Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 295

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finanse lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Finanse lokalne stanowią integralną część finansów publicznych i mają wiele cech z nimi wspólnych, zarazem jednak wyróżniają się pewnymi cechami szczególnymi. Cechy te określone są nie tylko odrębnością podstaw polityczno-ustrojowych samorządu terytorialnego (w odniesieniu do drugiego głównego podmiotu publicznoprawnego, jakim jest państwo), lecz także specyficznym charakterem zadań ekonomiczno-społecznych, jakie w ramach pionowego podziału funkcji publicznych są powierzane (zlecane, poruczane) samorządowi terytorialnemu przez państwo. (fragment tekstu)
XX
Rozwiązania prawne regulujące w następnych latach system finansowy jednostek samorządu terytorialnego zawarte są w wielu regulacjach prawnych, jednak podstawowe zasady tego systemu ujęte są w dwóch projektach aktów prawnych - projekcie ustawy o finansach publicznych oraz projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
XX
Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego jest częścią ich samodzielności finansowej. W przeciwieństwie do samodzielności dochodowej jest ona bardziej złożona i mniej przejrzysta, a wyodrębnienie z całości wydatków tych w pełni zależnych od władz lokalnych jest w zasadzie niemożliwe. Analizą objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego, bez Kielc (jedynego miasta na prawach powiatu), to jest 4 gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. Na dobór analizowanych aspektów samodzielności wydatkowej, a także pominięcie Kielc, znaczny wpływ miały dane udostępnione w Banku Danych Regionalnych GUS.(abstrakt oryginalny)
EN
Expenditure autonomy of local government is a part of its financial autonomy. Contrary to revenue autonomy, it is more complicated and less transparent; separating from all expenditures those which fully depend on local decisions seems to be impossible. The presented analysis covered all gminas of Świętokrzyskie voivodeship, except of Kielce being an urban gmina and a poviat, i.e. 4 urban, 71 rural and 26 mixed. Selection of the analyzed cases as well as omitting the town of Kielce was imposed by data published in the Regional Data Bank of the Polish Central Statistical Office.(original abstract)
XX
Przedstawiono analizę stopnia samodzielności finansowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2010. Stosując taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga, 100 gmin podzielono na 4 klasy pod względem ich samodzielności finansowej, a następnie zbadano wartości wybranych wskaźników rozwoju lokalnego. Gminy o największym stopniu samodzielności finansowej charakteryzowały się relatywnie korzystnymi wartościami, m.in.: wskaźników feminizacji, przedsiębiorczości, obciążenia demograficznego i migracji. Słabe wyniki gmin o niskiej samodzielności finansowej świadczą o ich peryferyjności i konieczności dodatkowego wsparcia rozwoju lokalnego w tych gminach, zarówno finansowego, jak i pozafinansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of financial autonomy of rural and urban-rural areas of Warminsko-mazurskie voivodship in the period 1999-2010. Using the taxonomic measure of Hellwig, 100 communes were divided into 4 classes according to their financial autonomy. The analysis was based on the selected indicators of local development for the two extreme classes. Communes with the highest degree of financial autonomy were characterized by relatively positive values of such indicators as feminization, entrepreneurship, age dependency and migration. Poor results of communes with low financial autonomy prove their peripheral nature and demonstrate the need for additional support, both financial and non-financial, for local development. (original abstract)
XX
Samodzielność finansowa jest rozpatrywana jako podstawowy instrument samorządności. Zagadnienie potraktowano w ujęciu dynamicznym oraz strukturalnym. Celem badań była ocena zmian stopnia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Najwyższy jej poziom występuje w miastach na prawach powiatu, najniższy natomiast w województwach samorządowych oraz powiatach. W gminach jest on przeciętny, ale są one wyraźnie pod tym względem zróżnicowane. Gminy miejskie oraz te zlokalizowane wokół dużych miast charakteryzują się znacznie wyższym stopniem samodzielności finansowej od gmin wiejskich, które są oddalone od ośrodków miejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial independence is considered to be a crucial instrument of self--governance. This issue is treated in a dynamic and structural approach. The aim of the research was the evaluation of the level of changes in local government units' financial independence. The highest level of independence is found in the cities with poviat rights, whereas the lowest is found in self-governing voivodeships and in poviats. In the communes, the level is average, but there are big differences between them in this aspect. The urban communes and those situated near big cities have a much higher level of financial independence than rural communes, situated far away from major cities. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny płynności finansowej gmin wiejskich powiatu siedleckiego i wskazania możliwości takiego gospodarowania środkami pieniężnymi w gminie, aby zapewnić jej utrzymanie płynności finansowej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Analiza płynności finansowej zostanie dokonana na podstawie sprawozdań finansowych pochodzących z gmin w latach 2005-2007.(fragment tekstu)
EN
The financial fluency is the ability to achieve the cash flows which allow to regulate the require obligations and the covering unexpected cash expenses. The managing of the financial fluency is an important element of financial management in the commune. The intemal and external factors influence on the quality of this process. The main problem is an incorrect management of the short-term surplus of money. In order to improve the financial fluency managing in the commune the finances monitoring as well as the acting according to the financial plans should be preseryed.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania polityki finansowej prowadzonej przez daną gminę w roli narzędzia wspierającego jej konkurencyjność wobec innych. Sformułowano cel konkurencyjnych działań władz gminy. Następnie przedstawiono zakres polityki finansowej gmin, z uwzględnieniem dwóch głównych obszarów działania, to jest wydatków i dochodów budżetowych. Omówiono także ograniczenia polityki finansowej gmin, wynikające z zachowań użytkowników oraz z obowiązującego prawa. Na koniec przedstawiono wnioski co do możliwości wykorzystania przez samorząd polityki finansowej w tworzeniu i umacnianiu konkurencyjności swoich jednostek terytorialnych.
EN
The article shows possibilities of use local governments financial policy as a competitiveness tool. The author presents a range of communes financial policy, taking into consideration two main areas of working: budgetary revenue and expenses. In this article was discussed restrictions of communes financial policy result from users behaviour and acts currently in force.(M.P.)
XX
Przedstawiono podział dochodów gmin na dochody własne (lokalne), dochody obce (pozalokalne) i dochody równoważące, a także ogólną charakterystykę podatków i opłat lokalnych. Następnie zaprezentowano analizę podatków i opłat w gminie Szczecin za lata 1993-1997.
EN
The author shows division of commune's revenue to self - revenue (local) and foreign revenue (apart from local) and balance revenue. Present general characteristic of taxes and local payment. Next present analyse of taxes and payment in Szczecin commune in years 1993-1997.(M.P.)
XX
W wyniku reformy ustrojowej państwa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., wprowadzono do systemu samorządowego, obok dotychczas istniejącej jednostki, to jest gminy, dwa nowe ich rodzaje, a mianowicie powiat i województwo samorządowe. Omówiono zagadnienia dotyczące dochodów powiatów i województw.
EN
As a result of political reform introduced to local government system two new types of units "Powiat" and "województwo samorządowe". Discussed issues connected with revenues of powiat and województwo samorządowe. (M.P.)
XX
Artykuł porusza tematykę wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej za pomocą wybranych, należących do gminnej polityki budżetowej, dochodowych instrumentów lokalnej polityki gospodarczej.
EN
The article devoted to support of local enterpreneurship development by means of profitable instruments of local economic policy. (M.P.)
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na dylematy metodologiczne związane z ustaleniem pojęcia długu lokalnego, kwantyfikowaniem jego wielkości oraz problemy związane z zarządzaniem nim i obsługą. Autorka wyodrębnia pojęcie długu lokalnego i jego charakter, cel i strategię zarządzania tym długiem, proponuje konstrukcję mierników oceny jego wielkości, a także próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące granic zadłużenia budżetów gmin.
EN
The changes introduced in the Polish budgetary system made communes as units of selfgovernment capable of taking loans. The consequence of this fact may be debt incurred by local authorities. This issue is not widely discussed in the Polish literature. Both the notion of the local authorities debt as well as problems partaining to its management and current servicing have not been properly investigated. The present paper tackles these problems.(original abstract)
XX
Artykuł jest odpowiedzią na ankietę przeprowadzoną w 43 polskich bankach, która dotyczyła aktualnych obszarów współpracy banków z gminami. Autorzy charakteryzują wyniki tej ankiety oraz omawiają formy współpracy banków z gminami.
XX
Artykuł ma na celu porównanie rozwiązań w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gmin w Polsce i Czechach - krajach, które starając się o przystąpienie do Unii Europejskiej dostosowują swe ustawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej - oraz pokazywanie aktów prawnych, które nawiązują do tego właśnie nadzoru i kontroli.
EN
Both in Poland and in the Czech Republic commune is the smallest unit of territorial division and of local self-government. In both countries commune activity is subject to the respective Acts on municipal self-government, both of which are expected to be adjusted to the conditions of administrative reform which has been going on in Poland since 1999 and in the Czech Republic since 2000. Provisions of law also regulate the issues of supervision and control of commune activity. In Poland the supervisory bodies are the Prime Minister and Head of Province, and with regard to budgetary matters - the Regional Auditors' Chamber, while control of finance management in communes and commune associations is the responsibility of Regional Auditors' Chambers. In the Czech Republic, performance of own and imposed tasks of communes is supervised as to its compilance with the law in force by District Offices. District Offices are also responsible for controlling legality of commune activity. Independent auditors will obligatorily control the activity of communes inhabited by over 1000 people.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie konkretnego urzędu administracji publicznej roli i funkcji audytu wewnętrznego w procesie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. (fragment artykułu)
EN
In the result of the amendments which were made to the Act of 26 November 1998 on Public Finance, during the EU-Poland negotiations within ''financial control" chapter, an internal audit was established. The support of the management process in organization is the main purpose of an internal audit. In each organization the risk management plays a vital role. This risk can not be completely eliminated but should be identified and played down. Internal audit plays a fundamental role in this process. The reduction of public administration costs can be only achieved by the effective management of the public fund. (original abstract)
XX
Celem autorki było wykazanie, że dysproporcje w zasobności poszczególnych regionów kraju oddziałują, wraz z innymi czynnikami decydującymi o ich charakterze i stopniu rozwoju, na strukturę dochodów gmin, powiatów i województw. Obowiązujący w Polsce system dochodów samorządowych uwzględnia bowiem konieczność wyrównywania dysproporcji pomiędzy nimi.
EN
This article comprises the characteristics of Lubelskie voivodeship as the poorest region of Poland and the EU. The publication also presents the consequences for self-government revenues in the region. Development disparities impend economic, social and territorial cohesion of the country and simultaneously are being inconsistent with the European Community principals. The Polish system of self-government revenues likewise compulsory regulations of the European Union tend to equalize financial base of units responsible for local affairs and development including territorial self-government. (original abstract)
XX
Przedstawiono charakterystykę wybranych państw europejskich i rolę transferów w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono cele i metody redystrybucji środków w wybranych krajach.
EN
The tendency to decrease role of the intergovernmental transfers is noticed in European countries. The scale of self-government own revenues is rising. There is the strong emphasis placed upon the self-financing of local government, particularly through the use of local taxes. Despite this level of self-financing those own revenues are usually insufficient to cover all expenditures. Most countries begin to prefer unconditional or general grants to arise independence of local and regional self-government. The aim of this analysis is to compare the main goals and ways of redistribution of public money among local governments in different European countries. The main reasons of intergovernmental transfers are vertical and horizontal imbalance, promotion of standard delivery public service, equalization or reimbursement of public spending., stability of revenues, predictability of revenues, comprehensibility, efficiency/cost effectiveness. There are many factors that are determining achieving those goals - such as expenditure needs, resource or needs equalization. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakiego rodzaju powiązania mogą zachodzić między bankiem i gminą oraz w wyniku których powiązań zachodzą przepływy finansowe, a także przedstawienie na przykładzie Poznania w latach 1991-2004: 1) jakiego rodzaju i w jakiej wysokości przepływy finansowe wystąpiły między samorządem miasta i podmiotami sektora bankowego, 2) z jakiego rodzaju bankami władze samorządowe podejmowały współpracę w tym względzie. Tak określonym celom podporządkowany został układ opracowania. Opracowanie jest podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich omówiono rodzaje powiązań między gminą a bankiem, w efekcie których zachodzą przepływy finansowe, w drugiej zaś analizie poddano przepływy środków między budżetem Poznania i bankami w latach 1991-2004. (fragment tekstu)
EN
The contacts between a municipality and a bank can take different forms but the result, however, is usually cash flow. Cash flow between a municipality and a bank is a direct outcome of the municipality having an account with the banks; therefore the banks render services such as: budget related services, depositing free financial means, granting loans and credits for current operations as well as future investments. The cash flow increases the volume of means to be used by local authorities, however, it also creates obligatory fees to be paid such as: account related fees, commissions on banking operations and interest on current and long-term credit. Municipalities need banks not only to deposit their temporarily free funds and take credits for current operations and future investments but also to have access to more complicated and complex services and to get assistance with cash flow management. (original abstract)
XX
Przedstawiono charakterystykę wybranych państw europejskich i rolę transferów w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono cele i metody redystrybucji środków w wybranych krajach.
EN
The work has introduced financial instruments supporting absorption of European Union funds resources by units of local governments. The author is especially interested both in corporation stocks as income of local government units and in the role of banks in these instruments performance. The author describes possibilities of using these instruments and also analyzes development and structure of non-treasury indebted instruments market in Poland between 1997 and 2005. The author points the importance of bonds as sources of additional financial resources for local government units and tendency of changes in this field. She also tries to find reasons for present state. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza zakresu samodzielności finansowej gmin polskich i hiszpańskich przez pryzmat dochodów pochodzących z danin, przede wszystkim podatków. Daniny są podstawowym źródłem dochodów publicznych. Jednakże w każdym państwie są różne podatki i opłaty i różny zakres władztwa podatkowego, co decyduje o zakresie samodzielności finansowej. W tym celu zostały przeprowadzone badania obejmujące lata 2006-2014 (2015) źródeł zarówno polskich i hiszpańskich. W pracy zostały wykorzystane także akty prawne oraz literatura poświęcona gospodarce finansowej samorządu lokalnego, przede wszystkim gminnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an analysis of the scope of financial autonomy of the Polish and Spanish communities focused on the income from tributes, primarily taxes. Public tributes are the main source of public revenue. However, there are different taxes and charges in each country, and different levels of taxation, which determines the extent of financial independence. For this purpose, research has been conducted covering the years 2006-2014 (2015) from both Polish and Spanish sources. The work has also used legal acts and literature devoted to finance of local government, primarily municipal. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia systemu finansowania działalności JST dla właściwej absorpcji środków unijnych. Przy pozyskiwaniu środków unijnych szczególnie ważne jest zapewnienie wieloletniego współfinansowania z krajowych środków publicznych. Konieczne jest wypracowanie sprawnego mechanizmu absorpcji funduszy unijnych oraz zastosowanie najbardziej skutecznego zestawu zadań i instrumentów polityki regionalnej.
EN
The article presents questions related to the system of funding the activities of territorial self-government in relation to the absorption of the means coming from the European Union. The study mentions some problems connected with the importance of the funds for territorial self-government in the present-day period of programming, i.e. between 2004 and 2006. It also pays attention to some new solutions which should eliminate or weaken existing limitations of financial independence of territorial self-governments. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.