Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia ścieków komunalnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Model solution of situational plan of a sewage treatment plant. Examples of situational plans for sewage treatment plants with different capacities. Alloted land size index in the function of a sewage treatment plant flow capacity.
EN
Data analysis of quality and quantity of treated sewage in over 70 communal sewage treatment plants. Kinds of pollution requiring consideration in balancing pollution charge.
EN
Unit space of a sewage treatment plant depending on sewage amount and number of serviced tenants. Consideration results based on data obtained in 72 sewage treatment plants.
PL
Spełnienie wymagań polskich przepisów, a także standardów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej przez modernizowane oczyszczalnie ścieków wymaga znaczących nakładów finansowych. Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznych aspektów takiej modernizacji dla dwóch komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w połu-dniowo-wschodniej Polsce.
EN
Compliance with the requirements by the Polish regulations as well as with standards resulting from the European Union directives concerning the modernization of sewage treatment plants takes significant financial outlays. The paper presents results of analysis of economic aspects of such a modernization of two municipal sewage treatment plants situated in the south-eastern part of Poland.
PL
Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. do wyposażenia w określonych terminach wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych oraz zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód, tak aby ścieki spełniały określone w dyrektywie wymagania dotyczące zawartości w nich substancji łatwo rozkładalnych biologicznie.
PL
Zgodnie z obowiązującą definicją prawną (art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), „komunalne osady ściekowe” to „pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych”.
PL
W ostatnim czasie na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem biogazu wytwarzanego w oczyszczalniach ścieków komunalnych czy na wysypiskach śmieci do napędu agregatów prądotwórczych i prądotwórczo-grzewczych. Biogaz jako paliwo do agregatów prądotwórczych znajduje zastosowanie również w Polsce.
EN
Structure of struwit. Methods preventing sfo/w/rformation. Economic effects of struwit recovery combined with ammonium nitrogen and phosphates reduction. Comparison of struwit with traditional fertilizers.
PL
Popioły lotne, pochodzące z urządzeń do ich oddzielania ze strumienia spalin, stanowią uciążliwy odpad z procesów spalania węgla do celów energetycznych. Głównym sposobem ich unieszkodliwiania jest deponowanie na składowiskach odpadów paleniskowych. Jednak prowadzone od kilku dziesięcioleci badania ujawniły możliwości ich praktycznego wykorzystania (odzysku).
PL
W raporcie Instytutu Ochrony Środowiska z 1998 roku o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce opublikowano zestawienie liczby oczyszczalni w Polsce w 1996 r. Oczyszczalni mechanicznych 179, biologicznych 1159, mechaniczno-chemicznych 10. Oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów 123. Razem 1471 oczyszczalni ścieków komunalnych ujętych w systemie statystyki publicznej oraz 1759 oczyszczalni ścieków przemysłowych i ok. 1770 pozostałych oczyszczalni (w tym ok. 1000 przydomowych).
PL
Zagadnienie termicznego utylizowania komunalnych osadów ściekowych, szczególnie poprzez wspólne spalanie z paliwami kopalnymi lub spalanie razem z innymi odpadami, jest tematem, który wywołuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Powodem tego jest m.in. realizacja kilku projektów dużych instalacji oczyszczania ścieków komunalnych, współfinansowanych z funduszy ISPA. W projektach tych stawiany jest wymóg kompleksowego rozwiązania problemu, a więc rozwiązania łącznie z docelową utylizacją strumienia komunalnych osadów ściekowych.
EN
Use frequency of flow capacity in sewage treatment plants (about 140 objects analysed), considering pollution charge measured by ChZT, BZT5, general suspension, general nitrogen and general phosphorus values.
PL
Pompy ciepła należą do niezbyt rozpowszechnionych, niekonwencjonalnych źródeł ciepła. Z barierami w ich zastosowaniu, takimi jak wysokie nakłady inwestycyjne i koszty potrzebne na zakup energii elektrycznej dla urządzeń sprężarkowych, zmagają się m.in. projektanci i decydenci związani z oczyszczalniami ścieków.
PL
13 grudnia 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Beneficjentem projektu były wspólnie Żyrardów oraz Gmina Jaktorów. Do realizacji projektu wyznaczono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Łączna wartości projektu opiewała na kwotę 23,3 mln euro.
EN
Scheme for finał technological system. Computer simulation of the sewage treatment process during wet weather. Changes in the process of biological treatment. Options for biological grade working: omission channe! - working and not working states.
EN
Characteristics of Łódź general fluming catchment area. Quality and quantity of general fluming sewage. Sewage contents in dry and wet weather. Own research for years 2003-2005, aimed at defining changes in city sewage's quantity and contents in 24-hour cycle and noticing changes in particular element's concentration.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.