Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrodla finansowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Przedstawiono źródła finansowania ochrony zdrowia z Polsce od roku 1999, tj. od roku, w którym przeprowadzono reformę i wprowadzono ubezpieczenia zdrowotne. Omówiono wydatki przeznaczane na ochronę zdrowia, które są ponoszone przez wszystkie podmioty występujące w gospodarce. Następnie przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w wybranych państwach europejskich.
PL
Welfare spending like protection of health expenditures has been presented in this paper since 1999, it means since the year in which this reform has been put in force and health insurance have been put into execution. The health protection expenses bearing by all economic subjects have been discussed in the next part of this paper. Further health protection expenses in selected countries of the European Union have been presented.
PL
Koncepcja klastrów staje się coraz bardziej popularna jako narządzie pozwalające na zrozumienie funkcjonowania i podjęcie działań poprawiających konkurencyjność gospodarek lokalnych i regionalnych. Według Komisji Europejskiej klastry są głównym czynnikiem poprawy innowacyjności i dobrobytu poprzez wspieranie procesu budowy unikalnych zasobów i umiejętności umacniających rolę regionów w globalnej gospodarce. Komisja Europejska dostrzegając potencjał klastrów dla rozwoju regionów podejmuje szereg inicjatyw wspierających proces ich tworzenia i rozwoju. Wiele inicjatyw w krajach członkowskich jest wspierana przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przewiduje się realizacje i współfinansowanie działań typowych dla polityki opartej o koncepcję klastrów np. tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wspieranie interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową czy promowanie budowy inkubatorów przedsiębiorczości. Regiony Polski Wschodniej również mają możliwość korzystania z funduszy strukturalnych w tym zakresie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie Operacyjnego Programu Rozwoju Polski Wschodniej w kontekście działań i źródeł finansowania wspierających proces tworzenia i rozwoju klastrów. W opracowaniu została przedstawiona koncepcja klastrów, uzasadniająca jej atrakcyjność oraz najważniejsze inicjatywy dotyczące ich rozwoju podejmowane dotychczas przez Komisję Europejską. W dalszej części ma miejsce charakterystyka działań z zakresu polityki rozwoju opartej o koncepcje klastra przewidzianych dla rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej wraz z charakterystyką źródeł finansowania.
EN
Cluster concept have become increasingly popular as a tool for localities and regions to use in understanding their economies and taking actions to become more competitive. According to European Commission strategic documents clusters are a key driver of innovation and prosperity, helping regions to built unique profiles of specialized capabilities that enable them to strengthen their role as a active and attractive partners in the global economy. European Commission recognizing the clusters’ potential for regional development undertakes initiatives to support clusters creation and development. Many initiatives in membership countries is supported by using structural funds. In the financial perspective for the period 2007-13 European Commission provides funds for realization and co-financial activities typical for cluster-based policy e.g. creation of network linkages between entities, supporting of interaction between business and research and development sphere and promotion of entrepreneur incubators creation. The regions of Eastern Poland also benefit from structural funds The main aim of the article is to present the Operational Programme of Eastern Poland Development in the context of activities and funds supporting the process of clusters creation and development. At the beginning the paper consists an overview of main cluster initiatives undertaking by European Commission. Next the main activities from the range of cluster-based policy forecasting for Eastern Regions of Poland with appropriated funds are characterized.
RU
В статье обсуждается история фондов, их генезис а тоже польское законодательство в этой области (положение с 1984 г.). В последние годы в Польше наблюдается сильную неоднородность фондов. Чаще всего они создаются снизу и представляют подлинные общественные потребности. Создаются как носящие характер института так и частные фонды направлены на реализацию экономических предприятий и на общественную деятельность, местные и общепольские. Авторы подчёркивают необходимость финансового преимущества для фундаций.
EN
History of foundations, their origin and Polish legislation regarding them (the Act passed in 1984) are discussed. In recent years a significant diversification of foundations can be seen. In most cases they are created at the grass-root level and represent genuine social needs. Both institutional and private foundations are set up targeted on particular enterprises as well as on social issues, of local or nationwide interests. The authors stress the need for preferential financial treatment of foundations.
PL
W opracowaniu przedstawiono rodzaje inwestycji w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego i źródła ich finansowania. Nakłady inwestycyjne w branży mleczarskiej w ciągu ostatnich lat zostały zaliczone do największych, obok branży mięsnej.
EN
The article presents the kinds of investments and its finance in dairy industry companies. In the latest years the investments issues in the branch of dairy was the most, by branch of meat.
PL
Przedstawiono źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Z badań wynika, że największe znaczenie mają dopłaty do inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki własne.
EN
The aim of this work is to present the importance of different sources of financing tangible investments in selected farms in Podkarpacie Region. It has been stated that the most important role play: compensating supplements from European Union Structural Founds and own founds. Such a structure of financing investments results form the specifics of the selected farms, but it is also the source of financing that generates the lowest costs and reduces financial risk.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.