Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Krajowa architektura inteligentnego transportu w Polsce?
100%
PL
Pojawienie się realnych możliwości finansowania polskiej krajowej architektury ITS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Strategie budowy inteligentnego transportu w USA i UE. Przykład Czech. Scenariusze budowy krajowej architektury ITS w Polsce.
EN
Real opportunities in financing of the Polish national architecture ITS in the frames of the Operational Program titled "Infrastructure and Environment for years between 2007 and 2013". Strategies of the intelligent transport building in the USA as well as in the European Union on the example of the Czech Republic. The Scenarios of the national architecture building of the ITS in Poland.
2
Content available remote Konferencja TST'06 a polska telematyka transportu drogowego
100%
PL
Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji "Telematyka Systemów Transportowych TST'06". Marginalne zastosowania telematyki na drogach pozamiejskich w Polsce. Podjęte inicjatywy wykorzystania TST w polskich aglomeracjach miejskich. Propozycje dotyczące tematyki następnych konferencji tego cyklu. Uwagi końcowe.
EN
The Report from the VI-th International Conference "Telematics of the Transport Systems TST 2006". The Marginal applications of the Telematics on the Polish suburban roads. The Initiatives undertaken of the ITS implementation into Polish urban agglomerations. Proposals regarding the subject-matter of next conferences from this cycle. The final remarks.
3
Content available remote NGO wspierają rozwój telematyki transportu w Polsce
100%
PL
Rola działających na świecie stowarzyszeń w upowszechnianiu telematyki transportu (ITS). Prezentacja celów i sposobów działania dwóch nowo powstałych w Polsce stowarzyszeń, które jako organizacje pozarządowe (NGO) będą wspierać rozwój ITS w naszym kraju.
EN
Role of the worldwide active associations in the universalisation of the transport telematics (ITS). Presentation of purposes and methods of acting of the two new established associations in Poland, which as the non-governmental organizations (NGO) will support the development of ITS in our country.
PL
Artykuł omawia wykorzystanie środowiska symulacyjnego do weryfikacji wprowadzanych modyfikacji w systemie sterowania ruchem. Opisuje proces przeprowadzania symulacji i możliwych do uzyskania rezultatów. Przybliża elementy składowe programów sygnalizacji świetlnej systemu sterowania ruchem w ramach projektu ITS we Wrocławiu.
EN
The article discusses the use of a simulation environment to verify the modifications introduced in the traffic control system. It describes the process of simulation and achievable results. The article zooms the components of traffic signals programs in the system of control the traffic within the ITS project in Wroclaw.
EN
Article is a summary of works, the purpose of which was to determine the standardized data protocols for the National Traffic Management System.
PL
W ostatnich latach, gwałtowny rozwój motoryzacji w Polsce spowodował powstanie poważnych problemów komunikacyjnych. Niedostatki inwestycji w infrastrukturę drogową pogłębiły tylko problemy, szczególnie w dużych miastach. W celu poprawy sytuacji władze wielu miast zdecydowały się na zastosowanie priorytetów dla środków transportu zbiorowego. Najpopularniejszym stały się wydzielone pasy autobusowe. Wprowadzanie tego środka powinno być jednak poprzedzone analizą potencjalnych korzyści ekonomicznych i ewaluowane po jego wprowadzeniu. W artykule przedstawiono ocenę wykorzystania wydzielonego pasa autobusowego, na przykładzie wybranego odcinka drogi w Warszawie.
EN
In recent years, rapid development of motorization in Poland had created serious road transportation and traffic problems. Insufficient investments in road infrastructure, in particular in large cities, exacerbated the situation further. In order to address that issue, the authorities in a number of cities have decided to pursue policy of prioritization of the public transportation. Dedicated bus lanes have been the most common implementation of such policy. The introduction of any such measure, however, should be preceded by the comprehensive cost and benefit analysis and subsequently evaluated following its implementation. This paper presents an evaluation of the implementation of a dedicated bus lane on a specific road section (Trasa Lazienkowska) in Warsaw.
7
Content available remote Upowszechnianie ITS w Polsce - wizja i rzeczywistość
71%
PL
II Polski Kongres ITS. Dotychczasowy postęp w upowszechnianiu systemów i usług ITS w Polsce. Perspektywy zastosowań ITS w naszym kraju do 2014 r.
EN
II Polish Congress of the ITS. Up-to-date progress in popularisation both systems and services of the Intelligent Transport Systems in Poland. Perspectives of ITS applications in our country until the year 2014.
PL
ERTICO opublikowała raport przedstawiający zaawansowanie i kierunki dlaszego rozwoju systemów ITS. w raporcie tym wyraźnie zaznacza się wpływ technologii satelitarnego pozycjonowania obiektów oraz multimedialnego udostępniania serwisów. W sytuacji szybkiego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów szczególnego znaczenia nabiera efektywność wspomagania ich ruchu w miastach i na popularnych trasach przelotowych. cel ten osiągany jest przy zastosowaniu najnowszych technologii cyfrowego przetwarzania informacji, wykorzystującej urządzenia przenośne.
PL
Technologie biometryczne korzystaja ze specyficznych cech charakterystycznych, uywanych do rozpoznawania elementów wskazujacych na specyficzne zachowanie kierowców. Te szczególne parametry sa dobierane odpowiednio do potrzeb z uwagi na łatwosc ich pomiaru, własciwosci, mierzalnosc, moliwosc akceptacji, uniwersalnosc, unikalnosc, koszt pomiaru, rozmiar bazy danych, jak również inne czynniki towarzyszace. Zastosowaniu do systemów sztucznej inteligencji poszukiwane sa elementy adekwatne do założonych zadan. W tym kontekscie przedstawiono model biometryczny, który zaimplementowano w projekcie ITS. Opracowane rozwiazania technologiczne pozwalaja zwiekszyc bezpieczenstwo systemów transportowych i niezawodnosc systemów wspomaganych inteligentnymi narzedziami ITS.
EN
Biometric technologies rely on specific biometric characteristics that are used for recognition. The particular characteristic for a given situation can be described through a serious of descriptive parameters including ease of collecting, permanence, measurably, acceptability, deceptiveness, universality, uniqueness, sample cost, system cost, database size, as well as environmental factors. By using our ontology-based framework for adequacy of biometric systems, we introduce a model for using biometric technologies in ITS. Such technologies increase security, safety and protection of ITS.
10
60%
EN
Paper presents important issues related to macroscopic/strategic transportation modelling for ITS projects – utility function and perceived travel time for mode choice in macroscopic model.
PL
Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejską ramową architekturą ITS (FRAME) stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne jak i przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
PL
Systemy informacji pasażerskiej odgrywają niezwykle istotną rolę w podróżowaniu środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno miejskiego, jak i zamiejskiego. Ciągły rozwój technologii cyfrowej umożliwia wdrażanie coraz to nowszych technik zarządzania komunikatami o warunkach ruchu poszczególnych pojazdów komunikacji miejskiej. Pozwalają też nadzorować dyspozytorom ruchu wykonywaną pracę przewozową. Przejrzyście zaplanowany system informacji pasażerskiej pozwala ponadto znacząco podnosić atrakcyjność tego sektora usług przewozowych. W artykule autorzy przedstawiają charakterystykę systemu informacji pasażerskiej w Bydgoszczy, który funkcjonował przed i funkcjonuje po wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania transportem w mieście, w ramach projektu Inteligentnych Systemów Transportowych. Scharakteryzowane zostały wszystkie moduły dostępne zarówno organizatorowi, jak i operatorom publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Szczególną uwagę zwrócono na procedurę podczas wyświetlania treści na monitorach przystankowych, ich możliwości techniczne oraz sposób współdziałania tego segmentu z oprogramowaniem dyspozytorskim (prezentującym na cyfrowej mapie bieżące dane o lokalizacji środków transportu publicznego).
EN
Passenger information systems play an important role in traveling by means of urban and regional public transportation. The continuous development of digital technology enables to implement the newest techniques for managing messages of the traffic conditions for each public transport vehicle. This technology also allows to monitor transport work by dispatchers. Clearly planned passenger information system also contributes with raising attractiveness of this sector transport services. In this article, authors present characteristics of passenger information system in Bydgoszcz before implementation of modern management measures and nowadays, after the implementation, in the framework of Intelligent Transportation Systems project. All modules available for both: the organizer and operators of public transport system in Bydgoszcz are characterized. Then the whole procedure of data presentation on monitors with dynamics information at stops, technical capabilities of these monitors and process of interacting this segment with the traffic dispatcher software is described in detail.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania z zakresu ITS w miejskim transporcie zbiorowym wprowadzone w latach 2018-2019 w Stalowej Woli. Omówiony został system informacji pasażerskiej, system biletu elektronicznego oraz system nadzoru ruchu. Opisano rozwiązania funkcjonujące przed wprowadzeniem nowoczesnych systemów informatycznych, zakładane cele po wdrożeniu nowych rozwiązań oraz skutki ich wprowadzenia. Omówione zostały korzyści osiągnięte po wprowadzeniu nowoczesnych technologii, które mają wpływ na jakość obsługi pasażerów oraz zarządzanie taborem autobusowym. W artykule wskazano na problemy, które pojawiają się w trakcie eksploatacji systemów informatycznych oraz urządzeń, z których systemy są zbudowane.
EN
The article presents ITS solutions in urban public transport introduced in 2018-2019 in Stalowa Wola. The passenger information system, electronic ticketing system and traffic surveillance system were discussed. The solutions in operation before the introduction of modern ITS systems, the assumed goals after the implementation of the new solutions and the effects of their introduction were described. The benefits achieved after the introduction of modern technologies that affect the quality of passenger service and bus fleet management are reviewed. The article points out problems that arise during the operation of IT systems and the devices from which the systems are constructed.
14
Content available remote Wybrane aspekty wdrożenia usług ITS na drodze szybkiego ruchu
60%
PL
Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości ulic, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Opracowany został projekt zastosowania poszczególnych rozwiązań z zakresu ITS na odcinku drogi szybkiego ruchu. Skupiono się na 3 rozwiązaniach, a mianowicie na koordynacji sygnalizacji świetlnej na ciągu, informowaniu podróżnych za pomocą tablic zmiennej treści, a także odcinkowym pomiarze prędkości. Dodatkowo przedstawione zostały szacunkowe koszty elementów niezbędnych do funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań. Zrealizowanie przedstawionej koncepcji ma szansę przynieść wiele korzyści w zakresie zarządzania przepływem pojazdów pomiędzy Warszawą, a portem lotniczym Warszawa - Modlin.
EN
Implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) is one of the methods of improving transportation system in a country. It allows, among other things, increase in road capacities and also increase in safety of travelling without changing the existing infrastructure. A project of an specific ITS solutions application on the section of the expressway was elaborated. Three solutions were focused on, namely traffic light coordination, informing the travelers by utilization of Variable Message Signs and section speed control. Additionally, estimated costs of elements necessary for functioning of the proposed solutions were presented. Realization of the proposed conception may bring many benefits to the management of traffic flow between Warsaw and the airport Warsaw - Modlin.
EN
This paper will present an On Board Unit (OBU), which is an integral part of planned ITS – acronym COOPERS. It will describe the structure, construction and components, ways of communication with the infrastructure (V2I) and with other vehicles (V2V), communication with on board information from CAN and OBD, usage of GPS signal, gyroscope, and user interface. The usage of OBU in the project enables to introduce new functionalities.
16
Content available Possibilities and duties of ITS for large events
60%
EN
In 2006, the FIFA World Soccer Championships was hosted by Germany. On that occasion new approaches on co-operative traffic management, new duties for ITS and new safety and transport strategies were developed and tested in and between the twelve hosting cities. Its success depended mainly on an actual and reliable information and guidance strategy as well as on a perfect operation of innovative ITS systems, on the way to the stadium and - maybe even more important - on the way back home. So traffic management with ITS played an important role in a suitable organization and operation of it. And the results would be good hints for other cites, regions or countries who will host similar events in the future.
EN
In urban agglomerations with a significant density of road infrastructure solving transportation problems through further investment in infrastructure is an activity inefficient. Each reserve capacity of road and street circuits obtained by the development of infrastructure, it is immediately used. In this situation, new concepts of solutions which meet the growing demand for public transport. One is the Intelligent Transportation Systems (ITS), which provide a broad set of various technologies used in transport in order to protect the lives of participants traffic, improve the efficiency of the transport system and the protection of environmental resources natural. The paper shows the conditions for the application of intelligent transport systems. Describes the architecture and operation of creating intelligent transportation systems. The paper presents the benefits of the introduction of the urban area of intelligent transport systems and the measures taken for their development in Poland.
PL
W aglomeracjach miejskich o znacznym zagęszczeniu infrastruktury drogowej rozwiązywania problemów komunikacyjnych poprzez dalsze inwestycje w infrastrukturę jest działalnością nieefektywną. Każde zwiększenie liczby dróg i ulic otrzymane przez rozwój infrastruktury, jest natychmiast wykorzystane. W tej sytuacji wykorzystywane są nowe koncepcje rozwiązań, które spełniają rosnące zapotrzebowanie na transport publiczny. Jednym z nich są inteligentne systemy transportowe (ITS), które zapewniają szeroki zestaw różnych technologii stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. W artykule pokazano przesłanki zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Opisano założenia architektury i funkcjonowania inteligentnego systemu transportowego. Przedstawiono korzyści jakie daje wprowadzenie w aglomeracji miejskiej inteligentnych systemów transportowych oraz podjęte działania zmierzające do ich rozwoju w Polsce.
EN
The article shows four scenarios for the development of ITS communications technologies in Poland for the years 2007-2013. Global Business Network methodology is used to make up the scenarios. The basic dimensions of the scenarios are (a) type of sectors in the national economy (public vs. private), (b) type of communications technology (wireline vs. wireless). The scenarios present possible futures.
PL
W artykule przedstawiono cztery scenariusze rozwoju technologii inteligentnego transportu w Polsce, w latach 2007-2013. Do ich opracowania wykorzystano metodologię firmy GBN. Podstawowymi wymiarami, zastosowanymi do budowy scenariuszy, są: (a) rodzaj sektora gospodarki narodowej (publiczny - prywatny), (b) rodzaj łączności (przewodowa - bezprzewodowa). Scenariusze przedstawiają możliwe warianty przyszłości.
19
60%
PL
Artykuł powstał na podstawie analiz prowadzonych w latach 2011-2013 przez działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego Polską Platformę Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS). Przedstawiono w nim, czym są Inteligentne Systemy Transportowe. Omówiono ich znaczenie w kształtowaniu koncepcji zrównoważonego transportu w Europie. Opisano główne obszary problemowe związane z wdrażaniem ITS w Polsce oraz postulaty zmian w tym zakresie. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz wskazano głównych graczy rynku ITS w Polsce.
EN
The article was written on the basis of the analyses conducted in 2011-2013 by the Polish Technology Platform for Intelligent Transport Systems (PPT ITS) operating within the framework of the Motor Transport Institute. The article outlines Intelligent Transport Systems and discusses their significance for the development of the concept of sustainable transportation in Europe. It also describes major problem areas related to the implementation of ITS in Poland and postulates changes in that respect. It presents examples of good practices and lists major players on the ITS market in Poland.
20
Content available Road traffic estimation using Bluetooth sensors
60%
EN
The Bluetooth standard is a low-cost, very popular communication protocol offering a wide range of applications in many fields. In this paper, a novel system for road traffic estimation using Bluetooth sensors has been presented. The system consists of three main modules: filtration, statistical analysis of historical, and traffic estimation and prediction. The filtration module is responsible for the classification of road users and detecting measurements that should be removed. Traffic estimation has been performed on the basis of the data collected by Bluetooth measuring devices and information on external conditions (e.g., temperature), all of which have been gathered in the city of Bielsko-Biala (Poland). The obtained results are very promising. The smallest average relative error between the number of cars estimated by the model and the actual traffic was less than 10%.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.