Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dendranthema grandiflora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The cultivar 'Baja' chrysanthemum (Dendrantema grandiflora TZVELEV) representing the Sombrero group was cultivated under the short-day conditions and exposed to glow discharge tube (LTD) artificial blue light, and daylight, which constituted the control. For both the light colours three levels of quantum irradiance were applied: 35, 50 and 80 µmol·m⁻²·s⁻¹. The blue light made the plants flower earlier than the daylight did: 80 µmol·m⁻²·s⁻¹ 1 up to 35 days, while 50 and 35 µmol·m⁻²·s⁻¹ by 11 and 17 days, respectively. The blue light of the highest intensity slightly shortened the plant stem length. Chrysanthemums exposed to 35 µmol·m⁻²·s⁻¹ daylight showed a higher chlorophyll content in leaves than those exposed to blue light.
PL
Chryzantemę wielkokwiatową (Dendrantema grandiflora TZVELEV) 'Baja' z grupy Sombrero uprawiano wyłącznie w warunkach krótkiego dnia przy sztucz­nym świetle, którego źródłem były lampy jarzeniowe typu TLD o świetle niebies­kim i dziennym - stanowiącym kontrolę. Przy obu barwach światła zastosowano trzy natężenia napromienienia kwantowego - 35, 50 i 80 µmol·m⁻²·s⁻¹. Przy świet­le niebieskim rośliny kwitły wcześniej od rosnących przy świetle dziennym; przy 80 µmol·m⁻²·s⁻¹ aż o 35 dni, a przy 50 i 35 µmol·m⁻²·s⁻¹ odpowiednio o 11 i 17 dni. Światło niebieskie o najwyższym natężeniu wpłynęło, ale tylko w niewielkim stopniu na skrócenie długości pędu roślin. Chryzantemy uprawiane w warunkach światła dziennego - przy 35 µmol·m⁻²·s⁻¹ miały więcej chlorofilu w liściach niż pochodzące spod światła niebieskiego.
EN
Badano występowanie barwników w kwiatach języczkowatych trzech od­mian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora TZVELEV) w za­leżności od rodzaju pąka kwiatostanowego, w uprawie prowadzonej w szklarni od 24 kwietnia. Stwierdzono wyraźną zależność zawartości antocyjanów od rodzaju pąka kwiatostanowego u odmian 'Gonzo Rood' oraz 'Succes'. Stężenie tych barw­ników wzrastało w kolejno tworzących się kwiatostanach. Zawartość pozostałych barwników (flawonów i karotenoidów) nie wykazała ścisłej zależności od rodzaju pąka.
PL
The occurrence of pigments in ligulate florets of three Dendranthema grandiflora TZVELEV cultivars, grown in a greenhouse since April 24, were studied as affected by the kind of inflorescence bud. The concentration of anthocyanins was found to be considerably dependent on the kind of inflorescence bud in 'Gonzo Rood1 and 'Succes' cultivars. The concentration of these pigments increased in successively developing inflorescences, whereas the contents of other pigments (flavones and carotenoids) did not show any clear dependence on the bud kind.
PL
Rytmikę wzrostu i kwitnienia trzech doniczkowych odmian chryzantem badano w 12 cyklach uprawowych w szklarni na tle różnych - zmieniających się w ciągu roku warunków świetlnych. Stwierdzono, że przebieg rozwoju generatywnego chryzantem w uprawie całorocznej można traktować jako funkcję rzeczywistego usłonecznienia. Zaobserwowano bowiem, że najkrótszym okresem rozwoju i najwyższą jakością charakteryzowały się rośliny kwitnące od wiosny do połowy jesieni. W miarę pogarszania się naturalnych warunków świetlnych czas trwania uprawy znacznie się wydłużał, osiągając maksimum na przełomie jesieni i zimy - od listopada do połowy lutego. Jednocześnie jakość roślin była w tym okresie bardzo niska.
EN
The rhytmics of the growth and flowering of three pot cultivars of chrysanthemums in the cycle of twelve glasshouse experiments was examined against the background of various light conditions during a year. The process of generative development of chrysanthemums grown within a year-round program can be treated as the function of the real insolation. It appeared in the experiments, that the shortest period of generative development and the highest quality showed the plants flowering from spring to the middle of autumn. As the natural light conditions were getting worse, the time of cultivation grew longer and reached its maximum on the turn of the fall and winter - from November to February. Simultaneously, plants cultivated at that time lost their quality.
EN
Badano wpływ rodzaju materiału do zaciemniania w gałązkowej uprawie chryzantem. Oceniono cztery materiały: dwuwarstwowe wykonane z czarnych, plastikowych pasków (Obscura A/B+B, Obscura A/B+B/W) i jednowarstwowe: czarną, gęsto tkaną włókninę LS100 i czarną folię o grubości 0,07 mm. Wcześniej niż inne kwitły chryzantemy przykrywane materiałami Obscura. Rośliny zaciem­niane materiałem Obscura A/B + B/W miały najdłuższe pędy o największej masie i najwięcej pąków, a zaciemniane materiałem Obscura A/B + B - największą licz­bę kwiatostanów. Do zaciemniania okazała się przydatna włóknina LS100.
PL
The influence of black cover type in covering of spray chrysanthemum cul­tivars was investigated. Four types of covers were evalueted two-layer covers made of black, plastic stripes (Obscura A/B+B, Obscura A/B+B/W) and single- layer covers: black fine weaved needled cloth LS100 and black foil 0.07 mm thick. Chrysanthemums covered with Obscura materials flowered earlier than the others. The plants covered with Obscura A/B+B/W had the longest, of largest weight shoots and the highest number of buds, while these covered with Obscura A/B+B had the highest inflorescence number. Black foil LS100 appeared to be an useful material for covering, too.
PL
Uprawę sześciu odmian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) z grupy Sombrero rozpoczęto w szklarni 15 lutego w warunkach naturalnego fotoperiodu. Wcześniej, począwszy od 3 stycznia rośliny ukorzeniano i uprawiano w mnożarce przy świetle naturalnym i przy zwiększonej intensywności światła. Rośliny uprawiano bez lub z udziałem retardantu wzrostu daminozydu. Mimo, że uprawa w mnożarce w naturalnych warunkach świetlnych wyraźnie opóźniła kwitnienie, to rośliny zarówno traktowane jak i nie poddane działaniu retardantu były zdecydowanie niższe, o zbliżonych bądź nawet większych kwiatostanach niż rosnące z zastosowaniem doświetlania. Stwierdzono, że uzyskanie dobrej jakości chryzantem z grupy Sombrero, kwitnących wiosną bez zaciemniania i bez użycia retardantu jest możliwe.
EN
The cultivation of six chrysanthemum cultivars (Dendranthema grandiflora Tzvelev) of the Sombrero group was started on February 15 in a glasshouse under natural photoperiod. Earlier, starting on January 3, the plants had been rooted and cultivated in nursery, exposed to natural light and with an increased light intensity. The plants were cultivated with or without daminozyd growth retardant. Although the cultivation in a nursery in natural light conditions clearly delayed flowering, the plants both retardant-treated and those without such a treatment were considerably shorter, with similar or even greater inflorescences than those grown with supplementary illumination. It was noted that to obtain high quality Sombrero group chrysanthemums flowering in the spring without darkening and without retardant was possible.
EN
The applicability of 30 cultivars of Dendranthema grandiflora Tzvelev to shape the habit typical for the Sombrero group was investigated. Controlled plant cultivation was carried out in spring and in summer. A plant habit similar to the Sombrero type was obtained in the following cultivars: ‘Eleonora Lilac’, ‘Kodiak’, ‘Kodiak Yellow’, ‘Miral’, ‘Mirage’ and in ‘Spider Yellow’.
PL
Badano przydatność 30 odmian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) do kształtowania pokroju typowego dla grupy Sombrero. Sterowaną uprawę roślin prowadzono w dwóch terminach wiosennym i letnim. Zbliżony do typu Sombrero pokrój roślin uzyskano u odmian ‘Eleonora Lilac’, ‘Kodiak’, ‘Kodiak Yellow’, ‘Miral’, ‘Mirage’ oraz ‘Spider Yellow’.
EN
The present research investigated the number of chromosomes in the cells of apical meristems of roots for three original Dendranthema grandiflora Tzvelev cultivars and the derivative cultivars obtained due to radiomutation. It was shown that only in one mutation cultivar, ‘Bronze Wonder’, the number of chromosomes differed from that of the original cultivar, ‘Lilac Wonder’.
PL
Badano liczbę chromosomów w komórkach merystemów wierzchołkowych korzeni trzech odmian wyjściowych chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) i odmian pochodnych, otrzymanych w wyniku radiomutacji. Wykazano, że tylko jedna odmiana mutacyjna – ‘Bronze Wonder’ miała inną liczb chromosomów niż odmiana wyjściowa ‘Lilac Wonder’.
EN
Short day interruption (SDI) was applied in protected cultivation of spray chrysanthemum cultivars. SDI improved shape and quality of spray – inflorescence together with delay of flowering of plants. The delay was longest (21–26 days) in summer culture placed in plastic tunnel; in autumn culture-only 5–6 days.
PL
W sterowanej uprawie gałązkowych odmian chryzantem stosowano pięciodniową przerwę w zaciemnianiu roślin (SDI). Uzyskano znaczne polepszenie jakości roślin przy równoczesnym opóźnieniu ich kwitnienia. W uprawie prowadzonej pod folią w okresie lata, opóźnienie kwitnienia było największe i wynosiło 21–26 dni; w uprawie jesiennej – zaledwie 5–6 dni.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.