Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Emigration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Celem opracowania jest analiza skali, kierunków oraz przyczyn wyjazdów czasowych Polaków, jak i mieszkańców województwa dolnośląskiego. W analizie przedstawiono dane ze spisów powszechnych ludności w latach 2002 i 2011 wraz z najczęściej wybieranymi kierunkami emigracji, katalogiem przyczyn oraz cechami społeczno-demograficznymi emigranta- Polaka oraz emigranta z województwa dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to analyze the scale, destinations and causes of temporary emigration from the Polish voivodeship of Lower Silesia. In this analysis, census data from the years 2002-2011 are used together with the information about the main destinations chosen by emigrants. The analysis also lists the reasons and socio-demographic characteristics of emigration from the Lower Silesian Voivodeship and from Poland.(original abstract)
XX
W opracowaniu skoncentrowano się na rozpoznaniu głównych celów i motywów wyjazdów zarobkowych Polaków z regionu Podkarpacia, a także pokazaniu ich warunków bytowych na emigracji. Zasadnicza empiryczna część publikacji oparta została na wynikach badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród emigrantów (próba pilotażowa - 103 osoby) mieszkających w Wielkiej Brytanii, w dwóch miastach - Liverpoolu i Manchesterze. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że najważniejszym celem emigracji mieszkańców województwa podkarpackiego była "chęć stabilizacji materialnej". Ponadto istotnymi czynnikami decydującym o wyjeździe za granicę były: niekorzystna sytuacja materialna respondentów oraz brak szans na stałą pracę w Polsce. Główne źródło utrzymania badanych osób w Wielkiej Brytanii stanowiły dochody z pracy stałej. Zjawisko emigracji zagranicznej pociąga za sobą ogromne konsekwencje wpływające zarówno na polską gospodarkę, jak i społeczeństwo. Biorąc pod uwagę skutki emigracji zarówno szanse, jak i zagrożenia, władze państwowe powinny bardzo rozważnie formułować strategie w zakresie polityki ekonomicznej i migracyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
In her study, the author focused on the recognition of main aims and motives for Poles' economic migration from the Podkarpacie region as well as on the presentation of their living conditions in exile. The basic, empirical part of the publication is based on the findings of direct surveys carried out among emigrants (the pilot sample of 103 people) living in the United Kingdom, in the two cities: Liverpool and Manchester. The survey findings show that the most important aim of emigration of dwellers of the Podkarpackie Province was "the desire to acquire material stabilisation". Moreover, the important factors deciding on the departure abroad were: respondents' unfavourable financial situation and lack of opportunities for permanent job in Poland. The main source of upkeep of the people surveyed in the United Kingdom was permanent job's income. The phenomenon of foreign migration entails huge consequences affecting both the Polish economy and society. Taking into consideration consequences of emigration, both opportunities and threats, the state authorities should very prudentially formulate strategies in the field of economic and migration policy.(original abstract)
XX
Proces emigracyjny jest skomplikowanym zjawiskiem, gdyż składa się z emigracji krótkookresowej (od 3 do 12 miesięcy) i długookresowej (powyżej 12 miesięcy). Utrudnienia w badaniu tego zjawiska polegają na tym, że brakuje wiarygodnych danych dotyczących krótkookresowej i długookresowej emigracji. Większość emigrantów w Polsce stanowią osoby w młodym wieku i ich wyjazdy mają przede wszystkim zarobkowy charakter. W artykule przeanalizowano poziom emigracji i imigracji, zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika emigracji według województw, przedstawiona została sylwetka emigranta (pobyt stały) - płeć, wiek, wykształcenie oraz przyczyny emigracji, kraje docelowe i transfery pieniężne. Analiza tych badań sprowadza się do następujących wniosków: 1. Wielkość emigracji w badanym okresie była znacząco większa niż imigracji, stąd wynikł ubytek ludności, który rzutował na sytuację demograficzną kraju; 2. Emigranci z Polski są w większości młodymi ludźmi w wieku 20-34 lat i dobrze wykształceni; 3. Analiza zróżnicowania przestrzennego emigracji na stały pobyt ukazała regiony wzmożonej emigracji (woj. opolskie i śląskie) oraz wzrastającą dynamikę zmian wskaźnika emigracji; 4. Krajami docelowymi emigrantów z Polski są przede wszystkim Niemcy i Wielka Brytania(abstrakt oryginalny)
EN
The process of emigration is a complex phenomenon, because it consists of shortterm emigration (3 to 12 months) and long term (over 12 months). The main difficulty in studying this phenomenon is due to the fact that in Poland only migration for permanent residence, which is part of a long-term emigration, is monitored. Thus there is distinct lack of reliable data for short-term and long-term emigration. Young people constitute the majority of emigrants in Poland and their trips are primarily of profit-making nature. Such a situation results in new economic theories of migration which are based on behavioural strategies and types of emigrants. The article analyzes the level of emigration and immigration and spatial differentiation rate of emigration by voivodeship. It also presents characteristics of an average emigrant (permanent residence) - sex, age, education, and identifies the causes of emigration, as well as the target countries. The analysis of these studies leads to the following conclusions: 1. The size of emigration in the studied period was significantly greater than immigration, which resulted in the loss of population, hence making impact on the demographic situation of the country; 2. In the initial period, most emigrants were men, but in the second part of the period the situation evened out; 3. Young (aged 20-34), well-educated people form the majority of Polish emigrants; 4. The analysis of spatial differentiation of emigration for permanent residence indicates the regions of the most intense emigration (Opole and Silesia voivodeships) and the increasing dynamics of emigration rate; 5. Germany and the UK are the main countries of destination of Polish emigrants(original abstract)
4
80%
XX
Emigracja ludności polskiej do Brazylii, mająca miejsce na przełomie XIX i XX wieku, od samego swego zarania przykuwała uwagę opinii publicznej w kraju nad Wisłą. Tematyką tą interesowało się wielu ówczesnych naukowców, publicystów, społeczników oraz polityków. Wśród nich nie brakowało osób, które widziały w tym ruchu ludności szanse na odbudowę polskiej państwowości (tzw. Nowa Polska) lub pozyskanie atrakcyjnego terytorium zamorskiego. Miało za tym przemawiać m.in. permanentne przeludnienie niektórych ziem polskich. Postulaty koncentracji skupisk polskiej ludności za oceanem wywołały gorącą dyskusję pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami tej dosyć oryginalnej inicjatywy. Pomysł kolonizacji Brazylii odżył na nowo na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, kiedy głównym nośnikiem takich haseł była wchodząca w skład Ligi Morskiej, jednej z największych organizacji społecznych II Rzeczypospolitej, Sekcja Pionierów Kolonialnych. Nieoczekiwanie ten całkowicie oderwany od codziennych problemów międzywojennej Polski pomysł uzyskał poparcie ówczesnych władz, które ze względów wizerunkowych, chcąc być aktywnym graczem w międzynarodowej dyskusji dotyczącej kolonializmu oraz mandatów kolonialnych po byłych koloniach niemieckich, oficjalnie wspierały dążenia tzw. Pionierów Kolonialnych. Jednym z kierunków ewentualnej "ekspansji kolonialnej" Polski miały być południowe rubieże brazylijskiego wybrzeża. Natomiast główną tubą propagandową tej idei stał się naczelny organ prasowy Ligi Morskiej - miesięcznik "Morze". (abstrakt oryginalny)
EN
Emigration of Polish citizens to Brazil, taking place at the turn of 20th century, was in the public eye from the very start. Many scientists, publicists, community workers and politicians of that period showed interest in the subject. Many of them perceived those mass movements as an opportunity for the reconstruction of Polish statehood (the so-called New Poland) or an acquisition of attractive overseas territories. Permanent overpopulation of some Polish areas contributed to this particular way of reasoning. The plans to concentrate some Polish community clusters overseas provoked a heated debate between supporters and opponents of this quite original initiative. The idea of Brazilian colonization became valid anew in the early 1930s, when The Section of Colonial Pioneers (a member of The Maritime League, one of the largest social organizations in the Second Polish Republic) was the main carrier of such slogans. Unexpectedly, this off-base idea, out of touch with the reality and everyday problems of interwar Poland, got support from contemporary authorities. The latter, in order to improve their public image, wanted to remain an active player in the international discussion concerning the issue of colonialism and colonial mandate for the ownership of former German possessions, and officially supported aspirations of so-called Colonial Pioneers. Southern frontiers of the Brazilian coast were supposed to constitute a destination for potential Polish colonial expansion. A principal press medium of The Maritime League - the monthly magazine "Morze" (The Sea) - became the main propaganda mouthpiece for this idea. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie działalności publicystycznej Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005) od jego debiutu w okresie gimnazjalnym poprzez współpracę z prasą podziemną i powstańczym radiem "Błyskawica" oraz pierwszych publicznych wystąpień porucznika Jana Nowaka w roli emisariusza polskiego państwa podziemnego w Londynie w czasie II wojny światowej - aż po przedruki jego komentarzy na antenie Rozgłośni Polskiej RWE (z lat 1952-1975) i publikacje w prasie emigracyjnej przed rokiem 1989. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses Jan Nowak-Jezioranski's (1914-2005) journalistic work since his debut in secondary school, through his cooperation with clandestine press and partisan radio "Blyskawica", his first public speeches as lieutenant Jan Nowak, the Polish emissary in London during World War II, the reprints of his commentaries for Polish section of Radio Free Europe (between 1952-1975) to his publications for émigré press prior to 1989. (original abstract)
XX
Autorka omawia proces integracyjny Polaków ze społecznością austriacką. Przedstawia dane statystyczne dotyczące nadawania Polakom obywatelstwa austriackiego, zatrudnienia i ich sytuacji mieszkaniowej.
EN
The author discusses the integration of the Polls living in Austria with the local community. Statistical data presented in the paper cover the following the granting of Austrian citizenship, employment and housing situation of the Polls. (JW)
XX
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i akcesja do struktur unijnych spowodowały ilościowe i jakościowe zmiany w procesach migracji zagranicznych w Polsce. Wzrosło znaczenie przemieszczeń sezonowych, okresowych i wielokrotnych. Obecnie Polska jest jednym z głównych krajów wysyłających w Europie - według szacunków GUS liczba osób przebywających za granicą w 2010 roku wyniosła 1990 tys., z czego 1690 tys. to osoby na emigracji w obszarze Europy. Celem artykułu jest ukazanie skali i struktury emigracji Polaków oraz najważniejszych społecznych zagrożeń dla gospodarstw domowych i rodzin, jakie towarzyszą wyjazdom, takich jak marginalizacja społeczna, rozpad rodzin i zjawisko eurosieroctwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic transformation in Poland as well as the accession to the European Union caused qualitative and quantitative changes in international migration processes. A symptom of the changes was a growing importance of temporary migration. Nowadays Poland is one of the main sending countries in Europe. According to the Central Statistical Office in Poland (GUS) for the end of 2010 there were 1.990 thousand Polish citizens living abroad, of which 1.690 thousand in Europe (temporary migration). The main aim of this paper is to present the scale and structure of emigration from Poland and to present the most important social consequences of the outflow. The study provides a review of negative results of migration for households and families, including the exclusion from different spheres of social life, disintegration of families, divorces and the phenomenon of being orphaned.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono schyłkowy okres działalności rządu od lutego do lipca 1945 r. kiedy kształtował się obraz powojennej, ludowej Polski nieakceptowany przez emigrację.
EN
The paper deals with the closing period of the government-in-exile activities in London, from February till July, 1945. At that time the international position of the government continued to weaken while the disapproval of the changes taking place in the country persisted. Disagreement regarding the formation of the Provisional Government of National Unity caused international repercussions. In consequence, Polish delegation was not invited to the peace conference, to San Francisco, in April 1945. Before July 5, 19A5 when the Polish government in London lost international recognition, securing material bases for further existence had been one of the priority tasks of that government. (original abstract)
9
80%
XX
Celem niniejszej publikacji jest próba oceny statystycznej emigracji z Polski w latach 2004-2013. W artykule postawiono dwie hipotezy. Pierwsza mówi, iż istotnym efektem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej był wzrost liczby osób podejmujących mobilność zagraniczną, co wynika głównie z uwarunkowań instytucjonalnych. Druga z postawionych hipotez wskazuje, że mieszkańcy Polski Wschodniej, ze względu na warunki społeczno-gospodarcze, częściej decydują się na wyjazd za granicę niż mieszkańcy "bogatszej" Polski Zachodniej. Analiza danych pozwoliła jednak sfalsyfikować drugą hipotezę oraz stwierdzić, że duży wpływ na skalę wahań liczby osób emigrujących na stałe za granicę po 2004 roku miały zmiany koniunkturalne. Największy spadek liczby polskich emigrantów nastąpił w 2009 roku (o blisko 40%), co związane było z kryzysem ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
A discussion about the migration of Polish society after the accession of Poland to the European Union appears to be unjustified. The phenomenon of the migration of Polish society reaches the XIXth century, when about four million Polish emigrants settled down in the United States of America. Since the middle of the XIXth century the migration for employment has played the most important role in Poland. In the article its authors conducted the analysis of Polish migration since 2004. Statistical material comes from Polish Central Statistical Office, reports and research results. The main hypothesis of the article is that the effect of the accession of Poland to the European Union was the increase in the employment mobility of Polish workers due to the improvement of institutional conditions. The second hypothesis showed that on account of social-economic conditions inhabitants of eastern Poland, much more often decided on moving abroad than the residents of better developed areas of western Poland. However, the conducted data analysis of applying contemporary emigration did not prove the second hypothesis. It only let state that economic changes had a great impact on the scale volatility of the number of people who emigrated after 2004. The biggest decrease of the number of Polish emigrants took place in 2009 (nearly 40% year to year) which was connected with the economic crisis. The goal of this article is an analysis of Polish migration in the years 2004-2013. The authors conducted the analysis in the view of age and gender. The article describes the phenomenon of Polish migration before the accession to the European Union in 2004.(original abstract)
EN
Witold Zygmunt Kulerski was one of the closest associates of the Prime Minister of Polish government in exile Stanisław Mikołajczyk. During World War II he was one of the closest collaborators of Stanislaw Mikołajczyk- Office of the Vice-President of the National Council of the Republic of Poland, Deputy Prime Minister and Prime Minister of the Polish government in exile. Kulerski's commission devoted much attention to the affairs of Germany. This issue has been leading in international affairs, it is no wonder that Congress PSL lot of space devoted to it. Speaker stressed that the People's Movement during its period of organizational and ideological took the view that the main "(...) the objective must be to secure Polish and Slavic world securing the aggressive spirit of the German". Kulerski's commission expressed concern due to the lack of activity of the Polish government to sign agreements and treaties of trade and economic with other countries than the Soviet Union. The committee members in their speeches stressed that in many areas of trade and international agreements are being overtaken by other countries and are overlooked in transactions due to insufficient activity of the Polish Government. (original abstract)
Transition
|
1998
|
tom 5
|
nr nr 12
27-53
XX
Wydanie grudniowe miesięcznika Transition poświęcono uchodźcom szukającym ziemi obiecanej w Unii Europejskiej. Z powodu uszczelnienia granic Unii większość uchodźców zostaje w strefie buforowej w krajach Europy Środkowej.
EN
The December issue of "Transitions" presents a special feature looking at the tide of refugees searching for the promised land of the European Union (EU). Because of tight EU border controls most of these refugees get stuck in the buffer zone of Eastern Europe.
12
Content available remote Религиозное возрождение русской эмиграции
80%
EN
The following article is devoted to the considerations on life of Russian diasphora in religious context. The famous periodicals and the activtiy of the scientific circles of religious or proorthodox character were investigated. Their role in a moral rebirth and return to faith was assessed. Such processes as the establishment of religious organizations and development of spirtual life of Russian emigrants were shown on the basis of the activity of individual emigrants. The cultural life of Russian who live in exile was in total contradiction with a life in Bolshevist Russia. The rebirth of religion on enormous range – that was the answer of Russian emigrants to atheism of fighting revolutionaries. In fact the Russian intelligentsia returned to the Orthodox faith which that time was the only spiritual power rebirthing the spiritual life in Russia. Such factors as the depolticization of the Russian Orthodox Church, events in Soviet Russia and life in exile were responsible for this situation.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony rozważaniom nad życiem rosyjskiej diaspory w aspekcie religijnym. Przedmiotem badań stały się znane periodyki oraz działalność kół naukowych o charakterze religijnym bądź procerkiewnym. Oceniono rolę tych podmiotów w moralnym odrodzeniu rosyjskiego społeczeństwa i powrocie do wiary. Na przykładzie działań poszczególnych przedstawicieli emigracji pokazano proces powstawania organizacji religijnych i rozwój życia duchowego Rosjan na wygnaniu. Życie kulturowe emigracji było całkowitym zaprzeczeniem tego, co działo się w bolszewickiej Rosji. Odpowiedzią rosyjskiej diaspory na walczący ateizm rewolucjonistów było odrodzenie religijności na niespotykaną dotąd skalę. Oderwanie od ojczyzny z jednej strony oraz wydarzenia w Rosji radzieckiej i depolityzacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z drugiej sprawiły, że rosyjska inteligencja powróciła do prawosławia, będącego wówczas jedyną duchową siłą odradzającą jej duchowe życie.
13
Content available remote Dekompozycja strumieni emigracyjnych w regionach Polski w latach 2002 i 2011
80%
XX
Celem artykułu jest określenie profilu emigrantów wyjeżdżających z regionów Polski, w latach 2002 i 2011, w relacji do populacji, z których się wywodzą przez: wyodrębnienie strumieni emigracyjnych z województw Polski, a następnie analizę wybranych aspektów demograficznych poprzez zastosowanie współczynników selektywności emigracji. W okresie od 2002 r. do 2011 r. z Polski wyemigrowało prawie 2,3 mln osób. Fala migracyjna zbiegła się z niskim przyrostem naturalnym oraz starzeniem się polskiego społeczeństwa, co w dłuższym horyzoncie czasowym może prowadzić do istotnych zmian w strukturze demograficznej Polski. W rezultacie coraz większe znaczenie zyskuje pytanie dotyczące wpływu emigracji na sytuację demograficzną regionów Polski(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to define a profile of emigrants leaving Polish regions in the years 2002 and 2011, in relation to the population they originate from; through: separation of emigration streams from Polish voivodeships and afterwards analysis of selected demographic aspects through the use of selective emigration factors, and in consequence showing the differentiation of emigration as a whole, including Polish voivodeships. In the period 2002-2011 almost 2.3 million Poles emigrated. The migration wave coincided with low birth and aging of Polish society, which in long time horizon might have a big impact on changes in the demographic structure in Poland. Therefore a question about the impact of emigration on demographic situation of Polish regions is gaining importance(original abstract)
14
Content available remote Emigration in Bosnia and Herzegovina: Empirical Evidence from the Last Two Decades
80%
EN
In this study, we empirically analyse intentions to emigrate from Bosnia and Herzegovina (BiH), focusing on individual, household, regional and socio-economic determinants, including specific influences relevant to the post-conflict nature of this society. We rely on a series of annual country-representative survey data collected over the period 2006-2010 and the latest repeated survey from 2019. This gives us the possibility to see whether there are changes in observed determinants with a decade's difference, all investigated through non-linear econometric models. Moreover, we supplement quantitative research with qualitative in-depth interviews to enrich our results with deeper insights collected from both emigrants and potential emigrants in BiH. Our findings indicate that higher intentions to emigrate are linked to typical individual and household conditions: young, educated and low-income respondents all report high intentions to do so. However, the socio-economic environment characterised by economic - and, even more, by political - instability increases these intentions considerably. Our comparative analysis reports that the socio-economic environment has taken primacy over individual characteristics as drivers of emigrations which dominated a decade ago. Conventional thinking that economic drivers of emigration intentions dominate nowadays have not been confirmed. Policymakers should focus on improving primarily political stability as a measure that will decrease emigration intentions in this post-conflict society.(original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie oparto na wynikach badań autora dotyczących obszarów wiejskich województwa opolskiego, skupiających się na ekonomicznych i demograficznych aspektach rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanej i dalej mającej miejsce migracji zagranicznej. Badania te miały charakter ilościowy i koncentrowały się m.in. na dokładnych ustaleniach dotyczących miejsca (kraju) pobytu oraz miejsca (kraj/zagranica) i formy zatrudnienia ludności wylosowanych do badań 55 miejscowości województwa opolskiego. Miejscowości te zamieszkiwało ogółem (według danych meldunkowych) 30 448 osób. W stosunku do mieszkańców tych miejscowości dokonywano ustaleń co do miejsca (kraju) faktycznego zamieszkania oraz miejsca (kraj/zagranica) i formy podejmowania pracy. Jednocześnie w ustaleniach tych zachowano podziały na płeć i wiek oraz uwzględniono również ważny w przypadku Opolszczyzny podział na grupy obywatelstwa wyodrębniając wśród badanej ludności dwie grupy: ludność autochtoniczną mającą obywatelstwo polskie i niemieckie oraz ludność pochodzenia polskiego (głównie napływową ) mającą jedynie obywatelstwo polskie. (fragment tekstu)
EN
The research conducted by the author has shown that in rural areas of Opole Voivodeship there are large divergences between official data of population and the actual inhabitants of rural areas. The conducted 55 randomly selected villages according to data reported should have been inhabited by 30 448 people, while actually live there about 5740 people (18,9%) less. In fact, the missing constitute those people who in the eighties left the Opole Voivodeship and emigrated permanently abroad. They were mainly natives who apart from Polish citizenship have also German origin what allowed them to emigrate to Germany. Differentiations between the number of registered and those who actual live in rural areas ranging from a few to about 40% and can differ for particular villages. The huge discrepancy between the official and the actual number of inhabitants call into question the meaning of the use of official data for the demographics and socio-economic analysis of population, especially for comparative and formulating the indicators per capita. It is noteworthy that the demographic projections presenting unrealistic data are determined by the census offices or listed in the statements as to domicile. In the case of the surveyed villages there were predicted that the number of inhabitants will decrease steadily and strongly in 2020 to 28 965 people, that after these "large and continuous declines" will be for about one quarter more than is in fact already. (original abstract)
XX
Migracja międzynarodowa odgrywa coraz większą rolę w większości państw członkowskich Unii Europejskiej i dotyczy także Polski. Praca w kraju innym niż kraj pochodzenia stwarza emigrantom wiele możliwości oszczędzania i inwestowania gromadzonego kapitału. Wiele rozwiązań dostarczanych jest przez kraje offshore oferujące atrakcyjne plany oszczędnościowe, które zapewniają inwestorom korzyści podatkowe i dostęp do szerokiej gamy profesjonalnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Planowanie emerytur na bazie usług oraz narzędzi finansowych pochodzących z krajów offshore może przynieść znaczące korzyści dla ludności mieszkającej i pracującej poza krajem pochodzenia. W roku 2006 rząd brytyjski postanowił wesprzeć koncepcję emerytur zagranicznych dla brytyjskich emigrantów i wprowadził nowy program oszczędzania emerytalnego QROPS, który jest prywatnym programem emerytalnym utworzonym w kraju innym niż Wielka Brytania. W związku z rosnącą jego popularnością warto pokusić się o określenie, czy z doświadczeń brytyjskich może wynikać lekcja dla Polski.(abstrakt autora)
EN
International migration plays increasingly important role in majority of the European Union Member States (EU-27) and it concerns also Poland. Two main categories of immigrant population can be singled out: Member States citizens and citizens from beyond the EU-27. According to the Eurostat estimation, in 2006 around 3.5 million people settled in one of the EU-27 country and around 14% of them were the Member States citizens. In order to take up employment majority of expatriates moves to European Union countries such as Spain, Germany or England.1 Frequently, for an individual starting life in a foreign country it is a priority to find a new job and to adjust to life in new conditions, while deciding about building the portfolio becomes less important. Meanwhile, for expatriates working in the country different than the one you come from creates numerous opportunities of saving and investing of the amassed capital, especially when it comes to saving for retirement.(fragment of text)
XX
Litwa od kilkunastu lat utrzymuje najwyższą stopę emigracji w UE. Celem artykułu jest ustalenie przyczyn tego stanu i dokonanie analizy emigracji na Litwie w badanym okresie - poziomu, struktury oraz krajów docelowych. Zmniejszenie się liczby ludności z powodu zmian demograficznych oraz emigracji, a także dokonana transformacja polityczna i gospodarcza dają podstawy do stwierdzenia, że na Litwie w badanym okresie dokonało się przejście emigracyjne. Główną przyczyną emigracji jest duże zróżnicowanie płac na Litwie i w krajach UE, które otworzyły swoje rynki pracy obywatelom Litwy. Koncepcja przejścia emigracyjnego, wyjaśniająca wzrost emigracji podczas transformacji politycznej i gospodarczej, pozwala przewidzieć kierunki emigracji oraz jej przyczyny. Emigrację na Litwie stanowią osoby w młodym wieku i ich wyjazdy mają przede wszystkim charakter zarobkowy.(abstrakt oryginalny)
EN
Lithuania for several years has maintained the highest rate of emigration in the EU. The aim of this article is to determine the causes of such a condition and to analyze emigration from Lithuania in the studied period - its level, structure and target countries. The decline in population due to demographic changes and migration, as well as political and economic transformations, allow to draw the conclusion that the emigration transition in Lithuania took place in the studied period. The main reason for emigration are large differences in wages in Lithuania and the EU countries, which have opened their labour markets to the citizens of Lithuania. The concept of emigration transition, explaining the increase in emigration during the political and economic transformation, allows to predict the directions of migration and its causes. The problem of emigration from Lithuania refers to young working-age people and is primarily of profit-making nature.(original abstract)
EN
The 2004 EU enlargement has triggered large and rapid migration movements from the new to the old member states. The scale of this out ow was unprecedented in the CEE history and its structure was also different from previous emigration waves as it was more heavily biased towards young and educated people. I exploit this post- accession emigration wave to study the aggregate and redistributive effects of emigration. Using a two{country general equilibrium model with heterogeneous agents and endogenous migration choice calibrated to Polish data, I show that emigration lowers output per capita and improves the international investment position of the source country. Changes in population structure resulting from population out ows affect the wage distribution between high-skilled and low-skilled workers, thereby increasing eco- nomic inequalities. Moreover, I find that lifting labour mobility barriers is beneficial not only for people who move abroad, but also for skilled never-migrants. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem badania ankietowego było sprawdzenie skłonności studentów łódzkich uczelni do emigracji zarobkowej. W świetle otrzymanych wyników można stwierdzić, że w badanej próbie, przeciętnie rzecz biorąc, co dziesiąty student rozważa po zakończeniu studiów szukanie pracy za granicą. (fragment tekstu)
EN
Emigration is an old and common social phenomenon. It may be observed in almost every properly developing country. If, however, because of emigration a country loses a vast majority of young, dynamic and best-educated working power or if the scale of such phenomenon becomes disturbingly large, one may and should talk about a serious social and economic problem. This article attempts at researching emigration tendencies of Lodz's academic youth and discovering its fundamental determinants. The results of the survey indicate that every tenth student of Lodz's state colleges declares an emigration tendency. The willingness of searching for a job abroad is first of all a characteristic feature of students who come from a large city (mostly Lodz) and who know English well enough to frequently watch films and/or read articles in this language. It may be surprising, however, that statistic analysis excluded the influence of student's sex on their view on emigration. A disturbingly high propensity to emigrate has been observed among medicine PhD students, which amounted to exactly 20%. A chi-square test and correlation analysis were first used for the statistic analysis of the survey. In order to research the discussed phenomenon more thoroughly, analysis using logistic regression was employed. The research on propensity to emigrate indicates that Lodz's students are not much willing to emigrate. However, the fact that the more prestigious the students' studies are, the greater the propensity to emigrate is. However, alarming is the fact that the more prestigious the students' studies are, the greater the propensity to emigrate is. This tendency is also a result of the critical assessment of home labour market. (original abstract)
EN
Unemployment and emigration were the most important and urgent concerns which beset Poland shortly after its rebirth in 1918. The Catholic Church took action in both of these fields, inspired by the teachings of Popes Leo XIII and Pius XI concerning the so-called “social issue.” These inspirations were aptly interpreted and practically implemented by Antoni Julian Nowowiejski, bishop of Płock, known today as a social activist and reformer. This text analyses the specific activities of the Płock clergy in the interwar period, which were supposed to counteract the negative social consequences of the issues mentioned above.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.