Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwniki naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
Content available remote Barwniki naturalne stosowane do barwienia żywności
63%
PL
Do barwienia żywności obecnie wciąż jeszcze najczęściej stosowane są barwniki syntetyczne. Jednak w wyniku najnowszych badań dotyczących alergenności i wpływu barwników syntetycznych na wzrost nadpobudliwości u dzieci (ADHD), wzrasta ilość produktów barwionych barwnikami naturalnymi. Barwniki naturalne są w większości przypadków mało szkodliwe dla organizmu człowieka, jednak ich stosowanie do barwienia produktów spożywczych jest bardziej skomplikowane. W artykule tym przedstawione są grupy barwników naturalnych, które najczęściej stosuje się do barwienia żywności, oraz ich właściwości i warunki, w jakich muszą być losowane dla uzyskania optymalnego efektu barwienia i atrakcyjności wybarwionego produktu.
EN
Synthetic colorants are still the most applied group of food colorants but results of present research show that these colorants can caused allergy and have influence on increase of children hyperactivity disorder. So natural colorants are used more often now. Natural colorants are less harmful than synthetic colorants, but using of these is more complicated. This article present the most applied group of natural dyes to food colouring, their chemical properties and conditions of use to get optimal colouring effect and attractiveness for customers.
PL
Od początku swojej historii ludzkość stosowała środki barwiące. Do odkrycia w roku 1856 moweiny przez W. H. Perkina były to produkty pochodzenia naturalnego. Przełom XIX i XX wieku zaowocował wieloma osiągnięciami w dziedzinie barwników syntetycznych uhonorowanymi nagrodą Nobla dla A. Baeyera w roku 1905. Postęp w tej dziedzinie uwarunkowany był rozwojem i potrzebami przemysłu włókienniczego. Obecnie dominujące znaczenie posiadają asortymenty stosowane do barwienia najwyżej tonażowych surowców włókienniczych - włókien celulozowych (barwniki reaktywne) i włókien poliestrowych (barwniki zawiesinowe). Obserwowane są przy tym ciągłe zmiany w obrębie wytwarzanych produktów spowodowane stałą poprawą ich właściwości użytkowych, oraz w coraz większym stopniu zmianami technologii barwienia spowodowanymi wymogami ochrony środowiska naturalnego. W najbliższej przyszłości można oczekiwać dalszych zmian w tym kierunku, aczkolwiek postulowany niekiedy powrót do "bezpiecznych ekologicznie" barwników naturalnych wydaje się mało prawdopodobny na większą skalę.
EN
From the beginning of our history mankind used colouring matters. Before discovering mauveine by W. H. Perkin in 1856 all these products were of natural origin. The end of 19th and beginning of 20th century have brought many achievements in the field of synthetic dyes honoured between others by Nobel Prize in 1905 for A. Baeyer. Further progress in this area was influenced by the development of the textile industry and various requests coming from this industry. At present time the most important classes of synthetic dyes are reactive dyes for cellulose fibres and disperse dyes for colouring polyester fibres. Continuous progress observed inside these products are due to increasing demands connected with their better fastness properties, as well as by modifications of dyeing procedures forced by current environmental requirements. Further changes in this field might be expected in the future although suggested sometimes return to "ecologically safe" natural dyes on greater scale seems to be less probable.
4
Content available remote Barwienie włosów - przegląd substancji barwiących. Część II
51%
PL
Artykuł stanowi przegląd substancji barwnych nadających czasowy kolor włosom. Przedstawione zostały grupy produktów do koloryzacji, które mają słabsze odporności na mywanie i nie pozostawiają trwałego efektu barwnego. Cechą charakterystyczną dla opisanych związków jest brak reakcji chemicznej z włosem.
EN
This artcle is a review of the colorants which gives temporary colour of the hairs. There was presented groups of the products for dyeing which nave poor fastness to schampoo and colour effect isn 't stable. Characteristic feature of this compounds is lack of the Chemical reaction with the hair.
10
Content available remote Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych
38%
PL
Otrzymano metodami ekstrakcyjnymi chlorofilowe barwniki z surowców naturalnych. Dodatek barwników chlorofilowych zarówno do spoiwa temperowego, jak i do farby olejnej umożliwia uzyskanie farb w kolorze zielonym. Rodzaj dodawanego barwnika wpływa na właściwości użytkowe otrzymanych farb i polepsza przebadane właściwości wymalowanych powłok.
EN
Chlorophyll was isolated from natural raw materials (nettle, spinach and alfalfa) by extn. with 80% aq. Me₂CO in the presence of Mg₅(CO₃)₄(OH)₂·5H₂O at 50°C and under intensive stirring. Isolated chlorophyll was reacted with 30% aq. CuSO₄ to obtain chlorophyll-Cu complex and then with aq. soln. of NaOH to chlorophyll-Cu/Na complex. The complexes were tested for dyeing tempera binder and oil paints. The chlorophyll dyes improved the properties of painted coatings. The best properties were obtained for chlorophyllin-Cu/Na complex dye.
PL
Astaksantyna należy do grupy barwników karotenoidowych. Znajduje ona powszechne zastosowanie jako niezbędny składnik pasz w przemysłowej hodowli łososi, pstrągów i krewetek, nadając tkankom tych zwierząt pożądane przez konsumenta, charakterystyczne różowoczerwone zabarwienie. Ponadto, astaksantyna charakteryzuje się dużą aktywnością przeciwutleniającą, najwyższą wśród znanych karotenoidów i 100-500-krotnie wyższą w porównaniu z α-tokoferolem. Wśród preparatów astaksantyny, występujących na światowym rynku, 95% zawiera barwnik syntetyczny - mniej stabilny od astaksantyny pozyskiwanej ze źródeł naturalnych. Ograniczony zakres stosowania astaksantyny naturalnej wynika z kosztów jej otrzymywania, głównie na drodze syntezy mikrobiologicznej z udziałem alg Haematococcus pluvialis. Potencjalnym źródłem astaksantyny naturalnej są drożdże Phaffia rhodozyma. Jako ewentualne przemysłowe źródło tego barwnika wykazują one wiele zalet. Przede wszystkim astaksantyna jest głównym produkowanym przez te drożdże karotenoidem. Phaffia rhodozyma są znacznie łatwiejsze w hodowli w porównaniu z algami. Jednak poważnym ograniczeniem w wykorzystaniu tych drożdży do syntezy astaksantyny na skalę przemysłową jest niska wydajność produkowanego przez nie barwnika, a także koszty związane z jego izolacją z komórek. W artykule przedstawiono zakres i rezultaty badań dotyczących drożdży Phaffia rhodozyma, a także możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu tych drożdży do przemysłowej produkcji astaksantyny. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na proces karotenogenezy w komórkach, w tym syntezę astaksantyny. Przedstawiono również możliwości pozyskiwania szczepów Phaffia rhodozyma zdolnych do nadprodukcji astaksantyny.
EN
Astaxanthin belongs to the carotenoid pigments group. Generally, it is used in aquaculture industry as a necessary constituent of feeds for salmons, trouts and shrimps to attain their characteristic pink-red color and consumer acceptance. Moreover astaxanthin is characterized by a high antioxidant activity, the highest among known carotenoids and 100-500-times higer in compare to α-tocopherol. 95% astaxanthin preparations presented on worldwide market contain synthetically derived pigment - less stable than astaxanthin from natural sources. Limited scale of natural astaxanthin usage is associated with costs of its microbiological synthesis mainly with Haematococcus pluvialis microalge. A potential source of natural astaxanthin is Phaffia rhodozyma yeasts. As a possible industrial source of this pigment, they have some advantageous properties. First of all astaxanthin is synthesized as a principal carotenoid. Moreover cultivation of Phaffia rhodozyma yeasts is easier than microalge. The key limitation of employing these yeasts to microbiological synthesis of astaxanthin on industrial scale is a low yield of this pigment and costly extraction methods. The area and research results performed on Phaffia rhodozyma yeasts are presented in the paper. Moreover there are showed possibilities and some limitations in employing these yeasts to industrial production of astaxanthin. It is pointed to the most important agents involved in carotenogenesis process including astaxanthin synthese in Phaffia rhodozyma cells. The possibilities of astaxanthin overproducing strains obtaining are presented too.
15
Content available Budowa, właściwości i zastosowanie antocyjanów
38%
PL
Antocyjany, jedna z grup flawonoidów, są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin naczyniowych. Związki te występują w postaci glikozydów lub acyloglikozydów antocyjanidyny w wielu kwiatach i owocach, nadając im barwę czerwoną, niebieską, purpurową i czarną. Z tego powodu antocyjany stosowane są jako naturalne środki barwiące w żywności. Pomimo że produkty zawierające antocyjany są wrażliwe na zmianę barwy podczas procesu obróbki i przechowywania, ze względu jednak na intensywność kolorów antocyjanów, ich rozpuszczalność w wodzie, która powala na transport do roztworów wodnych, oraz szereg właściwości prozdrowotnych, takich jak poprawa ostrości widzenia, działanie przeciwnowotworowe i antywirusowe, antocyjany są powszechnie stosowane oraz ciągle stanowią atrakcyjny i ważny obiekt badań. Są one stosowane nie tylko jako dodatki do żywności i napojów dla uzyskania ich atrakcyjnej barwy, lecz także w produktach farmaceutycznych i kosmetycznych. Publikacja ta jest pracą przeglądową.
EN
Anthocyanins, one group of flavonoids, widely occur in vascular plants. The natural structural form is glycosides or acylglycosides of anthocyanidins. Anthocyanins produce a wide range of colours such as red, blue, purple and black in many flowers, vegetables and fruits, and they have been used as natural food colourants. However, anthocyanin containing products are susceptible to color deterioration during processing and storage. Nevertheless, their bright colors, water solubility that allows their incorporation into aqueous systems and a number of health benefits, such as, improved visual acuity, and anticancer and antiviral activities make them important and attractive objects for study. Anthocyanins can be used not only as food and beverage additive to obtain attractive natural coloration, but also for generating pharmaceutical and cosmetic products. This publication is a review work.
18
Content available remote Nowe tendencje w barwieniu żywności i ich wpływ na jej bezpieczeństwo
38%
PL
Wyniki opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu badań dotyczących szkodliwości niektórych barwników syntetycznych, zmiany w regulacjach prawnych, a także istniejący system kontroli produktów spożywczych spowodowały znaczne zmiany w podejściu do procesu barwienia żywności. Wszystkie te czynniki wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa żywności. Niniejszy artykuł opisuje jak zmieniają się tendencje w barwieniu żywności i zwraca uwagę na związaną z tym poprawę jej bezpieczeństwa. Opisuje również wciąż istniejące zagrożenia, co uzasadnia potrzebę badań produktów spożywczych pod kątem zawartych w nich barwników.
EN
Results of synthetic dyes researches, changes in legal regulations and controlling of food products caused import ant changes of thinking about food colouring process. These aspects influence also on food safety. This article describes how changes in food colourings caused food safety increase. This article shows that danger of use illegal dye is still present and researches of food dyes are still very important.
19
Content available remote Zastosowanie trocin jako tanich sorbentów do usuwania barwników azowych z wody
38%
PL
Zbadano adsorpcję barwników Direct Orange 26 (DO26) i Reactive Blue 81 (RB81) na trocinach dębu, sosny i wiśni. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo II rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira. Zbadano wpływ pH i siły jonowej roztworu na proces. Adsorpcja barwników zmniejszała się wraz ze zwiększeniem pH roztworu, a zwiększała wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu. Uzyskane wyniki pokazały, że trociny mogą być z powodzeniem stosowane do usuwania barwników z roztworów wodnych.
EN
The com. azo dyes were adsorbed from their aq. solns. (20–100 μmol/L) on 3 types of sawdust (pine, oak and cherry wood) at 25°C under shaking to study the adsorption kinetics and equil. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order model. The expt. isotherms were well described by the Langmuir equation. The effects of pH and ionic strength (0.1 mol/L NaCl) of soln. were studied. The adsorption of the dyes decreased with an increase of pH (2.5–11) and increased with the increase of the soln. ionic strength.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.