Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odczyn gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
5
Content available Odpornosc gleb poludniowej Polski na zmiany odczynu
100%
EN
The buffering curves (determined after Arrhenius method) (fig. 2) have been drafted and the buffering areas have been measured (tab. 2) in order to estimate the buffer capacities of the South Poland soils. The influence of the physico-chemical soil properties on the buffer capacities of soils has been estimated for all genetic horizons of 30 soil profiles (tab. 1 and 2 contain results for 10 selected profiles) which belong to various taxonomic units of the Proszowice Plateau, the Niepołomice forest, the Podhale region and the Tatra Mts. The buffering of soils depends mainly on the soil reaction, the total exchangeable bases and the hydrolitic acidity (tab. 3). Podzols and brown soils (especially under forestes) are the most sensitive to the acid effect, while the most resistant are chernozems and alluvial soils as well as low peat soils. High peat soils and podzols are the most resistant to the base effect while chernozems are the least resistant ones (fig. 4). The resistance of different genetic horizons of the examined soils is not alike and results from the presence of differentiated buffers conditioned by various soil forming processes (fig. 3).
PL
W celu określenia zdolności buforowych gleb południowej Polski i wpływu na nie właściwości fizykochemicznych dla wszystkich poziomów genetycznych 30 profilów (tabele 1 i 2 zawierają wyniki uzyskane dla 10 wybranych profilów), które reprezentują różne jednostki taksonomiczne gleb: Płaskowyżu Proszowickiego, Puszczy Niepołomickiej, Podhala i Tatr (rys. 1) wykreślono krzywe buforowe metodą Arrheniusa (rys. 2) i zmierzono powierzchnie buforowe (tab. 2). Buforowość gleb zależy głównie od pH, sumy zasad wymiennych i kwasowości hydrolitycznej (tab. 3). Najbardziej podatne na działanie kwasów są bielice i gleby brunatne (szczególnie występujące pod lasami) a najbardziej odporne czarnoziemy, mady i gleby torfowe torfowisk niskich. Gleby torfowe torfowisk wysokich i bielice wykazują najwyższą odporność na działanie zasad a czarnoziemy najniższą (rys. 4). Odporność różnych poziomów genetycznych tych gleb jest niejednakowa i wynika z uwarunkowanego procesami glebotwórczymi zróżnicowania buforów (rys. 3).
EN
The changes in soil acidity of ten lake basins in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland in the period of thirty years has been evaluated. It has been found that the studied soils are naturally acid due to parent rock properties. The data analysis showed increasing in the area of acid soils in the studied period. In some basins such soils occupy already 100 % of the area. The low level of agriculture, especially improper mineral fertilization as well as decreasing in the area of limed soils, has been considered as the main cause of soil acidification. The influence of acid rain as a result of the atmosphere pollution in the neighboring industrial areas should be taken into account also.
PL
Oceniano zmiany zakwaszenia gleb 10 zlewni jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w okresie 30 lat. Gleby wykazują zakwaszenie naturalne, jako efekt właściwości skały macierzystej. Stwierdzono, że obszar gleb kwaśnych zwiększa się. W niektórych zlewniach zajmują one 100 % obszaru. Niski poziom gospodarki rolnej, zwłaszcza niewłaściwe nawożenie mineralne oraz niższe wapnowanie są głównymi czynnikami zakwaszenia gleb. Należy także uwzględnić wpływ kwaśnych deszczy, jako efekt zanieczyszczenia powietrza przez sąsiednie tereny przemysłowe.
EN
Changes of soil pH reaction in the third year after application of calcium or magnesium fertilizers depended on the form and dose and fluctuated within the 4.27 and 5.27 pH range. In the third year of the experiment a positive effect of applied calcium or magnesium fertilizers and their doses was registered on the amount of sunflower yields irrespective of lithium level in soil. Lithium content in sunflower fluctuated widely depending on changes of soil reaction, content of available forms in soil, development stage and the analysed plant part. Lithium contents in sunflower leaves and stems harvested in the third week of vegetation and irrespective of fertilizer combination was twice higher in comparison with this element content in stems and leaves harvest at the flowering stage. On treatments with elevated lithium content in soil, irrespective of changes of soil pH, in the third year after liming or magnesium application, this element contents increased visibly in roots and tops of sunflower in comparison with the objects with natural content. The amount of lithium take up with sunflower yield in the third year after liming or magnesium application was determined by changes of soil reaction, irrespective of lithium contents in soil or analysed plant part. Higher soil pH caused a declined absorption of this element by sunflower.
PL
Zmiany odczynu gleby w trzecim roku po zastosowaniu nawozów wapniowych lub magnezowych zależały od formy oraz dawki nawozu i wahały się w przedziale pH od 4,27 do 5,27. W trzecim roku prowadzenia doświadczenia zaznaczył się korzystny wpływ zastosowanych nawozów wapniowych lub magnezowych oraz ich dawek na ilość plonów słonecznika niezależnie od poziomu litu w glebie. Zawartość litu w słoneczniku wahała się w szerokim zakresie w zależności od zmian odczynu gleby, zawartości form przyswajalnych litu w glebie, fazy rozwojowej oraz analizowanej części rośliny. Zawartość litu w łodygach i liściach słonecznika zebranych w trzecim tygodniu wegetacji, niezależnie kombinacji nawozowej, była 2-krotnie większe w porównaniu z zawartością tego pierwiastka w łodygach i liściach zebranych w fazie kwitnienia. Niezależnie od zmian odczynu, w trzecim roku po wapnowaniu lub magnezowaniu wyraźnie wzrasta koncentracja tego pierwiastka w korzeniach i częściach nadziemnych słonecznika w obiektach o podwyższonej zawartości tego pierwiastka w glebie w odniesieniu do obiektów z naturalną jego zawartością. O ilości pobranego litu z plonem słonecznika w trzecim roku po wapnowaniu lub magnezowaniu, niezależnie od zawartości litu w glebie oraz analizowanej części rośliny, decydowały zmiany odczynu gleby. Większemu pH towarzyszyło zmniejszone pobranie tego pierwiastka przez słonecznik.
EN
The effect of increased mechanical impedance on pH and release of organic substances by roots of maize grown in nutrient solution was studied. pH of the nutrient solution and release of water soluble and insoluble exudates per unit of root weight increased as mechanical impedance increased. Root and top growth was reduced with increasing mechanical impedance.
PL
Badano wpływ zwiększonego oporu mechanicznego na pH roztworu odżywczego i wydzielanie substancji organicznych przez korzenie tej rośliny. pH oraz ilość wydzielin korzeniowych na jednostkę masy korzeni zwiększały się wraz ze wzrostem oporu mechanicznego. Wzrost korzeni i części nadziemnych kukurydzy był ograniczony w warunkach zwiększonego opora mechanicznego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wapnowania na zawartość różnych form Cu , Zn i Mn w glebie. Stwierdzono , że wapnowanie zwiększyło ogólną zawartość cynku i manganu. Ze wzrostem pH zwiększała się ilość rozpuszczalnych form mikroelementów, a obniżał ich procentowy udział w zawartości ogółem. Roztwór 1M HCL ekstrahował więcej badanych mikroelementów od roztworów specyficznych.
EN
The paper presents results of investigations on the influence of liming on copper, zinc and manganese different forms content in soil. It was found that the liming increased total content of zinc and manganese. As soil acidification decreased the quantity of soluble micrelements forms increased and at the same time their percentage distribution in total content decreased. 1 M HCl solution extracted larger amounts of the examinated micrelements than the specific extractants.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.