Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Samooczyszczanie przewodów kanalizacyjnych
100%
PL
Przedstawiono problemy samooczyszczania przewodów kanalizacyjnych małych średnic. Wykazano, że najważniejsze są konsekwencje spadku strumienia objętości ścieków przy równoczesnym wzroście ich koncentracji. Wymaga to zmiany definicji warunków samooczyszczania. Przy projektowaniu należy korzystać z krytycznej wartości naprężenia ścinającego. Minimalne wartości spadku są znacznie większe niż tradycyjnie wyznaczane z formuły DIN: i = 1/D.
EN
Existing questions of the small sewers self-cleaning conditions are presented. It was shown the consequences of the wastes quantity reduction as well as of the wastes concentration increase to be the main question here. These factors need of change of the self-cleaning conditions definition. The critical value of the resolved shear stress should been used as the base of designing. Minimal values of the slope are much more higher than traditional determined (base of formula DIN: i = 1/D).
PL
Do budowy kanałów ściekowych wykorzystuje się obecnie rury z tworzyw sztucznych. Specyficzną ich odmianą, stosowaną już na rynku krajowym, są rury profilowe: polipropylenowo-polietylenowe. Wyroby te cechuje duża wytrzymałość. Wymagająone jednak przestrzegania określonego reżimu montażu w wykopach w zależności od warunków gruntowych i obciążenia.
EN
For building of sewers are presently used pipes of plastics. The specific form of plastic pipes which has been applied on the home market are the sectional polyethylene-polypropylene pipes. Those products are characterized by great durability but their installation rn excavation requires abidance by the determined installing procedure in dependence on soil conditions and loading.
EN
Review of non-cut technologies of sewer systems renovation. Stages of sewers renovation design. Division of damaged sewers according to static-resistance criterion. Choice of optimal sewer renovation technology.
PL
W artykule poddano analizie wpływ wartości szorstkości przewodów z tworzyw sztucznych na sprawność hydrauliczną podczas grawitacyjnego transportu ścieków. Podano przykłady wyrobów rurowych i deklarowane przez producentów wartości parametru szorstkości. Oceniono wpływ tego parametru na sprawność hydrauliczną rur PEHD/PP, stosując zalecane metody projektowania.
EN
The paper analysis the influence of the surface roughness of sewers made of plastics on the hydraulic efficiency of the gravitational transport of waste waters. There are presented examples of pipes and values of parameter of roughness being declared by the producers. The impact of that parameter on the hydraulic efficiency of pipes PEHD/PP has been estimated using the recommended methods of planning.
5
Content available remote Kolektor ściekowy bioreaktorem
80%
PL
Przepływowi ścieków w kanalizacji towarzyszą procesy biochemicznych przemian związków organicznych, decydujące o poziomie stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. Procesy rozkładu zanieczyszczeń mogą zachodzić zarówno w środowisku beztlenowym, jak i w warunkach tlenowych przy współudziale różnych grup mikroorganizmów. Efektywność przemian biochemicznych zależy od warunków panujących w systemach kanalizacyjnych, a towarzyszą tym przemianom zauważalne przez eksploatatorów sieci takie procesy, jak: zagniwanic, wydzielanie siarkowodoru czy metanu, a także korozja. Procesy te wpływają na znaczny spadek stężenia zanieczyszczeń w ściekach, co skutkuje obniżeniem np. wartości BZT5, często nawet o 30%. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian składu ścieków płynących w wybranym odcinku kanalizacji miejskiej o długości L = = 1210 m i średnicy 2500 mm. Odcinek należy do kanalizacji ogólnospławnej 100 000 miasta. Dane dotyczą pogody bezdeszczowej i okresu badań jesień-zima 2004 oraz wiosna 2005. Wyniki badań wykazują, że wybrany odcinek kanalizacji można traktować jako bioreaktor, w którym zapoczątkowany jest proces biodegradacji zanieczyszczeń. Potwierdzeniem zachodzących procesów biodegradacji są zmiany w składzie ścieków, wyrażone wskaźnikami zanieczyszczeń, jak: ChZT, BZT5, OWO, oraz zmiany frakcji ChZT.
EN
The flow of wastewaters in the sewage system is accompanied by the processes of biochemical changes of organic compounds determining the level of pollutant concentrations in the sewage. The processes of pollutants decomposition can occur both in anaerobic environment and in aerobic conditions, with participation of various groups of microorganisms. It results from microbiological research that in raw sewage, approximately one-thousandth of total bacteria count constitutes positive and desirable mutants that are capable of biofiltration of wastewaters from the very beginning. In the city of one hundred thousand inhabitants, we have as much as ca. 7.7 x 109 of desired mutants at the start. This constitutes a huge metabolic potential initiating purification of wastewaters as early as in drains and sewers. The efficiency of biochemical changes depends on conditions occurring in sewage systems, and the changes are accompanied by processes noticeable by sewerage system operators, such as: sewage sludge putrefaction, emission of hydrogen sulphide or methane as well as corrosion. These processes influence the significant decrease in concentration of pollutants in sewage and they lower the BOD value, often by as much as 30%. In this paper, the results of research on changes of composition of wastewaters flowing in chosen section of the sewage system of the length L = 1210 m and diameter 0 2500 mm, constituting a part of the combined sewage system of the city of 100,000 inhabitants are presented. The data concerns rainless weather and the test period comprising autumn - winter of 2004 and spring of 2005. Test results show that chosen section of the sewage system can be treated as a bioreactor, where the process of pollutant biodegradation is initiated. The occurrence of biodegradation processes is con-firmed by changes in sewage composition expressed by pollution indicators, such as: COD, BOD, TOC and changes of COD fraction.
EN
Criteria for choice of method for sewers renovation. Checkups of circuit stiffness of a pipe's fragment, examination of material sample's bending and stretching resistance, examination of abrasion resistance.
7
80%
PL
Dokonano przegIądu siedmiu najbardziej znanych klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych. Zamieszczono uwagi krytyczne, dotyczące najbardziej rozpowszechnionej w kraju klasyfikacji brytyjskiej. Zalecono zaniechania stosowania jej, z uwagi na liczne jej błędy w zakresie nieprawidłowej oceny uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych.
EN
The review of seven the most common classifications concerning sewer damages was made. Some critical comments regarding the most common British method were put. One recommended to stop applying this method because of its many mistakes in the range of improper assessment of sewer damages.
8
Content available remote Propozycja 4-ro etapowej inspekcji przewodów kanalizacyjnych
80%
PL
Zaproponowano 4-ro etapową inspekcję przewodów kanalizacyjnych. Uzasadniono celowość realizacji każdego z zaproponowanych etapów. W sposób szczególny wskazano na korzyści wynikające ze stosowania nieprzejezdnej kamery inspekcyjnej (etap I) oraz inspekcji osobowej (etap IV).
EN
The 4- stage inspection of sewers was proposed. The purposefulness of realization of every of proposed stages was substantiated. Especially, the advantages of using non- driving inspection camera (the 1st stage) and personal inspection (the 4th stage) was pointed.
EN
Systems selective inspection as an alternative for full-range control strategy. Setting priorities for controlling different system sewers. Method of establishing required number of random tests submitted to inspection and the way of estimating conduits classes in a layer on the basis of random test results.
PL
W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania armatury odciążonej kanalizacji małośrednicowej, których zadaniem jest jeszcze lepsza współpraca osadników gnilnych z rurociągami kanalizacji małośrednicowej. Przedstawiono nowoczesne technologie wykonania grawitacyjnej kanalizacji małośrednicowej, możliwe do zastosowania w różnych warunkach gruntowych. Dokonano porównania różnych metod wykonania sieci odciążonej kanalizacji małośrednicowej.
EN
The paper presents innovative solutions for fittings of the small diameter gravity sewer systems (SDGSS), whose role is even better cooperation of the septic tanks with the pipelines of the SDGSS. Modern construction technologies of the SDGSS applicable in various soil conditions were presented. A comparison of different solutions of construction of the SDGSS was provided.
11
Content available remote Inteligentna kanalizacja - zbiorniki retencyjno-rozsączające Azura firmy Wavin
80%
EN
Computation results for minimal horse sewer slopes and raised horse sewer slopes. Computation program for minimal slope selection.
13
Content available remote Wybór typu ujęcia wody powierzchniowej w warunkach Polski południowej
80%
PL
W artykule przedstawiono metodę wyboru najlepszego w danych warunkach typu ujęcia wody powierzchniowej. Wyboru należy dokonać spośród skończonego zbioru wariantów projektowych przy różnych kryteriach (technicznych, ekonomicznych, ekologicznych). Według różnych ocen metoda AHP jest najbardziej wszechstronnym narzędziem oceny wielokryterialnej. Bazuje na zależnych od aktualnej sytuacji wartościowaniach i preferencjach tkwiących w świadomości decydenta. Umożliwia równocześnie uwzględnienie niepewności osądów, gdy dostępne informacje są dość ogólne.
EN
In this article a method of the selection of the best type of surface water intake on given condition is presented. The selection should be done from the finite set of design variants (technical, economical, ecological). According to different evaluations the AHP method is the most thorough tool of multicriterial evaluation. It is based on, dependent on topical situation, valuations and preferences underlying in consciousness of a decision-maker. At the same time it enables to take into consideration the uncertainty of judgments when available information is rather general.
PL
Wprowadzanie w przedsiębiorstwach zarządzających sieciami kanalizacyjnymi interaktywnych baz danych powiązanych z cyfrowymi planami sieci, wraz ze wzrastającą ilością zawartych w nich informacji o zasobach i stanie technicznym sieci stanowi szansę na prowadzenie głębszych analiz nt. ich funkcjonowania i możliwego zachowania w przyszłości. Stopniowo możliwe staje się przejście od standardowej strategii rehabilitacji przewodów z inspekcją do prognozowanej strategii odnowy, wykorzystującej m. in. wyniki badań statystycznych i modele procesów starzenia się sieci. Chcąc rozpoznać możliwości wprowadzenia tej strategii w warunkach krajowych, opracowano ankietę adresowaną do największych i potencjalnie najnowocześniejszych przedsiębiorstw zarządzających kanalizacją. Wyniki i wnioski wypływające z ankiety zaprezentowano w artykule.
EN
Along with growing number of resource data, introducing in companies managing sewer networks interactive databases linked to digital maps seems to be a chance for thorough analyses of i.e. current state and future technical conditions. Gradually, it gets possible to shift from standard strategy of pipeline rehabilitation to proactive strategy of renewal involving statistical examination results and network ageing models. In order to reconnoitre possibility of introducing such strategy in Poland an opinion poll addressed to the largest and potentially most modern sewer network management companies has been worked out. Results and conclusions drawn out from the opinion poll were presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono możliwości skażenia wód gruntowych ściekami pochodzącymi z kanalizacji oraz na wynikające stąd potencjalne zagrożenie dla źródeł wody pitnej i dla wody transportowanej w wodociągach. Wskazano na trudności w analizie wielkości tego zagrożenia. Przedstawiono również możliwości diagnostyki eksploatowanych przewodów kanalizacyjnych dla stwierdzenia występowania eksfiltracji ścieków oraz określenia jej wielkości.
EN
Possibility of contamination of underground water by sewage from sewers and resulting danger for drinking water sources and water transported in water-supply system has been presented in this paper. There are many difficulties in identifying of scale for this danger and this was presented too. Individual diagnostic methods, that offer possibility for appearances statement and/or determining of exfiltration quantity in operated sewers has been described.
16
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki wielkowymiarowych przewodów kanalizacyjnych
60%
PL
Przewody kanalizacyjne o dużych średnicach mają szczególne znaczenie w systemie, gdyż zazwyczaj zbierają ścieki z pozostałej jego części i stanowią ostatnie ogniwo łączące sieć z oczyszczalnią ścieków. Wystąpienie awarii ma w tym przypadku istotne konsekwencje. Ze względu na prowadzenie przez te przewody znacznej ilości ścieków, możliwości ich rutynowej diagnostyki z wykorzystaniem typowego sprzętu do inspekcji video są zazwyczaj bardzo ograniczone, zaś wejście pracowników i dokonanie bezpośredniej inspekcji obwarowane jest licznymi uwarunkowaniami. Spotyka się również odcinki kolektorów wielkowymiarowych, które są praktycznie niedostępne dla pracowników, ze względu na ich poziom wypełnienia ściekami i występujące zagrożenie zatrucia szkodliwymi gazami. Poruszone zostaną zagadnienia efektywnego prowadzenia bezpośredniej kontroli tych przewodów oraz niezależnie, potencjalne rozwiązania umożliwiające ich zdalną diagnostykę.
EN
Sewers of big diameters fulfil special function in sewage system, because they usually intercept sewage from rest of the network and exemplify last link which connect the network with wastewater treatment plant. Any failure has in this case obvious and particularly large implications. Due to permanent leading in these pipes the large amount of waste water, possibilities for their routine control with the use of standard equipment for video inspection usually doesn't occur, while enter of employee and making of direct inspection is subject of very prohibitions. There are also parts of sewers, which are practically not available for personnel, due to high sewage level and present risk of poisoning over harmful gases. The paper will show issue of efficient sewers control by employees working inside them, and independently, potential solutions for remote diagnostics - without assuming of people working inside the sewer of big diameter.
EN
Formulation of three criteria to evaluate technical state of sewers: construction safety, hydraulic-exploitation and environmental danger. Description of five classes of sewers' renovation urgency. The analysis was made on the basis of 10-year research of over 40 km of sewers in 43 settlements, in 1162 different sewers' sections altogether.
PL
Uzasadnienie celowości wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych. Opisano kolejne dwa skrajnie różne przykłady ekspertyz kanalizacyjnych, jeden wskazujący w sytuacji gdy już planowano odnowę poszukując optymalnej technologii, iż odnowa nie jest konieczna oraz drugi, gdy wstępnie planowano jedynie uszczelnienie nieszczelnych złączy rur, a okazało się, iż jest konieczna bezwykopowa odnowa kanału w wersji rekonstrukcyjnej.
EN
Justifying the usefulness of carrying expert opinions of structural sewers out. They described next two extremely different examples of sewer expert opinions, in the situation when a revival was already being planned seeking the optimum technology, that the restoration wasn't necessary and second, when initially only sealing leaky connectors of pipes was being planned, and it turned out that there was a necessary restoration of the sewer in the reconstruction version without excavations.
EN
The interceptor of urban wastewater should be treated as a collector and transporter of sewage and also as a bioreactor, with a continuous inflow, growth and washing out of biomass. Specific sewage biodegradation processes were described by suitable mathematical models of biomass growth and decay. For given system it is possible to compose the matrix of integrated process of organic substance transformation in the gravitational sewer system. Numerical model based on described processes contains stoichiometric and kinetic parameters of sewage biodegradation appropriate to living microfauna of saprobionts as a biological processing factor in sewer pipe and a precursor of activated sewage sludge in wastewater treatment plant. Complete numerical implementation of a model includes also a module of sewer channel hydrodynamic calculation based on Saint-Venant equation. As a last part of necessary modules advection-dispersion equation is used. This kind of model, makes it possible to demonstrate the changes of pollutants load change to the wastewater treatment plant through interceptor of a sewage system. It can be also used to predict influence of combined sewer overflows on receiving waters. This paper, based on the previous achievements is a case study to create a model describing the process of self-purification of urban sewage running in gravitational sewer in the presence of saprobiontic microfauna.
PL
W grawitacyjnych systemach kanalizacyjnych zachodzą procesy zarówno fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne. Biodegradacja oecieków, prowadząca do rzeczywistego ubytku ładunku zanieczyszczeń podczas ich przepływu w kanalizacji, jest ważnym procesem zmieniającym ilooeć i jakość niesionych zanieczyszczeń. Stąd też kolektor grawitacyjny powinien być traktowany zarówno jako tlenowo-beztlenowy reaktor biologiczny, jak i urządzenie do zbierania i transportu oecieków. W prezentowanej pracy proces biodegradacji ścieków opisano za pomocą modelu matematycznego wzrostu i rozwoju populacji mikroorganizmów, który stanowi człon źródłowy w równaniu dwekcji-dyspersji. Parametry hydrodynamiczne powiązane z wysokością napełnienia kolektora grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego, wykorzystywane w symulacjach, są obliczane za pomocą równania Saint-Venanta. Prezentowany model może być pomocny podczas określania dynamiki zmian ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni poprzez kolektory systemu kanalizacyjnego oraz prognozowania oddziaływania przelewów burzowych na wody odbiornika.
20
Content available remote Ocena dokładności wykonania przewiertu metodą HDD
60%
PL
W artykule dokonano analizy dokładności wykonania przewiertu metodą HDD na 17 realizowanych obiektach w różnych warunkach hydrogeologicznych. Porównano rzędne faktycznie wykonanych kanałów i rurociągów z rzędnymi w projekcie wykonawczym. Wyniki poddano analizie statystycznej.
EN
The analysis of accuracy assessment of rebore execution with HDD method realised at 17 objects in different hydrogeological conditions was described in the article. The real datum of realised ducts and pipelines were compared with datum given in detail design. The results were presented in statistical analysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.