Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 1997-1999 gromadzonych w ramach statycznego doświadczenia w Bałcynach k. Ostródy. Dotyczą one doboru przedplonów w specjalistycznej uprawie dwóch odmian ziemniaka: Lena - skrobiowa, nieodporna i Ibis - jadalna, odporna na mątwika ziemniaczanego. W dwóch 6-polowych płodozmianach uprawiano po dwa pola ziemniaka w 3-polowych ogniwach, z różnym doborem gatunków zbóż i roślin fitosanitarnych jako przedplonów. Średnie plony bulw obu odmian ziemniaka były zbliżone. Z roślin regenerujących groch pastewny nie odgrywał plonotwórczej roli, natomiast koniczyna czerwona zwiększyła plon bulw o 16%, w porównaniu do stanowiska po dwóch zbożach. Międzyplon - gorczyca biała, uprawiana po życie, podtrzymywała plon odmiany Lena, mimo rosnącej populacji Globodera rostochiensis Woli., a u odmiany Ibis zwiększyła go o 4,7%. Czynniki doświadczenia różnicowały dorodność roślin, strukturę bulw oraz plon skrobi. Poziom i zróżnicowanie plonów mogło wynikać z różnego porażenia roślin ziemniaka zarazą ziemniaka (Phytophthora infestans), parchem zwykłym (Streptomyces scabies), a w mniejszym stopniu rizoktoniozą (Rhizoctonia solani).
EN
Paper presents the partial results (1997-1999) of a static experiment conducted at Bałcyny, near Ostróda. The results dealt with the choice of forecrops in a specialistic cultivation of two potato cultivars: Lena - high-starch, unresistant and Ibis - edible and resistant to potato cyst nematode. In two 6-course crop rotations there were grown two fields of potato in 3-field links in each with different choice of cereal species and phytosanitary plants. The mean tuber yields of both cultivars were alike, but differentiated by chosen forecrops. Among phytosanitary crops, the fodder peas played no yield creating role, whereas red clover increased the yield by 16% as compared to the rotation position of potato after two cereals. The catch crop - white mustard, grown after winter rye held up the yield of Lena cv. in spite of growing population of Globodera rostochiensis Woll., and at Ibis cv. increased the yield by 4.7%. Experimental factors differentiated tuber structure and starch yield. The level and differentiation of yields could be influenced by late blight (Phytophthora infestans), scab (Streptomyces scabies) and to lower extent by rhizoctoniose (Rhizoctonia solani).
PL
W latach 2004-2005 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Bałcynach (53°35’ N; 19°51’ E), należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prowadzono badania nad określeniem skutków przestawiania uprawy owsa z systemu konwencjonalnego na ekologiczny. W jednym płodozmianie uprawiano go zgodnie z zasadami rolnictwa konwencjonalnego, stosując nawozy mineralne i pestycydy. W drugim realizowano dwuletni okres przestawiania uprawy roślin na system ekologiczny. W uprawie konwencjonalnej i w obiekcie z uprawą przestawianą na ekologiczną nagoziarnistą odmianę owsa wysiewano w stanowisku po pszenicy ozimej. W płodozmianie konwencjonalnym, średnio z dwóch lat, uzyskano 4,81 t·ha⁻¹ ziarna owsa. Przestawianie jego uprawy na ekologiczną obniżyło wydajność o 28,7%. Zmniejszeniu plonów ziarna towarzyszyło pogorszenie wszystkich elementów morfometrii roślin i struktury plonu. Zawartość białka i P w ziarnie owsa w obiekcie z uprawą przestawianą na ekologiczną była mniejsza, natomiast K i Mg – większa niż w obiekcie konwencjonalnym. Zawartość Ca w ziarnie owsa pochodzącego z obu systemów uprawy była identyczna.
EN
In the period of 2004-2005 researches were done at the Agricultural Experimental Station in Bałcyny (53°35’ N; 19°51’ E) of the University of Warmia and Mazury to determine the results of conversion of oat growing from the conventional system to the organic one. In the first crop rotation it was cultivated according to the principles of the conventional cropping system, applying mineral fertilizers and pesticides. In the second one, a two-year period of conversion of crops to the organic system was realized. In the conventional cropping and in the plot being converted to the organic one naked-grain oat cultivar was sown in the fields after winter wheat. In the conventional crop rotation, as mean from 2 years, 4.81 t∙ha⁻¹ of oat grain was obtained. The conversion of its growing to organic system decreased the yield by 28.7%. The decrease in grain yield was accompanied by the worsening of all the morphometric elements of the crops and yield structure. The content of protein and P in oat grain in the field of cropping converted to organic system was lower, whereas the contents of K and Mg were higher than those in the field with conventional cropping. The content of Ca was identical in oat grains coming from the two cropping systems.
18
63%
PL
W wieloletnim doświadczeniu statycznym badano efektywność przyorywania facelii błękitnej (Phacelia tanacelifolia) jako międzyplonu ścierniskowego w płodozmianie po pszenżycie ozimym i w monokulturze jako przerywnika ciągłej uprawy ziemniaka. Wyrażono ją wielkością plonu bulw wczesnych odmian ziemniaka oraz zmianami w warstwie uprawnej gleby. W monokulturze ziemniaka średni plon nadziemnej zielonej masy facelii, corocznie przyorywanej, był ponad 2-krotnie większy niż w płodozmianie. W obu wariantach następstwa roślin średni plon bulw ziemniaka nie różnił się, natomiast zastosowane pestycydy (herbicyd, herbicyd + fungicyd) zwiększały go bardziej w płodozmianie niż w monokulturze. Wieloletnia uprawa ziemniaka w monokulturze zwiększyła zakwaszenie gleby i zubożała ją w materię organiczną, potas i bor. Ponadto obniżyła pojemność sorpcyjną i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami. Corocznie przyorywana biomasa facelii wpływała pozytywnie na biologiczne i fizyko-chemiczne właściwości gleby.
EN
In a many-year field experiment the effectiveness of tancy phacelia (Phacelia tanacelifolia) as a catch crop in the rotation after winter triticale and in monoculture as an intercropping of continuous potato growing was studied. The effectiveness was expressed by tuber yields of early potato cultivars and by changes in a plough layer of the soil. In potato monoculture the mean yield of tancy phacelia green matter, ploughed under every year, was twice higher than in the rotation, owing to earlier seedings. In both variants of the crop sequence, the mean potato yield did not differ, but application of the pesticide (herbicide, herbicide + fungicide) increased the yield more in rotation than in monoculture. Continuous growing of potato increased acidity of the soil and decreased organic matter, potassium and boron contents as well as the degree of base saturation. The biomass of tancy phacelia, ploughed under every year, positively influenced biological and physicochemical properties of the soil.
PL
W pracy omówiono wyniki 20-letnich (1973-1992) badań statycznych dotyczących uprawy buraka cukrowego w 5-polowym płodozmianie; burak cukrowy - bobik - jęczmień jary - rzepak ozimy - pszenica ozima (1973-1992) i: burak cukrowy - jęczmień jary - rzepak ozimy - pszenica ozima - bobik (1979-1992) oraz w 6-25-letniej monokulturze, przeprowadzonych na glebie płowej pylastej lekkiej wytworzonej z gliny lekkiej. W pierwszym 10-leciu, gdy buraka cukrowego uprawiano na wyłącznym nawożeniu mineralnym, średnie plony w płodozmianie wyniosły 44.6 t korzeni, 46.5 t liści z 1 ha, podczas gdy w monokulturze o 29,1 i 41.1% mniej. W drugim 10-leciu, gdy uprawiano go na nawożeniu organicznym i mineralnym, plony w płodozmianie osiągnęły: 51.11 korzeni, 48,11 liści z 1 ha, a cukru białego 7.501 z 1 ha, natomiast różnice w monokulturze nawet się pogłębiły, a więc plony zmalały odpowiednio o 31.0, 44.1 i 32.0%. Nawożenie mineralne o 50% wyższe ponad poziom podstawowy (300 kg NPK) zwiększało plony korzeni w obu wariantach uprawy buraka w skali 6-7%, plony zaś liści w płodozmianie o 16%, a w monokulturze o 2%. Herbicydy lub herbicydy z fungicydami działały słabiej plonotwórczo aniżeli NPK. W płodozmianie zwiększały tylko plon korzeni o 6-7%, w monokulturze plon korzeni i cukru białego o 3-4%, a liści dopiero przy kompleksowej ochronie o 16%, w porównaniu z obiektami nie chronionymi. Zniżki plonów w monokulturze miały swoje źródło w nasilaniu chorób-zgorzeli siewek, plamistości liści oraz degradacji gleby i nasilaniu się chwastów wieloletnich. Pasożytnicze nicienie występowały w populacjach nie szkodliwych dla plonów.
EN
This paper discusses the results of 20 years (1973-1992) of static studies on sugar beet grown in a five-field rotation: sugar beet - field bean - spring barley • winter rape - winter wheat (1973-1978), and sugar beet - spring barley - winter rape - winter wheat - field bean (1979-1992) and in 6-25 year monoculture. Experiments were conducted on a grey-brown podsolic soil developed from sandy loam. In the first ten years, when the sugar beet was fertilized with mineral fertilizers exclusively, the average yield amounted to 44.6 t/ha of roots and 46.5 t of tops in crop rotation and by 29.1 and 41.1% less in continuous cultivation. In the next ten years both organic and mineral fertilizers were applied and yields in crop rotation averaged: roots 51.1 t/ha and tops 48.1 t/ha and in monoculture the yields were lower by 31.0 and 44.1%, respectively. White sugar yield m crop rotation was 7.5 fha and in monoculture it was 32% lower. The higher rate of mineral fertilizers (450 kg NPK/ha) increased yields by 16% in rotation and by 2% in both variants of cultivation and of tops by 16% in rotation and by 2% in monoculture. Herbicides or herbicides with fungicides increased root yields by 6-7% in rotation and by 3-4% in monoculture. Yield decreases in monoculture were due to infestation by black leg of sugar beet, cercospora disease and the degradation of soil and infestation by perennial weeds. Parasitic nematodes occurred in small populations and had no economic importance.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.