Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dydaktyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty wprowadzania do dydaktyki przedmiotu " Sterowniki programowalne"
100%
PL
Jedną z dominujących obecnie tendencji rozwojowych jest kompleksowa automa- tyzacja wszystkich gałęzi przemysłu. Podstawowymi urządzeniami w oparciu o które projektuje się i buduje współczesne systemy sterowania są sterowni- ki programowalne.
EN
Didactics of the “Language of Economics” (part I). What is the So-Called “Language of Econom-ics”? A Few Remarks on Linguistic Determinants of the Didactics of the “Language of Economics”. An increase of the fundamental significance of specialized languages has made it necessary to investigate their nature and seek more effective methods for teaching them. In the context of modern civilization changes, an extremely important task for linguists is a reflection upon the ontological status of specialized language, including the so-called “language of economics” lying at the core of our discussion. Also, of great significance are linguistic and glottodidactic implications resulting from that reflection (see the second part of this article in this volume). Accordingly, the expression language of economics will be discussed here in connection with other expressions, which are closely related to each other, such as lan-guage of economy or language of business. Moreover, the constitutive elements of those expressions, i.e. economics, economy and business, will be accounted for. Although the discussion presented here is mostly based on German literature, but they can be extrapolated to other languages.
5
Content available remote Przystosowanie systemu SOUT do celów dydaktycznych
100%
PL
W artykule przedstawiono najnowszą wersję systemu SOUT, opracowaną w Zakładzie Inżynierii Ruchu Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych. SOUTWIN to system umożliwiający prace systemu SOUT w środowisku Windows. Wykorzystuje on oryginalne programy soutowskie służące do obliczania przepustowości węzłów towarowych, oparte na koncepcji optymalnej intensywności ruchu J. Wocha.
EN
The new version of the SOUT system has been presented in this article. It has been build in Silesian Technical University, Institute of Transport, Department of Traffic Engeneering. This system is called SOUTWIN and work in Windows operating system. SOUTWIN use the original sout programs for estimate of railway capacity, based on the original J. Woch's theory of optimum intensity.
PL
W artykule wskazano na konieczność nauczania podstaw techniki mikroprocesorowej przyszłych inżynierów elektryków. Przedstawiono skrócony przegląd rozwoju światowego rynku mikroprocesorów. Omówiono stan faktyczny Laboratorium Sterowników Mikroprocesorowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz zaproponowano kierunki rozwoju tego laboratorium.
EN
In the paper the necessity of microprocessor technique teaching is pointed out. The brief review of the world trends in microprocessor market is presented. The condition of Microprocessor Controllers Lab at the Faculty of Electrical Engineering is reported and the future development plan for the Lab is outlined.
PL
W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami, w katedrze realizowane są Studia Podyplomowe oraz kursy zawodowe. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej działa Zespól Certyfikacji Personelu w zakresie kontroli wykonastwa robót przeciwkorozyjnych przy użyciu powłok organicznych i nieorganicznych.
EN
In the Department of Anticorrosion Technology there are carried but Bachelor of Science, Master of Science and Ph. Doctor studies. Didactic offer includes two diploma specializations: Anticorrosion Protection Technology and Corrosion Engineering. Apart form the regular studies Post-Graduate Studies and qualification courses are offered by the department. There exists Personnel Certification Unit at the Chemical Faculty of Gdansk University of Technology. It focuses on the quality control over the realization of anticorrosion protection measures conducted with the use of organic and inorganic coatings.
PL
Wraz z rozwojem technologii otaczająca nas rzeczywistość poszerzyła się o świat cyberprzestrzeni. Szkoły w znacznej większości wciąż jednak funkcjonują według zasad i wzorów przyjętych w przeszłości. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do faktu, że wraz z cyberprzestrzenią pojawiła się w nich nie tylko nowa sieć komunikacyjna, ale także nowe podmioty w procesie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Należy przy tym podkreślić, iż cyberprzestrzeń ma zarówno aspekt formalny jak i nieformalny. Przyglądając się funkcjonowaniu wielu szkół wydaje się, że można postawić tezę, iż drugi z wymienionych aspektów jest często niedostrzegany. Tymczasem ma on niezwykle istotny wpływ na jakość procesu kształcenia oraz relacje jakie w tym procesie zachodzą na każdym z jego etapów.
EN
Digital Libraries built bz libraries of technological universities were presented. The Digital Libraries were characterized as separate bases and derivative bases of a catalogue base. Moreover resources of Digital Libraries were discussed.
PL
Multimedialne techniki przekazu i odbioru informacji odgrywają coraz większą rolę w różnych formach kształcenia. Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem i oceną elektronicznego skryptu do geometrii wykreślnej. Kolejno omówiono cztery fazy tworzenia multimedialnego podręcznika, a mianowicie: przygotowawczą, projektowania, wykonywania materiałów oraz fazę doskonalenia.
EN
Educational programs based on computer techniques are becoming more and more popular and the their advantages are incontestable. The paper deals with the process of designing and creating multimedia textbook for descriptive geometry. The brief introduction to four main stages of designing process that is: preparation, construction, verification and the stage of optimization is given.
12
80%
PL
Artykuł ukazuje ideę „Cyfrowej Szkoły” poprzez porównanie jej z placówką tradycyjną. Za-warto w nim korzyści i zagrożenia tej nowej formy nauczania, porównanie kosztów przedsięwzię-cia oraz wyniki badań opinii uczniów i nauczycieli w wybranej „Cyfrowej Szkole”.
EN
The article presents the idea of the „Digital School” by the comparison with the traditional school. The article describes the benefits and risks of this new form of teaching. In it are presented the costs of the „Digital School” project and the results of opinion surveys of students and teach-ers in the selected „Digital School”.
PL
Tekst jest poświęcony analizie działania współczesnego muzeum i zachodzących w nim procesów. Strukturalistyczne wątki obecne w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego posłużyły jako tło teoretyczne dla ukazania złożoności instytucji muzeum, jego wieloparadygmatyczności oraz zróżnicowania oferty programowej i edukacyjnej. Na wybranych przykładach ukazano możliwość zastosowania podejścia strukturalnego do analizy wybranych elementów obecnych w doświadczeniu i uczeniu się w muzeach
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie systemu komunikacji głosowej opartemu o protokół SIP. Obecnie jest to najpopularniejsza metoda komunikacji głosowej. W artykule zaprezentowano podstawowe komponenty systemu wykorzystującemu protokół SIP. Wskazano na wybrane, publicznie dostępne rozwiązania komponentów systemu SIP – terminala SIP Linphone i serwera SIP Kamailio. Rozwiązania te zostały kompleksowo przetestowane pod względem funkcjonalnym. Przedstawione rozwiązania mogą być wykorzystywane w systemach realizujących usługi komercyjne. Ze względu na pełną dostępność kodu źródłowego Linphone i Kamailio przedstawione komponenty SIP mogą być wykorzystane do dydaktyki i do prowadzenia badań naukowych.
EN
This article is devoted to the analysis of voice communication system based on SIP protocol. It is now the most common method of voice communication. The article presents the basic components of the system using SIP protocol. Indicated on selected publicly available SIP solutions components - Linphone SIP terminal and the SIP server Kamailio. These solutions have been functionally tested in test network. The solutions can be used in the commercial systems. Due to the full availability of the SIP components source code (Linphone and Kamailio) they can be used for teaching and research.
16
Content available Dydaktyka
80%
PL
W przekroju 15 lat istnienia Katedry można zaobserwować wykształcenie się oryginalnej szkoły nauczania. Do jej fundamentalnych cech należą: nierozłączne traktowanie urbanistyki i architektury, uznanie za priorytetowe kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka we wszystkich skalach i aspektach, dążenie do wielowątkowego traktowania przestrzeni począwszy od problematyki miasta i dzielnicy do wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych w małym zespole urbanistycznym, z równorzędnym traktowaniem kompozycji przestrzennej w skali urbanistycznej i architektonicznej w nawiązaniu do ducha miejsca i kontekstu.
EN
The fifteen-year-old Chair has formed an unconventional school of training. Its fundamental features are: inseparability of urbanism and architecture, priority of shaping a healthy habitat place for man in all scales and aspects and aiming at a many-sided treatment of space from the subject matter of the town and district to mutual functional and spatial relations in a small urban complex with an equiponderant treatment of a spatial composition in an urban and an architectural scale with reference to the spirit of a given place and its context.
PL
W artykule podjęto dyskusję na temat celów edukacyjnych i strategii nauczania modelowania symulacyjnego. Dokonano przeglądu zawartości programów kilkunastu kursów z zakresu symulacji prowadzonych na polskich uczelniach. Wnioski przedstawiono w końcowej części referatu.
20
Content available Examples of Original Descriptive Geometry Task Items
80%
EN
Now blended-learning is widely used in teaching descriptive geometry, which means that traditional teaching and e-learning are interspersed alternately within a single issue. For teachers the basic advantage is the possibility of efficient organization, while for the students the availability of learning materials at any time and place. For descriptive geometry the precise construction of the course is very important because of the hierarchicalsequential structure of the subject. Teaching-learning is here treated as a process, in which the individual stages and their interrelationships are carefully planned. In this process the consistency and compatibility of consecutive steps are very important as they should match the content and level of difficulty. Communication in descriptive geometry is performed through graphics, knowledge is mainly transmitted through drawing tasks. The selection of topics and their degree of difficulty are adequate to the stage and their function in the curriculum. The paper will present the concept of teaching descriptive geometry using Internet platform with short description of each component in the established system. Presented examples of drawing tasks and solutions are described by the profile of the task, which contains the most important characteristic from the teacher`s point of view.
PL
W nauczaniu geometrii wykreślnej obecnie wykorzystuje się blended-learning, gdzie tradycyjne nauczanie stosowane jest naprzemiennie ze zdalnym kształceniem w ramach jednego zagadnienia. Model ten zakłada etapy pracy obowiązkowej przeplatanej pracą własną w domu z wykorzystaniem witryny internetowej. W przypadku geometrii wykreślnej precyzyjne konstruowanie kursu jest bardzo istotne ze względu na hierarchiczno-sekwencyjną strukturę tematyki kształcenia. Nauczanie-uczenie się jest tu traktowane jako proces, którego poszczególne etapy oraz ich wzajemne powiązania w całym systemie są starannie zaplanowane. W tym procesie bardzo ważna jest spójność i zgodność poszczególnych części polegająca na ścisłym dopasowaniu treści i poziomu trudności elementów pośrednich. W geometrii wykreślnej komunikacja odbywa się za pomocą grafiki, zarówno na wykładach, ćwiczeniach oraz pozostałych etapach uczenia się zadania rysunkowe stanowią podstawową formę przekazania treści. Temat i stopień trudności są adekwatne do roli jaką zadanie ma odegrać w przyjętym systemie kształcenia. W referacie zaprezentowano koncepcję nauczania geometrii wykreślnej z wykorzystaniem platformy internetowej wraz z krótką charakterystyką poszczególnych części składowych. Dla opisanej koncepcji przedstawiono typy zadań oraz ich pożądane własności ze względu na cel zastosowania w systemie. W artykule zamieszczono zróżnicowane przykłady tematów i rozwiązań. Zbiór najistotniejszych cech przedstawiono w ujęciu tabelarycznym pod roboczą nazwą profilu zadania. Wydaje się, że taki zestaw ważnych cech z punktu widzenia prowadzącego zajęcia może ułatwiać interpretację zastosowania prezentowanego zadania w danym systemie kształcenia.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.