Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 222

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
służące do pomiaru obciążeń administracyjnych. Obejmuje wyłącznie koszty administracyjne wynikające z nałożonych przez państwo obowiązków informacyjnych. Cykliczne ich wyliczenia pozwalają uchwycić zmiany dotyczące wymogów biurokratycznych. Wprowadzenie MKS w Polsce jest związane z unijnym programem Lepsze Regulacje, realizowanym dwuetapowo przez Ministerstwo Gospodarki. W artykule zostały omówione mechanizmy konstrukcji i wskazane wady. Jednak, jak autorzy podkreślają, pomimo niedoskonałości, MKS może stać się przydatnym narzędziem do ograniczenia biurokracji, co jest celem zasadniczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The Standard Cost Model is a tool which serve to measure administrative burdens. It contains only the administrative costs resulting from informative duties imposed by the state. Their cyclical enumerations permit to follow changes concerning bureaucratic requirements. The SCM introduction in Poland is connected with the European Unions programme Better Regulations, realized in two stages by the Ministry of Economy. In the article were talked over the mechanism of construction of the SCM and indicated its defects. However, as the authors underline, despite of being imperfect this model can become an useful tool to limit bureaucracy, what is the principal aim. (original abstract)
XX
Uchwaloną przez Sejm ustawę "prawo działalności gospodarczej" słusznie nazywa się konstytucją gospodarki. Po kilku latach prac udało się stworzyć ustawę, która ułatwi funkcjonowanie w Polsce zarówno przedsiębiorcom krajowym, jak i zagranicznym.
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnych aspektów zakończenia działalności gospodarczej osobowych spółek handlowych. Procedury i przesłanki rozwiązywania spółek przedstawiono w kontekście przepisów podatkowych i rachunkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is the presentation of legal aspects of ending of companies' activity. Procedures and reasons of dissolving of companies were presented in the context of tax and account regulations. (original abstract)
XX
Autorka omawia, wprowadzoną w listopadzie 1999 roku przez Sejm RP, ustawę o działalności gospodarczej. Zastanawia się w jaki sposób umożliwi ona przejście Polski do II etapu stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi zapewniając swobodę przepływu kapitału, osób, towarów i usług zgodnie z zasadami, na których opiera się jednolity rynek wewnętrzny.
XX
Autor analizuje uchwaloną przez Sejm 17 listopada 1994 r. ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli.
XX
Autor omawia prawodawstwo gospodarcze dotyczące decyzji o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (koncesje).
7
Content available remote "Specustawy" w prawodawstwie polskim - zjawisko incydenltalne czy stałe?
100%
XX
Problematyka istnienia "specustaw", obok aktów prawnych będących częścią systemu prawnego, jest przedmiotem licznych rozważań zarówno przez przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyków. W niniejszym opracowaniu starałem się kompleksowo omówić istotę i rolę "specustaw" w polskim systemie prawa. Rozważania ujęte w przedmiotowym opracowaniu mają na celu wykazanie, czy akty normatywne nazywane "specustawami" są pożądanym i koniecznym zjawiskiem w polskim systemie prawa. Ponadto omawiane opracowanie ma za zadanie wskazać przesłanki i motywy, którymi kierował się polski ustawodawca, uchwalając wskazane akty normatywne. Jako że omawiana problematyka jest tematem aktualnym i złożonym, w swoim opracowaniu korzystałem z licznych opracowań naukowych oraz informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems related to the existence of 'special legal acts' as part of the Polish legal system is a popular topic of discussions between Polish scientists and practitioners in the field of legislation. In my elaboration, I discuss the essence and role of 'special legal acts' in Polish legal system. Considerations of this subjective elaboration aim to show that 'special legal acts' are an eligible and vital phenomenon in the Polish legal system. Moreover, the discussion in question is aimed at specifying the motives of the Polish legislator for legalising the aforementioned legal acts. Since the problem discussed in this paper is complex and up-to-date, I have used numerous scientific and informative resources. (original abstract)
XX
Kształtowanie się statusu przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim Zagadnienie transgranicznej działalności podmiotów zagranicznych na obszarze państwa polskiego rodziło liczne problemy m.in. natury prawnej", organizacyjnej, ekonomicznej. W następstwie ostatnich zmian legislacyjnych3 podyktowanych koniecznością przyjęcia przez RP porządku prawnego Wspólnot Europejskich (tzw. uquis communitairef w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., dalszej modyfikacji uległa sytuacja prawna podmiotów zagranicznych. Zagwarantowano im via legis możliwość łatwiejszego oraz szerszego uczestnictwa w polskim obrocie gospodarczym. Wynikało to z wprowadzenia przez prawodawcę jednolitych zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorców polskich oraz unijnych, zrównując tym samym ich status prawny. (fragment tekstu)
EN
In the article entitled "An affiliate as a normative construct of public economic law and the aspect of the transboundary activity of foreign entrepreneurs" an analysis has been made of one of the legal and administrative forms of running a business activity by foreign entrepreneurs that are allowed and regulated by the norms of public economic law. Because of the scope of the issue and nature of this study, the presented material was limited to basic matters connected with starting and running a business activity by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. It has been contended that, according to the current law in force, there are no legal barriers preventing foreign entrepreneurs from creating affiliates of their companies in Poland. This fact is very relevant, because the highly developed organisational structure guarantees, the entrepreneur a greater share in the market, facilitates access to a larger number of potential contractors, extends the products lifespan and, as a result, helps generate profit and reinvest the capital. In the times of the market economy, progressing globalisation processes, the concentration of capital and strong competition, establishing affiliates in foreign countries is undoubtedly significant. Economic reasons force the entrepreneurs to widen the area of their business activity. An attempt has been made to prove that the foreign capital flowing into Poland encourages the creativity of the economy as well as domestic companies. The encouragement results mainly from the transfer of modern technology and knowledge, new structural and organisational solutions, progressing trade exchange and the migration of managerial staff. It is stated in the summary that this process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax laws as well as by a proper business policy created by the government. (original abstract)
XX
Przybliżono tematykę pomocy publicznej w prawie polskim i europejskim. Przedstawiono dane dotyczące pomocy publicznej i kierunki zmian w jej świadczeniu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
EN
The process of the last EU enlargement was followed by evolution of state aid in Poland. Existing differences resulted from the need of restructurisation of Polish economy. But now sectoral restructurisation comes to an end. At the same time European Commission and Polish government have presented their new plans concerning state aid. Propositions go in the direction of increasing of horizontal and regional aid and decreasing sectoral one. These changes should better adjust state aid in EU to goals designated by Lisbon Strategy and European cohesion policy. (original abstract)
XX
Autor przedstawia pojęcie koncesji, zakres koncesjonowania działalności gospodarczej, jej zasady i ocenę z punktu widzenia ustawodawstwa Unii Europejskiej.
XX
Artykuł 4 Międzynarodowe paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (MPPGSK) jest rzadko stosowany i komentowany. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z rozumieniem i stosowaniem tego przepisu jest jego relacja do zasady progresywnej realizacji praw zawartych w Pakcie. Zasadnicza wątpliwość wiąże się pytaniem, czy wszelkie niedobory w możliwości korzystania z praw zawartych w Pakcie, a więc również te związane z ograniczoną dostępnością zasobów i wynikającą stąd niemożnością po stronie państwa pełnej realizacji któregoś z praw czy wolności, należy rozumieć jako ograniczenia i oceniać je pod kątem art. 4 i zawartych w nim kryteriów dopuszczalności ograniczeń, czy też nie. Wiąże się to szczególnie z pytaniem, czy wprowadzanie przez państwa tzw. środków retrogreasywnych, w sytuacjach gdy dostępne środki kurczą się, powinny podpadać pod reżim art. 4 MPPGSK, czy należą do innego porządku i podlegają innym wymogom. W tekście podjęto próbę rozgraniczenia kwestii związanych z niepełną możliwością korzystania przez podmioty uprawnione z praw zagwarantowanych w Pakcie wynikających z niedoboru zasobów oraz tych, które wynikają z realizacji przez państwa innych uprawnionych celów. Ukazano uzasadnienie takiego rozgraniczenia wynikające z prac przygotowawczych nad MPPGSK, jego z treści, a także z jego ochronnej funkcji. Podjęto również próbę wskazania drogi do doprecyzowania rozgraniczenia znaczenia art. 2 ust. 1 MPPGSK i art. 4 MPPGSK przez właściwe podejście do procedury skargowej na gruncie tego dokumentu, a szczególnie właściwe rozumienie art. 8 ust. 4 Protokołu ustanawiającego procedurę skargową. (abstrakt oryginalny)
EN
Article 4 ICESCR is rarely applied or commented on. One of the most controversial issues regarding the understanding and application of this provision is its relation to the principle of the progressive exercise of rights covered by the Covenant. The key question comes down to whether or not any shortcomings in the possibility of exercising the rights contained in the Covenant, and thus also shortcomings related to the limited availability of resources and the resulting inability of the state to fully implement any of the rights or freedoms, should be understood as limitations and thus evaluated under Article 4 and the admissible criteria for limitations contained therein. The question becomes even more pertinent with regard to the introduction of so-called retrogressive measures, which are introduced by states when resources are limited. Should such measures be assessed under Article 4 ICESCR and the criteria stipulated therein, or do they fall under a different order and thus need to meet other conditions? This paper is an attempt at a delimitation of the issues associated with the lack of full enjoyment of Covenant rights by entitled persons due to limited resources, and as a result of other legitimate aims pursued by the States. The article shows how the justification of such a delimitation is based on travaux préparatoires, on the text of the Covenant itself, and on its protective function. In this paper, the way in which this delimitation can be made more precise by proper application of the communications procedure, especially when it comes to a proper understanding of Article 8(4) of the Optional Protocol, will be proposed. (original abstract)
XX
W artykule autor dokonuje analizy porównawczej zasad rachunkowości z prawem gospodarczym, celem wykazania zbieżności i różnic, które pozwolą określić dalsze drogi ewolucji rachunkowości. Podkreśla, że rachunkowość powinna stać się docelowo tym systemem, który zaspokoi potrzeby informacyjne wszystkich odbiorców.
EN
The aim of this article is the comparison of differant accountancy principles in the light of various tax regulations, so as to define the optimal method of accountancy to meet the informatic requirements of the vsers. (original abstract)
EN
The article justifies the expediency of the doctrinal recognition of economic law, its universal nature, manifested in the process of legal regulation of economic relations, both at the level of national economies and in modern geoeconomics. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest ustawodawstwo regulujące działalność podmiotów zagranicznych w Polsce. Autor omówił krótko regulacje prawne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce od lat 30-tych, poprzez lata 70-te, 80-te i najnowsze z 1991 roku.
EN
The article is relates the issue of Polish law on foreign investments. The author presents some basic regulations offered by Polish law system and concerning foreign subjects undertaking and/or continuing economic activities in our country. Legal provisions determining activities of foreign investments' protection are a very important part of this law. In relation to the last - the autor presents a set of main legal instruments of the protection, Polish law of foreign investments - composed of a number of differently ranked acts - is still being under an important evolution. Firts of all - it is a result of a general process of harmonization of this law with the European Communities law. This process comprises as well legal instruments of foreign investments' protection in Poland.(original abstract)
15
Content available remote Geneza i charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce międzywojennej
75%
XX
Cel - Celem opracowania jest charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce międzywojennej, która poprzedzona została jego genezą. Istotne znaczenie prawa regulującego proces wydatkowania środków publicznych wynikało z faktu, że środki te w dużej części pochodziły z budżetu państwa, a sektor publiczny był bardzo ważnym klientem na rynku krajowym. Przyjęte rozwiązania musiały uwzględniać problemy gospodarcze państwa polskiego w omawianym okresie. Metoda badań - Wykorzystano analizę przepisów prawa i materiałów parlamentarnych oraz dokonano przeglądu literatury. Wynik - Przedwojenne polskie prawo zamówień publicznych tworzone było w trudnej sytuacji gospodarczej państwa. Ustawodawca musiał to uwzględniać i stworzyć odpowiednie warunki na krajo-wym rynku przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców. W latach dwudziestych wykorzystywano regulacje prawne dawnych państw zaborczych. Lata trzydzieste przyniosły już ustawodawstwo jednolite dla całego państwa. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Zamówienia publiczne są bardzo ważnym elementem finansów publicznych. Zasady je organizujące, zawarte w regulacjach prawnych, stanowią niezbędny element przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Przedwojenne prawo zamówień publicznych stało się podstawą rozwiązań przyjętych w Polsce po 1989 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to describe the public procurement law in the interwar Poland, preceded by its genesis. The significance of the law regulating the process of public funds expenditure derived from these funds coming largely from the state budget, and the public sector being a very important client on the domestic market. The adopted solutions had to take into account economic problems of the Polish state in the discussed period. Research method Legislative and parliamentary material analysis was conducted, and a literature review was undertaken. Result - The pre-war Polish procurement law was enacted in a difficult domestic economic context. The legislator had to account for this and establish appropriate domestic market conditions, primarily for Polish entrepreneurs. In the 1920s, the legal regulations of the former partitioning states were applied. The 1930s brought uniform legislation for the entire country. Originality / value / implications / recommendations - Public procurement is a very important element of public finance. The rules that organize it, embodied in legal regulations, are an essential part of public funds spending transparency. Pre-war public procurement law became the basis for solutions adopted in Poland after the year 1989. (original abstract)
XX
Tekst opisuje pojęcia podmiotu publicznego i partnera prywatnego na gruncie polskiego prawa o partnerstwie publiczno - prywatnym. Autorzy czynią kilka uwag natury publiczno - prawnej w oparciu zarówno o regulację ustawową z roku 2005 jak i aktualną. Tekst wyjaśnia szczegółowo zakres podmiotowy regulacji definiując kluczowe dla PPP zagadnienia podmiotowe. Całość jest oparta na literaturze prawniczej oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 30 września 2012. (abstrakt oryginalny)
EN
The text describes the mining of the public entity and private partner in the Polish law of public-private partnership. Authors establish several remarks on the field of public law based on both bills, the one of 2005 and current one. The texts explains in details subjective scope of the regulations while defining fundamental subjective issues of PPP. All based on the legal literature and legal acts valid on September 30th of 2012. (original abstract)
17
Content available remote Instytucja upadłości transgranicznej w warunkach międzynarodowej integracji
75%
XX
W artykule przedstawiane są sposoby regulowania transgranicznego postępowania upadłościowego w różnych krajach, przedstawiono ewolucję międzynarodowego prawa gospodarczego, omówiono istniejące obecnie metody regulowania transgranicznego postępowania upadłościowego, zaproponowano sposoby zreformowania instytutu transgranicznego postępowania upadłościowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article investigates ways of regulating cross-border insolvency in different countries, traces the evolution of international law, business, describes the currently existing methods of regulation of cross-border insolvency, and offers ways to reform the institution of cross-border insolvency. Keywords: cross-border insolvency, bankruptcy, unified theory of production, theory of parallel regional productions(original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę ustawy z 23 XII 1998 roku o działalności gospodarczej. Omówiono ograniczenia swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazane w ustawie, podmioty uprawnione do prowadzenia tej działalności oraz zakres przedmiotowy każdego ze sposobów, w jaki działalność gospodarcza może być prowadzona.
EN
The paper discusses the issue of the impact of Polish economic legislation on the restoration of the Polish State after the First World War. The author draws attention to those legal regulations that directly influenced the Polish legal order and constituted the result of the activity of the Polish legislature in the years 1918-1939. Most of those regulations were drafted by the Commission of Codification, which had been established under the Act of June 3, 1919, and were related to two periods of economic reform: firstly - the reform conducted by Wladyslaw Grabski along with the earlier legislation mainly related to the period of partition of the Polish state; and secondly - the times after 1926. Significantly, an overwhelming number of regulations were promulgated in the form of decrees with the statutory validity issued by the President of the Second Republic of Poland, which actually eliminated the Polish Parliament from the legislative process. The purpose of these regulations was to unify economically the Polish lands and to create a uniform commercial law. It is worth emphasizing that such enactments as the Industrial Law of 1927, the Commercial Code, the Law of Arrangements with Creditors and the Insolvency Law (all enacted in 1934) remained in force also after 1945. Some of the aforementioned regulations, in particular the Commercial Code of 1934 that was finally repealed at the beginning of this century, largely affected the economic changes after 1989. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest niektórym prawnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, spółki cywilne i inne podmioty objęte ustawą o działalności gospodarczej z 1988 roku. Przez pojęcie warunków autor rozumie w szczególności ograniczenia, jakim w świetle aktów prawnych prawa publicznego poddana jest sama działalność gospodarcza i jej podejmowanie.
EN
The author concentrates on two problems, one of general and the other of particular character. The first problem refers to fundamental changes in the legal status of the so-called economic freedom introduced by the act of 1988 on economic activity and later consolidated by constitutional regulations. They became a legal basis for the recovery of market economy. The second problem refers to the fact that economic entities are legally bound to settle their accounts in a non-cash form which is sometimes questioned as not being concordant with the constitution.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.