Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rola kapitału zagranicznego w gospodarce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim wiatach 1999-2003, posiłkując się wybranymi zagadnieniami związanymi z ich strukturą podmiotową, geograficzną i branżową. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane, zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące podmiotów zagranicznych inwestujących w naszym kraju, biorąc pod uwagę rozmieszczenie przestrzenne kraju (z uwzględnieniem podziału na województwa).
EN
The aim of the present publication is to characterize the foreign direct investment in the West-Pomeranian region in the years 1999-2003. This publication makes use of the selected issues connected with the structure of the business, the subjects and geography. The results of the carried out research indicate that the influx of direct foreign investment to the Western Region and the whole country is on the rise but the dynamics of the analyzed region is much lower than in the other parts of the country. In the structure of the subjects there has been an increase in the number of companies with the share of foreign capital in Poland whereas the West-Pomeranian Region registered the gradual decrease. Taking into consideration the origin of the invested foreign capital, the major foreign investors don't invest in here either. In the structure of the business, on the other hand the trade and production are dominating, they are however not very innovative and carry low technological and technical potential. (original abstract)
XX
Autorzy omawiają ogólnie rolę kapitału zagranicznego w reformujących się gospodarkach i analizują rolę w stosunku do gospodarki polskiej wskazując na błędy systemowe polityki gospodarczej, które wpływają hamująco na napływ kapitału zagranicznego.
XX
Wskazano zmiany: wartości napływającego do Polski kapitału zagranicznego, liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego - ogółem oraz w sektorze rolno-żywnościowym. Wartość napływającego kapitału zagranicznego od 1996 r. systematyczne wzrastała. Niewielki spadek odnotowano w okresie 2001-2003 oraz w 2005 r. W produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych w latach 2001-2003 zauważalny był wzrost wartości napływającego kapitału. Do rolnictwa i rybołówstwa największa wartość kapitału zagranicznego napłynęła w 2004 r. Udział rolnictwa, rybołówstwa oraz produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych w ogólnej wartości napływającego kapitału w poszczególnych latach jest niewielki. Najwyższą wartość osiągnął w 1996 r. (13,4%), natomiast w 2007 r. wyniósł zaledwie 2,2%. W 2007 r. liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego (ZKZ) w sekcji: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo oraz w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe wynosiła łącznie 10 188 osób (7,01% zatrudnionych ogółem w podmiotach ZKZ). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the present study was to estimate changes: value of foreign capital inflowing to Poland, number of workers in enterprises with share of foreign capital - total and in farm and food sector. The value of inflowing foreign capital systematically increases from 1996. Only in period 2001-2003 and in 2005 there was small decrease. In years 2001-2003 there was observable increase of foreign capital in manufacture of: food products, beverages and tobacco products. In 2004 there was the highest value of foreign capital flowed to agriculture and fishing. The share of agriculture and fishing and manufacturing of food products, beverages and tobacco products in total value of inflowing capital in separates years is small. In 1996 there was the highest level - 13,4%, in 2007 it was only 2,2%. In 2007 the number of workers in enterprises with share of foreign capital in section of agriculture, forestry and fishing and in manufacture of food products, beverages and tobacco products was 10188 persons (7,01% of total workers employed in enterprises with share of foreign capital). (original abstract)
XX
Proces zasilania krajów rozwijających się oszczędnościami państw bogatych ustąpił w ostatnich latach miejsca odwrotnemu procesowi, polegającemu na tym, że kraje biedne udostępniają swoje środki krajom bogatym. Główną przyczyną eksportu kapitałów z krajów rozwijających się była kumulacja ich rezerw walutowych, będąca skutkiem podejmowanych przez bank centralny interwencji na rynku walutowym, które umożliwiają tym krajom utrzymywanie kursów ich walut na niskim poziomie wobec innych walut i zapewniają pożądaną konkurencyjność ich eksportu. Utrzymywanie wysokich rezerw walutowych przez kraje rozwijające się jest kosztowne dla ich gospodarek, lecz w warunkach braku stabilności finansowej na rynkach światowych funkcjonowanie gospodarek krajów rozwijających się bez poważniejszych zakłóceń wymaga ponoszenia takich kosztów.
EN
Much has changed since the financial crises that rocked developing countries after 1994. Over the past few years developing countries continue to export capital to developed countries in the form of fast growing accumulations of foreign reserves. Although this trend have to date had a largely positive macroeconomic effect on developing countries, it needs a careful attention, because it reflects growing imbalences in the global economy. (original abstract)
6
Content available remote Inwestycje japońskie w województwie kujawsko-pomorskim
84%
XX
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim według kraju pochodzenia w latach 2003-2007, wskazując na znaczny wzrost zarówno udziału, jak i wartości kapitału pochodzącego z Japonii. Scharakteryzowano podstrefę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie, w której ulokowana została znaczna część tego kapitału. Dokonano również wstępnej, bardzo ogólnej oceny oddziaływania przedsiębiorstw z udziałem kapitału japońskiego na gospodarkę regionu w obszarze zatrudnienia oraz sektorów produkcji o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents changes in structure of foreign direct investment in the Kujawy-Pomerania Province by country of origin in the period 2003-2007. It presents huge growth of share and value of Japanese direct investment. The next part of the paper considers Crystal Park in Ostaszewo which is the area of Pomeranian Special Economic Zone in the Kujawy-Pomerania Province. It is a place where Japanese capital was located. The last part of the paper presents rough breakdown of influence of enterprises with share of Japanese capital on the regional economy in the fields of labor market and sectors of production by different levels of technology. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena roli BIZ w modernizacji wybranych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem jest również próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu firmy z udziałem kapitału zagranicznego wpływają na zmiany ekonomiczne w tych krajach. Zakres geograficzny analizy został ograniczony do czterech nowych krajów członkowskich UE, tj. Czech, Polski, Węgier i Słowacji. (fragment tekstu)
EN
The inflow of foreign capital to new member states in the form of foreign direct investment plays a significant role in the development of their economies; however, asymmetry may be recorded in terms of global and intra-community flows of capital in new and old member states. The increasing significance of foreign direct investment in new member states confirms an increase in the flow of per capita aggregated values as well as their share in national investment outlays and GDP. The modernisation of the economies of new member states (Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia) involves changes to the structure of foreign direct investment in favour of technologically advanced industrial processing and an increasing share of foreign investment in R&D projects as well as the recruitment of research staff in these countries. In addition to that, foreign investors strengthen the export potential of host countries, which is confirmed by the case of Poland. New EU member states also engage in overseas investment projects. (original abstract)
XX
Omówiono udział firm z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym. Przedstawiono kierunki geograficzne oraz strukturę towarową eksportu i importu.
XX
Procesy integracji i globalizacji obejmują cały świat, a Ukraina pragnie integracji ze światową społecznością finansową. Ukraiński system bankowy należy do tych sektorów, które pierwsze doświadczyły intensywności procesów integracyjnych za sprawą ekspansji kapitału zagranicznego. To właśnie zagadnienie podjęto w niniejszym artykule. Banki z udziałem kapitału zagranicznego działające na rynku ukraińskim wspierają rozwój krajowego systemu finansowego, przyciągają zagraniczne inwestycje i przyczyniają się do powiększenia zasobów. Istnieje jednak wiele zagrożeń. Banki ukraińskie nie są zdolne sprostać konkurencji, gdyż ich kapitały, aktywa i poziom aktywności są zbyt skromne. Obecność kapitału zagranicznego przejawia się najostrzej tam, gdzie poziom koncentracji sektora bankowego jest niski. W artykule rozważono pozytywne i negatywne strony obecności zagranicznego kapitału bankowego na Ukrainie. Z uwagi na te drugie Ukraina musi wdrożyć działania zmierzające do podniesienia stopnia koncentracji krajowego kapitału bankowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The processes of integration and globalization have reached every corner of the world. Ukraine intends to integrate with the world financial community. Its banking system is among the first sectors experiencing the intensity of the integration process through the expansion of foreign capital. That is why the paper is focused primarily on examining the activities of banks with foreign participation. Banks with foreign capital that are present in Ukraine are helping develop the national financial system, attract foreign investments and increase the existing resources. There are, however, a number of risks involved in the process. Ukraine's banks are not ready to face competition, because they cannot match the potential of foreign banks in terms of capital, assets and other resources. The presence of foreign capital is usually the strongest when the level of concentration in the banking sector is low. The positive and negative aspects of the presence of foreign bank capital in Ukraine are discussed in the paper. That is why Ukraine has to apply active measures aimed at increasing the concentration of domestic bank capital.(original abstract)
XX
W ciągu ostatnich stu lat zaszły głębokie zmiany wśród oszczędzających. W wieku XIX oszczędzali głównie przedsiębiorcy. Dziś podstawowa część oszczędności w większości krajów pochodzi z gospodarstw domowych. Te przesunięcia są następstwem wielkiej rewolucji w dochodach, która w wiodących krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki rozpoczęła się w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia, a później przeniosła się do innych krajów. (...). Reasumując można powiedzieć, że w ciągu analizowanego stulecia wystąpiły w świecie trzy zjawiska: wzrost absolutnych wielkości PKB i oszczędności; zwiększenie udziału oszczędności w PKB, czyli wzrost stopy oszczędzania; zwiększenie udziału oszczędności gospodarstw domowych i finansów publicznych, a zmniejszenie udziału przedsiębiorstw w oszczędnościach ogółem. W ostatnich 20 latach XX w. światowa stopa oszczędzania zaczęła się zmniejszać, najsilniej w krajach słabo rozwiniętych, ale także w krajach OECD. Wzrastającą stopę utrzymały tylko azjatyckie tygrysy, chociaż i tam w ostatnim 5-leciu minionego wieku zaznaczyła się stagnacja lub spadek, głównie na skutek spadającej stopy oszczędności prywatnych. Na razie trudno powiedzieć, czy jest to zmierzch ponadstuletniej tendencji wzrostowej, czy tylko okresowy odpoczynek w światowym oszczędzaniu. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono pozycję Polski pod względem ryzyka inwestycyjnego na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uwzględniono ryzyko ekonomiczne, społeczne i polityczne. Omówiono również atrakcyjność inwestycyjną Polski w układzie wojewódzkim i regionalnym oraz w poszczególnych branżach przemysłowych.
XX
Autorka zanalizowała dane dotyczące udziału zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1995-1996, omówiła motywy podejmowania inwestycji na rynku polskim, skłonność do eksportu i generowania dodatniego salda handlowego, transfer technologii przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego i zakładanie przez nie ośrodków badawczo-rozwojowych oraz tworzenie miejsc pracy.
XX
Omówiono proces napływu kapitału niemieckiego do Polski na tle inwestycji innych krajów w okresie transformacji systemowej. Szczegółowo omówiono ten proces na terenie Dolnego Śląska według wybranych rodzajów działalności.
EN
The article presents the German foreign direct investments inflow process to Poland the background of other countries investments during the transformation process. The structure of the foreign capital in Poland and in Lower Silesia was presented (according to the origin country at the end of the particular stage in millions USD). The process of Ike German foreign direct investments inflow to Lower Silesia during the transformation process was shown for the Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Legnicki and Wrocławski subre-gions, (1989-1998) as well as Lower Silesia voivodship (1999-2004). (original abstract)
XX
Celem artykułu było pokazanie, jak zmieniały się i jakie są obecnie warunki dla BIZ w państwach CLV, skąd pochodzi kapitał i jak zmieniały się jego źródła oraz w jakich dziedzinach najchętniej w tych państwach jest on inwestowany. (fragment tekstu)
EN
Entering ASEAN association by Indo-Chinese countries: Vietnam (1995), Laos (1997), Cambodia (1999) enabled to raise a level of foreign direct investment (FDI). For those countries it was a huge chance to develop and to join integration processes of the region. Indochina countries have made an effort to create favourable climate for foreign investments. However, in each of those countries conditions of locating FDI differ. Among those three countries the most liberal conditions are offered by Cambodia, but Vietnam, due to political stability, its potential and international activity, attracts the greatest number of investors. At the beginning the majority of investments derived from countries in the region, foremost ASEAN countries. Currently the sources of capital are more diverted, which is particularly visible in Vietnam. Among three researched Indochina countries Cambodia (2004) and Vietnam (2007) are WTO members.(original abstract)
XX
W artykule omówiono liczbę, strukturę i udział przedsiębiorstw handlowych własności zagranicznej i mieszanej na tle ogółu podmiotów handlowych w Polsce. Przeprowadzono analizę tych przedsiębiorstw, obejmującą sieć handlową (detaliczną i magazynową), przychody, koszty i wynik finansowy oraz ich potencjał ekonomiczny.
EN
Increasing interest of foreign enterprises in Polish market has been observed since the middle of the 90s. It's been accompanied by e.g. dynamie increase of trade investments. In the consequences foreign companies start playing more and more important role in the subject structure of trade. Development trends of this sector compared to the total trade subjects were presented in this article. Not only the changes of number and structure of trade units with foreign capital involved were analysed but also their share in the market (in branch cross-section), resource state of their trade network and the general economic potential. Trade companies in Poland (total) are a background for this analysis. (original abstract)
XX
Rosnąca rola międzynarodowej migracji kapitału w gospodarce światowej stanowi przedmiot zainteresowań wielu badań. Szczególne znaczenie mają bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią nieodzowny element rozwoju procesu globalizacji. Według definicji opracowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) to inwestycje podejmowane przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora zagranicznego), które powodują długoterminowe stosunki pomiędzy inwestorem zagranicznym i przedsiębiorstwem oraz mają znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania. Jest to przedsiębiorstwo, w którym inwestor bezpośredni posiada 10% akcji zwykłych lub 10% głosów. Natomiast Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) bezpośrednie inwestycje zagraniczne definiuje jako inwestycje powodujące długoterminowe związki o trwałym charakterze między podmiotem, który ma siedzibę w jednym kraju (inwestorem zagranicznym) a podmiotem nad którym przejmuje on kontrolę mającym siedzibę w innym kraju. Nie bez znaczenia dla gospodarki światowej jest perspektywa utworzenia przez państwa Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) największego na świecie wolnego rynku zamieszkałego przez około 570 min osób - większego od Unii Europejskiej (UE - 485 min ludzi) i Północno-Amerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA - 408 min ludzi). Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo - Wschodniej ASEAN (Association of South East Asian Nations), które powołano do życia 8 sierpnia 1967 roku w Bangkoku przez Filipiny, Indonezję, Malezję Singapur i Tajlandię jest międzynarodową formą integracji ekonomicznej. (fragment tekstu)
XX
Podstawową tezą artykułu jest twierdzenie, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki, podobnie jak i innych krajów przechodzących od gospodarki planowej do rynkowej. Do krajów w procesie transformacji zaliczono także Chiny. Podkreślono rolę inwestycji bezpośrednich w pokonywaniu luki technologicznej. Zwrócono uwagę na: czynniki kształtujące potencjał innowacyjny kraju, bariery transferu technologii w gospodarkach przechodzących proces transformacji, najczęściej spotykane formy transferu technologii. Przedstawiono zależność między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a handlem zagranicznym.
XX
W ostatnim dziesięcioleciu powstały w Polce warunki prawne, ekonomiczne i infrastrukturalne do funkcjonowania gospodarki rynkowej, co przyczyniło się do wzmożonego zainteresowania inwestorów zagranicznych Polską. Autorka rozpoczęła od opisu charakteru bezpośrednich inwestycji w Polsce, a dalej przedstawiła udział i znaczenie kapitału zagranicznego w procesach prywatyzacyjnych w Polsce.
EN
Direct foreign investments are the most dynamic form of current international economic relations. The inflow of foreign capital to Poland results from the transformations, which took place in Poland in late 80's. This paper presents the dynamics foreign investments in polish companies and economy. In the conclusion it has been shown that there is a need to adapt the policy stimulating the inflow of direct foreign investments to the needs and growth potential on enterprises. (original abstract)
XX
W artykule omówiono pojęcie globalizacji oraz główne czynniki kształtujące proces globalizacji takie jak: postęp naukowo-techniczny i polityka ekonomiczna państwa. Zwrócono uwagę na zagrożenia dla społeczeństw, wynikające z procesu globalizacji. Przedstawiono formy międzynarodowych przepływów kapitału, ze szczególnym wskazaniem na inwestycje bezpośrednie. Przeanalizowano wpływ globalizacji działalności gospodarczej na szanse rozwojowe Polski, a zwłaszcza w zakresie napływu kapitału zagranicznego do Polski, w tym do sektora bankowego.
EN
Term globalisation has been used in economic and political literature for describing certain political, economic and sociological processes and phenomena as well as those processes results. Following the economic path, globalisation is perceived as the most advanced form of international economic activity. It depicts intensification of any types of interrelations of subjects of international life, their impact on all aspects of social life; starting from markets and capitals internationalisation to end up with mass culture, migration, finances and peace guaranty. Scientific and technological progress which proceeds and stimulates globalisation, is of fundamental significance for economy systemic transformation. It exerts influence by implementing new, advanced technologies in infrastructure and production areas. Widely understood economic policy of a state is an important factor shaping globalisation. Globalisation does not foster levelling off the conditions of human life in a worldwide scale, but results in those conditions even more dramatic polarisation. One of the forms of globalisation is international capital flow, including direct investments. It is estimated that in the following years Polish economy should be supplied with direct foreign investments to the amount of, at least, USD 10-15 milliards annually. Of key importance for improving the influx of foreign investments to Poland is activiting the orientation of foreign capital inflow in such a way it provides modernisation of Polish economy and prevents its marginalisation within a new model of European relations. (original abstract)
XX
W artykule w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2001 roku przedstawiono doświadczenia niemieckich przedsiębiorstw inwestujących w Polsce. Uwzględniono następujące zagadnienia: - charakterystyka przedsiębiorstw; - inicjatywa założenia przedsiębiorstwa i formy nawiązania kontaktów ze stroną polską; - uzasadnienie inwestycji i zalety polskiego rynku; - bariery inwestowania i wady polskiego rynku. W konkluzji wskazano na postrzeganie przez inwestorów perspektyw dla ich działalności w Polsce w najbliższych latach.
EN
The paper presents an analysis of results obtained through the questionnaire that was carried out in year 2001 among German companies that have invested in Poland. Names of the companies have been taken from the List of Top investors prepared by Polish Agency for Foreign Investment. The aim of the research was to investigate an opinion of German investors about Polish market. The companies have been asked about reasons for their investment in Poland, advantages and disadvantages of the Polish market, as well as obstacles they face in their business activities on the Polish market. According to the obtained results the most important factors that have encouraged German investors to engage in business in Poland are: the size of the Polish market and good perspectives for Polish economy. The majority of respondents perceive young and fast developing free-market economy and presence of young, dynamic and motivated employees as the most important advantages of the Polish market. When asked about the barriers the majority of respondents quoted legal regulations, lack of qualified managing personnel and difficulties with financial, tax and currency settlements. Over recent years German investors have become very interested in the Polish market. From the research it seems certain that this interest will be justified and new investments will flow. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.