Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Orientacja przedsiębiorcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Matching Imitative Activity of High-Tech Firms with Entrepreneurial Orientation
100%
XX
Wielu badaczy potwierdza, że ze względu na wysoki poziom innowacyjności sektory wysokich technologii są wyjątkowo adekwatnym obiektem badawczym w zakresie studiowania działań przedsiębiorczych. Niemniej jednak dynamika i niestabilność otoczenia w tych sektorach sprawia, że innowacja to nie zawsze najlepsza strategia wejścia na rynek. W rzeczywistości praktyka gospodarcza wskazuje na szerokie wykorzystanie strategii imitacji przez przedsiębiorców sektorów technologicznych. Tymczasem literatura poświęcona przedsiębiorczości skupiona jest niemal wyłącznie na oryginalnych innowatorach i radykalnych innowacjach marginalizując znaczenie imitacji w procesie rozwoju na poziomie gospodarki, sektora jak i indywidualnych przedsiębiorstw. Istnieje zatem wyraźny niedobór badań nad wykorzystaniem imitacji w działaniach przedsiębiorczych. Dlatego niniejszy artykuł przedstawia dyskusję na temat możliwości przypisania przedsiębiorczej orientacji imitatorom funkcjonujących w sektorach wysokich technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
As pointed by numerous scholars high technology sectors are very apt for studying entrepreneurial activities due to their high levels ofinnovativeness. However, taking into account the highly dynamic and substantially hostile environment in those sectors, innovation may often not be the best strategic choice for market entry. In fact, the business practice confirms the extensive utilization of imitation strategy by technology entrepreneurs Meanwhile, the literature on entrepreneurship focuses almost exclusively on original innovators, underestimating the importance of imitation in the growth process and indicating shortage of research on imitative activities of entrepreneurs. Therefore this article presents discussion on the applicability of entrepreneurial orientation to imitators from the high-tech industries. (original abstract)
EN
Objective: The objective of this study was to investigate to what extent an Entrepreneurial Orientation (EO) exists within social enterprises in South Africa. Research Design & Methods: The study was quantitative in nature and used a descriptive research design, utilising an adapted measuring instrument to measure five dimensions of EO. A simple random sampling approach was followed, with resulting data analysed in SPSS by means of descriptive statistics, factor analysis, and ANOVA. Findings: We found that four dimensions of EO exist within social enterprises to a moderate extent, namely risk-taking, innovation, proactiveness, and autonomy. Findings indicated low levels of competitive aggressiveness. Implications & Recommendations: The article intends to fill the gap in literature that exists regarding EO within social enterprises in South Africa. The study provides insights into the existence of EO in South African social enterprises, allowing for policy and managerial interventions to be made to improve EO levels. Contribution & Value Added: The main contribution of the study provides an indication of the existence of an EO in South African social enterprises, thereby establishing the basis for further research in this under-researched area. (original abstract)
EN
The aim of this article is to explore the question of autonomy as an element of entrepreneurial orientation (EO) in the segment of small and mediumsized enterprises (SMEs) in the Czech Republic. In relation to the independence of the researched companies, we have investigated whether the evaluation of an independent position of the companies differs according to three criteria: gender, age of the entrepreneur, and time of the company spent in the market. The researched entrepreneurs were divided into men and women, entrepreneurs "younger" (under the age of 45) and "older" (45+), and into "beginners and advanced" (1-10 years in business) and "experienced" (more than 10 years in business). The results showed that 46 % of the respondents perceive their companies as independent, 65% of them have reasonably autonomous staff in their companies, and 71% support the initiative of their employees in business opportunities. In relation to the criteria examined, we have found out that gender does not play the differencing role in autonomy between men and women. However, entrepreneur´s age and firm´s age do so. 68% of "experienced" companies are statistically more aware of the fact that staff in their company is reasonably autonomous in comparison with the "novice and advanced" companies. Furthermore, "younger" entrepreneurs support the initiative of their employees more (64%) than "older" entrepreneurs. (original abstract)
XX
Koncepcja orientacji przedsiębiorczej zakłada, że niektóre przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, zachowują się w sposób proaktywny, innowacyjny i niestroniący od ryzyka. W oparciu o tak zdefiniowaną koncepcję, badaniami obejmuje się także relacje pomiędzy orientacją przedsiębiorczą, a rezultatami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, jednak związek ten nie jest do końca zdefiniowany, przede wszystkim z powodu z różnorodnych metod wykorzystywanych w badaniach. Pomimo licznych publikacji dotyczących tego zjawiska, niewiele jest takich, które opisują związek pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wzrostem firmy. To skłoniło autorkę do stworzenia nowego narzędzia, orientacji wzrostowej przedsiębiorcy, pozwalającego na przewidywanie przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa. Opracowując to narzędzie, wzorowano się na koncepcji i sposobie mierzenia orientacji przedsiębiorczej i starano się wyeliminować opisane w literaturze jej wady oraz dostosować do specyfiki funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. W oparciu o tak skonstruowane narzędzie przeanalizowano orientację wzrostową 146 mikroprzedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article begins with the presentation of the concept of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Orientation assumes that some enterprises, regardless of size, behave in an entrepreneurial way and are proactive, innovative and willing to take risks. The relationships between Entrepreneurial Orientation and the results of enterprises are also subject to research, although its results are not clear - mainly due to the different measures used. On the other hand, the research on the relationship between EO and the enterprise growth is very rare. This prompted the author to develop a separate measure, Growth Orientation, which could be a predictor of growth of micro-enterprises. This tool was built on the basis of the previous research on the effectiveness and shortcomings of the Entrepreneurial Orientation measure, as well as the specifics of the functioning of micro-enterprises. On the basis of the constructed measure, an analysis of the Growth Orientation of 146 micro-entrepreneurs. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie najważniejszych elementów orientacji przedsiębiorstw spożywczych w Polsce, które determinują na początku XXI wieku ich funkcjonowanie i konkurencyjność. Badania ankietowe przeprowadzono w celowo wybranych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dla określenia najważniejszych elementów ich orientacji. W celu ich zbadania określono: odpowiedzialność w przedsiębiorstwie za tworzenie raportów, sposób generowania raportów, odpowiedzialność w przedsiębiorstwie za zamówienia i wyceny, czas potrzebny na średni cykl sprzedaży w przedsiębiorstwie, oczekiwania w stosunku do działów związanych z obsługą klienta, częstotliwość badania poziomu satysfakcji klienta, czynniki stanowiące element strategii utrzymania klientów dla firmy, sposób ustalania klientów generujących największy dochód. Badane przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego podejmowały działania dotyczące orientacji związanych z nowoczesną, prorynkową i prokonsumencką polityką, co ma znamiona obowiązującej w wysoko rozwiniętych społeczeństwach i świadczy o ukształtowanym rynku konsumenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the key elements of the orientation of food businesses in Poland, which determine their functioning and competitiveness at the beginning of the twenty-first century. The survey was carried out in deliberately selected enterprises in the food industry to identify key elements of their orientation. In order to investigate them there were defined: responsibility in the company for creating reports; how to generate reports in an enterprise, responsibility for orders and pricing, the time required to medium enterprise sales cycle, expectations for departments related to customer service, the frequency of customer satisfaction surveys, factors which are part of customer retention strategy for the company, determination of customers that generate the largest revenue/income. The food industry studied takes action on the orientation associated with a modern, market-oriented and client-oriented policy, which has the hallmarks of force in highly developed societies shaped by and reflecting the consumer market. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie konceptualizacji i narzędzi pomiaru indywidualnej orientacji przedsiębiorczej. Jego realizacja była oparta na wynikach studiów literatury oraz wynikach ilościowych badań empirycznych, które przeprowadzono w celowo dobranej dużej organizacji prowadzącej działalność w sektorze IT. Badaniem objęto 478 pracowników tej organizacji niebędących menedżerami. Na podstawie rezultatów tych prac badawczych udowodniono istnienie indywidualnej orientacji przedsiębiorczej, a zatem pewnej wartości na najniższym poziomie w hierarchii organizacyjnej. Ponadto ustalono, że pracownicy uaktywniając swoje zachowania przedsiębiorcze jako zachowania poza rolą, będą mogli doświadczać wysokich wyników. Kontynuowanie prac badawczych nad zależnościami między orientacją przedsiębiorczą pracowników a osiąganymi przez nich wynikami wpisuje się w sugerowany kierunek badań mający na celu lepsze zrozumienie relacji pomiędzy tymi zmiennymi na poziomie indywidualnym(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present conceptualization and individual entrepreneurial orientation measurement tools. It was based on the results of the scientific literature studies and quantitative results of empirical research, which was conducted in a large organization of IT sector activities that was intentionally selected. The research included 478 non-managerial employees of this organization. Basing on the results of the research work it was proved that there was the existence of individual entrepreneurial orientation as a certain value at the lowest level in the organizational hierarchy. Moreover, it was established that the employees who activated their entrepreneurial behaviors as extra-role behavior would be able to experience high results. The continuation of research work on the relationship between the entrepreneurial orientation of employees and the results achieved by them is the part of the direction of research suggested that aims to better understanding of relations between these variables on the individual level(original abstract)
EN
The objective of this study is to determine the distribution of entrepreneurial orientation across districts, gender, education level, occupation, and experience levels in Kelantan, Malaysia. This study employs the cross- sectional approach and quantitative data were collected from 800 low-income household heads in Kelantan, Malaysia. It was found that the distribution of entrepreneurial orientation is the same across gender. However, findings reported a significant difference in the distribution of entrepreneurial orientation across districts, education level, occupation, and experience level. Policy makers should therefore focus on interactive programs in order to increase the level of entrepreneurial orientation among low-income household heads in the district of Jeli, those who never attended school, the unemployed, and those who reported to have no experience as they scored the lowest mean rank.(original abstract)
EN
Purpose: The aim of the study was to measure and understand the relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention (EI) among students from Poland and Bulgaria within the country context. Design/methodology/approach: The respondents were 1,199 students, including 681 students from Bulgaria and 518 students from Poland. The respondents were selected randomly. The research was conducted online using a CAWI method. The existing tools for measuring constructs, i.e. IEO and EI, in the subject-matter literature were used. The questionnaire developed by Bolton and Lane (2012) relying on Covin and Slevin's (1986) conceptualisation was used to diagnose the level of students' IEO. EI was measured using a single-item measure developed by Liñán and Chen (2009). Findings: The empirical results show relationships and a positive impact of individual entrepreneurial orientation dimensions upon entrepreneurial intentions. In both countries, there is a statistically significant relationship between entrepreneurial intention and risk-taking, innovativeness, and proactivity. Countries determine the strength of such a correlation, but these relationships, although statistically significant, have been defined as weak. Research limitations/implications: The results cannot be generalised to the entire population, but they are a good contribution to further research on the antecedence of IEO and EI and the differences based on such variables as gender, age, level of education, or field of study. Practical Implications: The results can be used for further research on the factors influencing entrepreneurial attitudes and motivations. They can also be used for entrepreneurial education at universities by supporting the evaluation of the strength of orientation and intentions of students towards entrepreneurship and transferring good practice among countries. Originality/value: This study focuses on young adult respondents from two countries who are able to provide new references to factors which may encourage or hamper their interest in becoming entrepreneurs.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest rozpoznanie modeli kierunku relacji między zmienną latentną orientacja przedsiębiorcza a jej wskaźnikami. Na podstawie studiów literatury ustalono, że sposób pomiaru orientacji przedsiębiorczej (entrepreneurial orientation, EO) wytyczony jest kierunkiem relacji między konstruktem EO i jego subwymiarami. Tym samym rozważania koncentrują się wokół następstw przyjętej konceptualizacji konstruktu orientacja przedsiębiorcza dla operacjonalizacji. Porównując opisane dwa modele pomiaru orientacji przedsiębiorczej (tj. reflektywny i formatywny), wyróżniono kilka znaczących różnic. Ustalono, że w podejściu reflektywnym zmiana poziomu orientacji przedsiębiorczej znajduje odzwierciedlenie we wszystkich jej wymiarach, a w podejściu formatywnym taka zmiana jest prawdopodobnie wzrostem jednego lub kilku wymiarów. Ponadto ustalono, że wybór dotyczący relacji między konstruktem latentnym i jego miarami ma istotne konsekwencje zarówno dla formułowania hipotez, jak i interpretacji uzyskanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to recognize the direction of the relation between a latent variable of the entrepreneurial orientation and its measurers. According to the scientific literature studies it was concluded that the method of measuring of entrepreneurial orientation EO is dictated by the direction of the relation between the EO construct and its sub-dimensions. This means that the considerations are focused on the after-effects of the assumed conceptualization of the entrepreneurial orientation construct for operationalization. Comparing the mentioned models of the measurement of entrepreneurial orientation, i.e. reflective and formative, a few significant differences were distinguished. It was agreed that in the reflective approach the change of the level of the entrepreneurial orientation is represented in all its dimensions, and in the formative approach this change is most probably caused by the increase of one or more of its dimensions. Moreover, it was concluded that the choice of the relation between a latent construct and its dimensions has significant consequences for both forming the hypothesis, as well as, the interpretation of the results.(original abstract)
10
100%
XX
Zrównoważona orientacja przedsiębiorstwa oznacza strategię, zgodnie z którą jednostka stara się angażować interesariuszy zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, jak i ekologicznej. Rezultatem takiego postępowania jest to, że firma, prowadząc zrównoważoną działalność, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, maksymalizuje swój wkład w działalność na rzecz społeczeństwa i kreuje jednocześnie długofalową strategię budowy wartości przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono podstawowe determinanty budowy wartości przedsiębiorstwa oraz nawiązano do istoty filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania na temat wartości firmy z jednej strony, a idei CSR z drugiej pozwoliły przejść do meritum pracy - czyli do koncepcji zrównoważonej orientacji przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The company sustainable orientation means a strategy according to which an individual is trying to engage stakeholders both on the economic, social and ecological level. The result of such proceedings is that the company leading sustainable business minimizes the negative impact on the environment, maximizes its contribution to the activities of society and at the same time creates a long-term strategy of building enterprise value. The article presents the basic determinants of the construction of the company value in present times, and refers to the essence of the philosophy of Corporate Social Responsibility. Reflections on the company value on the one hand, and on the other CSR allowed to go into the merits of the work -that is, to the concept of the company sustainable orientation.(original abstract)
XX
The aim of the study is to identify the similarities and differences regarding the level of entrepreneurial orientation and the performance results between Polish and Bulgarian companies in the context of the market dynamism they operate on. The subject is part of the research stream on discovering the context role in studying the effects of EO. In this research, an international (two-country) sample was used, which sheds light on the occurrence of EO in Polish companies in comparison to Bulgarian companies, with a simultaneous diagnosis of the level of results in these companies and the market dynamism that the companies perform their business with. Quantitative empirical studies were conducted using the CAWI method The research sample included micro, small, medium and large companies operating in Poland and in Bulgaria. Similarities and differences were recognized on the level of entrepreneurial orientation, company results and market dynamism in various perspectives, i.e. the size, the profile of business activities of the company according to PKD and the age of the company.(abstrakt oryginalny)
EN
Celem opracowania jest identyfikacja podobieństw i odmienności w poziomie orientacji przedsiębiorczej i wyników między polskimi i bułgarskimi firmami na tle dynamizmu rynku, na którym one funkcjonują. Tematyka wpisuje się w nurt badań nad odkrywaniem roli kontekstu (dynamizmu rynku w dwóch krajach) w studiowaniu efektów EO. W tym badaniu została wykorzystana międzynarodowa (dwukrajowa) próba, która rzuca światło na występowanie EO w firmach polskich w porównaniu z firmami bułgarskimi, z jednoczesną diagnozą poziomu wyników w tych firmach i dynamizmu rynku, na którym te firmy prowadzą aktywność biznesową. Ilościowe badania empiryczne prowadzone były metodą CAWI. Próba badawcza obejmowała mikro-, małe, średnie i duże firmy funkcjonujące w Polsce i w Bułgarii. Rozpoznano podobieństwa i różnice w poziomie orientacji przedsiębiorczej, wynikach firm i dynamizmie rynku w różnych ujęciach, tj.: rozmiaru, profilu działania firmy według PKD i wieku firmy.(original abstract)
EN
Objective: The aim of the paper is to examine relational capabilities of an organization in the context of entrepreneurial orientation and to identify potential interconnection between them. Research Design & Methods: The sample consists of 363 small- and medium-sized enterprises (SMEs) representing both service and manufacturing (high- and low tech) industries. The correlation analysis was employed to test the associations among variables. The variables were dimensions of entrepreneurial orientation (i.e., risk-taking, innovativeness, and proactiveness), dimensions of relational capability (i.e., the intensity of inter-organizational relations, resources involved in inter-organizational relations, and management of inter-organizational relations), and firm's performance. Findings: The findings show that all dimensions of relational capabilities are associated strongly with risk-taking, while their associations with innovativeness and proactiveness are weak, however statistically significant. The access to external resources, their utilization, and sharing their resources are the most important aspects of relational capabilities. All variables are significantly correlated with performance. Contribution & Value Added: The study's results imply that relational capabilities may play an important role in pursuing entrepreneurial opportunities. The findings confirm the importance of behaviours focused on sharing resources (including knowledge). This observation has a practical implication for entrepreneurs. (original abstract)
XX
Artykuł oparty jest na studium przypadku i zawiera ocenę wpływu włączenia zagadnień z zakresu przedsiębiorczości do programów nauczania w celu rozwoju przedsiębiorczego sposobu myślenia u studentów kierunków pozabiznesowych w Institut d'Enseignement Supérieur (INES) de Ruhengeri w Rwandzie. Porównanie wyników przed szkoleniem i po nim wskazuje, że systematyczna nauka przedsiębiorczości może skutecznie przyczyniać się do ukierunkowanego rozwoju metaumiejętności oraz dostarczyć istotnej wiedzy decydentom i strategom edukacyjnym, którzy chcieliby zreformować podażową część rynku pracy jako katalizator wzrostu. (abstrakt oryginalny)
EN
This study assesses the impact of inclusion of entrepreneurial contents in curricula in developing entrepreneurial- like thinking in non-business major students in Institut d'Enseignement Supérieur de Ruhengeri in Rwanda. A comparison of findings before and after the training indicate that systematic learning of entrepreneurship can effectively contribute to the focused development of meta-level skills and leave important input for the policymakers and education strategists who look forward to reforming the supplyside of the labor market as a catalyst of growth. (original abstract)
EN
Objective: The main goal of this article is to find the answer to the questions: what is the nature of the internationalization of family businesses from Poland? Do they internationalize ad hoc or do they plan an internationalization strategy? Which resources are needed for the internationalization process? Research Design & Methods: The author used qualitative approach with CATI (Computer Assisted Telephone Interview), PAPI (Paper & Pen Personal Interview) and CAII (Computer Assisted Internet Interview) methods. 420 questionnaires were used in the statistical analysis. Findings: This study focuses on the evaluation of entrepreneurship orientation as the main resource of the internationalization nature (ad hoc or a strategic plan) of family businesses from Poland and measured it through the four elements proposed by Covin and Slevin (1989): Innovation, Proactivity, Autonomy and Risk. Implications & Recommendations: To internationalise, family business families need to apply entrepreneurship orientation, especially proactiveness towards new challenges, and strategic planning and tools. Contribution & Value Added: The research provides evidence of a higher degree of EO in the behaviour of a family. More successful family businesses are in international markets. They also have a challenge oriented culture, which means that such companies are oriented towards new ventures, new relations, new solutions and new markets. But they plan new challenges using the strategic approach. (original abstract)
XX
W nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych coraz bardziej powszechna staje się świadomość, że procesy innowacyjne wymagają nie tylko zintegrowanych działań na rzecz budowania kompetencji innowacyjnych MSP, ale także współdziałania otoczenia instytucjonalnego na rzecz wspierania innowacyjności MŚP. Innowacyjność i związane z nią innowacje zyskują status ekonomicznej wartości ostatecznej, zabezpieczającej nie tylko interes firm, ale także interes państwa. Stąd też podejmowane są zintegrowane działania zmierzające do rozwoju innowacyjności. Obecnie dużo uwagi poświęca się strategiom innowacyjności - narodowej czy regionalnym strategiom innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The report presents an attempt of characterizing the small and average enterprises activity issue in field on innovation. Author analyses this issue among others on example of Podkarpackie region. He claims that innovation of the small and average enterprises sector is a factor stimulating the development and competitiveness of enterprises, as well as the region. Author also thinks that small and average enterprises ought to be a subject of interest of research and development sphere, especially government policy. (original abstract)
EN
Purpose - The aim of this paper is to determine the role of the technology park support in the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and enterprise performance. Research method - A multi-stage statistical analysis with elements of econometrics was utilised. The reliability of individual scales by Cronbach's alpha test was performed. Variables were treated as reflective and latent and exploratory and confirmatory factor analysis was performed. The relationship between the variables studied (analysis of Pearson correlation and Tau-B Kendall) was assessed. The Structural Equation Modelling (SEM) technique was used, including mediation analysis. Results - Technology park support is not a significant mediator of the relationship between EO and performance. Originality / value / implications / recommendations - The study results are a good starting point for further research to identify the variables which mediate the EO-performance relationship. They are also an inspiration to examine why companies in technology parks do not use the offer of support from these centres. (original abstract)
EN
Individual values' effect on the entrepreneurial tendency is an important research topic in the field of entrepreneurship. This research aims to investigate the effect of individual values of business administration students on their entrepreneurial tendency, and to compare the effects of public and foundation university Business Administration students' individual values on their entrepreneurial tendency in Istanbul. Individual values are measured through Schwartz Values Inventory which has 58 items, and entrepreneurial tendency is measured via a scale which has 50 items and is the combination of four different scales developed by Yılmaz and Sünbül (2009), Börü (2006), Bozkurt and Baştürk (2011), and Bozkurt (n.d.). The research was conducted at Istanbul University, Marmara University, Bogazici University, Bahcesehir University, Istanbul Aydin University, Istanbul Commerce University and Yeditepe University with 504 final-year students studying at Business Administration departments. As the result of validity analyses, 6 factors for individual values scale were identified, and 9 factors - for entrepreneurial tendency scale. In the course of multiple linear regression analyses, it is found that there is a significant effect of university students' some individual values on their entrepreneurial tendency, and this effect partially differentiates between public university students and foundation university students. (original abstract)
EN
Objective: Our purpose was to determine the mediating role of organizational capabilities between organizational culture, entrepreneurial orientation, and organizational performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Pakistan. Research Design & Methods: A total of 384 questionnaires were used for analysis using SmartPLS 3.0. Partial least square structural equation modelling was used for hypotheses testing. The area cluster sampling technique was used for data collection.Findings: Organizational culture and entrepreneurial orientation are positively associated with organizational capabilities that lead to organizational performance. Organizational capabilities significantly mediate between organizational culture, entrepreneurial orientation, and organizational performance.Implications & Recommendations: Future researchers can use business strategy, market orientation, leadership, and knowledge management to determine organizational performance. Corporate governance and market orientation can use the mediating or moderating effect between entrepreneurial orientation, organizational culture, knowledge management, and organizational performance.Contribution & Value Added: We used organizational capabilities with entrepreneurial orientation and organizational culture to measure organizational performance using resource-based view (RVB). (original abstract)
XX
Za cel niniejszego opracowania przyjęto więc zbadanie związku kultury innowacji z innowacyjnością przedsiębiorstw i ich orientacją przedsiębiorczą. (fragment tekstu)
EN
This article is aimed to bridge the gap by examining the relationship between innovation culture, innovativeness and entrepreneurial orientation based on empirical research conducted in 97 enterprises located in Poland. The purpose of the research was to answer the question: whether results obtained by enterprises concerning their innovation culture differ depending on their level of innovativeness? The results of empirical studies confirmed the differences in the assessment of innovation culture factors between three groups of enterprises: better, similar and worse than their competitors in area of innovation. Organizations better than their competitors are characterized by the most innovationfriendly culture, whereas organizations worse than their competitors in terms of innovation - the least supporting innovation culture. Innovation culture appears to be an integral part of innovation and a variable that depends also on entrepreneurial orientation. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie związków pomiędzy teorią przedsiębiorczości a zarządzaniem projektami oraz zaproponowanie modyfikacji narzędzi służących do pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej polegających na uwzględnieniu aktywności projektowej. W artykule przyjęto założenie, że przedsiębiorczość może przejawiać się poprzez inicjowanie projektów i mogą być one traktowane jako przejaw orientacji przedsiębiorczej organizacji (zwłaszcza w przypadku sposobności o charakterze krótkotrwałym, w odniesieniu do których tworzenie trwałych struktur nie jest celowe). Artykuł ma charakter koncepcyjny. Dominującą metodą badawczą jest przegląd literatury przedmiotu w obszarze przedsiębiorczości organizacyjnej i zarządzania projektami oraz analiza korelacji przeprowadzona w celu weryfikacji zaproponowanych wskaźników. W artykule przedstawiono propozycje pomiaru aktywności projektowej jako wyznacznika orientacji przedsiębiorczej (w szczególności proaktywności). Artykuł przyczynia się do poszerzenia zrozumienia działań przedsiębiorczych poprzez ich analizę przez pryzmat zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify relationships between theory of entrepreneurship and project management, as well as to propose a modification of the tools dedicated to the measurement of organizational entrepreneurship, through including project activity. It was assumed that entrepreneurship may be exhibited by initiating projects, that may be perceived as a manifestation of entrepreneurial orientation (especially in a case of temporary opportunities, that do not require long-lasting solutions). The paper is a conceptual one. The dominant research method is literature study focused on links between organizational entrepreneurship and project management and correlation analysis aimed at testing proposed indicators. The proposition of measurement of project activity in the context of entrepreneurial orientation (especially for pro-activeness) is presented in the paper. The paper contributes to understunding of entrepreneurial activity. Through is analysis in the light of project management. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.