania celów z zakresu kultury i sztuki do działalności sponsoringowej podejmowanej przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest weryfikacja tezy zakładającej, że sponsoring jest efektywną formą włączania celów społecznych i kulturalnych w proces zarządzania przedsiębiorstwem, które znajduje się w systemie interakcji i zależności z grupami otoczenia. Społecznym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwami jest znalezienie sposobu zespolenia sfery gospodarczej i etycznej oraz znalezienia harmonii między dwoma społecznymi oczekiwaniami - żądaniem osiągania wysokich zysków ekonomicznych oraz wysokich standardów etycznych. (fragment abstraktu oryginalnego)
EN
The article focuses on the sphere of culture as a subcategory of the corporate social responsibility strategy. It analyses the aspect of sponsorship activity that can be effectively adopted/used within the framework of the strategy of socially responsible enterprises. The author lays a particular stress on the approach towards the inclusion of culture and arts related objectives in the sponsorship activity undertaken by enterprises. (original abstract)
XX
Jednostki gospodarcze funkcjonujące w gospodarce rynkowej wykorzystują różne formy reklamy i promocji. Jedną z tych form coraz częściej jest sponsoring. Istnieją różne rodzaje i formy sponsoringu, dlatego firmy, które decydują się na korzystanie z tej formy promocji, powinny najpierw dokładnie określić cel jaki chcą osiągnąć, a następnie zintegrować przedsięwzięcie sponsoringowe ze swoim całościowym programem promocyjnym. W artykule omówiono istotę i rodzaje sponsoringu, korzyści, jakie może on przynieść dla stron umowy sponsoringowej a także niektóre podatkowe skutki sponsoringu. (abstrakt oryginalny)
EN
The economical units which function in market economy use different forms of advertising and promotion. One of these forms is sponsorship. There exist different kinds and forms of sponsorship, and for that reason companies which decide to use this form of promotion, should exactly define the goal, which they want to achieve, and next integrate sponsorship with their whole promotion programme. The article shows essence and kinds of sponsorship, and profits, which could be beneficial for partners in sponsorship, and some tax effects of sponsorship. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie obecnego stanu wiedzy w zakresie zmian wizerunkowych będących rezultatem podjętych przez firmę działań sponsoringowych. Autor dąży do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy sponsoring jako forma promocji ma zdolność kształtowania postrzegania firmy. Tekst jest efektem krytycznej analizy literatury przedmiotu. W pierwszej części została omówiona koncepcja wizerunku sponsora ze wskazaniem na jego różne wymiary. W drugiej - dokonano przeglądu badań dostępnych w literaturze światowej, których przedmiotem były zmiany wizerunkowe sponsora. Czytelnik uzyska wiedzę na temat proponowanych w literaturze obszarów wizerunku firmy, w których mogą dokonywać się zmiany będące konsekwencją inwestycji w sponsoring, oraz na temat empirycznie potwierdzonych w tym zakresie wyników. W ten sposób zostaną wskazane obszary wymagające dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to state the current condition of knowledge in sponsorship brand image change area. The author pursue to answer the question, whether sponsorship has ability to create a perception of a company. The text is a result of critical analisys of literature. In the first part the conception of sponsor brand image with different dimensions was introduced. The second part is the review based on accessible in the worldwide literature researches, that concern brand image changes. On the one hand reader gains knowledge of the proposed brand image's dimensions, in which the sponsor can achieve enhancing, on the other hand he knows empirical evidence in this field. This way the author introduces areas, that require further researches. (original abstract)
19
Content available remote Marketing muzyczny na przykładzie sojuszu marek
75%
XX
W dzisiejszym świecie marketingu elementy aktywizowania konsumentów łączą światy komunikacji marketingowej i muzyki, przynosząc korzyści wizerunkowe dla marki. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu sojuszu marek w marketingu muzycznym. Cel ten zrealizowany zostanie na podstawie analizy przypadku wykorzystania marketingu muzycznego i sojuszu marek gestora marki wina przeznaczonego dla masowego odbiorcy oraz niszowego, niezależnego ośrodka sztuki. Autor stawia hipotezę, że jednym z takich kluczowych czynników sukcesu jest silny zespół profesjonalistów, zdolny do stworzenia i realizacji wieloelementowej, długotrwałej i spójnej strategii komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's world of marketing elements activating consumers combine the worlds of marketing communication and music, bringing brand image benefits. This article presents a model case of the use of music marketing as an example of the alliance of brands: a wine brand gesture for a mass consumer and a niche independent art center as well as an identify key success factor. According to the author of this work it is a strong team of professionals able to create and implement multi-and long-term marketing communication strategy. (original abstract)
XX
Zgodnie z sugestiami Cromptona (2004), z perspektywy firmy angażującej się w sponsoring wzrost intencji zakupu jej produktów czy usług jest, jak się wydaje, najbardziej użytecznym wskaźnikiem efektywności tej formy promocji. Sama inwestycja w działalność sponsoringową nie jest jednak równoznaczna z osiągnięciem przez firmę jakichkolwiek efektów. Dużo zależy bowiem od podejmowanych przez nią dodatkowych działań wspierających jej sponsoring, a także od publiczności sponsorowanego podmiotu, która jest wystawiona na ekspozycję nazwy sponsora. Widzowie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego nie stanowią jednorodnej grupy. Różnią się w zakresie wielu zmiennych, a poziom niektórych z nich może korelować z poziomem intencji zakupu produktów firmy sponsora. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze zmiennych różnicujących publiczność, w przypadku których starano się określić wpływ na wspomniany efekt. Wiedza w tym obszarze jest istotna chociażby przy szacowaniu korzyści płynących z rozpoczęcia sponsorowania wybranego podmiotu. Autor, wyliczając i opisując zmienne korelujące z poziomem intencji zakupu, przedstawia, co dziś wiadomo na ten temat, a także wskazuje luki, czyli obszary wymagające dalszych prac badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Crompton's suggestion (2004), from perspective of a company, that invest in sponsorship, the increase of purchase intentions seems to be the most useful indicator of this marketing tool effectiveness. But engagement in sponsorship activity itself doesn't guarantee achievements of any effects. A lot depends on both additional supporting operations taking by the sponsor and on the public of the sponsored event. Spectators of any sport event don't form a homogeneous group. They vary in the area of many different variables, and the level of some might corelate with the level of behavioral intentions. The aim of the article is to introduce the variables, which differentiate the public events and they might influence mentioned result. The knowledge in this field is essential to estimate effects of specific sponsorship investment for example. The author enumerates and describes variables, that correlate with the level of purchase intention. Despite the growing role of sponsorship in the marketing activities of firms worldwide, academic research in this area has been limited. The author points the areas requiring future research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.