Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 358

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Przedmiotem pracy jest program komputerowy do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków, głównie w zakresie doboru urządzeń. Opracowanie ma za zadanie przedstawienie programu zwanego "Kalkulatorem przy-domowych oczyszczalni ścieków". Program ma za zadanie: zaproponowanie odpowiedniego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków dla zadanych warunków wejściowych, obliczenie parametrów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przyjętego układu technologicznego, dobór możliwie jak najodpowiedniejszych podzespołów spośród urządzeń dostępnych na polskim rynku. Ponadto aplikacja ta da dużą swobodę przy wprowadzaniu danych wejściowych w zależności od zapotrzebowania użytkownika, co pozwoli w znacznym stopniu modelować i wariantować rozwiązanie. Program taki skróci również czas potrzebny na wykonanie projektu. Program Kalkulator przydomowych oczyszczalni ścieków służy do rozwiązywania zadań, takich jak: analiza jakościowa i ilościowa ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów lub ich zgrupowań, zaproponowanie sposobu oczyszczania ścieków pochodzących z tych źródeł, projektowanie parametrów technologicznych jednej z pięciu najbardziej popularnych wiejskich oczyszczalni ścieków, dobór dla zadanych warunków osadnika gnilnego spośród dostępnych urządzeń tego typu na polskim rynku.
EN
A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to streamline the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimensioning of such an object. The paper presents the application called "Calculator of household sewage treatment plants". The application has following tasks: suggesting the right type of household sewage treatment plant for given input conditions, calculating parameters of individual devices which are used in the selected technological system, selection of possibly most suitable sub-assemblies from components accessible on the Polish market. Moreover this application gives the wide freedom when introducing input data depending on the demand of the user. This allows to model and change solution in a considerable degree. Such application will also shorten the needed time for designing. It allows to calculate technical parameters of five, most often used systems in rural sewage treatment plants: sewage distributing drainage, sand filter, biological deposit, devices of activated sludge, hydrobotanic sewage treatment plant, And additionally devices being a obligatorily or optionally part of each system: putrefactive settler, secondary settler, soakaway. Algorithms allowing to calculate parameters of these devices were created bas-ing on literature and standards data, frequently in the effect of their synthesis and modi-fication. In this part module: input data concerning calculation of devices used in household sewage treatment plants is presented.
PL
Przedmiotem opracowania są informacje wstępne opisujące program do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to zbiór narzędzi umożliwiających usprawnienie ogółu działań przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zamierzonego zadania, jakim jest wyliczenie parametrów pracy i zwymiarowanie takiego obiektu. Opracowanie ma za zadanie przedstawienie programu zwanego "Kalkulatorem przydomowych oczyszczalni ścieków". Program ma za zadanie: zaproponowanie odpowiedniego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków dla zadanych warunków wejściowych, obliczenie parametrów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przyjętego układu technologicznego, dobór możliwie jak najodpowiedniejszych podzespołów spośród komponentów dostępnych na polskim rynku. Ponadto aplikacja ta da dużą swobodę przy wprowadzaniu danych wejściowych w zależności od zapotrzebowania użytkownika, co pozwoli w znacznym stopniu modelować i wariantować rozwiązanie. Program taki skróci również czas potrzebny na wykonanie projektu.
EN
A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to streamline the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimensioning of such an object. The paper presents the application called "Calculator of household sewage treatment plants". The application has following tasks: suggesting the right type of household sewage treatment plant for given input conditions, calculating parameters of individual devices which are used in the selected technological system, selection of possibly most suitable sub-assemblies from components accessible on the Polish market. Moreover this application gives the wide freedom when introducing input data depending on the demand of the user. This allows to model and change solution in a considerable degree. Such application will also shorten the needed time for designing. It allows to calculate technical parameters of five, most often used systems in rural sewage treatment plants: sewage distributing drainage, sand filter, biological deposit, devices of activated sludge, hydrobotanic sewage treatment plant, And additionally devices being a obligatorily or optionally part of each system: putrefactive settler, secondary settler, soakaway. Algorithms allowing to calculate parameters of these devices were created bas-ing on literature and standards data, frequently in the effect of their synthesis and modi-fication. In this part installation and system requirements as well as module: input data are described.
3
Content available remote The determination of copolymer composition in relation to the degree of conversion
100%
EN
Problems are presented that occur in the calculation of copolymer composition in relation to the degree of conversion at any starting feed composition and reactivity ratio of monomers. A computer program was developed to calculate the copolymer composition in relation to the degree of conversion at any initial feed composition and at any monomer reactivity ratio.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące obliczania składu kopolimeru w zależności od stopnia przereagowania w przypadku dowolnie przyjętego składu wyjściowej mieszaniny i dowolnej wartości współczynników reaktywności monomerów. Opracowano program komputerowy, który wykreśla krzywą określającą skład kopolimeru w zależności od stopnia przereagowania w podanych powyżej warunkach.
PL
Niniejsza praca traktuje o konstrukcji programu komputerowego do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opis obejmuje zastosowany w programie obiektowy model reprezentujący poruszające się obiekty wraz z ich środowiskiem ruchu oraz ideę algorytmu symulacji.
EN
The above concerns program for computer-aided reconstruction of car accidents. The subject of description in object-oriented model of moving objects and movement environment used in the program and also a skeleton of simulation algorithm.
PL
Omówiono cechy nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego. Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące oprogramownia inżynierskiego do analizy i projektowania mostów. Podano przykłady oprogramowania krajowego i zagranicznego.
EN
Modern engineering software is characterized. New concepts concerning bridge design are presented in particular. The relevant examples are presented.
PL
Wprowadzenie współczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych urządzeń mikroprocesorowych oraz wykorzystanie powszechnie dostępnej, cyfrowej sieci telefonii GSM, praktycznie umożliwiło zaprojektowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu automatycznego pozyskiwania i przesyłu danych z otworów piezometrycznych. Tradycyjne sposoby prowadzenia pomiarów w otworach piezometrycznych sprowadzały się praktycznie do konieczności przyjazdu ekipy pomiarowej w dany rejon wybranego ujęcia, przeprowadzenia demontażu głowicy piezometru i wykonania pomiarów położenia zwierciadła wody - np. sondą stykową. Pomierzone wartości położenia zwierciadła wody po ich odnotowaniu w raporcie wprowadzane były np. do arkuszy kalkulacyjnych lub innych programów' komputerowych. Współczesne systemy przekazu pomiarów z otworów piezometrycznych pozwalają praktycznie wyeliminować konieczność kosztownych, częstych wyjazdów ekip pomiarowych "w teren " i działają w pełni automatycznie.
PL
W pracy przedstawiono program komputerowy umożliwiający generowanie powierzchni o zadanych cechach geometrycznych (opisywanych funkcjami trygonometrycznymi) i wyznaczenie ich wymiaru fraktalnego oraz wymiaru powierzchni powłok uzyskiwanych w procesie PVD i CVD na podstawie badań uzyskanych w mikroskopie oddziaływań międzyatomowych AFM. Program, oprócz praktycznego zastosowania do wyznaczania wymiaru fraktalnego topografii powłok PVD i CVD na podstawie wyników uzyskanych w mikroskopie AFM, umożliwia ustalenie wpływu wybranego parametru opisującego powierzchnię na jej wymiar fraktalny.
EN
The computer program is presented in the paper, making it possible to generate surfaces with the required geometrical features (defined by the trigonometric functions) and determining their fractal dimension and the dimension of the areas of coatings obtained in the PVD and SVD processes, basing on examinations made on the AFM atomic force microscope. The program presented, apart from its practical application for determining the fractal dimension of the PVD and CVD coatings' topography, basing on results obtained from the AFM microscope, makes also possible checking of the effect of any selected parameter describing the surface on its fractal dimension.
9
Content available remote Digrafy jako modele programów komputerowych
80%
PL
W pracy przedstawiono niektóre własności digrafów o jednym źródle (węźle bez poprzedników) i jednym ścieku (węźle bez następników), a więc takich, które są (między innymi) dobrymi modelami przenoszenia sterowania w programach komputerowych.
PL
Artykuł ten prezentuje edukacyjny program komputerowy, napisany w środowisku Matlab, służący do nauki podstaw wymiany ciepła w układach elektronicznych. W szczególności artykuł ilustruje sposób wykorzystania zasady superpozycji oraz metody Fouriera do obliczania rozkładu temperatury.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną metodę dopasowania krzywej teoretycznej do punktów eksperymentalnych za pomocą przeszukiwania przestrzeni parametrów. Przedstawiono również kompletny program napisany w języku C (w standardzie ANSI C) wyznaczający parametry korozyjne dla procesu przebiegającego z kontrolą aktywacyjną. Po dokonaniu niewielkich zmian program może posłużyć do innych celów.
EN
The modified method of adjusting the theoretical curve to the experimental points by means of searching the parameters space is presented. The complete programme written in language C (in ANSI C standard) for interception of corrosion variables in process runned with activation control is given.
PL
Przedstawiono program do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Można też za jego pomocą wykonać zestawienie wyników obliczeń strat ciepła i zysków w odniesieniu do poszczególnych przegród.
PL
Zaprezentowano program Audytor C.O. do projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
PL
Wskazano na potrzebę gruntownego i skutecznego nauczania problematyki tolerancji geometrycznych. Uzasadniono potrzebę opracowania programu Tolerancje geometryczne - definicje i wyznaczanie odchyłek. W programie pokazano znormalizowane sposoby specyfikacji tolerancji geometrycznych. Wyjaśniono definicje tolerancji kształtu, kierunku, położenia i bicia oraz zastosowanie modyfikatorów M, L, R, P, F, CZ, T za pomocą barwnych rysunków aksonometrycznych oraz przez animacje. Okna Nauka dają użytkownikowi interaktywną możliwość graficznego sprawdzenia, czy poprawnie zrozumiał koncepcje poszczególnych tolerancji geometrycznych. Ta możliwość jest szczególną zaletą programu w porównaniu z innymi programami wspomagającymi nauczanie tolerancji geometrycznych. Użytkownik może również sprawdzić stopień opanowania wiedzy za pomocą okien Test. Poza typową nawigacją pozwalającą hierarchicznie przechodzić między oknami dostępnych jest wiele przycisków sterujących, zapewniających hiperłącza między poszczególnymi częściami programu, co znacznie ułatwia korzystanie z aplikacji. Program można wykorzystać do nauki indywidualnej, jak również do prowadzenia wykładów na uczelniach technicznych i szkoleń na zamówienie przemysłu. W programie pokazano ustalenia przyjęte w najnowszych normach międzynarodowych, w szczególności ISO 1101:2004 oraz ISO 2692:2006. Dostępna jest bezpłatna wersja demonstracyjna programu.
EN
The need for the efficient and broad education in the geometrical tolerance is justified. The motivation for the development of multimedia program Geometrical tolerances - Definitions and evaluation of deviations arę presented. The standardized ways of specifications of the geometrical tolerances arę shown in the program. The explanations of form, orientation, location and run out tolerance definitions as well as application of modifiers M, L, R, P, F, CZ and T arę given in multicolour 3-D drawings and in animations. The practice windows give to a user interactive opportunity to verify graphically if hę understands well the concepts of particular geometrical tolerances. This chance is a unique feature among software offered to aid education in the geometrical tolerance. The user can also check acquired knowledge in tests. Beside the simple navigation top to down many crosslinks arę available to facilitate e-learning. The program is enriched by help options and may be used for self study as well as during classes at universities or courses demanded by industry. It is based on the latest editions of the International Standards, in particular ISO 1101:2004 and ISO 2692:2006. The demo version is available free of charge.
17
Content available remote Auxiliary production plant location with function of time
80%
EN
The paper discusses the location problem of production plants exemplified by concrete mix production plants, taking into cosideration the demand variability in time. Changes in demand for concrete mix in time t lead to changes in plants' location. Assuming that there exist concrete mix production plants, one should make a simulation of demand for concrete mix which occurs at the time t. The presented model is an essential generalisation of the problem discussed in the earlier author's paper. The above model considers the factor of time. The matrix of construction costs must be always defined as a four-dimension vector (the set of four values): the production plant construction cost, the cost of plant's modernisation (which is the result of changing demand for concrete mix), the cost of liquidation (dismantling) of a production plant or the cost of moving of an existing production plant. The algorithm describing the above mentioned variants of location changes was suggested, and a programme solving the location problem was prepared in PASCAL.
PL
Omówiono zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie zakładów wytwarzających mieszankę betonową z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania w czasie. Zmiany w zakresie potrzeb na mieszankę betonową w czasie t wymuszają zmianę rozlokowania zakładów. Przy założeniu istniejących już węzłów produkujących mieszankę, należy wykonać symulację nowej - powstałej w czasie t - sytuacji zapotrzebowania na w/w produkt. Przyjęty model jest istotnym uogólnieniem zagadnienia opisanego we wcześniejszej pracy autorów. Uwzględniono zależność od czasu. Przy opisie kosztów zmiany lokalizacji przyjęto, że wyrażają się one za pomocą czterowymiarowego wektora, którego współrzędne opisują odpowiednio koszty: budowy nowego zakładu, modernizacji, likwidacji lub zmiany lokalizacji już istniejącego zakładu. Podano algorytm opisujący te cztery warianty zmiany lokalizacji i napisano w języku PASCAL program realizujący zadanie.
EN
Paper presents the high-performance aggregation element-by-element iterative solver, which is realized in commercial programs Robot V6 and Robot97 and successfully applied to analysis of complex large-scale shell and combined bar-shell problems. The application of the EBE technique on all stages ensures the cheap disk storage requirements, fast preparation of the coarse level operator Kc and fast resolution of equation set with preconditioned matrix during smoothing. All numerical examples are taken from practice of RoboBAT and illustrate the effectiveness of the proposed method. Comparison with the frontal method and usual (not multi-level) preconditioned conjugate gradient method with the symmetrical Cholessky EBE preconditioning is presented.
PL
W pracy przedstawiono wysoko wydajną agregacyjną, interacyjną procedurę rozwiązania równań "element-po-elemencie", zastosowaną w komercyjnych programach RobotV6 i Robot97, które są stosowane z powodzeniem w analizie złożonych wielkowymiarowych powłokch i mieszanych konstrukcji powłokowo-prętowych. Zastosowanie techniki "element-po-elemencie" (EPE) we wszystich stadiach zapewnia minimalne wymagania miejsca na dysku, szybkie przygotowanie operatora Kc na "zgrubnym" poziomie, oraz szybkie rozwiązanie układu równań z macierzą stosunkowo dobrze przygotowaną (preconditioning) podczas "wygładzania". Wszystkie przykłady numeryczne pochodzą z praktyki obliczeniowej i ilustrują efektywność proponowanej metody. Przedstawia się porównanie z metodą frontalną i zwykłą (tzn. jednopoziomową) metodą gradientów sprzężonych z symetryczną przygotowaną macierzą (preconditioning) typu Cholessky/EPE.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.