Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 336

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kanały dystrybucji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Konkurencja na rynku soli w Polsce powoduje, że każdy podmiot produkujący lub konfekcjonujący ten produkt musi w swojej działalności stosować instrumenty promocji i dystrybucji w sposób zintegrowany, tak aby sprostac wymaganiom klientów i konkurencji panującej na tym rynku. Autorzy przedstawili kanały dystrybucji i instrumenty promocji stosowane przez Kopalnię Soli "SOLINO" (abstrakt oryginalny)
EN
To meet customers' demands and stand to the competition on the Polish salt market every company manufacturing or portioning this product has to implement promotion and distribution instruments in an integrated way. The authors present the distribution channels and promotion instruments used in the "Solino" salt mine. (original abstract)
2
Content available remote Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności
100%
XX
W artykule podjęto problematykę przesłanek i perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności. Jako wyznaczniki szans rozwoju omawianej formy sprzedaży przyjęto charakterystyki dotyczące udziału sprzedaży bezpośredniej w zbycie produktów, oczekiwań producentów w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia własnych kanałów jak również opinii w sprawie planów rozwijania tej działalności w przyszłości. Przeprowadzone analizy wskazują, że bezpośrednie kanały dystrybucji spełniają oczekiwania producentów żywności i są ważnym i pożądanym kanałem zbytu produktów, a pozytywne doświadczenia z prowadzenia sprzedaży bezpośredniej skutkują planami przedsiębiorców rozwijania tej działalności w przyszłości.(abstrakt autora)
EN
The paper takes up a subject of premises and prospects of direct channels of food distribution. As determinants of growth opportunities of this form of sales were adopted: characteristics of share of direct sales on a product market, expectations of producers relating to benefits stemming from their own channels as well as opinions on plans of development of this activity in the future. The conducted analyses show that direct distribution channels meet expectations of food producers and are an important and desirable channel of sales, and positive experience from direct sales effects in business plans for developing this business in the future(author's abstract)
XX
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie i rodzaje dystrybucji. Następnie przedstawiono determinanty wyboru kanałów dystrybucji. W zakończeniu zaprezentowano kierunki rozwoju systemów dystrybucji.
EN
Distribution encompasses decisions and activities associated with selecting the manner of enabling access (payment, sales of reservations) to services provided by firms to their final customers. In this article, the author presents the role of distribution in the marketing of service companies, devoting a large amount of space to discussing the factors determining the type and structure of channels. The author contends that the most important of these are: the type of service, the behaviours and preferences of purchasers, and the competitive strengths recognised by the firm. In the closing section of the article, the author presents types of innovation in service distribution channels. (original abstract)
|
2015
|
nr nr 3, CD 1
4266-4272
XX
We współczesnych realiach bardzo rzadko zdarza się, by producent sprzedawał swój produkt bezpośrednio konsumentowi. Między wytwórcą a odbiorcą końcowym pojawiają się pośrednicy, którzy rozprowadzają produkt bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu producenta. Praktyka gospodarcza obfituje w różne formy działalności handlowej, których wspólnym celem jest zapewnienie efektywnego przekazywania towaru ze sfery produkcji do sfery konsumpcji Realizacja tego wspólnego celu jest inspiracją rozwoju kanałów dystrybucji marketingowej wpływających na powstawania zmian w logistyce. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's reality, it is rare that a producer to sell its product directly to the consumer. Between the manufacturer and end-user there are dealers who distribute the product or on its own behalf or on behalf of the manufacturer. Business practice abounds in various forms of commercial activity, whose common goal is to ensure the efficient transfer of goods from production to the sphere of consumption. The implementation of this common goal is to inspire the development of marketing distribution channels for the formation impact on changes in logistics. (original abstract)
|
2015
|
nr nr 3, CD 1
4259-4265
XX
Dystrybucja wielopoziomowa to jeden z niestandardowych kanałów dystrybucji oraz z najszybciej rozwijających się modeli biznesowych. Model biznesowy marketingu wielopoziomowego rozwija się w sposób ciągły. Jest to zasługa pracowników aktywnie uczestniczących w życiu branży MLM. Sieć dystrybucyjna jest być oparta na ludziach personelu ze ściśle wyznaczonymi celami. Warunek konsekwentnej realizacji zakładanego celu gwarantuje sukces grupy. Budowanie sieci w dystrybucji wielopoziomowej MLM sprawia, że coraz większa liczba osób zdobywa wiedzę o produkcie. (abstrakt oryginalny)
EN
Multilevel distribution is one of the custom distribution channels and the fastest growing business models. Multilevel marketing business model is growing in a continuous. MLM (multi-level marketing) is derived from direct sales - the oldest distribution channel in the history of commerce. Thus, it appears advisable to examine the causes of success and understanding of the fundamentals of the business model of multi-level distribution. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi syntezę najważniejszych zmian zachodzących w modelach biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem bankowości internetowej, mobilnej oraz usług konkurencyjnych z sektora pozabankowego. Wstępem do analizy jest opis przekształceń w tradycyjnych modelach biznesowych banków, uwzględniający typy kanałów kontaktu z klientem, zakres świadczonych poprzez nie usług oraz ich istotność dla klienta . Jako rozwinięcie tematu zaprezentowane zostały innowacje produktowe przeznaczone do wykorzystania na urządzeniach mobilnych oraz przykłady aliansów strategicznych pomiędzy bankami a operatorami telefonii komórkowej. W artykule wskazane są również przykłady usług z poza sektora bankowego, takie jak obsługa płatności, które coraz bardziej konkurują z ofertą instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled Development of Modern Distribution Channels in Retail Banking synthesizes the most important changes in bank business models, with a particular focus on Internet and mobile banking as well as competitive services from a non-banking sector. The introduction to the analysis describes transformations in the traditional bank business models considering the type of customer contact channel, the scope of services rendered by them and their importance for the client. The subject is further developed by the presentation of product innovations dedicated to mobile equipment and examples of strategic alliances between banks and mobile telephony operators. The article also indicates examples of services from a non-banking sector, e.g. payment services, which compete more and effectively with the offer made by financial institutions. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza systemu dystrybucji w aspekcie teoretycznym oraz weryfikacja teorii w praktyce na przykładzie firmy Analda - Żywiec Trade Sp. z o. o. oddział Wejherowo. Natomiast hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że prawidłowo skonstruowany system dystrybucji zapewnia sprawne dostarczenie towarów finalnemu odbiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is the analysis of system of distribution in theoretical aspect and the verification of theory in practice for example the Analda - Żywiec Trade Ltd. - branch in Wejherowo. And the hypothesis of this work make the presumption, that the correctly constructed system of distribution assures the efficient delivering of the goods to the final customer. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena, przekazywanych inwestorom za pośrednictwem stron internetowych, obligatoryjnych i fakultatywnych informacji, za pomocą których realizowane są zasady: "poznaj swojego klienta", "poznaj dom maklerski". Zakres obligatoryjnych informacji dystrybuowanych klientom został wskazany w 2005 r. Badanie przeprowadzone w dniach 17-28 stycznia 2010 r. dotyczyło 28 brokerów )krajowych członków giełdy). (fragment tekstu)
EN
Retail client has the strongest protection on stock market. Brokers have to use "know your client" and "know your broker" rules in contacts with retail clients. Only but nowdays ore important way of spreading these informations is the internet. Informations transmitted in this way are the proof broker's actions transparency, his ethics and his reliability. Analysis shows that many brokers use this tool in very limited way to fonn good relations with clients. (original abstract)
XX
Pomimo wielu przemian jakie zachodzą w systemach dystrybucji żywności, nadal istotne znaczenie w sprzedaży produktów żywnościowych odgrywają bezpośrednie kanały zbytu. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny znaczenia wybranych kanałów dystrybucji bezpośredniej w zaspokajaniu w produkty żywnościowe. Analizie poddano cztery formy bezpośrednich sposobów docierania z żywnością do konsumentów w tym sprzedaż na targowiskach i bazarach, sprzedaż w sklepach firmowych, sprzedaż obwoźną i sprzedaż bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Poznanie zachowań konsumentów charakterystyka poszczególnych kanałów sprzedaży umożliwia lepsze dostosowanie oferty poszczególnych form dystrybucji do oczekiwań klientów a w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia wolumenu sprzedaży żywności realizowanej za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucji.(abstrakt oryginalny)
EN
Despite of the many changes taking place in food distribution systems, the direct sales channels are still important in the sale of food products. This article attempts to assess the significance of the selected channels of direct distribution in satisfying demand in food products Analysis covered four forms of direct food distribution channels to consumers: the sales at markets and bazaars, sales of corporate stores, door-to-door and sales directly at the factory. Understanding the customer's profile of each sales channel allows better adjustment of the various forms of distribution to customers' expectations and consequently contributes to increasing the volume of food sales realized through its own distribution channels.(original abstract)
|
|
tom 51
|
nr nr 2
151-158
XX
Celem artykułu była analiza wyzwań i możliwości marketingowych w dystrybucji multikanałowej. Na podstawie analizy literatury została przedstawiona m.in. problematyka budowania marki multikanałowej. Omówiono także specyfię zarządzania relacjami z klientami w środowisku multikanałowym. Ponadto zwrócono uwagę na zjawisko stopniowego zanikania różnic między kanałami dystrybucji a kanałami komunikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to analyse the challenges and opportunities of marketing in the multi-channel distribution. On the basis of the literature, the author tried to present the issue of building the multi-channel brand and specifics of customer relationship management in multi-channel environment. In addition, attention was drawn to the phenomenon of the gradual disappearance of the differences between the channels of distribution and communication channels.(original abstract)
XX
Rozwój przedsiębiorstwa ma ścisły związek z dobrze przemyślaną, efektywną i realistyczną strategią biznesową, którą udało się skutecznie wcielić w życie. Aktualnie przedsiębiorstwa w "dobie internetu" stoją przed wyzwaniem wielokanałowości dystrybucji, jak i wielokanałowości samego klienta. Szczególnie cenną wartością dla klienta stały się większe możliwość zakupu, często z pominięciem sprzedaży tradycyjnej. Można stwierdzić, iż klientom powszechnie korzystającym z komputerów i urządzeń mobilnych przestały wystarczać doświadczenia w sklepach tradycyjnych i coraz częściej preferują zakupy online. Celem artykułu jest próba wskazania wartości dla klienta w tradycyjnym i internetowym kontakcie z przedsiębiorstwem. Wykorzystano sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. W badaniu wzięło udział 80 respondentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of the company has a close relationship with well-thought-out, effective and realistic business strategy, which has been successfully put into practice. Currently, businesses in the "internet age" face the challenge of multichannel distribution and the customer. Especially valuable customer value became bigger opportunity to purchase often without traditional sales. It can be said that customers generally uses computers and mobile devices are no longer suffi cient experience in traditional stores, to an increasing extent prefer shopping online. The aim of the article to identify customer value in the traditional and online contact with the enterprises. The direct survey method is used in the paper as well as comparative analysis method. The research was conducted among eighty respondents.(original abstract)
XX
Co zmieni się na rynku kredytów hipotecznych? Wzrośnie znacznie pośrednictwo kanałów dystrybucji. Ich udział w Polsce wynosi ok. 20 procent, a na najbardziej rozwiniętych rynkach unijnych 60 procent i wciąż rośnie. Do 2020 roku ok.. 15-20 procent kredytów hipotecznych w całej Europie będzie sprzedawanych przez telefon i internet. W artykule przedstawiono udział poszczególnych kanałów dystrybucji kredytów hipotecznych w różnych krajach europejskich.
XX
Przedmiotem analizy jest problem konfliktów występujących w kanałach dystrybucji. Zdaniem autora najistotniejszymi uwarunkowaniami, które mają wpływ na ujawnienie się i przebieg konfliktów kanałach dystrybucji są: postawa członków kanału w różnych aspektach marketingowego oddziaływania na rynek, zajmowana pozycja organizacji w strukturze i hierarchii kanału oraz siły powiązań formalnych i nieformalnych pomiędzy członkami kanału dystrybucji.
EN
Organisations which are run in one channel of distribution often encounter contradictory issues. That is why those institutions may encounter various conflicts. The contents of this article is focused on the conditions of the course of such conflicts. At the same time the author highlights the significance of the bases of the organisation in various aspects of the marketing influence on the market. He also emphasises the roles of the organisations in the hierarchy of the channel and the power of formal and informal connections between the members of the distribution channel. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej regulowane jest zapisami dyrektywy z 92/WE/ 2002 r. dyrektywa przewiduje istnienie dwóch rodzajów pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować własny podział i nazewnictwo pośredników. pośrednictwo ubezpieczeniowe w poszczególnych krajach jest zróżnicowane. Jego rozwój warunkują czynniki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Pozycja pośredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów różnicujących te rynki. Analiza uwarunkowań pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków jego dalszego rozwoju. Tym samym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy pozycji poszczególnych kanałów dystrybucji w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Powiązania rynku ubezpieczeniowego z całością rynku kapitałowego powodują jego dużą wrażliwość na wahania koniunkturalne i podatność na emocje rynkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent. Member countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Its development is determined by economical social and psychological factors. Insurance intermediaries position shows local markets development scale and is an element that makes these markets different. Insurance intermediation conditions analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to analyse the position of individual distribution channels in insurance services. Insurance market connections with whole financial market make it highly sensitive to passing fluctuations and market emotions. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólne wiadomości na temat pośredników w handlu zagranicznym. Omówiono kanały dystrybucji składające się z ogniw pośrednich. Pośredników podzielono na działających na własny rachunek i na działających na cudzy rachunek. W ramach tych dwóch grup na dwie kolejne: działających we własnym imieniu i na działających w cudzym imieniu.
EN
General information about agents in foreign trade has been presented. Channels of distribution have been also discussed. Agents have been divided into two groups such as those who work on theirs own account and on somebody else's account.(AŁ)
XX
Omówiono modele dystrybucji książek w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Artykuł wzbogacono rysunkami kanałów dystrybucji w poszczególnych krajach. Zasugerowano, że niektóre z rozwiązań zagranicznych rynków książki powinny być wzięte pod uwagę przez polskie wydawnictwa, księgarnie czy hurtownie.
EN
Models of book distribution in Poland, France, USA and Germany were discussed. The article consists of pictures of distribution channels in selected countries. It is suggest that the Polish publishing houses, bookshops or wholesalers, should take some of the solutions of foreign book markets into consideration.(AŁ)
XX
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w relacjach pomiędzy partnerami biznesowymi w kanałach dystrybucji FMCG w Polsce po 1989 r. i zidentyfikowanie konsekwencji dla konkurencyjności poszczególnych grup przedsiębiorstw handlowych. Zakresem analizy objęto relacje pomiędzy: sieciami wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i producentami FMCG oraz przedsiębiorstwami hurtowymi, w tym cash and carry a dostawcami i odbiorcami towarów. Metodologia: Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej współpracy przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji oraz wyników badań longitudialnych zrealizowanych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w latach 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku oraz w połowie 2011 r. wśród niezależnych przedsiębiorstw handlowych i firm funkcjonujących w sieci oraz wśród producentów FMCG. W poszczególnych okresach zastosowano tę samą metodę badawczą - wywiad bezpośredni, zrealizowany wśród przedstawicieli badanych firm, na podstawie kwestionariusza, który w kolejnych okresach badawczych był rozszerzany o nowe aspekty współpracy przedsiębiorstw, tj. kreowanie marek własnych, szkolenia i doradztwo dla partnerów biznesowych, integrację. Zmiany, jakie zachodzą w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami, zilustrowano przykładami z praktyki gospodarczej. Wnioski/oryginalność: Opisane w artykule procesy i zjawiska, jakie pojawiły się w relacjach podmiotów w kanałach dystrybucji, pogłębiają wiedzę w zakresie współpracy partnerów biznesowych w różnych kanałach dystrybucji FMCG. Dotyczy to: pozycji przedsiębiorstwa handlowego w kontaktach z partnerami biznesowymi, oczekiwanych i uzyskiwanych korzyści współpracy, uciążliwości i nieprawidłowości pojawiających się w kontaktach dostawca towarów-przedsiębiorstwo handlowe, nowych obszarów współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The objective of the article is to present the changes that have taken place in relationships between business partners in the FMCG distribution channels in Poland after 1989 and to identify the consequences for competitiveness in particular groups of commercial enterprises. The scope of analysis covers relationships between chains of large trade facilities and FMCG manufacturers and wholesale enterprises, inclusive of cash and carry, as well as between goods suppliers and receivers. Methodology: The article is prepared on the basis of relevant literature on cooperation of enterprises in the distribution channels, as well as on the results of surveys carried out by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) in the 1990s and in the first years of the 21st century. It also includes mid-2011 survey results among independent commercial enterprises and companies operating in the chain as well as among FMCG producers. In individual periods, the same research method is applied - face-to-face interviews, carried out among representatives of the surveyed firms. They were based on a questionnaire, which was expanded in subsequent research periods with new aspects of cooperation between enterprises, i.e. creation of private labels, training and consulting for business partners, and integration processes. Originality/value: The description and analysis of the phenomena and processes occurring in relationships between subjects in various channels of FMCG distribution covered multiple criteria. These include selection of a business partner, enterprise position in its contacts with business partners, expected and achieved benefits of cooperation, impediments and abnormalities occurring in contacts between the goods supplier and the commercial company, and new areas of cooperation. (original abstract)
XX
Zagadnienie integracji pionowej w kanałach dystrybucji przedstawiono od strony korzyści, jakich spodziewają się przedsiębiorstwa, zmieniając samodzielne działania w skoordynowaną współpracę.
XX
Relacje zachodzące między uczestnikami kanałów dystrybucji mogą mieć wydźwięk zarówno pozytywny, jak i negatywny. Odpowiednie zarządzanie relacjami w sferze B2B nie tylko pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji problemowych, ale także umożliwia osiągnięcie efektu synergicznego ze współpracy w danym kanale dystrybucji. Podejmowanie działań zmierzających do kształtowania relacji pomiędzy uczestnikami sieci dystrybucji wywołuje jednak wiele problemów. W przedstawionym artykule prezentowane są wybrane problemy zarządzania relacjami w kanałach dystrybucji, poparte wynikami badań empirycznych, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The relationships between the participants of distribution channels may be positive or negative. The proper relationships management in the field of B2B, can not only minimize the risk of arising problematic situations, but it can also achieve synergy effects from the cooperation in the distribution channel. However, taking steps to shape the relationship between the participants of the distribution network may create many problems. In the article there are presented some problems in the relationship management of distribution channels, supported by the results of empirical studies conducted on a representative group of the clothing industry enterprises. (original abstract)
|
2001
|
nr z. 22
95-101
XX
Omówiono istotę konfliktów między producentami prowadzącymi sprzedaż za pomocą Internetu a pośrednikami handlowymi. Przedstawiono czynniki sprzyjające tym konfliktom oraz sposoby rozwiązywania i unikania konfliktów.
EN
The stumbling blocks of a conflict between producers selling online and trade intermediaries have been discussed. Some factors contributing to the conflict have been pointed out together with several suggestions of how to reconcile conflicting interests and avoid such conflicts in the future.(JW)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.