Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Commercialization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Sektor ICT jest jednym z sektorów, w których tworzy się i komercjalizuje wiele innowacji. Innowacje te niejednokrotnie wywierają wpływ na inne sektory i przyczyniają się do ich rozwoju. Niewątpliwie pomagają obniżać koszty i zwiększać dochody przedsiębiorstw. Niektóre kluczowe decyzje w procesach komercjalizacji przedsiębiorstw w różnych sektorach mogą być nieco inne. W artykule, uwzględniając charakterystykę sektora, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zaprezentowano kształt i kluczowe obszary decyzyjne procesu komercjalizacji innowacji tworzonych w sektorze ICT.(abstrakt oryginalny)
EN
ICT is an industry with big conunercialization potential. These innovations in many cases have strong influence on other industries and stimulate their growth and development. Innovations in ICT help companies to lower costs and increase income. Conunercialization processes may differ in various industries. Their different elements may be more or less important for companies. The article shows the conunercialization process of ICT innovations as a result of empirical research.(original abstract)
2
Content available remote Modele marketingowe instytucji badawczych i naukowych
100%
XX
Zachodzące zmiany na rynku globalnym, nacisk na komercjalizację wyników B+R - wzmagają konkurencyjność i wymuszają wdrażanie marketingowego sposobu kierowania działalnością również jednostek B+R, które są traktowane jako swoiste przedsiębiorstwa, oferujące na zasadach komercyjnych wyniki zrealizowanych badań naukowych. Specyfika podejmowanej aktywności w tym obszarze wymusza szczególne zdefiniowanie modeli marketingowych dedykowanych instytucjom naukowym i badawczym. Celem artykułu jest analiza podstaw metodologicznych i kierunków budowania takich modeli, a także przedstawienie przykładów ich praktycznego zastosowania w zależności od trzech kluczowych atrybutów: rodzaju i charakteru wyników prac B+R oraz wskazanego mechanizmu komercjalizacji. Zastosowano metody krytycznej analizy literatury i podejście dedukcyjne. W wyniku tego zaproponowano pięć modeli hybrydowych (marketingowo-biznesowych): model innowacji, model niszowy, model poddostawczy, model kompleksowy i model rynkowy, przeznaczonych do wspomagania procesu dyfuzji innowacji do praktyki gospodarczej.(abstrakt autora)
EN
The changes that have been taking place on the global market and the emphasis on the commercialization of research results facilitate competitive growth and in a way force organizations, including R&D institutions, to introduce a more market oriented management strategy. Public research organizations are a unique type of enterprises. They offer the results of their research on commercial terms; therefore they require original marketing models that would be tailored to their specific character. The paper's objective is the analysis of methodology and directions of marketing modeling followed by selected practical examples of the application of such models. The investigations were conducted in accordance to the following three attributes: the type and the character of research results, and the commercialization mechanism indicated. The methods of literature review and deductive approach were used. As a result, five hybrid marketing-business models were proposed, i.e. the innovation model, the niche model, the supply model, the complex model, and the market model, which all aim at supporting the innovation diffusion process.(author's abstract)
3
Content available remote Graphene Flakes - Prospects for Commercialization
100%
EN
The development of an innovative economy is undoubtedly associated with technological breakthroughs. One of the most important in recent years was the isolation of graphene in 2004 [Geim, Novoselov 2014], which was the basis for the 2010 Nobel Prize in physics. Graphene is a two-dimensional material whose structure resembles a honeycomb, thanks to which this carbon material has completely unique characteristics. There are two basic types of graphene that differ in the methods of obtaining it, features and potential applications: epitaxial (intended mainly for electronics) and flakes (for a very wide range of applications). The aim of the article is to indicate the basic economic reasons for the commercialization of graphene flakes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływających na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie Niemiec i Szwecji. Na początku artykułu przedstawione zostanie pojęcie komercjalizacji wyników badań naukowych. Następnie, zaprezentowane zostaną czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Niemczech i Szwecji. W dalszej części omówione będą podstawowe motywy komercjalizacji wśród naukowców oraz uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Na koniec przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych dla Polski oraz wnioski końcowe.(fragment tekstu)
EN
Scientific research conducted at universities has a considerable impact on innovation development in different sectors of industry. Main aim of the paper is to present key factors influencing a decision regarding commercialization of the results of scientific research in Germany and Sweden. In the beginning the concept of the results of scientific research was defined. Then factors influencing the decision regarding commercialization of the results of scientific research in Germany and Sweden were discussed. General motives to commercialize the results of scientific research among Polish scientists were presented in the next section. After that, the conditions of knowledge commercialization in Poland were discussed. Finally, the recommendations related to improving the process of commercialization of the scientific results in Poland as well as the directions for future research were provided.(original abstract)
EN
The aim of the paper was to discuss commercialisation possibilities of research findings pertaining to the biopreparation for plant growth stimulation in unfavourable soil conditions, which is based on specialized bacterial consortium. The production foundation of the biopreparation is the technology regarding the immobilisation of micro-organisms on mineral-organic media and sodium alginate, taking the form of a capsule. As a result of the conducted analyses, the potential effectiveness of investment in the technology and available solutions on the market were assessed in addition to strengths and weaknesses of the biopreparation. It was also stated that the prospective benefits following from the commercialization of the invention are very high. (original abstract)
7
Content available remote Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizcji
100%
XX
W rozwijającej się gospodarce coraz intensywniej widoczna jest konieczność wdrażania innowacji. W artykule wskazano na wieloaspektowość problemu komercjalizacji dóbr intelektualnych. Jest to procedura złożona, stąd dla sprawnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji kluczowe są kompetencje kadry. W opracowaniu podjęto ponadto temat praktyczny identyfikowania dóbr intelektualnych o znacznej zdolności do komercjalizacji, (abstrakt oryginalny)
EN
In the developing economy the need for implementing innovation is ever more evident. The study points to many aspects of the problem of commercialization of intellectual property. It is a complex issue thus to insure the smooth commercialization process the competencies of the staff carrying it out are vital. Moreover, the study focuses on the practical aspect of identifying intellectual property with significant capacity for commercialization. (original abstract)
XX
Zmiany w strukturze własnościowej w polskim sektorze bankowym rozpoczęły się wraz z reformami polskiej gospodarki i nadal trwają. Różnorodność celów i czynników je kształtujących uniemożliwia jednak wyraźne oddzielenie poszczególnych etapów przekształceń własnościowych w polskich bankach komercyjnych. Głównym celem badań przedstawionych w artykule była ocena rosnącego znaczenia przekształceń własnościowych z perspektywy "strategii wyjścia", opartej na kontroli podaży pieniądza i stóp procentowych przez banki centralne. Realizacja tej strategii będzie wpływać na banki komercyjne w Polsce. Praca zawiera analizę czynników stymulujących i hamujących w procesie dalszych przekształceń własnościowych w polskich bankach komercyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the ownership structure in the Polish banking sector started with the market reform of the Polish economy and have continued to take place. Diversity of goals and factors influencing them makes it impossible to separate various stages of ownership transformations in the Polish commercial banks analyzed in the study. The main goal of the study is, however, to assess the growing significance of ownership changes from the perspective of "the exit strategy". Completion of "the exit strategy" based on a return to control of money supply and interest rates by central banks will also influence the commercial banks in Poland. The study presents an analysis of stimulating and inhibiting factors for the process of further ownership transformations in Polish commercial banks.(original abstract)
9
Content available remote Strategiczne dylematy w procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
100%
XX
Od wielu lat innowacje stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego. Ich tworzenie lub pozyskiwanie i skuteczna komercjalizacja powodują, że odbiorcy mają do wyboru coraz większy wachlarz produktów, usług, technologii i procesów. Skuteczna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań przynosić może wartość dodaną nie tylko właścicielom, ale również klientom czy partnerom przedsiębiorstwa1. Jest to skomplikowany proces, którego efektem jest wdrożenie innowacji na rynek przy jednoczesnym zapewnieniu jej akceptacji przez klientów, wyrażającej się wielkością sprzedaży i osiąganych zysków2. Proces ten zaczyna się jednak dużo wcześniej. Określa się go często sformułowaniem "od pomysłu do rynku", co oznacza wiele etapów, które składają się na całokształt tego procesu. Kolejne etapy działań w procesie komercjalizacji to: pomysł (uświadomienie potencjału i wyjątkowości innowacji, zebranie informacji o innowacji, weryfikacja praw własności intelektualnej do innowacji); inkubacja (określenie potencjału komercyjnego innowacji, przygotowanie planu komercjalizacji, dokonanie analizy finansowej w celu określenia źródeł finansowania komercjalizacji); demonstracja (przygotowanie takiej wersji innowacji - w formie produktu/usługi, która wprowadzona zostanie na rynek); promocja (prezentacja produktu/usługi potencjalnym klientom,(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is identify strategic dilemmas connected with commercialization process of innovations. Commercialization is recognized here as a process starting at the idea stage and ending with innovation implementation to the marketplace. Main strategic dilemmas in this process are access to: complementary assets, financial resources, intellectual property protection and choice weather to do it itself or cooperate in commercialization process. In the article the author also presents the results of pilot research.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływających na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie Niemiec i Szwecji. Na początku artykułu przedstawione zostanie pojęcie komercjalizacji wyników badań naukowych. Następnie, zaprezentowane zostaną czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Niemczech i Szwecji. W dalszej części omówione będą podstawowe motywy komercjalizacji wśród naukowców oraz uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Na koniec przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych dla Polski oraz wnioski końcowe.(fragment tekstu)
EN
Scientific research conducted at universities has a considerable impact on innovation development in different sectors of industry. Main aim of the paper is to present key factors influencing a decision regarding commercialization of the results of scientific research in Germany and Sweden. In the beginning the concept of the results of scientific research was defined. Then factors influencing the decision regarding commercialization of the results of scientific research in Germany and Sweden were discussed. General motives to commercialize the results of scientific research among Polish scientists were presented in the next section. After that, the conditions of knowledge commercialization in Poland were discussed. Finally, the recommendations related to improving the process of commercialization of the scientific results in Poland as well as the directions for future research were provided.(original abstract)
XX
Zasadne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej wykorzystania przez akademickie przedsiębiorstwa spin off finansowych form wsparcia procesu komercjalizacji badań naukowych. Dla realizacji celu niniejszego opracowania w pierwszej części przedstawiono wybrane formy wsparcia finansowanego procesu komercjalizacji uczelnianej wiedzy i technologii. Rozważania teoretyczne stanowiły podstawę do prezentacji wyników badań przeprowadzonych wśród akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this article is to present financial support forms of commercialization of scientific reserarch in academic micro-spin off. The first part is based on the literature on the subject and presents financial support forms. Theoretical considerations were the basis for presenting the empirical part of the results of own research conducted among 372 academic spin-off entrepreneurs. (original abstract)
EN
Literature suggests that there are high levels of commercialisation by even the poorest and smallest landholders within the horticulture subsector in most rural Africa. Thus, the notion of poor commercialisation among smallholder farmers is now being challenged. Against this background,this paper estimated factors that influence commercialisation by smallholder cabbage farmers in the Eastern Cape Province of South Africa. The study used a cross-sectional survey of120 smallholder cabbage farmers obtained through a multistage sampling procedure. A Cragg double-hurdle model was applied to analyse the factors that influence the commercialisation decision and intensity of commercialisation. In the first stage, the result of the probit regression model revealed that gender, age, access to informal credit and area planted were significant factors towards influencing smallholder cabbage farmers' commercialisation decisions. In the second stage, the results of the truncated regression model revealed that family size and area planted were the key factors determining the intensity of commercialisation. Hence, the attempts to improve smallholder farmers' cabbage commercialisation should be guided by these significant explanatory variables in the study area, given the low commercialisation index revealed. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kapitał społeczny powstały w relacjach wpływa na generowanie wartości w procesach transferu wiedzy i tym samym przyczynia się do sprawniejszej komercjalizacji technologii. Niektórzy autorzy sugerują, że powiązania uczelni z biznesem mogą się różnić w zależności od "zaangażowania relacyjnego" [Schartinger, Rammer, Fischer, Frohlich 2002, ss. 303-328]. W tym kontekście "relacje" definiowane są jako powiązania o wysokim zaangażowaniu relacyjnym. Obejmują one sytuacje, w których osoby i zespoły z uczelni oraz biznesu współpracują nad konkretnymi projektami i wytwarzają wspólne wyniki. Z drugiej strony badacze opisują powiazania mobilne i transferowe rozumiane jako powiązania o mniejszym zaangażowaniu relacyjnym, ograniczające się do transferu ogólnych umiejętności (mobilność pracowników naukowych) lub formalnych działań związanych transferem własności intelektualnej [Perkmann, Walsh 2007, ss. 259-280]. Pojawia się interesujące pytanie: W jaki sposób jakość relacji oraz stopień zaangażowania relacyjnego wpływa na wartość tworzoną w procesach transferu technologii? Chociaż nie ma powszechnej zgody co do konceptualizacji jakości relacji, istnieje powszechna zgoda co do tego, że zadowolenie z wyników współpracy, zaufanie i zaangażowanie w związek są kluczowymi składnikami relacji wysokiej jakości [Baker, Simpson, Siguaw 1999, ss. 50-57; Palmer, Bejou 1994, ss. 495-512]. (fragment tekstu)
EN
This study integrated social capital theory and technology transfer theory to develop a better understanding of university-industry links. The main aim of this paper was to understand the influence of relationships, particularly structural, relational and cognitive dimensions of social capital on value creation in university-industry links, namely technology transfer. The paper presents initial results of Asian study, focusing on technology transfer processes in Hong Kong. Research results might be useful for entrepreneurs, universities and technology transfer officers in order to better understand the nature, and role, of social capital in technology transfer and to support effective processes of scientific research commercialization. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie potencjału komercyjnego opatentowanych przez polskie uczelnie i przedsiębiorstwa wynalazków. Do celów opracowania wykorzystano metodę analizy dokumentów patentowych pod kątem występowania tzw. martwych patentów, czyli wynalazków, które wprawdzie objęto ochroną, ale których ochrona wygasła, zanim jeszcze została formalnie przyznana, co - w odczuciu autorek - z dużym prawdopodobieństwem świadczy o niewykorzystaniu tych wynalazków w praktyce gospodarczej. Analiza dokumentacji prawie 2000 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy 8 polskim uczelniom i 20 polskim przedsiębiorstwom w latach 2005-2011 wykazała, że komercyjna wartość wynalazków akademickich w porównaniu z wynalazkami przedsiębiorstw była stosunkowo niska. O ile z łącznej liczby opatentowanych rozwiązań technicznych przedsiębiorstw ponad 82% miało szansę być wykorzystanych w praktyce, o tyle w przypadku ośrodków akademickich jedynie nieznacznie ponad połowa. Ponadto, spośród przedsiębiorstw, aż 15 posiadało komplet patentów o potencjale handlowym, podczas gdy w przypadku uczelni nie było ani jednej takiej. Paradoksalnie, prym wśród podmiotów z największą liczbą niewykorzystanych patentów, wiodą liderzy pod względem największej liczby uzyskanych praw wyłącznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the commercial potential of inventions patented by Polish universities and enterprises. For the purposes of this work we have used a method of analysis of patent documents for the occurrence of so-called dead patents, i.e. inventions that had been granted protection but their protection had expired before it was formally granted, which - in the opinion of the authors - is very likely to indicate that these inventions have not been used in the economic practice. The document analysis of almost 2000 patents granted by the Polish Patent Office to 8 Polish universities and 20 Polish enterprises in 2005-2011 has shown that the commercial value of academic inventions was relatively small compared to inventions of enterprises. While over 82% of the total of patented technical solutions of enterprises had the opportunity to be used in practice, it was only slightly over a half in the case of academic centers. Additionally, as many as 15 enterprises had a complete set of patents with commercial potential while in the case of universities there were none. Paradoxically, the leaders among entities with the largest number of unused patents were the leaders in terms of the largerst number of obtained exclusive rights(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu komercjalizacji wiedzy w uczelniach wyższych. Za studium przypadku posłużył proces komercjalizacji technologii odżelaziania wody geotermalnej. Opisano zakres działań zrealizowanych w procesie komercjalizacji tej technologii w odniesieniu do przeprowadzonych analiz, wyboru strategii oraz przesłanek przemawiających za urynkowieniem technologii. Ponadto w artykule omówiono aspekty związane z kierunkami i determinantami procesu komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of knowledge commercialization at universities. Geothermal water deironing technology is used as a case study of the technology commercialization process. A description is given to the range of activities carried out in the commercialization of this technology with respect to the analyses, and the choice of strategy and reasons in favour of marketing the technology have been reported. In addition, the article discusses aspects related to the direction and determinants of the process of knowledge commercialization in universities. (original abstract)
16
Content available remote Dyfuzja innowacji - następstwo komercjalizacji nowych technologii
75%
XX
Kluczowe technologie wspomagające to te wskazane przez Komisję Europejską jako technologie przyszłości. Mają one wpływ nie tylko na dziedziny, w których powstały, lecz także na rozwój wielu innych sektorów. Ich komercjalizacja może przynieść wartość dodaną dla uczestników łańcucha wartości rozpoczynającego się w punkcie badań naukowych, a kończącego się na dyfuzji innowacji. Są to technologie, które mają stymulować wzrost gospodarczy, postęp technologiczny oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę komercjalizacji i dyfuzji kluczowych technologii wspomagających, o której, co prawda, pisze się w polskiej literaturze przedmiotu, ale ciągle jest to problem zbyt mało zbadany. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono, że jest to obszar zasługujący na kontynuacje badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Key Enabling Technologies are those mentioned by the European Commission to be the technologies for the future growth in Europe. They have influence not only for the research areas where they were created but also influence the development of other industries. Their commercialization can bring additional value for the value added chain that starts in research and ends in diffusion of innovation. KETs are technologies that are expected to stimulate economic growth, technical progress and create new jobs. The aim of this article is to pay attention for commercialization processes of KET's, their importance and diffusion of innovations created by these technologies. This research area still leaves a lot of possibilities to do both literature and empirical research and may be very useful for companies and governments.(original abstract)
17
Content available remote QuicklookTM jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii
75%
XX
Omówiono zjawisko komercjalizacji innowacji i technologii. Szczegółowej analizie poddano metodę QuicklookTM, której celem jest ocena omawianego zagadnienia. Zwrócono uwagę także na raport QuicklookTM, który ma usystematyzowany charakter i stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczących dalszego postępowania związanego z wdrożeniem innowacji lub technologii.
EN
Innovations and Technologies became a driving force for companies' development. Their strategic character and high creation and implementation costs cause the need of analyzing their commercialization potential and identifying threats and opportunities to make good strategic decisions. The article presents the method of analyzing this kind of resources in context of their commercialization's. (original abstract)
EN
The study investigated the key factors that influence small-scale vegetable farmers' participation in contract farming arrangements. A sample of 70 small-scale vegetable farmers and 15 key informants of agribusiness firms involved in contract farming production of vegetables were selected in Amathole and Sarah Baartman (formerly Cacadu) district municipalities in the Eastern Cape province of South Africa. Focus group discussions and in-depth interviews were chosen as data collection tools to identify the factors that influence small-scale vegetable farmers' participation in contract farming arrangements with agribusiness firms. The data was analyzed using open multi-stage coding with an inductive framework approach. Atlas.ti was used to sort and organize data. The findings indicated availability of farm assets, hydrological conditions, farming skills and distance of producer to the markets as key determinants of contract farming participation. The use of unmarketable cultivars, inappropriate agricultural practices and inconsistent supply in quality and quantity of vegetables were found to be bottlenecks to contract participation. The study recommends a more meaningful state support and incentives for agribusiness firms; otherwise, growth of small-scale farmers in contract farming is unlikely because of the financial implications for private sector companies. (original abstract)
19
Content available remote Strategie wprowadzania nowych technologii na rynek
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja popularnych strategii wprowadzania nowych technologii na rynek oraz przedstawienie części wyników badań prowadzonych na grupie 128 polskich przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano polskie przedsiębiorstwa stosujące różne strategie wprowadzania nowych technologii na rynek.(fragment tekstu)
EN
The development of the modern world and the enterprises operating in it is based to a large extent on the use of new technologies. Research institutes, univer-sities and enterprises work on their creation and commercialization. Due to various con-ditions, such as, among other things, access to appropriate resources or competences, they face a decision regarding the selection of the most optimal way of commercializa-tion of existing new technologies.The purpose of this article is to familiarize popular strategies for introducing new technologies to the market. The article presents popular commercialization strategies described and analyzed in the research of scientists in the world and in Poland. The cha-racteristics of Polish enterprises applying different commercialization strategies were also presented. The characteristics were prepared on the basis of the results of a survey conducted on a group of 128 enterprises operating in high-tech industries. The research analyzed selected factors that could influence the decision on which commercialization strategy the company should choose. The results of research conducted on a group of Polish enterprises confirm that the same or similar factors determine the selection of a specific commercialization strategy in Poland and other countries.(original abstract)
XX
Controlling jako metoda zarządzania charakteryzuje w swojej immamentnej naturze wielowątkowością zarówno w wymiarze merytorycznym jak czasoprzestrzennym. Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania controllingu jest wymiar finansowy, który determinuje funkcjonowanie całej organizacji. W literaturze przedmiotu nie wykreowano dotychczas jednolitego modelu controllingu w wymiarze finansowym. Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów controllingu i controllera finansowego w organizacji rozumianej szeroko to znaczy przedsiębiorstwie i organizacji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Controlling, as a management method, is characterized by multithreading in its substantive nature, both in terms of content and time-space. One of the most important areas of controlling interest is the financial dimension that determines the functioning of the entire organization. In the literature on the subject, no uniform controlling model has been created so far in financial terms. The purpose of the article is to present selected aspects of controlling and financial controller in an organization understood broadly, i.e. an enterprise and a public organization. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.