Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wydatki inwestycyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest wskazanie siły wpływu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące miast na prawach powiatu. By zrealizować ten cel, dokonano wprowadzenia teoretycznego, gdzie wskazano uzasadnienie wzrostu wydatków bieżących ze względu na wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych. Wskazano także na rolę polityki inwestycyjnej oraz jej ukierunkowanie na wykorzystanie dostępnych, bezzwrotnych źródeł dochodów o charakterze grantowym. Z tego też względu za okres badawczy obrano lata 2004-2015, tj. obejmujące dwa okresy programowania unijnego. Analizę przeprowadzono z użyciem klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz metody o ustalonych efektach. Otrzymane wyniki potwierdzają, że istotny statystycznie wpływ na wydatki bieżące jednostek budżetowych mają przede wszystkim wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz w latach wcześniejszych, co jest zgodne z założeniami badania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate the strength of the impact of investment expenditures on operational expenditures in large cities in Poland. To achieve this goal theoretical background have been conducted, w here justification for the increase in operational expenditure due to investment expenditures incurred in previous years was indicated. The article also points out the role of investment policy and its focus on the use of available , non-returnable sources of revenues (grants) . Therefore, for the research period 2004-2015 was chosen, i.e. comprising two programming periods of the EU funds. The analysis was performed using the classical least squares method and the fixed effects panel analysis. The results confirm that a statistically significant effect on the operational expenditures are primarily affected by investment expenditures in previous years, which is consistent with the objectives of the study. (original abstract)
2
100%
XX
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad porównaniem poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów Opolszczyzny. W pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania nad znaczeniem wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym i regionalnym. Następnie skoncentrowano się na diagnozie poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego w relacji do wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i przeprowadzono analizę kierunków ich wydatkowania z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej. Szczególny nacisk położono również na badanie podobieństwa poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny. W tym obszarze posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres badań dotyczył lat 2001-2011.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the comparison of the results of the expenditure investment between the districts of Opolskie voivodship. At first, it considers the significance of expenditure investment in the local and regional development. Next, it analyses the expenditure investment level in relation to the total expenditure and property expenditure in particular districts of Opolskie voivodship as well as the examination of investment expenditure directions with particular emphasis put to budgetary classification sections. Special attention is also brought to the estimation of similarity of expenditure investment level between Opolskie voivodship districts. In that area the research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns the years 2001-2011.(original abstract)
XX
Gminy zobowiązane są do realizacji określonych zadań i ponoszenia na te cele wydatków. Władze samorządowe w związku z tym muszą podejmować decyzje o poziomie wydatków gminnych i kierunkach ich wydatkowania. Szczególnie istotnym wyznacznikiem polityki rozwojowej gmin są wydatki finansujące realizację inwestycji infrastrukturalnych. Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu wydatków gmin województwa lubelskiego w latach 2010-2018. Analiza opiera się na badaniu dynamiki wydatków, ich struktury oraz poziomu i zmian wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Szczególnym obszarem zainteresowania są wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Gminy województwa lubelskiego, podobnie jak gminy w kraju, przeznaczają coraz więcej środków na realizację powierzonych im zadań. Szczególnie widoczny jest stały wzrost wydatków majątkowych, zwłaszcza w gminach wiejskich województwa lubelskiego, co jest ściśle powiązane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych z UE.
EN
'Gmina' (i.e. a commune, a principal unit of administrative division in Poland) is required to perform specific tasks and incur expenditure related to its performance. Therefore, local government authorities must make decisions about the level and purpose of local expenditure. A particularly significant determinant of local development policy is expenditure on financing infrastructure investment. This paper aims to analyse and evaluate the expenditure level of 'gminas' located in Lublin voivodeship in 2010-2018. The analysis is based on a review of the dynamics of expenditure, its structure and level as well as changes in expenditure per capita. An area of special interest is the property investment expenditure of local government units. Communes in the Lublin voivodeship, similarly to those in the rest of Poland, have an increased amount of funds allocated to the performance of their tasks. A continuing increase in property expenditure can be observed, especially in the rural communes in the Lublin voivodeship, which is closely linked to the use of EU structural funds.
4
Content available remote Istota współczesnych stosunków międzynarodowych
100%
XX
Międzynarodowe stosunki gospodarcze są dyscypliną ekonomii. Odnoszą się do relacji ekonomicznych zachodzących pomiędzy stronami wymiany międzynarodowej,przedsiębiorstwami, państwami i ich ugrupowaniami oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.Oprócz podstawowego trójpodziału władzy, funkcjonującego we współczesnych państwach, jest ona dzielona między innymi na władzę polityczną, administracyjną i gospodarczą oraz według układów geograficzno-administracyjnych na władzę ponadpań-stwową, państwową i regionalną (wojewódzką, gminną itd.). Współcześnie twierdzi się, że czwartą władzą są mass media: prasa, radio i telewizja, portale internetowe i Internet, będące fundamentami demokracji.(tekst z oryginału)
EN
The paper presents the essence of contemporary international relations. The inter-national economic relations are stressed. International relations are compared with intra-state relations. The context of the public authorities is taken into account. The condi-tions affecting the state of international relations are described. The concepts of the na-tional system and the international and the world community are introduced as the three forms of the international relations manifestation. The characteristics of sovereignty and interdependence are identified.(original abstract)
XX
Analiza wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2009 wskazuje na znaczną dynamikę wzrostu tej kategorii wydatków gmin po 2004 roku.Dynamika wydatków inwestycyjnych gmin koresponduje jednocześnie ze wzrostem zadłużenia tych jednostek, wynikającym z konieczności zapewnienia przez gminy środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych. (tekst z oryginał)
EN
The article deals with analyze of the investment expenditure of municipalities of Western Pomerania in 2000-2009. The assessment of the basic relationship between the capital and investment expenditure, local debt and available budgetary funds has also been presented.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu funduszy strukturalnych na poziom wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego. Do analizy wybrano 14 gmin: Lelkowo (pow. braniewski), Działdowo (pow. działdowski), Rybno (pow. działdowski), Banie Mazurskie (pow. gołdapski), Pozezdrze (pow. węgorzewski), Lubawę (pow. lubawski), Kiwity (pow. lidzbarski), Kurzętnik (pow. nowomiejski), Nowe Miasto Lubawskie (pow. nowomiejski), Świętajno (pow. olecki), Dywity (pow. olsztyński), Łuktę (pow. ostródzki), Ostródę (pow. ostródzki) oraz Budry (pow. węgorzewski). Średnia powierzchnia tych gmin wynosi 200,5 km, a średnia liczba mieszkańców - 6980 osób. (fragment tekstu)
EN
Poland's accession to the European Union made rural communes benefiting from the European Research Development Fund precise planning of investments. Planned investment expenditure by one inhabitant in the surveyed communes will increase three times in 2004-2013, which positively testifies to European funds influence in the area of investment expenditure. (original abstract)
XX
Gminy w Polsce funkcjonują w warunkach wysokich potrzeb inwestycyjnych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Spoczywa na nich także obowiązek realizacji szerokiego zakresu zadań bieżących, stanowiących zasadnicze obciążenie budżetu gminy. Możliwości finansowania zadań są niewspółmiernie niskie w stosunku do skali istniejących potrzeb. W tych warunkach przed władzami gmin stoi poważne zadanie zwiększenia efektywności wydatków budżetowych. Możliwość racjonalizacji gospodarki budżetowej jest wypadkową wymienionych w referacie czynników, uwidaczniających się zarówno w płaszczyźnie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu. Wymaga konsekwentnego podejmowania zintegrowanych działań, których skutkiem jest wzrost dochodów budżetu gminy oraz poprawa efektywności ich wydatkowania. Zewnętrzne uwarunkowania wprowadzania przedsięwzięć racjonalizujących gospodarkę powinny być ukierunkowane na wzrost autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
XX
Głównym celem artykułu jest ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do sektora MŚP z województwa łódzkiego na tle kraju w podziale na trzy klasy wielkości oraz analiza zależności między aktywnością inwestycyjną, realizowaną przez badane podmioty, a ich rentownością. Analizując aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw, posłużono się następującymi wskaźnikami ekonomicznymi: m.in. wielkością i dynamiką nakładów inwestycyjnych, wskaźnikiem intensywności inwestowania, udziałem nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych do PKB, oraz wskaźnikiem rentowności obrotu brutto. W artykule wykorzystano publikowane dane GUS, charakteryzujące działalność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce i województwie łódzkim w latach 2009-2015. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is an evaluation of the significance of SME's sector investment activity from Lodz region on the background of the country and evaluation of dependence between investment intensity and return on gross sales. The empirical analysis is based on selected economic indicators: the investment intensity, the share of capital expenditures for the purchase of fixed assets in Gross Domestic Product (GDP) of analyzed regions and return on gross sales. The result of the paper shows that size of SME's investment expenditures from Lodz region is considered as important on the background of the country. The best share in investment expenditures has medium-sized enterprises. The article is based on the published data coming from Central Statistical Office characterizing the enterprises operating in Łodź region from the years 2009-2015. (original abstract)
EN
The world's cruise corporations regularly purchase large, luxurious cruise ships. In accordance with the Cruise Line International Association, 33 new ocean cruise ships will be available on the market by 2020. These types of capital expenditures are associated with large financial outlays of up to $ 1 billion. The leading cruise corporations are not able to finance purchases of new units with their own resources and therefore look for different solutions. Available publications focus mainly on issues related to purchasing cargo ships, not cruise ships. The objective of the article is to identify sources of funding of new cruise ships. Our analysis identifies the average capital expenditure associated with purchasing new cruise ships and factors that influence it. The most popular methods for raising such capital are also provided. Our research methodology relies on data exploration method, a desk research method and comparative analysis.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych metodą kwestionariusza-wywiadu w gospodarstwach rodzinnych. Przedmiotem opracowania była analiza wielkości i struktury usług nabywanych przez gospodarstwa rodzinne, wykazujące się dobrymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi.
EN
The level and structure of services purchased by developing farms in the Warmia and Mazury region were determined in the work. The analysis based on results of survey conducted on randomly selected farms using survey questionnaire. The farms generating positive production and economic results are characterised by a low level of service purchases. Agricultural services are dominant in this structure with a relatively low level of other services, such as building and construction, technical or transport ones. On the investigated farms they mainly supplement deficit in farm machinery and tools. (original abstract)
11
Content available remote Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu strzeleckiego
75%
XX
W pracy podjęta została problematyka wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez gminy. Głównym celem było przeprowadzenie badań nad istotą wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków gmin, na podstawie gmin powiatu strzeleckiego. Konstrukcję pracy tworzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje rozważania dotyczące znaczenia wydatków inwestycyjnych w gminie. Natomiast w drugiej części zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych dotyczących kształtowania się wydatków inwestycyjnych w badanych gminach.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the issue of community investment expenditures. The main point of this paper is to study the essence of investment expenditures in community expenditures structure as based on the communities of Strzelecki district. The structure of the paper is as follows: the first part contains the considerations over the significance of investment expenditures in community whereas the second part includes the results of empirical research in the expenditures in communities in question.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania zaangażowania inwestycyjnego gmin województwa śląskiego.
EN
In the article spatial diversity in investing of gminas of Śląskie voivodship is assessed.
XX
Inwestycje samorządów województw stanowią ważną determinantę rozwoju w odniesieniu zarówno do regionów, jak i do całego społeczeństwa. Celem artykułu jest ocena możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez samorządy szczebla wojewódzkiego w Polsce. Analizie poddano także zakres oraz przestrzenne zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych tych jednostek. Badnia obejmują lata 2012-2018. W porównaniu z jednostkami innych szczebli samorządy województw przeznaczały na inwestycje największą część środków. Poziom wydatków inwestycyjnych samorządów poszczególnych województw był zróżnicowany
EN
Investments of the local government are an important determinant of development both for the regions and for the whole society. The aim of the article is to evaluate the possibility of financing investment activities by the local governments at voivodeship level in Poland. The scope of investment expenditures of these units was also analysed. The adopted time scope of the study covers the period 2012-2018. Among the levels of the local government units, voivodeship allocated the largest part of funds for investment. The level of investment expenditure of local governments varied greatly from region to region.
XX
Celem badań była ocena wpływu unijnych systemów wsparcia na zakres i skalę działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Porównano wydatki inwestycyjne w latach 2001-2011. Analizowano sytuację finansową dwóch gmin powiatu mławskiego w województwie mazowieckim, a także wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem unijnych programów wsparcia w rozbiciu na perspektywy finansowe. Wskazano różnice i ich przyczyny w pozyskiwaniu środków. W obydwu gminach wydatki inwestycyjne zwiększyły się po przystąpieniu Polski do UE, z tym że w mniejszej obszarowo gminie dopiero w drugiej perspektywie finansowej. Z analizy udziału środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych wynika, że gminy wykazały się większą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych w pierwszych latach członkostwa, przy czym wydatkowane środki w ujęciu wartościowym były większe w latach 2007-2011. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the influence of the European Union onto the investment expenditure by the self-government units. The main aim of the study was to discover if the opportunity to take advantage of the EU means has contributed to the change of investment expenditure. That is why, there was made a comparison of expenditure, including mainly investment expenditure, in the years of 2001-2011, in other words the period before and after Poland's accession to the European Union. There was carried out a comparative analysis of the financial standing of two districts. In the study were indicated the differences in obtaining financial means and reasons for them. It was also confirmed that the investment expenditure was increased following Poland's accession to the European Union. Therefore, the investment opportunities of the self-government units are determined not only by their financial independence in the field of income and expenditure but also by how active they are in obtaining means from the EU funds. (original abstract)
XX
W warunkach ograniczoności środków publicznych ich efektywne wydatkowanie jest wysoce pożądane. Badanie efektywności wydatków inwestycyjnych gmin z uwagi na swoją specyfikę napotyka wiele ograniczeń, wśród których istotny jest wybór narzędzia oceny efektywności. Jedną z często wykorzystywanych w tym zakresie metod jest nieparametryczna metoda DEA, pozwalająca na dokonanie pomiaru efektywności środków wydatkowanych na inwestycje przez badane jednostki na tle populacji objętej analizą. Celem artykułu jest przybliżenie założeń metody DEA oraz dokonanie pomiaru efektywności wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego dla danych z okresu 2004-2009. Badaniem objęto zmienne w zakresie efektów i nakładów dotyczące takich obszarów aktywności gminy, jak: gospodarka wodościekowa, gospodarka komunalna (mieszkalnictwo), oświata i wychowanie (poziom szkół gimnazjalnych). (abstrakt autora)
EN
The spending of public funds by entities located within the public sector is a process which is accompanied by risk and numerous dysfunctional phenomena. Public entities often complain of mismanagement or even a waste of public resources. An attempt to change this state of affairs is the reform of public sec-tor carried out by individual countries in the world with a common goal even though aimed at increasing the efficiency of the public entities. A key aspect in this area is to improve the efficiency of public spending, which is reflected in such orientation of the resulting implementation on the ground of the general government. From the criterion of efficiency approach, public spending is a special category of capital expenditure, since it contributes to creating value-added processes of growth and development. The dominant role in the allocation of capital expenditure the local government plays especially at municipal level, due to the nature and characteristics of communes. The implementation of municipal investment in practice faces many limitations of various origins. One of the factors which have a significant impact on it is the dynamics of investment spending and economic efficiency of municipal investments. (fragment of text)
16
Content available remote Wydatki inwestycyjne jako instrument rozwoju lokalnego gmin
75%
XX
Inwestycje stanowią warunek wzrostu gospodarczego, a zatem są czynnikiem decydującym o konkurencyjności regionów. Stanowią w długim okresie podstawę rozwoju gospodarki, stąd tak ważne jest ich stymulowanie. Władze lokalne podejmują liczne działania na rzecz tworzenia korzystnego klimatu do rozwoju gospodarczego w regionie. Do tego celu stosują instrumenty związane z dochodami i wydatkami budżetu gminy. Celem artykułu jest przedstawienie wydatków inwestycyjnych jako instrumentu stymulującego rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Investments constitute the determinant of economic growth and therefore they are the decisive factor for regional competitiveness. In a long time perspective they represent the fundamental condition for economic development and therefore it is of great importance to stimulate them. Local government takes numerous operations in order to create advantageous climate for economic development in the region. It may use some instruments which are related to revenues and expenses of budget. The article presents capital expenditures as an instrument of stimulating regional development. (original abstract)
XX
Szczególnie ważnym obszarem działania jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, ale wymaga ona uwzględnienia różnorodnych czynników mających wpływ na ich podejmowanie i prowadzenie. Wydatki na inwestycje pozwalają zmniejszyć różnice w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Na skalę i zakres aktywności inwestycyjnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego oddziałuje stan finansów tych podmiotów, a jego badaniu służy analiza budżetu. Finanse są kluczowym elementem łączącym się z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i podstawowym wyznacznikiem realności i powodzenia każdej inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań finansowych związanych z sytuacją budżetową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i ich wpływu na realizację inwestycji przez te podmioty. Charakterystyce poddano wydatki na inwestycje, dochody własne, wynik budżetów i nadwyżkę operacyjną w latach 2007-2015. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno--porównawczą(abstrakt oryginalny)
EN
An especially significant area in the activity of territorial self-government units is the execution of investment undertakings. However, it requires taking into account various factors influencing their launch and performance. Investment expenditure enables a reduction in differences as far as the development of territorial self-government units is concerned. The scale and range of investment activity pursued by territorial self-government units depend on the financial standing of these entities and it is budget analysis that serves the purpose of its examination. Finance is the key element of functioning of territorial self-government units and the basic marker of practicability and success of each investment. The article aims at presenting financial conditioning related to the budgetary situation of territorial selfgovernment units in Poland and their impact on the execution of investments by these entities. Thus, the parameters that were characterised were investment expenditure, own revenue, budgetary result and operating surplus in the years 2007-2015. The research procedure made use of non-reactive methods, namely the method of analysis of official documents and the historical and comparative method(original abstract)
XX
Sektor samorządowy jest w wielu krajach istotnym inwestorem publicznym. W Polsce udział wydatków inwestycyjnych tego sektora w wydatkach publicznych stanowi ponad 50%. Porównując wydatki inwestycyjne samorządu terytorialnego w Polsce z pozostałymi krajami OECD można stwierdzić, że są one jedne z najwyższych. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości oraz kierunków inwestycji sektora samorządowego w Polsce na tle krajów OECD w latach 2007-2013 oraz ich znaczenia w kreowaniu aktywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In many countries, the local government sector is an important public investor. In Poland, the share of investment outlays of this sector in public expenses constitutes more than 50%. Comparing the investment expenditure of the local government in Poland with other OECD countries, it can be inferred that the Polish rates are among the highest ones. This article aims at presenting the investment size and direction of the local government sector in Poland compared to the OECD countries in 2007-2013 and their importance in the creation of economic activity. (original abstract)
XX
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określana jest jako nadwyżka operacyjna (jeżeli dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) lub deficyt operacyjny (jeżeli dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących). Wynik bieżący (operacyjny) informuje więc, czy jednostka samorządu terytorialnego (JST) jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Podział dochodów na bieżące i majątkowe wprowadzony został ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw . Dodany wówczas został art. 165a. Przepisy art. 165a zastosowano po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej w 2008 r. Zarówno w poprzedniej, jak i obecnej ustawie o finansach publicznych dochody bieżące budżetu JST definiowane są tak samo. Są to dochody budżetowe nie będą- ce dochodami majątkowymi. (fragment tekstu)
EN
Financing is the main challenge for development of investments of local governments entities in Poland. The aim of the paper is analysis of the sources of investment expenditures financing of local governments of Silesian voivodship with special focus paid on nonrepayable sources. The period of analysis spans from 2006 to 2011. The research was based on data provided by Regional Chamber of Audit (Regionalna Izba Obrachunkowa) in Katowice. The results indicate that the structure of investment expenditiures of particular types of local governments was diversified during the analysed period
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.