Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródła dochodów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The objective of this paper is to present the economic situation of employees’ households in Poland. The household’s available income per person was applied as a measure of household’s financial situation. The level and structure of income of employees’ households (performing manual and nonmanual jobs) are presented in the context of its main socio-demographic and territorial characteristics. The paper makes an attempt to identify causes of income diversity. All the conclusions are based on the results of analysis of household budget surveys carried out by the Central Statistical Office in 2005.
2
Content available remote Nowe przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a transport
75%
PL
Omówienie tych postanowień ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (weszła w życie 1 stycznia 2004 r.), które mają zastosowanie do transportu. Źródła dochodów jednostek samorządowych. Rodzaje subwencji dla gmin, powiatów i województw. Rozdział subwencji między województwami w zależności od powierzchni sieci drogowej. Ogólna rezerwa w budżecie państwa na dofinansowanie określonych celów transportowych. Zmiany w innych aktach prawnych.
EN
Discussion of the provisions of the act (came into force 1st January 2004) and their applications in transport with regard to territorial subjects. Territorial subjects. sources of income. Kinds of subventions for communes, administrative units (poviats) and provinces (voievodships). Allocation of subventions to provinces on the basis of the area of road network. General reserve in national budget to subsidize defined transport undertakings. Changes in other legal acts.
PL
Polityka wydatkowa samorządu terytorialnego jest przede wszystkim uwarunkowana rodzajami zadań publicznych, których realizacja jest przypisana do danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania te, a także źródła dochodów oraz ich wydajność, rozmiary deficytów budżetowych, poziom zadłużenia samorządów oraz zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze wpływają na strukturę wydatków. Wzrostowi wydatków bieżących w latach 2010–2013 towarzyszył spadek wydatków majątkowych od 2012 r., co wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych o 16% w porównaniu z 2011 r. Od 2010 r. obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie w latach 2010–2013 system zasilania finansowego samorządów opierał się na Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co interpretuje się jako stabilne zasady kształtowania się dochodów. Niemniej w tym okresie miały miejsce istotne nowelizacje wskazanych ustaw, a także wiele innych zmian legislacyjnych. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 na tle zmian przepisów prawa regulującego gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy te zmiany wpłynęły na strukturę wydatków.
EN
The politics of local government spending is primarily determined by the types of public tasks assigned to local government units. These tasks, as well as sources of income and their performance, the size of budget deficits, the level of indebtedness of local government units and the changing economic and legal environment affect the structure of expenditure. The rise in current expenditure in 2010–2013 was accompanied by a decline in capital expenditure from 2012, which resulted primarily from a decrease of 16% in capital expenditure compared to 2011. The provisions of the new law of 27 August 2009 on Public Finances have been in force since 2010. At the same time, in 2010–2013, the financial self-supply system was based on the Act of 13 November 2003 on the income of local government units, which is interpreted as the source of stable regulation for income formation. Nevertheless, during this period there have been significant amendments to the cited statutes, as well as many other legislative changes. Therefore, the aim of this article is 1) to present selected aspects of the expenditure policy of local government units in Poland in the years 2010–2013 against the background of the law governing the financial management of local government units and 2) to attempt to answer the question of whether these changes have affected spending patterns.
EN
Local government is a part of the public finance sector, therefore a significant part of its income has a strictly defined purpose. Such focusing of income on the financing of specific tasks limits the scope of the financial autonomy of local government and reduces it to the role of administering public funds and spending them on financing particular tasks. Supervision and control over local government are also a limitation of financial independence of local government units (LGUs) − municipalities, districts and voivodeships. At the same time, however, the essence of local government lies in the fact that it is focused on local development. Owing to this, local authorities have their own income at their disposal and can also access extraordinary sources of financial power, such as loans and credits. This duality government functioning can be the cause of its numerous real and financial problems, especially when the repartition of public funds between the central authority and local government is made incorrectly. The article focuses on the problems related to the issues of the influence of revenue sources on the financial independence and investment activity of municipalities in Poland.
PL
Samorząd lokalny to część sektora finansów publicznych, dlatego znaczna część jego dochodów ma ściśle określony cel. Takie ukierunkowanie dochodów na finansowanie poszczególnych zadań ogranicza zakres autonomii finansowej samorządu terytorialnego i sprowadza ją do roli administrowania środkami publicznymi i wydawania ich na finansowanie poszczególnych zadań. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego to także ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) − gmin, powiatów i województw. Jednocześnie istota samorządu terytorialnego polega na tym, że jest on skoncentrowany na rozwoju lokalnym. Dzięki temu władze lokalne mają do dyspozycji własne dochody oraz mają dostęp do nadzwyczajnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki i kredyty. Ta dwoistość może być przyczyną jego licznych problemów realnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego podziału środków publicznych między władzę centralną a samorząd terytorialny. Artykuł koncentruje się na problemach związanych z wpływem źródeł dochodów na samodzielność finansową i działalność inwestycyjną gmin w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.